• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ των ΟΤΑ' | 4 Σεπτεμβρίου 2016, 11:32

    Προτείνουμε την δημιουργία ειδικού τραπεζικού λογαριασμού στους ΟΤΑ, για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών και την εξασφάλιση μισθοδοσίας των εργαζομένων στο πρόγραμμα Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ώστε τα κονδύλια του εν λόγω προγράμματος, να μην χρησιμοποιούνται από τους ΟΤΑ, σε άσχετες με το πρόγραμμα δαπάνες. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε να συμπεριληφθούν στο παρόν άρθρο τα παρακάτω: α. Εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, συστήνεται από κάθε ΟΤΑ ή νομικό πρόσωπο αυτού, ειδικός τραπεζικός λογαριασμός για τις καταβολές των δόσεων του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», στον οποίο εμφανίζονται οι εισροές και εκροές της κάθε εγκεκριμένης δράσης. β. Οι ΟΤΑ και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα χρήματα του ειδικού λογαριασμού αποκλειστικά για τις δαπάνες που προβλέπονται στον κατάλογο των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω αναφερόμενοι φορείς, οφείλουν να εξασφαλίζουν, κατά προτεραιότητα, την κανονική ροή της μισθοδοσίας των εργαζομένων στο πρόγραμμα. γ. Σε περίπτωση που στο τέλος της κάθε χρηματοδοτικής περιόδου προκύπτει διαθέσιμο υπόλοιπο στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, διατηρείται σε αυτόν, και δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά την έναρξη της νέας χρονιάς για τις ανάγκες που θα προκύψουν μέχρι να καταβληθούν οι δόσεις της νέας περιόδου υλοποίησης του προγράμματος. δ. Για τον έλεγχο των παραπάνω θεσπίζεται ειδικό πεδίο ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 5.18522/νηθ.3.512 (ΦΕΚ 1376 Β’ - 03.07.2015). Ο φορέας διενέργειας του ελέγχου αυτού ορίζεται με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων. ε. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων του προγράμματος ή μη επαρκούς χρηματοδότησης, οι απαιτητές υποχρεώσεις των ΟΤΑ α’ βαθμού, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που αφορούν την μισθοδοσία των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», καταβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 14 άρθρο 9 ν.4071/2012.