Άρθρο 48 Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

1. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ή ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στην οικεία Περιφέρεια, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.
Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για κάθε μισθολογική, βαθμολογική και ασφαλιστική συνέπεια.
2. Σε περίπτωση λύσης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού της ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του ν. Ν.3852/2010 προστίθεται στοιχείο γ), ως εξής:
«Σε περίπτωση λύσης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, της οποίας εταίροι είναι μόνον δήμοι, ή της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει σε Ο.Τ.Α., το προσωπικό που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε από τους εταίρους δήμους και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Στην περίπτωση που στους ανωτέρω δήμους, που είναι μέλη της υπό λύση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, οι εργαζόμενοι εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με την ανωτέρω απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τους δήμους εταίρους αυτών κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για κάθε μισθολογική, βαθμολογική και ασφαλιστική συνέπεια».
4. Οι παράγραφοι 7 , 7α , 7β , 8 και 9, του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:
«7. Η ζημία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α., μεταφέρεται στον ισολογισμό έναρξης της νέας επιχείρησης. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωμα μεταφοράς από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα στα επόμενα έτη με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., μεταφέρεται για συμψηφισμό με βάση τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου.
8. Από 1.1.2011 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) διέπεται σχετικά με την εν γένει λειτουργία της από τις σχετικές διατάξεις του ν. 1069/1980. Οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 890/1979 καταργούνται. Η θητεία του παρόντος διοικητικού συμβουλίου λήγει με την εγκατάσταση του νέου, το οποίο ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1069/1980.
9. α) Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α. της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, εφόσον απασχολείτο πραγματικά κατά την 30η.05.2011, μεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη λύση της εταιρίας ή της επιχείρησης ή με ειδική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για την λύση της. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων.
Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για κάθε μισθολογική, βαθμολογική και ασφαλιστική συνέπεια.
βα) Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ.. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
ββ) Οι παραπάνω οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις. Ειδικότερα, οφειλές που βεβαιώθηκαν ταμειακά στις Δ.Ο.Υ. σε βάρος των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων:
(ββα) διαγράφονται, έπειτα από τη λήψη απόφασης αναδοχής των οφειλών από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και με πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία έννοια αρχής και
(βββ) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α. μόνο για τα ποσά των κύριων οφειλών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίμων ή αποφάσεων καταλογισμού ή φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και από το φόρο εισοδήματος ή παρακρατούμενους φόρους, έστω και αν τα ανωτέρω έχουν καταστεί απρόσβλητα, λόγω απόρριψης τελεσίδικα των προσφυγών που ασκήθηκαν εναντίον τους ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της προσφυγής.
γ) Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται αναλογικά και για οφειλές των:
γα) ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. ή και νομικά τους πρόσωπα ή
γβ) ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, που οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου. Το ύψος των οφειλών, που δύναται να αναλάβει ο κάθε φορέας, προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 30.03.2017.
5. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Περιφερειών και εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν οι εταιρείες αυτές με ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, οι οποίες ασκούν επιχειρηματική – οικονομική δραστηριότητα και είτε δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις του άρθρου 17 του ν. 3812/2009 και του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 4071/2012, είτε συντρέχουν σε αυτές οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 και δεν έχουν λυθεί μέχρι σήμερα, μπορούν να λύονται και να τίθενται υπό εκκαθάριση με τους όρους του παρόντος. Η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και της λύσεως των εταιρειών αυτών γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που λαμβάνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Περίληψη της απόφασης αυτής, μετά την έγκρισή της, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Με την ίδια απόφαση ορίζεται εκκαθαριστής και καθορίζονται η διαδικασία, οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης, η αμοιβή του εκκαθαριστή και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την διενέργεια της εκκαθάρισης. Ρυθμίζεται, επίσης, ο τρόπος άσκησης των ασκούμενων δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις που λύονται. Τα πάσης φύσεως δικαιώματα εμπράγματα, ενοχικά, παραχωρήσεις και μισθώσεις επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις των επιχειρήσεων αυτών, περιέρχονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ΦΕΚ στην οικεία Περιφέρεια, η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τις άνω επιχειρήσεις καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες των επιχειρήσεων συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την οικεία Περιφέρεια. «Οι πάσης φύσεως εκκρεμότητες, υποχρεώσεις και οφειλές των επιχειρήσεων αυτών, μπορούν να αναλαμβάνονται από την οικεία Περιφέρεια, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ειδικότερα, για τις οφειλές των επιχειρήσεων αυτών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπερίπτωσης (ββ) της παρ. 9 (β) του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Επίσης, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψής του, των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικού σκοπού, τις οποίες είχαν συστήσει Ο.Τ.Α. και τέως ΤΕΔΚ και οι οποίες λύονται και εκκαθαρίζονται, μεταφέρεται στα οικεία νομικά πρόσωπα που τις συγκροτούσαν και στους διάδοχους φορείς τους (Δήμους και Π.Ε.Δ.), με απόφαση των Δημοτικών ή Διοικητικών τους Συμβουλίων αντίστοιχα και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και ασφαλιστική του κατάταξη».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 19:51 | Νίκος

  Η παράγρ. 9βα του άρθρου 48 αναφέρει:
  βα) Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ.. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
  για την ισότητα, την ισονομία και τη δικαιοσύνη, η διατύπωση «μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο» θα πρέπει να ακολουθήσει τα όσα ορίζει η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 160/10.6.2016 που έχει γίνει δεκτή από τον υπουργό κ. Κατρούγκαλο και η οποία ορίζει ότι οι οφειλες και οι ασφαλιστικές εισφορές των Δήμων «καταβάλλονται υποχρεωτικά», δηλαδή να είτε να απαλειφθή η λέξη «μπορούν», είτε να αντικατασταθεί με την διατύπωση:
  «Οφειλές των κοινωφελών επιχειρήσεων και Δ.Ε.Υ.Α., καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του Π.Δ.. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον οικείο δήμο, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:09 | ΝΙΚΟΣ

  Πρόκειται για προσπάθεια που χαρακτηρίζεται θετική καθώς προσπαθεί με ρυθμίσεις που το υπουργείο εσωτερικών υλοποιεί μετά από χρόνια να επιλύσει χρονίζοντα προβλήματα, θα ήθελα όμως να επισημάνω τα κάτωθι :
  με την διατύπωση παράγραφο 5 του άρθρου από την διατύπωση φαίνεται ότι υπάρχει κάποια υποχρέωση από τις νομαρχιακές/περιφερειακές ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3812/2009 και του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 4071/2012 Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, όπως αναφέρει και σχετική απόφαση του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ με την απόφαση του (Πράξη 0033/Συν.11η/28.6.2013) αλλά και απαντήσεις του ίδιου του Υπουργείου προς τις επιχειρήσεις αυτές πριν το 2010 αλλά και μετά από το 2010.
  Επίσης για την αποκατάσταση των αδικιών και για λόγους ισονομίας προτείνεται η τροποποίηση του Άρθρου 48 της παρ. 2 ως εξής:
  Σε περίπτωση λύσης πρώην νομαρχιακής ανώνυμης εταιρίας της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ή ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στην οικεία Περιφέρεια ή και σε άλλους ΟΤΑ ή ΠΕΔ το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

 • Στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται καμία αναφορά για τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης πρώην ΚΕΚ των περιφερειακών διοικήσεων για τα οποία γινόταν συγκεκριμένη αναφορά στο άρθρο 199 του νόμου υπ΄αριθ. 3852. Στο άρθρο αυτό υπήρχε η πρόβλεψη για απορρόφηση του προσωπικού από την οικεία περιφέρεια με τη λύση της επιχείρησης. Από την ίδρυση τους βέβαια από την εποχή των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων έιχε προταθεί στο μετοχικό κεφάλαιο η συμμετοχή των ΠΕΔ, ΟΤΑ και λοιπών φορέων με βασικό μέτοχο την Περιφέρεια . Παρακαλούμε να προβλεφθεί αντίστοιχα στο νέο άρθρο η απορρόφηση του προσωπικού και αν θέλουμε να το συνδυάσουμε με την εμφάνιση ποσοστού 90% θα μπορούσε να αναφέρεται αθροιστικά το ποσοστό περιφέρειας, ΠΕΔ, ΟΤΑ να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 90%.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:15 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 1 ΚΑΙ 2 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ 90%, ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ 70% ; ΜΕ 70% Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:38 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ

  H παράγραφος 2 είναι ελλιπής και συνεπώς ασαφής. Επίσης στην παρ. 1 ορίζεται ως ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο το 90%, που αφορά αποκλειστικά και μόνο την Περιφέρεια, στην παρ. 3 ορίζεται ποσοστό συμμετοχής το 90%, που αφορά γενικά τους ΟΤΑ, δεν θα έπρεπε οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που οι ΟΤΑ κατέχουν την πλειοψηφία να έχουν την ίδια αντιμετώπιση;
  Συνεπώς για την αποκατάσταση των αδικιών και για λόγους ισονομίας προτείνεται η τροποποίηση του Άρθρου 48 της παρ. 2 ως εξής:
  Σε περίπτωση λύσης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ή ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στην οικεία Περιφέρεια ή σε ΟΤΑ, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 10:57 | Λαζαρος Μαλούτας

  Δυστυχώς με το άρθρο αυτο θεσμοθετείται διαφορετική αντιμετώπιση των εργαζομένων στους. ΟΤΑ σε σχέση με τους εργαζόμενους στις Περιφέρειες, στο μέρος αφορά την λύση ΑΕ στο οποίο ο αυτοδιοικητικός φορέας συμμετέχει με ποσοστό άνω του 90% , εις βάρος των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοικηση.
  Έτσι ενώ για την λύση ΑΕ στην οποία ο Δημος κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 90%, μπαίνει σαν προϋπόθεση η απόφαση για την λύση της ΑΕ να εχει ληφθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, στις αντίστοιχες ΑΕ των Περιφερειών δεν μπαίνει , και σωστά, τέτοιος περιορισμός.
  Ειναι ακατανόητη αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα σε εργαζόμενους ίδιας κατηγορίας, ιδίως αφού οι δημοτικές ΑΕ αυτής της κατηγορίας ειναι ελάχιστες.
  Ειναι άδικο για τους εργαζόμενους, μερικοί μπορεί να απασχολούνται και για δεκαετίες , ναι ειναι έρμαια τυχαίων ή εκδικητικών συμπεριφορών.
  Κατα την γνώμη μου το καθεστώς για τις Δημοτικές ΑΕ πρέπει να εξομοιωθεί με τις αντίστοιχες των Περιφερειών.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:07 | Σωκράτης

  Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το θέμα των προσαυξήσεων και θεωρώ ότι ένα σημείο του Προσχεδίου το κάλυπτε πλήρως. το σημείο αυτό έλεγε:
  «Η προθεσμία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α’ 85), παρατείνεται ως 31/12/2016.»
  Έτσι πιστεύω πρέπει να προστεθεί

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 08:12 | Νίκος

  Στη δυσκολότερη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να δώσει ένα τέλος στην αβεβαιότητα των εργαζομένων των εταιρειών των ΟΤΑ. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές κατάφερναν να επιβιώνουν για χρόνια με τη στήριξη των νομαρχιών και των δήμων, «στηριζόμενες» από λίγους εργαζομένους. Οι τεράστιες οικονομικές περικοπές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο της εταιρείες αυτές, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν ούτε στα μηνιαία ανελαστικά έξοδά τους. Κύριος αποδέκτης των προβλημάτων αυτών το προσωπικό που παραμένει απλήρωτο επί μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς ουσιαστικά να μπορεί να αντιδράσει.
  Όπως και άλλοι συνάδελφοι, προτείνω και εγώ να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης του προσωπικού ΌΛΩΝ των εταιρειών των Δήμων και Περιφερειών. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε τύπου διαφορετικές ερμηνείες, που πολύ πιθανό θα οδηγήσουν σε δικαστικές διαμάχες, σε όλα τα σχετικά άρθρα και παραγράφους, να αναφερθεί ρητά ότι αναφέρεται σε προσωπικό που εργάζεται στις εταιρείες αυτές με ΙΔΑΧ, ανεξάρτητα του τρόπου πρόσληψής του.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 07:04 | Μιχάλης

  Από που προκύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής της περιφέρειας στο μετοχικό κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ή ίσο με το 90% προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού στην περιφέρεια?
  Μήπως αυτό το ποσοστό εξυπηρετεί κάποιους ενώ άλλους όχι..
  Ή μήπως εννοείτε ότι με αυτό το ποσοστό η περιφέρεια ασκούσε την διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας και κατά συνέπεια αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας άρα και την αξιοποίηση του προσωπικού.
  Διότι εγώ εργαζόμουν για πολλά χρόνια, σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, όπου η περιφέρεια κατέχει το 70,24% του μετοχικού κεφαλαίου και ασκούσε πραγματικά και αποδεδειγμένα την διοίκηση της εταιρείας. Μαζί δε με την ΠΕΔ, η οποία κατέχει το 23,26% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έχουν συνολικά το 93,50% του μετοχικού κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, δύο ΟΤΑ συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό πάνω από 90%.
  Προτείνω λοιπόν, προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά προσωπικού στην περιφέρεια, είτε η συμμετοχή της περιφέρειας στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας που λύεται να είναι πιο κάτω από 90% ή αν παραμείνει στο 90% τότε να λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή του συνόλου των ΟΤΑ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 12:56 | Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ των ΟΤΑ

  Στην παρ. 9α που προβλέπει την μεταφορά εργαζομένων σε περίπτωση λύσης ΝΠΙΔ ΟΤΑ (Κοινωφελής επιχείρηση) στα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, προτείνουμε να μην υπάρχει το όριο που θέτει η ημερομηνία (μέχρι 30.05.2011) ώστε να μην απολυθούν εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία και εργάζονται ήδη πέντε χρόνια στα υπό κατάργηση νομικά πρόσωπα.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 07:33 | Σωτήρης

  Στην παράγραφο 2 δεν βγαίνει νόημα…
  Πιστεύω ότι θα πρέπει να προστεθεί το κείμενο που αναφέρω παρακάτω εντός «».
  Σε περίπτωση λύσης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού της » κεφαλαίου το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψής του. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ ειδικότητας του, ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και αν δεν υπάρχουν κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα καταργείται. «

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 21:59 | Στέλλα

  Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι μέσω της διαβούλευσης μας δίνεται η δυνατότητα να επισημάνουμε κάποια σημεία επί του νέου πλαισίου εξυγίανσης των επιχειρήσεων ΟΤΑ. Συμφωνώ με την επισήμανση της Μαρίας, με την συμπλήρωση στην τελευταία παράγραφο : «Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αντίστοιχες της κατηγορία….
  θεωρώ επιβεβλημένη την σημείωση περί κατάργησης οποιασδήποτε άλλης διάταξης, και της μη εξέτασης του τρόπου πρόσληψης, διότι όλο και κάποιες συμπληρώσεις-τροποποίησεις του Καλλικράτη θα βρεθούν στην πορεία εφαρμογής του Νόμου, που θα κωλυσιεργήσουν τις διαδικασίες με δικαστικές διαμάχες κτλ

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:53 | ΕΛΙΝΑ

  θα ήθελα να σας επισημάνω μια σημαντική παράλειψη όσων αφορά στην παράγραφο 1 για το προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών «το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψής του. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα καταργείται»

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:15 | ΜΑΡΙΑ

  Διαβάζοντας και άλλα άρθρα του νομοσχεδίου (άρθρο 31), αλλά και άλλες παραγράφους του ίδιου άρθρου, προτείνω να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του προσωπικού των εταιρειών των Δήμων και Περιφερειών που για πολλά χρόνια έχουν ζήσει με την ανασφάλεια της καταβολής της μισθοδοσίας τους και της ανανέωσης της σύμβασής τους, σύμφωνα με τις διαθέσεις και τις αποφάσεις των διοικήσεων. θα πρότεινα προς αποφυγή αδικιών και δεδομένης της έλλειψης καταρτισμένου προσωπικού στους Δήμους και Περιφέρειες, για όλο το προσωπικό των εταιρειών αυτών να υπάρξει ενιαία ρύθμιση σε κεντρικό επίπεδο από την κυβέρνηση και να διαμορφωθεί π.χ. ως εξής :

  παράγραφος 1. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ή ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στην οικεία Περιφέρεια, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Περιφέρειας, με την ίδια σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψής του. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις, αντίστοιχες της κατηγορίας, του κλάδου/ ειδικότητας του και αν δεν υπάρχουν κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα προβλεφθούν ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα καταργείται.

  Αντίστοιχα θα μπορούσαν να διαμορφωθούν και οι λοιπές παράγραφοι.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 12:22 | Παρασκευή

  Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γατί ενώ για όλες τις άλλες περιπτώσεις λύσης επιχειρήσεων δεν υπάρχει πουθενά χρονικός περιορισμός, στην παράγραφο 4 στο 9. αναγράφεται ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης κλπ το προσωπικό μεταφέρεται ΕΦΟΣΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟς ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ!! Δηλαδή για επιχειρήσεις κοινωφελείς που θα λυθούν το 2017 π.χ. τι γίνεται με το προσωπικό τους??? ΕΝΑΙ ΑΔΙΚΟ και δεν εξασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση σε σχέση με τοςυ εργαζόμενους των παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 6! Θα ήταν πραγματικά δίκαιο να παραληφθεί ο χρονικός περιορισμός και να διατυπωθεί εκ νέου η παράγραφος αυτή όπως και οι 1, 2, 3, 5 και6

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:42 | Βασίλης

  Ασφαλώς και πρόκειται για ένα ν/σ που χαρακτηρίζεται θετικό και ελπιδοφόρο, καθώς επιλύει χρονίζοντα προβλήματα. Προκειμένου, όμως, να καλύψει το σύνολο των ζητημάτων που ταλανίζει σήμερα τους Ο.Τ.Α., προτείνω στο άρθρο 48 παρ.9 να προστεθεί και το εξής εδάφιο: «Σε περίπτωση βεβαιωμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, που προέκυψαν από εκτέλεση χρηματοδοτούμενων κοινωνικών προγραμμάτων, για τα οποία η χρηματόδοτηση είχε διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον αποδεδειγμένα τα προγράματα αυτά εκτελέστηκαν προς όφελος ή για λογαριασμό συγκεκριμένου Ο.Τ.Α., η οφειλή αυτή βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ο.Τ.Α. που ωφελήθηκε. Στην περίπτωση αυτή αυτοδικαίως απαλλάσεται απο τις βεβαιωθείσες σε βάρος του οφειλές κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος των ανωνύμων και αναπτυξιακών αυτών εταιρειών, εκτός απο τον ωφεληθέντα Ο.Τ.Α». Με την προαναφερθείσα διάταξη δίνεται η δυνατότητα σε ωφελούμενους από τέτοια προγράμματα (π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνική Μέριμνα κ.λπ.) Δήμους, οι οποίοι έχουν αναγνωρίσει τις σχετικές οφειλές τους, να αποκτήσουν το νομικό έρεισμα που θα τους επιτρέψει να τις εξοφλήσουν, κάτι που μέχρι στιγμής δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω κενού της σχετικής νομοθεσίας.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 11:57 | Σωκράτης

  Στο άρθρο 48 παράγραφο 9 σημείο (γα) να προστεθεί και Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων (καθώς και παλαιών ανενεργών Τεχνικών Εταιρειών).

  Είναι κρίσιμο σημείο για την διαγραφή των προσαυξήσεων, και αφού αφορά τις αναπτυξιακές επιχειρήσεις θα πρέπει να αφορά και τις Αστικές Μη Κερδοσκοπικές όπου Μέτοχοι είναι μόνο Δήμοι ή Νομικά τους πρόσωπα

 • 30 Αυγούστου 2016, 17:29 | Βασίλης

  Δεν αναγράφεται πουθενά για τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης (ΠΤΑ)των Περιφερειών.Είναι τα πιο οικεία ΝΠΙΔ των Περιφερειών που επιτελούν σημαντικότατο έργο. Ως κρατικά ΝΠΙΔ που υπάγονται στις Περιφέρειες, το τακτικό προσωπικό (Υπάλληλοι ΙΔΑΧ) των οποίων έχει προσληφθεί εξ ολοκλήρου με τις διατάξεις του Ν. 2190 (ΑΣΕΠ), ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου.
  Για να αρθεί αυτή η αδικία φρονώ ότι πρέπει να προστεθεί μία νέα παράγραφος ως εξής:
  «Σε περίπτωση λύσης των ΠΤΑ, το προσωπικό τους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στην οικεία Περιφέρεια, με την ίδια σχέση εργασίας».

 • 30 Αυγούστου 2016, 15:56 | ΜΑΤΙΝΑ

  θα ηθελα να σας επισημανω μια σημαντικη παραληψη οσων αφορα στην παρ. 9 για τις κοινωφελης επιχειρησεις των οτα. θα μπορουσε να προστεθει η φραση ανεξαρτητως του τροπου προσληψης, οπως εχει επισημανθει για ολους τους αλλους εργαζομενους προς αποφυγη αδικιων.

 • 30 Αυγούστου 2016, 15:34 | ΜΑΤΙΝΑ

  Θα ήθελα να σας επισημανω μια σημαντικη παραληψη όσων αφορά στην παρ. 9, για τις κοινωφελής επιχειρήσεις των οτα. Θα μπορουσε να προστεθει η φραση , οπως εχει επισημανθει για όλους τους άλλους εργαζομενους π.χ. δευα, προς αποφυγη αδικιων.

 • 30 Αυγούστου 2016, 12:48 | κωσταντινος

  Στην παραγραφο 6 του αρθρου 48 θα επρεπε να συμπεριλαβετε και τις κοινωφελεις επιχειρησεις των οτα που εχει την φραση ανεξαρτητως του τροπου προσληψης τους κατι το οποιο εχετε παραλειψη στην παραγραφο 9 ή να προστεθει και στην παραγραφο 9.

 • 30 Αυγούστου 2016, 12:31 | ελενη

  Μία δίκαιη ρύθμιση που το υπουργείο εσωτερικών υλοποιεί μετά απο χρόνια
  αγώνων και προσπαθειών κάποιων ανθρώπων να δώσουν τέλος σε μιά αδικία και να μην πάνε χαμένα δέκα και πλέον χρόνια τίμιας εργασίας. Για να υλοποιηθεί όμως αυτό θα έπρεπε να μπει και το «ανεξαρτητως του τροπου προσληψης»στην παράγραφο 9 του άρθρου 48 όπως αναφέρεται και σε άλλα άρθρα π.χ. άρθρο 92 που απευθύνεται στους ίδιους εργαζομένους (ΔΕΥΑ).Αυτό θα ήταν και ηθικό και νόμιμο.

 • 30 Αυγούστου 2016, 12:49 | ελενη

  Μία δίκαιη ρύθμιση που το υπουργείο εσωτερικών υλοποιεί μετά απο χρόνια
  αγώνων και προσπαθειών κάποιων ανθρώπων να δώσουν τέλος σε μιά αδικία και να μην πάνε χαμένα δέκα και πλέον χρόνια τίμιας εργασίας. Για να υλοποιηθεί όμως αυτό θα έπρεπε να μπει και το «ανεξαρτητως του τροπου προσληψης»όπως αναφέρεται και σε άλλα άρθρα π.χ. άρθρο 92 που απευθύνεται στους ίδιους εργαζομένους (ΔΕΥΑ).Αυτό θα ήταν και ηθικό και νόμιμο.

 • 29 Αυγούστου 2016, 17:39 | Νικη Κωνσταντινακη

  Στο συγκεκριμενο αρθρο παρ.9 θα επρεπε να μπει και η διευκρινηση «ανεξαρτητως του τροπου προσληψης», οπως ειναι και στην παρ. 6 του ιδιου αρθρου.