• Σχόλιο του χρήστη 'M.M.' | 29 Αυγούστου 2016, 11:20

    Το σχολιο μου αφορά το άρθρο 3,παρ. 2, που αναφερει τα κάτωθι: 2. Ο έλεγχος νομιμότητας και ο πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών ενεργείται μόνο από υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ, με τα εξής προσόντα:i) Για διορισμό στις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ απαιτείται: πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών ή κοινωνικών ή πολιτικών επιστημών ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής και γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.ii) Για την κατηγορία ΤΕ απαιτείται: πτυχίο ή δίπλωμα διοικητικών, λογιστικών ή τεχνικών σπουδών».Κρίνω αναγκαίο, πως πρέπει να επανεξεταστεί η συγκεκριμένη παράγραφος , ως προς το προσόν «της άριστης ή πολύ καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας» καθότι απαιτείται στην κατηγορία ΠΕ ενώ δεν προβλέπεται στην κατηγορία ΤΕ υπαλλήλων που θα στελεχώσουν την εν λόγω αυτοτελή υπηρεσία και θα αντιμετωπίσουν από κοινού την διεκπεραίωση των καθοριζομένων εργασιών της. Συνιστά άνιση μεταχείριση και αντιμετώπιση,κι επί της ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί..το προσόν αυτό.ΔΗΛ.η γνώση της ξένης γλώσσας???? Επίσης θα ήθελα να καταθέσω την άποψη μου σχετικά με τα απαιτούμενα κύρια υποχρεωτικά προσόντα των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ όπου ζητείται πτυχίο συγκεκριμμένων ειδικοτήτων(καλώς), δεν ζητείται, όμως, η υπαρξη επιτελικού (κατά την γνώμη μου)πρόσθετου προσόντος,της αποδεικνυόμενης ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ σε θέματα ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ, «εφάμιλλα με τα αντικείμενα νομιμότητας» που θα διευθετωνται στην υπο σύστασην Αυτοτελή Υπηρεσία, ζήτημα αποφασιστικής σημασίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΌΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την επίτευξην "ριζικά" του επιδιωκόμενου στόχου της δηλ. τον βαθύ, αποτελεσματικό, αυτοτελή, αμερόληπτο,ανεξάρτητο, ανιδιοτελή & ουσιαστικό έλεγχο των ΟΤΑ.