• Σχόλιο του χρήστη 'Παρασκευή Χουρίδου' | 1 Αυγούστου 2019, 12:14

    Με βάση το νομοσχέδιο η Ο.Ε των Περιφερειών Παρ. 2 η περίπτωση (α) είναι πλεονασμός διότι αναλύεται διεξοδικά στην περίπτωση (ζ) Παράλληλα τα αναγραφόμενα των περιπτώσεων (ε), (στ),εν μέρει του (ζ) και (η) έρχονται σε σύγκρουση με το αρ.174 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει για τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι οποίες δεν φαίνεται ότι καταργούνται. Στην περίπτωση (δ) καθώς και σε πολλά άλλα σημεία του νόμου εν γένει, γίνεται αναφορά για δήμους και δημάρχους ενώ το άρθρο αναφέρεται στις Περιφερειακές αρχές. Περίπτωση (ιβ) Περιορίζοντας την αρμοδιότητα της οικονομική επιτροπής να αποφασίζει για διαδικασίες αναθέσεων για όλα τα στάδια μόνο μέχρι του ποσού των 60.000€ οδηγεί σε τεράστια δυσλειτουργία και καθυστερήσεις στις αναθέσεις άνω των εξήντα χιλιάδων που είναι ο κανόνας για δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι περιφέρειες και ιδίως τα έργα του ΕΣΠΑ. Αν όλες οι διαδικασίες που αφορούν αναθέσεις άνω 60.000 περιέλθουν στο Περιφερειακό συμβούλιο, δηλαδή έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμός επιτροπών, εγκρίσεις των ενδιάμεσων πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης, η εκδίκαση των ενστάσεων, κατακύρωση προσωρινού αναδόχου και ανάδειξη οριστικού αναδόχου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του ν.4412/2016 θα εκτινάξει τον ήδη μεγάλο απαιτούμενο χρόνο των διαδικασιών ανάθεσης ενός έργου, με κίνδυνο την αδυναμία της περιφέρειας να λειτουργήσει και να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο. Σημειωτέον με την υπάρχουσα διαδικασία κατά την οποία η οικονομική επιτροπή συνεδριάζει κάθε εβδομάδα, ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την ανάδειξη αναδόχου ξεπερνά τους έξι μήνες, αναλογιστείτε πόσο χρόνος θα απαιτείται για την ανάδειξη αναδόχου όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει μία φορά το μήνα. Επίσης για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας θα ήταν λογικό να δοθεί και πάλι η αρμοδιότητα απευθείας ανάθεσης μέχρι ενός ποσού στον Περιφερειάρχη διότι δεν είναι δυνατόν για μικροδαπάνες (πχ. ανταλλακτικά εκτυπωτών, δικαστικοί επιμελητές, μικροεπισκευες κλπ) που απαιτούν την άμεση ενέργεια και διεκπεραίωση, να απαιτείται απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με τόσο φόρτο εργασίες και σημαντικές αρμοδιότητες, όταν μάλιστα οι Δημάρχου και πόσο μάλλον διευθυντές του Υπόλοιπου Δημόσιου τομέα έχουν αυτή την αρμοδιότητα.