• Σχόλιο του χρήστη 'Kώστας' | 31 Ιουλίου 2019, 12:17

    Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες προϋπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) Το όριο των 60.000 ευρώ ουσιαστικά ανατινάζει τη λειτουργία του δήμου. Με δεδομένη την υπάρχουσα νομοθεσία τα πέντε στάδια κατά την εξέλιξη ενός διαγωνισμού (στάδια ιδιαίτερα χρονοβόρα για την υλοποίηση ενός διαγωνισμού και την ολοκλήρωσή του) με αυτό τον περιορισμό του ποσού των 60.000 ευρώ σημαίνει ότι κάθε στάδιο που μέχρι τώρα εγκρινόταν από την οικονομική επιτροπή θα πρέπει θεωρητικά να εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Με δεδομένη την πολύ τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής (μία φορά την εβδομάδα) αυτό οδηγεί σε πύκνωση των συνεδριάσεων του ΔΣ με άγνωστα αποτελέσματα στη δυνατότητα συνεδρίασης του σώματος κλπ. Με δεδομένη την παρουσία της αντιπολίτευσης στην οικονομική επιτροπή και τη δυνατότητα που της παρέχει η νομοθεσία να εισάγει θέματα προ ημερησίας στις συνεδριάσεις του ΔΣ το όριο των 60.000 ευρώ δεν έχει κανένα νόημα όσον αφορά τη νομιμότητα ή τη διαφάνεια στις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής.