• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ' | 2 Αυγούστου 2019, 10:02

    Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)με το παρόν σας υποβάλλει τις προτάσεις της επί του Σχεδίου Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών». αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά», στ) του Πρώτου Μέρους του ν.4591/2019, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική μας νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, ζ) της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ», το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, η) του άρθρου 5 του ν. 4443/2016, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτή και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη». θ) του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 (Κανονιστικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020), σύμφωνα με το οποίο: «[…] Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων [..]», η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει ανά άρθρο τα εξής: 1. Το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών» να συμπληρωθεί ως εξής : -«1. Το άρθρο 72 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 72 –“Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων” 1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α) [...] κδ) συνεργάζεται με το Σημείο Αναφοράς της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν.4488/2017, για τη συμβατότητα του επιχειρησιακού προγράμματος, των τομεακών προγραμμάτων δράσης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των κανονιστικών αποφάσεων, των όρων, διακηρύξεων και των συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών του Δήμου των παραγράφων ε, στ, ιβ, ιη, ιθ του παρόντος άρθρου με το άρθρο 63 του ν. 4488/2017 περί καθολικού σχεδιασμού διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών και μεριμνά για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας των κτιριακών και ηλεκτρονικών υποδομών του Δήμου στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. [...]». Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις απαιτήσεις των άρθρων 61,62,63 και 71 (παρ.3) του ν.4488/2017. -«Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής : «Άρθρο 176 –“Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών” 1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: Α) [...] κδ) έχει την ευθύνη, συνεργαζόμενη με το Σημείο Αναφοράς του άρθρου 71 του ν.4488/2017, για την συμβατότητα του επιχειρησιακού προγράμματος, των προγραμμάτων δράσης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των κανονιστικών αποφάσεων, των όρων, διακηρύξεων και των συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών της Περιφέρειας, των παραγράφων ε, στ, ιβ, ιη, ιθ του παρόντος άρθρου, με το άρθρο 63 του ν. 4488/2017 περί καθολικού σχεδιασμού διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών και μεριμνά για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας των κτιριακών και ηλεκτρονικών υποδομών της Περιφέρειας στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία». Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις απαιτήσεις των άρθρων 61,62,63 και 71 (παρ.3) του ν.4488/2017. Προσοχή: Δεν υπάρχει εδάφιο με αρίθμηση κγ), ενώ στην παρ. 2 περιλαμβάνεται σχετική αναφορά σε αυτό.