• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ.' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 10:05

    Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. 1. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συνιστώνται θέσεις μονίμων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως ισχύει. Η σύσταση των θέσεων κατά κλάδο, ειδικότητα και αριθμό καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 222 του παρόντος. Συνιστώνται θέσεις μονίμων υπαλλήλων αναφέρεται πιο πάνω. Οι ΙΔΑΧ προσφέρουν πιο λίγα από τους μόνιμους (δουλεύουν λιγότερο) εννοείτε κύριοι που γράψατε το νομοσχέδιο;Γιατί διαχωρίζετε τους υπαλλήλους; Νομίζω ότι διευθυντικές θέσεις ή θέσεις προϊσταμένων μπορούν να καταλάβουν και οι ΙΔΑΧ δεν απαγορεύεται από κάποιο Νόμο. Δεν μπορούν να καταλάβουν με τη γνωμοδότησή σας απλές θέσεις υπαλλήλων ως Προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των Ο.Τ.Α.; Στις υπερωρίες κάθε μήνα υπάρχουν ώρες για τους μόνιμους (συγκεκριμένος αριθμός ατόμων) και ώρες για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων των ΙΔΑΧ με την πλειοψηφία ατόμων άρα και ωρών στο σύνολό τους υπέρ των μονίμων Αυτός ο διαχωρισμός θα πρέπει να εκλείψει.