• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Κονδύλης' | 1 Αυγούστου 2019, 15:04

    Άρθρο 3 §1, περ. ιβ): Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες προϋπολογισμού έως εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. Πρέπει να απαλειφθεί η πρόβλεψη αυτή. Συνιστά οπισθοδρόμηση, καθώς μεταφέρει αρμοδιότητα της Ο.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει πλέον να συνεδριάζει συνέχεια για καθαρά τυπικά ζητήματα (πρόοδος διαγωνισμών-προμηθειών κ.λπ.), θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα και την ίδια ώρα θα επιβραδυνθεί η διαδικασία των διαγωνισμών.