Άρθρο 02 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος και υπό τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις εμπίπτουν και τα τέκνα αλλοδαπών που έχουν ήδη γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι ανήλικα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

2. Αιτήσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας δυνάμει των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αυτό είχε προστεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 και ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και του άρθρου 24 του ν. 3838/2010, που εκκρεμούν είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δήμων εξετάζονται υπό τους όρους του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, πλην της καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου. 

Όσον αφορά στις προαναφερόμενες εκκρεμείς αιτήσεις, που εξετάζονται κατά προτεραιότητα, οι κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, δυνάμει του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

3. Στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2, 3 και  6β του άρθρου 1Α ΚΕΙ και έχουν ήδη ενηλικιωθεί, χορηγείται προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για να υποβάλουν τη σχετική δήλωση-αίτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Η ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της περίληψης της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με βάση τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Α του ΚΕΙ.

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 24 του Ν. 3838/2010.

 • Άρθρο 2 παρ. 1:
  Προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου η φράση: «με την επιφύλαξη του άρθρου 1Α παρ. 6β σε συνδ. με παρ. 2 του ΚΕΙ», άλλως να αφαιρεθεί η φράση: «και είναι ανήλικα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος». Θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να τίθεται η ανηλικότητα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος ως προϋπόθεση για τη θεμελίωση δικαιώματος κτήσης ιθαγένειας από τέκνα ήδη γεννημένα στην Ελλάδα, αφού σύμφωνα με την παρ. 6β του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, τέκνο που θα γεννηθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος θα μπορεί να θεμελιώσει αντίστοιχο δικαίωμα ως την ηλικία των 23 ετών και μάλιστα εντός τριών ετών από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου φοίτησης. Η διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών τέκνων (που έχουν ήδη γεννηθεί ή θα γεννηθούν) δημιουργεί δύο ταχύτητες και δεν θεωρούμε ότι δικαιολογείται.

 • Ορθή η ρύθμιση για εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων, η οποία όμως εμφανίζει πρακτικές αδυναμίες εφαρμογής (μεταφορά φακέλων από τους Ο.Τ.Α. στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αναζήτηση των αιτούντων έπειτα από έως και πέντε χρόνια για προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών κ.λπ.). Θα μπορούσε η εν λόγω πρόβλεψη να περιλαμβάνει την υποχρέωση του τότε αιτούντος να υποβάλλει αίτηση για επανεξέταση του αιτήματός τους (ενδεχομένως ορισμένοι είτε να έχουν αναχωρήσει από τη χώρα είτε να μην επιθυμούν τη χορήγηση ιθαγένειας ενώ όσοι επιθυμούν θα γνωστοποιούσαν με τον τρόπο αυτό πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας τους).
  Στις μεταβατικές διατάξεις θα έπρεπε να ενσωματωθεί διάταξη για τη διεκπεραίωση εκκρεμών αιτημάτων πολιτογράφησης (αλλογενών αλλά κυρίως ομογενών), χιλιάδες εκ των οποίων έχουν φτάσει σε χρόνο αναμονής τα πέντε έτη.

 • 25 Μαΐου 2015, 09:32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΜΔΣΑ 11156)

  Στο Γ’ κεφάλαιο του Ν. 4251/2014, μεταβατικές διατάξεις, με την προσθήκη τριών παραγράφων πρέπει να δοθεί λύση και στα κάτωθι τρία προβλήματα.

  Α. Η εγκύκλιος αριθ. 12 με αριθμ. πρωτ. οικ. 20698 από 17/4/2014 έχει θέμα την παροχή εξηγήσεων για την ορθή εφαρμογή των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του Ν.4251/2014.
  Στην ενότητα Β της παραγράφου Β.1 «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 138» και με αιτιολογική βάση την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων που έχουν ανακύψει λόγω της οικονομικοκοινωνικής κρίσης δόθηκε η δυνατότητα στους δικαιούχους της παραγράφου αυτής να ευεργετηθούν με το γνωστό τρόπο που ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο δηλ. με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας.
  Επειδή όμως η οικονομικοκοινωνική κρίση στην Ελλάδα άρχισε νωρίτερα από το 2010, όπως άλλωστε δέχεσθε κι εσείς σίγουρα από το 2008 και το 2009 επηρεάσθηκαν και αλλοδαποί οι οποίοι ήταν κάτοχοι αδειών διαμονής των ετών 2007-2009 και οι οποίοι υπολόγιζαν υπό φυσιολογικές συνθήκες να πραγματοποιήσουν κατά την δεύτερη περίοδο της διάρκειας της άδειας διαμονής τους τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης.
  Είναι όμως αυτονόητο ότι και οι άδειες με ισχύ από 2007 έως 2009 πρέπει να περιληφθούν στις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4251/2014, επειδή οι κάτοχοί τους επηρεασμένοι από την αναμφισβήτητη οικονομικοκοινωνική κρίση των ετών 2008 και 2009 δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης ενώ δεν είχαν υποχρέωση, να προβλέψουν την επερχόμενη οικονομικοκοινωνική καταστροφή την οποία ούτε προέβλεψαν αλλά και ούτε αντιμετώπισαν μέχρι σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, η τρόικα και οι λοιποί θεσμοί. Είναι επίσης άδικο μια άδεια η οποία ανανεώνεται την 01/01/2010 να αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο από μια άδεια η οποία ανανεώνεται μια εβδομάδα πριν δηλ. το τέλος του 2009 όταν πρόκειται για ζήτημα επιβίωσης. Επειδή, οι αλλοδαποί οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τις ευεργετικές μεταβατικές διατάξεις είναι καταδικασμένοι στα Διοικητικά Πρωτοδικεία όπου στην τελική ακυρωτική δίκη το δικαστήριο απλά θα διαπιστώσει τη μη πραγματοποίηση των απαιτούμενων εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης και θα απορρίψει τις αιτήσεις. με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και με μια κυβέρνηση περισσότερο ευαίσθητη στα δικαιώματα ευάλωτων ομάδων ανθρώπων η αδικία αυτή πρέπει να αποκατασταθεί.
  Β. Με το άρθρο 91 παράγραφος 11 του Ν.3386/05 νομιμοποιήθηκαν όσοι απέδειξαν την παραμονή τους στη χώρα με τα δικαιολογητικά που προέβλεπε αρχικά το άρθρο 91 §11.
  Με την γνωστή απόφαση 209/2012 του ΣτΕ κρίθηκε ότι τα δικαιολογητικά του 91 §11 ήσαν ενδεικτικά. Αλλά με «αμφισβητούμενο», «παράτυπο» (;), «οριακά νόμιμο» (;) τροπο σε διάφορους δήμους της χώρας κυρίως επαρχιών δικαιολογητικά εκτός αυτών που προέβλεπε η παράγραφος 11 του άρθρου 91, να λάβουν τις πολυπόθητες μπλε βεβαιώσεις, να προσβάλλουν μετέπειτα τις απορριπτικές αποφάσεις των περιφερειών και να δικαιώνονται ανέλπιστα σήμερα. Δυστυχώς, όμως όσοι προσήλθαν στους περισσότερους δήμους τότε με τα ίδια δικαιολογητικά απόδειξης της παραμονής στην Ελλάδα έως 31/12/2014 τα οποία κατά την απόφαση του ΣτΕ έπρεπε να γίνουν δεκτά (π.χ. αποφάσεις απέλασης, αιτήσεις για πολιτικό άσυλο κλπ, κλπ) δεν κατέθεσαν τα δικαιολογητικά αυτά, αφού οι Δήμοι δεν δέχθηκαν να παραλάβουν τις αιτήσεις τους, την χορήγηση άλλου πρωτοκόλλου παραλαβής της αίτησης, στην συνέχεια απόρριψη των αιτήσεων ώστε να προσβάλουν τις αποφάσεις στην συνέχεια στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και να δικαιωθούν όπως και η προηγούμενη κατηγορία αλλοδαπών οι οποίοι έλαβαν τις μπλε βεβαιώσεις με αμφισβητούμενο τρόπο στην επαρχία.
  Παρακαλώ για την επίλυση και του προβλήματος αυτού με την δεδομένη ευαισθησία μιας αριστερής κυβέρνησης με την παράταση της προθεσμίας του άρθρου 91 §11 του Ν.3386/05 για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ισχύ του νέου νόμου.

  Γ. Επαναλαμβάνω την πρότασή μου την οποία πρότεινα στην διαβούλευση του Ν.4251/2014 για έντιμη, δικαιη και κρυστάλλινη λύση στο πρόβλημα της απονομιμοποίησης των αλλοδαπών λόγω μη πραγματοποίησης του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων: «όλες οι άδειες παραμονής από τα Π/Δ 358, 359 του 1997 μέχρι σήμερα παρατείνονται αυτοδίκαια. Οι κάτοχοι δύνανται να ανανεώσουν τις άδειες αυτές εξαγοράζοντας 50 ημέρες ασφάλισης ανά έτος με εφ’ άπαξ καταβολή των εισφορών του έτους 2015 και ρύθμιση των προηγούμενων ετών.

  Ευχαριστώ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΜΔΣΑ 11156)

 • 25 Μαΐου 2015, 07:23 | Περικλής

  Ελπίζω να υπάρξει κάποια πρόβλεψη και για τα παιδιά που είναι άνω των 23 ετών και έχουν φοιτήσει στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί όπως είναι λογικό ένα παιδί που μεγάλωσε, φοίτησε στην Ελλάδα και είναι μέχρι 23 ετών να νιώθει ως μόνη του πατρίδα την Ελλάδα έτσι και ένα παιδί που έχει περάσει τα 23 και πληροί τις προϋποθέσεις νιώθει Έλληνας!!!

 • 25 Μαΐου 2015, 00:15 | Ιάκωβος

  Πιστεύω οτι τα κριτήρια που θέσατε πάλι θα μπορούσαν να «πέσουν» σε προσφυγή στο ΣτΕ. Η φοίτηση σε σχολείο ή σε πανεπιστήμιο δεν είναι από μόνη της ένταξη στην ελληνική κοινωνία (όπως ορίζει το ΣτΕ). Δηλώνουν πως έχει γνώση της γλώσσας και κάποια γνώση του ελληνικού συστήματος παιδείας. Θα πρέπει ο νομοθέτης όμως να δέχεται και αλλά στοιχεία όχι μόνο σχολεία ή ΑΕΙ για «ένταξη στην ελληνική κοινωνία» π.χ. Συμμετοχή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθούν Έλληνες και μη, επαίνους από φορείς του κράτους, συμμετοχή στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, κτλ.

  Επίσης αν κάποιος έχει παντρευτεί με έλληνα ή συζεί ή έχει οικογένεια που τα παιδιά είναι ελληνόπουλα (έχει αποδοθεί ηθαγενεια από τον άλλο γωνεα) μαζί με την γέννηση του στην Ελλάδα ή φοίτηση σε ελληνικό σχολείο δεν έχει ενταχθεί έξ καταστάσεων και οριςμου στην ελληνική κοινωνία όπως ορίζει το Σύνταγμα;

  Επίσης αν κάποιος έκανε αίτηση με τον νόμο 3838/2010 και με τον νέο νόμο δεν πλήρει τα κριτήρια θα του επιστραφούν τα χρήματα από το παράβολο;

  Κύριοι πιστεύω οτι πήρατε έναν έτοιμο νόμο από την προηγούμενη ποιο «δεξιών πεποιθήσεων» ηγεσία του υπουργείου και τον εφαρμόζετε χωρίς να έχετε σκεφτεί τι πραγματικά εννοεί το Σύνταγμα όταν λέει «ένταξη στην ελληνική κοινωνία».

  Όπως επίσης θα πρέπει να ξανασκεφτείτε την απόδοση της ελληνικής ιθαγενειας σε παιδιά 2/3 γενιάς που γεννούνται εκτός Ελλάδας, δεν ξέρουν ελληνικά, ούτε που βρίσκεται η Ελλάδα και περνούν ελληνική ιθαγένεια από τον έναν γωνεα που τυχαίνει να έχει ελληνικό διαβατήριο. Αυτά τα παιδιά πως είναι ποιο «ενταγμένα στην ελληνική κοινωνία» από τα παιδιά νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα που σίγουρα ξέρουν πολλά παραπάνω και συνεχίζουν να είναι μέλος της «ελληνικής κοινωνίας» ένα Ελλάδι;

 • 24 Μαΐου 2015, 20:07 | παναγιωτης

  Δεν εχω καποια σχολια ειμαι απολύτος ικανοποιημένος με το ισχυον νομοσχεδιο

 • 24 Μαΐου 2015, 14:19 | manolis

  Καλά θα ήταν να σέβεστε τους εργοδότες σας που είναι Έλληνες ορθόδοξοι, και να προωθείτε τα συμφέροντά τους, διαφορετικά θα σταματήσουν να σας πληρώνουν.. Εκτός κι αν περιμένετε ότι θα σας σώσουν οι παράτυποι που λιάζονται στην Ομόνοια..

 • 22 Μαΐου 2015, 17:12 | Ηρα

  Αγαπητές κυρίες και κύριοι,
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ, ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ Ή ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΎΝ ΚΆΠΟΙΑ ΚΕΝΑ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΑΔΙΚΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΘΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΣΑ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  Καταρχάς, όπως αναφέρει και το άρθρο, εξετάζονται με προτεραιότητα οι εκκρεμείς αιτήσεις του προηγούμενου νόμου, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή τόσα χρόνια. Ελπίζω αυτό όμως να μην προϋποθέτει και την εκκίνηση της διαδικασίας από την αρχή και να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράθεσης των συμπληρωματικών εγγράφων, ενώ για την απόκτηση των εγγράφων αυτών, να δίνεται προτεραιότητα και στις υπηρεσίες που τα εκδίδουν!

  Σχετικά με το Άρθρο 2, παράγραφος 3, που προϋποθέτει να ισχύει και το 6β του άρθρου 1Α ΚΕΙ και αναφέρεται στη προθεσμία των 3 ετών, φαίνεται πάλι ότι δεν περιλαμβάνει ξεκάθαρα κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω:

  —-Σχετικά με το Άρθρο 01, παράγραφο 6β:
  Τι συμβαίνει με αυτούς που έχουν ολοκληρώσει τις τάξεις αυτές μέχρι την ηλικία αυτή, ΑΛΛΑ πολλά χρόνια πριν (π.χ. το 2005, δηλαδή 10 χρονια πριν ή νωρίτερα), τότε που δεν υπήρχε αντίστοιχη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να έχουν ξεπεράσει την προθεσμία της αίτησης εντός των 3 ετών?????

  —-Σχετικά με το Άρθρο 01 στη παράγραφο 3, για τους αποφοίτους δηλαδή των ΑΕΙ ή ΤΕΙ, τι γίνεται με εκείνους που αποφοίτησαν πριν 6 χρόνια ή νωρίτερα και δεν έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός 3 ετών?
  Η απόκτηση και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσμετράται στη παραπάνω
  προθεσμία των 3 ετών?

  Επιπρόσθετα, θα ήταν ιδανικό να υπάρχει μια παράγραφος που να ορίζει ότι δεν μπορεί να γίνει επιστροφή-παύση των εξεταζόμενων φακέλων παραπάνω από μία φορά (εκτός αν υπάρξουν νομοθετικές αλλαγές), ώστε να καταγράφονται με σαφήνεια και πλήρως όλες οι ελλείψεις και τα επιπλέον δικαιολογιτικά που απαιτούνται και όχι να επιστρέφεται ο φάκελος 2-3 φορές για λόγους που θα μπορούσαν να είχαν αναφερθεί όλοι τη πρώτη φορά της επιστροφής!Αναφέρω το παραπάνω γεγονός γιατί έχει παρατηρηθεί σε αρκετές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά αυτή από τη περιφέρεια στα κεντρικά τόσες φορές και να ξεκινήσει ξανά η αξιολόγηση, να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις που επηρεάζουν τη ζωή του ατόμου καθοριστικά σχετικά με τις ευκαιρίες που του προσφέρονται! Ο χρόνος είναι χρήμα για όλους!

  Με εκτίμηση,
  Ήρα

 • 22 Μαΐου 2015, 17:05 | Μαρία-Ελένη

  Διαβάζοντας Αρχικά το νόμο, ένιωσα την ηθική ικανοποίηση ότι πλέον θα αναγνωριστώ και νόμιμα ως Ελληνίδα πολίτης.Μετά από μια δεύτερη ανάγνωση αναρωτήθηκα εάν ο νόμος 2 σε συνδυασμό με το 6.β εννοεί ότι το παιδί θα πρέπει να έχει φοιτήσει επιτυχώς τις τάξεις έως τα 23 του χρόνια ή απλά του δίνεται το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση έως τα 23 του έτη;
  Περιμένω λοιπόν να ξεκαθαριστεί το ζήτημα.
  Ελπίζω πάντως να ισχύει το πρώτο, διότι αν ισχύει το δεύτερο, θεωρώ ότι είναι τρομερά άδικο…

 • 22 Μαΐου 2015, 16:25 | Ερμάλ

  Διαβάζοντας το νομοσχέδιο φαίνεται ξεκάθαρα ότι στο νομοσχέδιο ΔΕΝ προβλέπεται κτήση υπηκόοτητας για όσους μεγάλωσαν – αλλά δεν γεννήθηκαν Ελλάδα – πήγαν δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και σπούδασαν εδώ αφού το νομοσχέδιο προβλέπει την κτήση μόνο για όσους έχουν τελειώσει τις σπουδές τους μέχρι και πριν τρία χρόνια…

  εδώ το άρθρο:

  3. Αλλοδαπός που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεμελιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον διαθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Η δήλωση-αίτηση της παραγράφου 4α υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία αποφοίτησης από Τμήμα ή Σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

  Η κτήση υπηκότητας λόγω φοίτησης δημοτικό / γυμνάσιο κτλπ που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αφορά ΜΟΝΟ ανήλικες.

  Πρακτικά σημαίνει ότι χιλιάδες άτομα απλά δεν αγγίζονται από το νομοσχέδιο- πολλοί αποφασίζουν να κάνουν ένα Μαστερ στο εξωτερικό και μετά γυρνάνε ελλάδα που έχουν την οικογένειά τους. Τι γίνεται με αυτούς;
  Με όλους αυτούς που έχουν αποφοιτήσεις πριν από 4 βλέπε 5 / 10 χρόνια τι γίνεται;

  Θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον τραγική τέτοια παράλειψη γιατί ουσιαστικά σχεδόν όλη η πλειοψηφία όσων μεγάλωσαν εδώ και δεν γεννήθηκαν στην χώρα και έχουν τελειώσει τις σπουδές τους πολύ περισσότερο από τρία χρόνια ή τελειώσαν το λύκειο εδώ κάποια χρόνια μένουν εντελώς απέξω.

  Η πλειοψηφία της μετανάστευσης στην Ελλάδα εντοπίζεται χρονικά από το 1990- 1995 άρα τώρα, εάν τότε ήταν 2 χρονών πχ ή παραπάνω, τώρα βγαίνουν εκτός νομοσχεδίου. Εκτός κι αν συνειδητή πρόβλεψη είναι αυτή – το πιθανότερο δηλαδή –

  Ποια πρόβλεψη υπάρχει για αυτούς; Η πολιτογράφηση; Μα η πολιτογράφηση παίρνει τουλάχιστον δύο βλέπε τρία χρόνια να ολοκληρωθεί και το πόσο είναι μεγάλο, 700 ευρώ, με μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία και με αστείες απορριπτικές δικαιολογίες.

  Είναι ένα λόττο επιτροπών.

  Επίσης έχοντας υπ’όψιν και τις μεταβατικές διατάξεις συνεχίζει να υπάρχει θέμα

  Άρθρο 02 – Μεταβατικές διατάξεις

  1. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος και υπό τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις εμπίπτουν και τα τέκνα αλλοδαπών που έχουν ήδη γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι ανήλικα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

  2. Αιτήσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας δυνάμει των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αυτό είχε προστεθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010 και ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και του άρθρου 24 του ν. 3838/2010, που εκκρεμούν είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είτε στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δήμων εξετάζονται υπό τους όρους του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, πλην της καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου.

  Όσον αφορά στις προαναφερόμενες εκκρεμείς αιτήσεις, που εξετάζονται κατά προτεραιότητα, οι κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, δυνάμει του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

  3. Στους αλλοδαπούς οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2, 3 και 6β του άρθρου 1Α ΚΕΙ και έχουν ήδη ενηλικιωθεί, χορηγείται προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για να υποβάλουν τη σχετική δήλωση-αίτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές. Η ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της περίληψης της σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με βάση τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5β του άρθρου 1Α του ΚΕΙ.

  4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται το άρθρο 24 του Ν. 3838/2010.

  επακριβώς όμως αυτές οι προυποθέσεις είναι απαγορευτικές με την έννοια ότι ζητούν να έχεις κάνει αίτηση μέχρι τρία χρόνια από την αποφοίτηση από Λύκειο κ Πανεπ. Δηλαδή το πέρασμα ‘ και έχουν ήδη ενηλικιωθεί΄ δεν λέει τίποτα γιατί το ζητούμενο είναι στο νομοσχέδιο το πότε τελειώσαν τις σπουδές τους.

  Δεν είναι ξεκάθαρο και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα – μια μεταβατική διάταξη λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα σε δύο νόμους και φυσικά δεν νοείται ως αυτοτελής αλλά είναι / πλησιάζει αναγκαστικά το νέο νόμο.

  Εδώ εγώ δεν βγάζω άκρη

  http://www.opengov.gr/ypes/?p=2632

  Εδώ αντιγράφω από ένα σχόλιο

  » Δηλαδή το άρθρο 2 παρ. 3 (Μεταβατικές Ρυθμίσεις) αναιρεί το δεύτερο μέρος του άρθρου 1 παρ. 6β, αφού είναι αδύνατον κάποιος να πληρεί την προϋπόθεση να έχει κάνει αίτηση εντός τριών ετών μετά το πέρας της εννιαετούς φοίτησης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όταν η αίτησή του εκκρεμεί δυόμιση χρόνια και ο προηγούμενος νόμος δεν είχε κάτι παρόμοιο (ολοκλήρωση φοίτησης μέχρι 23 ετών). χιλιάδες άτομα είχαν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους περισσότερα από τρία χρόνια πριν βγει ο τότε νόμος .

  Μια πρόταση θα ήταν στις μεταβατικές ρυθμίσεις, άρθρο 2 παρ.3, να μην περιλαμβάνεται η τριετής χρονική διορία, άρθρο 1 παρ. 6β »

  Επανέρχομαι: και τι γίνεται μ’αυτούς που δεν μπορεσαν να κάνουν αίτηση με τον παλιό νόμο επειδή πχ σπούδαζαν εξωτερικό;

  Εάν είναι ότι η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει σιωπηρά τη θέση ΑΝΕΛ για υπηκότητα – ιθαγένεια (και τα δύο είναι το ΙΔΙΟ πράγμα ακριβώς ας το λήξουμε επιτέλους!) για την τρίτη γενιά ας μας το πουνε μια ώρα αρχύτερα!

  Είναι κυρίαρχη επιλογή του ελληνικού λαού και των αντιπροσώπων του. Δικαίωμά τους.

  Τότε όμως ας δώσουν όμως και δικαίωμα στην δεύτερη γενιά να ξεκουμπηθεί από την Ελλάδα γιατί με την άδεια δεύτερης γενιάς που θεσπίσανε ΔΕΝ δίνεται δίκαιωμα εργασίας στην ΕΕ … όποτε συνεχίζεις να κρατάς κόσμο εγκλωβισμένο εδώ.

 • 20 Μαΐου 2015, 11:17 | βασίλης

  Σας παρακαλώ πολύ διαβάστε προσεκτικά τα άρθρα του Ν/σχ.

  Όποιος/α έχει συμπληρώσει (έως το 23ο έτος της ηλικίας του/της) είτε 9 χρόνια βασικής εκπαίδευσης (δημοτικό+γυμνάσιο), είτε 6 χρὀνια γυμνάσιο+λύκειο, είτε λύκειο και ανωτέρα ή ανωτάτη σχολή, δικαιούται να λάβει την ελληνική ιθαγένεια.

  Όσοι/ες είναι οποιασδήποτε ηλικίας και έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχουν προθεσμία 3 ετών για να υποβάλουν την αίτησή τους.

  Μην μπλέκετε την ηλικία 23 με το δικαίωμα να υποβάλετε την αίτηση. Μέχρι αυτή την ηλικία (23 ετών) πρέπει να έχετε ολοκληρώσει μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 • 19 Μαΐου 2015, 17:13 | Κατερίνα

  Αναφορικά με τα παιδιά που είναι ανω των 23, έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα και έχουν αφομοιώσει την ελληνική κουλτούρα και τη θεωρουν ως μονη τους πατρίδα και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα ηταν αξιοκρατικο να αποκτήσουν και αυτοι την ελληνική ιθαγένεια όπως θα συμβεί και με αυτους που είναι κάτω των 23 ετών και ανήκουν στην ίδια κατηγορία.. Σε αντίθετη περιπτωση μια μη πρόβλεψη και για αυτους θα ηταν ο ορισμός της αδικίας…
  ελπίζω να ληφθεί σοβαρά υπόψιν το κενό που υπάρχει και να γίνει κάποια σχετική τροποποίηση του νομού

 • 19 Μαΐου 2015, 13:32 | Ειμαι και εγω 23+

  Κυρια υπουργέ
  θα ητάν μεγάλη αδικία για τα παιδιά που έχουμε περάσει τα 23 αλλα έχουμε τελειώσει όχι μονο τα 9 χρονια σχολείο αλλα και τα 12 (δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο) μονο και μονο επειδή επειδή έχουμε περάσει τα 23 μας..θα ήταν σκόπιμο λοιπόν και δίκαιο να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος από την έναρξη που θα ισχύει ο νομος έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε χρήση,μιας και εμείς πληρούμε τις προϋποθέσεις απλά τυχάνει να μεγαλώσαμε και θα ήταν κρίμα να μην μπορούμε να κάνουμε αυτό που θα κάνουν οι πιο μικρή σε ηλικία από εμάς…

 • 19 Μαΐου 2015, 10:08 | Π. Τσανάκας

  Με το νομοσχέδιο αυτό θα μπορούσε επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε να παύσει πλέον να ισχύει και η χρονική προϋπόθεση των πέντε (5) ετών συνεχούς νόμιμης διαμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα (από 24-3-2005 έως 24-3-2010), βάσει των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 3838/2010.
  Ποιο νόημα έχει να διανύουμε το έτος 2015 και να εξετάζουμε την χρονική προϋπόθεση βασιζόμενοι σε συγκεκριμένη και αποκομμένη πενταετία στο παρελθόν;

 • 18 Μαΐου 2015, 21:23 | Ανδρέας

  Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους στο ΥΠΕΣ που δείχνουν για ακόμα μια φορά πως κανείς δεν μπορεί να σταματήσει το τόσο σοβαρό νομοθετικό έργο.
  Είναι ευχή όλων αυτά τα παιδιά, οι φίλοι μας που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και που πολλοί από αυτούς σπούδασαν και διέπρεπψαν, να λάβουν επιτέλους την πολυπόθυτη ιθαγένεια.
  Έχω και εγώ φίλους που βρίσκονται σε οριακή κατάσταση από άποψη νόμιμης παραμονής και αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις χώρες των γονέων τους, όπως η άρνηση χορηγίας διαβατηρίων. Θα πρέπει να γίνει και ειδική μέριμνα για αυτά τα άτομα, τα οποία στερούνται διαβατηρίων για διάφορους λόγους. Πάντως, τα θερμά μου συγχαριτήρια και στην Κα. Τασία Χριστοδουλοπούλου για την θέρμη και το ζήλο της στο ζήτημα αυτό.

 • 17 Μαΐου 2015, 00:02 | Γιάννης

  Πιστεύω οτι τα κριτήρια που θέσατε πάλι θα μπορούσαν να <> σε προσφυγή στο ΣτΕ. Η φοίτηση σε σχολείο ή σε πανεπιστήμιο δεν είναι από μόνη της ένταξη στην ελληνική κοινωνία (όπως ορίζει το ΣτΕ). Δηλώνουν πως έχει γνώση της γλώσσας και κάποια γνώση του ελληνικού συστήματος παιδείας. Θα πρέπει ο νομοθέτης όμως να δέχεται και αλλά στοιχεία όχι μόνο σχολεία ή ΑΕΙ για <> π.χ. Συμμετοχή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθούν Έλληνες και μη, επαίνους από φορείς του κράτους, συμμετοχή στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, κτλ.

  Επίσης αν κάποιος έχει παντρευτεί με έλληνα ή συζεί ή έχει οικογένεια που τα παιδιά είναι ελληνόπουλα (έχει αποδοθεί ηθαγενεια από τον άλλο γωνεα) μαζί με την γέννηση του στην Ελλάδα ή φοίτηση σε ελληνικό σχολείο δεν έχει ενταχθεί έξ καταστάσεων και οριςμου στην ελληνική κοινωνία όπως ορίζει το Σύνταγμα;

  Επίσης αν κάποιος έκανε αίτηση με τον νόμο 3838/2010 και με τον νέο νόμο δεν πλήρει τα κριτήρια θα του επιστραφούν τα χρήματα από το παράβολο;

  Κύριοι πιστεύω οτι πήρατε έναν έτοιμο νόμο από την προηγούμενη ποιο <> ηγεσία του υπουργείου και τον εφαρμόζετε χωρίς να έχετε σκεφτεί τι πραγματικά εννοεί το Σύνταγμα όταν λέει <>.

  Όπως επίσης θα πρέπει να ξαναστευτηται την απόδοση της ελληνικής ιθαγενειας σε παιδιά 2/3 γενιάς που γεννούνται εκτός Ελλάδας, δεν ξέρουν ελληνικά, ούτε που βρίσκεται η Ελλάδα και περνούν ελληνική ιθαγένεια από τον έναν γωνεα που τυχαίνει να έχει ελληνικό διαβατήριο. Αυτά τα παιδιά πως είναι ποιο <> από τα παιδιά νόμιμων μεταναστών στην Ελλάδα που σίγουρα ξέρουν πολλά παραπάνω και συνεχίζουν να είναι μέλος της <> ένα ελλαδι;

 • 16 Μαΐου 2015, 12:55 | Γιούλα Γεωργιάδου

  ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΟΧΙ!!!!!!!! Υπηκοότητα ναι, και με όρους συμμόρφωσης στην χώρα που τους φιλοξενεί! Αδικείται ο Έλληνας, χάνει τα δικαιώματα του μέσα στην ίδια του την χώρα. Αυτό που πάτε να περάσετε ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ σε καμία άλλη χώρα του κόσμου! Δίνονται ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ!!!!!

 • 16 Μαΐου 2015, 11:47 | Μεταξία Κοντολέων

  Το άρθρο 2 παρ. 3 (Μεταβατικές Ρυθμίσεις) αναιρεί το δεύτερο μέρος του άρθρου 1 παρ. 6β, αφού είναι αδύνατον κάποιος να πληρεί την προϋπόθεση να έχει κάνει αίτηση εντός τριών ετών μετά το πέρας της εννιαετούς φοίτησης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όταν η αίτησή του εκκρεμεί δυόμιση χρόνια και ο προηγούμενος νόμος δεν είχε κάτι παρόμοιο (ολοκλήρωση φοίτησης μέχρι 23 ετών). Εκατοντάδες άτομα είχαν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους περισσότερα από τρία χρόνια πριν βγει ο τότε νόμος.
  Μια πρόταση θα ήταν στις μεταβατικές ρυθμίσεις, άρθρο 2 παρ.3, να μην περιλαμβάνεται η τριετής χρονική διορία, άρθρο 1 παρ. 6β.
  Ευχαριστώ

 • 16 Μαΐου 2015, 02:59 | Petros

  Γεια σας, αυτί που κατάθεσαν με το νομό Ραγκούση πρέπει να πέραση μ τον ίδιο νομό , γιατί. Ειναι μεγάλη αδικία , και ειναι και αντισυνταγματικό, γιατί αυτί που πρόλαβαν και πήραν την ιθαγένεια με το νομό Ραγκούση τότε πρέπει να ανα καλέσουν της ταυτότητες πίσω, ι λογική λέει ότι αυτί που πρόλαβαν και κατέθεσα πρέπει να πάρουν κατευθείαν την ιθαγένεια με το νομό 3838/10, ελπίζω ότι έτσι θα γίνει κ υπουργέ, μην μας σκότωνεται την ελπίδα, το δικαιούμαστε

 • 16 Μαΐου 2015, 01:18 | Μάριος Γεωργίου

  http://www.dubiumn.com/μεταναστευτικό-ιθαγένεια-υπηκοότη/
  Η αποψή μου επί του θεματος ειναι ολοκληρωμενη στο αρθρο μου. Βασει αυτου μπορει να κινηθει το νομοσχεδιο. Θα χαρω να ακουσω αποψεις ολων.
  Διαβαστε το ομως. Θα προβληματιστειτε, ιδιαιτερως οσοι δεν κολλατε απο κομματικες ταμπελες.

 • 15 Μαΐου 2015, 21:54 | lukas

  Υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν διευκρινίζεται, είμαι 27 χρονών τελείωσα το γυμνάσιο και μετά το λύκειο το 2006, έκανα αίτηση το 2010 που βγήκε και ο νόμος, όταν τελείωσα το λύκειο ήμουν 19 χρονών, όπως καταλαβαίνετε δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω αίτηση εντός 3 ετών(αρθρο 1 παρ.6β) γιατί απλούστατα δεν υπήρχε σχετικός νόμος. Προφανώς δεν καλύπτομαι απο τις μεταβατικές ρυθμίσεις(Αρθρο 2 παρ.3) αφού δεν καλύπτομαι ούτε απο το Αρθρο 1 παρ.2 ούτε παρ. 6β όπου υπάρχει η 3ετής προθεσμία.
  Συνεπώς χρειάζεται μια συνδετική παράγραφος του παλιού νόμου όπου εδινε τη δυνατότητα να κάνεις αίτηση και ας είχε περάσει αρκετός χρόνος απο το πέρας των σχολικών σπουδών με το Αρθρο 1 παρ. 6β.

 • 15 Μαΐου 2015, 20:19 | Πιλάτης Πέτρος

  Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

  Θα ήταν πιο δίκαιο οι εκκρεμείς αιτήσεις να μην εμπίπτουν στην παράγραφο 5β του άρθρου 1 του ΚΕΙ.

  Υπάρχουν παιδιά που είναι ηδη στην αναμονή δυο με τρία χρόνια λόγω του αμφισβητήσιμου νομικά παγώματος, ψηφισμένου νομού απο την ελληνική βουλή, με υπουργική εγκύκλιο του τοτε αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κ. Χαράλαμπου Αθανασίου (αρ. πρωτ. 965/15.11.2012) πριν απο την δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ.

  Είναι καθήκον σας τουλάχιστον, στις αιτήσεις που ούτε με την μετέπειτα απόφαση του ΣτΕ κρίθηκαν αντισυνταγματικές να διεκπαιρεωθούν πιο γρήγορα.

  Για τις εκκρεμείς αιτήσεις θα πρεπει να δωθει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενα μέγιστο χρονικό περιθώριο έξι μηνών απο την δημοσίευση του νομού για την διεκπαιρέωση τους.

  Επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει υπόψην αιτήσεις επίσπευσης της διαδικασίας χορήγησης ιθαγένειας όπου συντρέχουν λόγοι σπουδών ή εργασίας ή άλλοι λόγοι που καθιστούν την χορήγηση ιθαγένειας επείγουσα για τον πολίτη.

  Με εκτίμηση
  Πιλάτης Πέτρος
  Παιδί Δεύτερης Γενίας

 • 15 Μαΐου 2015, 20:47 | dimitris

  Όπως κι άλλοι χιλιάδες έτσι κι εγώ έχω τελειώσει γυμνάσιο και λύκειο και η αίτηση μου εκκρεμεί…είμαι πλέον 27 χρονών ελπίζω να μπορέσω να κάνω χρήση της παραγράφου 3 Άρθρο 2(Μεταβατικές διατάξεις) Ευχαριστώ!

 • 15 Μαΐου 2015, 16:11 | Μαρία Κρούμσιν

  Τι γίνεται με αυτούς που έχουν ήδη κάνει αίτηση για κτήση ιθαγένειας καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου νόμου, έχουν κάνει όλη την εκπαίδευση στην Ελλάδα (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) αλλά δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ αλλά ΙΕΚ (κάτω των 23 ετών)?
  Σύμφωνα με το Άρθρο 1 και τις μεταβατικές διατάξεις είναι εκτός?
  Είναι δυνατόν? Γιατί αυτή η διάκριση?

 • 15 Μαΐου 2015, 00:33 | ΜΠΕΖΙΑΣΒΙΛΙ ΤΑΜΑΡΑ

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ ,

  με όλο το σεβασμό που τρέφω προς το πρόσωπό σας , θα ήθελα να εκφράσω την δυσαρέσκειά – αγανάκτησή μου σχετικά με το θέμα του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας . 
  Η ημερομηνία δημοσίευσης του Ν 3838/2010 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως πραγματοποιήθηκε στις 24/03/2010 . Με δεδομένη την αναστολή της διαδικασίας απονομής ιθαγένειας κατά τα άρθρα 1Α και 24 του Ν 3838/2010 στις 15/11/2012 έχουν περάσει 2,5 χρόνια . Γνωρίζοντας ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του εν λόγου νόμου , σας απευθύνω την έκκληση μου να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να επιλυθεί το θέμα.
  Κατοικώ στην Θεσσαλονίκη από το έτος 1993 και διαθέτω συνεχή νόμιμη διαμονή από το διάστημα 20/03/2004 (υπήρχαν αιτήσεις για οικογενειακή συνένωση πριν το έτος 2004 , για τις οποίες ουδέποτε λάβαμε αντίστοιχες αποφάσεις ) έως τις 13/07/2015 σύμφωνα με οριστικούς τίτλους διαμονής . Δεν σκοπεύω να σας εξιστορήσω τον δικό μου ‘ Γολγοθά ΄ , απλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ανήκω στα παιδιά δεύτερης γενιάς ( όπως αποκαλούμεθα ) ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα παιδιά που κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γέννησης ή φοίτησης , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν 3838/2010 . Σαφώς, δεν είμαι πλέον παιδί καθώς είμαι 28 χρονών . Αναμένω – λαχταρώ όμως , όπως ένα παιδί , τον Έλληνα νομοθέτη να αποδεχτεί τα ισότιμα μέλη της κοινωνίας της και να τους παρέχει το δικαίωμα να αποδείξουν ότι έχουν Ελληνική συνείδηση και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της Ελλάδας .

  Με εκτίμηση , 
  παιδί δεύτερης γενιάς

 • 15 Μαΐου 2015, 00:10 | Ιωάννης

  Επίσης ο νόμος «αγνοεί» και δεν προσφέρει πολλά στους είδη ενηλίκους γεννημένους στην Ελλάδα πράγμα που ειναι εξ ολοκλήρου άδικο.

  Μια πρόταση θα ήταν οι είδη ενήλικοι αλλοδαποί γεννημένοι στην Ελλάδα να μπορούν να κάνουν χρήση του Άρθρου 1Α εντος 3 ετών από την δημοσίευση του συγκεκριμένου νόμου.

 • 14 Μαΐου 2015, 23:23 | Ιωάννης

  Οι προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούν ταυτόχρονα και τις 3 παραγράφους η μια από αυτές?
  Να θυμίσω ότι εξαιτίας της εμπλοκής του νόμου Ραγκούση από το συμβούλιο της επικρατείας πολλοί αλλοδαποί γεννημένοι στην Ελλάδα δεύτερης γενιάς απόφοιτοι γυμνασίων/λυκείων ήταν ανήλικοι και κατά την διάρκεια της εμπλοκής ενηλικιώθηκαν μη μπορώντας να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Αν ο νομοθέτης εννοεί την ικανοποίηση και των 3 παραγράφων ταυτόχρονα θα δυσκολέψει την κτήση της ιθαγένειας και θα αδικήσει την συγκεκριμένη κλάση.

 • 14 Μαΐου 2015, 21:35 | Απογοητευμένος μαλλον για αλλη μια φορά….

  Περιμένοντας πραγματικά παρά πολύ καιρό για να μπορέσω και εγώ να έχω τη δυνατότητα να θεωρούμε και νομικά Έλληνας (εγώ με θεωρώ,απλά δε μπορώ να το αποδείξω με κάποιο τρόπο)σήμερα σε μια από τις απειρες αναζήτησης στο διαδίκτυο που έχω κάνει μέχρι σήμερα και αγωνιούσα να δω αν θα μπορέσω κάποια στιγμή να με αποκαλώ Έλληνα,βρισκω έναν τοίχο που για άλλη μια φορά θα μου κόψει τα φτερά και δε θα μπορώ να έχω την ελληνική ιθαγένεια.Αυτό ο τοίχος λοιπόν είναι η ηλικία,ειμαι 24,5… Και ενώ έχω εκπληρώσει όλα τα σχολικά χρονια (δημοτικό,γυμναστήριο και λύκειο )εγώ δηλαδή δεν έχω ΕΛΠΙΔΑ…;;;;;

 • 14 Μαΐου 2015, 21:43 | Θεμιστοκλής Αμπατζής

  επί του Άρθρο 02 – Μεταβατικές διατάξεις

  1. Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος και υπό τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις εμπίπτουν και τα τέκνα αλλοδαπών που έχουν ήδη γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι ανήλικα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος.

  Με την προϋπόθεση να έχουν σε ισχύ άδεια παραμονής οι γονείς ή έστω η μητέρα.