• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' | 14 Μαΐου 2018, 13:35
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Τροποποίηση της παραγράφου 4 περ. α & β του άρθρου 193 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως εξής : «4. α) Με απόφαση του περιφερειάρχη μπορεί να αποσπώνται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στην οικεία περιφέρεια. Οι θέσεις Διευθυντών των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης μπορεί να καλύπτονται κατ’ όμοιο τρόπο. β) Οι αποσπάσεις της προηγούμενης περίπτωσης γίνονται για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα μία ή και περισσότερες φορές. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποδοχές τους από το φορέα της οργανικής ή προσωποπαγούς τους θέσης» Ουσιαστικά προστέθηκε το "ή προσωποπαγείς θέσεις" το οποίο προφανώς εκ παραδρομής δεν είχε προβλεφθεί.