• Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λαμβάνοντας υπόψη: -την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις», -την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», -το άρθρο 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές…», -το άρθρο 10 του Ν.3304/2005, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με αναπηρία, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση…..», -τον Νέον Οικοδομικό Κανονισμό – Νόμο 4067/2012, προτείνει τις παρακάτω συμπληρώσεις στα άρθρα 5, 7, και 11. Πιο αναλυτικά: 1. στο «Άρθρο 5 – Οργάνωση του χερσαίου συνοριακού σταθμού»: - η παρ. 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως: «2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των συναρμοδίων Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας Συνοριακών Σταθμών. Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται θέματα προσωπικής συμπεριφοράς όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στους συνοριακούς σταθμούς, αμφίεσης και εμφάνισής τους, των σχέσεών τους με τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία. Επίσης με τον κανονισμό αυτό τίθενται κριτήρια, με βάση τα οποία ο Διοικητής του συνοριακού σταθμού θα μπορεί να διαπιστώνει, εάν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που λειτουργούν σε αυτόν τηρούν την κείμενη για αυτούς νομοθεσία, καθώς και κριτήρια για την πάταξη της διαφθοράς, τήρηση της εμπιστευτικότητας, ορθής χρήσης της δημόσιας περιουσίας και καταλληλότητας του εργασιακού περιβάλλοντος, της εξασφάλισης της ανεμπόδιστης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, προβλέπονται οι παραβάσεις που επισύρουν τα πρόστιμα του άρθρου 7, καθώς και η διαδικασία της επιβολής και είσπραξής τους».