Άρθρο 26 Αναπλήρωση Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Ο.Τ.Α..

Η παράγραφος 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων».

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 07:54 | Αιμίλιος Ριζογιάννης

  Στο σχόλιο του Κ.Χ. αναδεικνύεται το γνωστό πρόβλημα, της κάλυψης κενών θέσεων με «αναπλήρωση» που είναι μόνιμη. Να προστεθεί στην παράγραφο 4 του άρθρου 100, ότι επιλογή νέου προϊσταμένου γίνεται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών (μετά την παρέλευση των οποίων ο αναπληρωτής δεν θα έχει δικαίωμα υπογραφής ούτα θα λαμβάνει επίδομα θέσης) από τότε που θα κενωθεί (ή δημιουργηθεί νέα) θέση προϊσταμένου. Η διαδικασία να κινείται εγκαίρως με ευθύνη του προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού.

 • 26 Αυγούστου 2016, 19:51 | Κ.Χ

  1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: κενή εδώ και δύο χρόνια (από το 2014) χωρίς αναπλήρωση μέχρι σήμερα (2016). Το κενό δεν δημιουργεί πρόβλημα στη Δημοτική Αρχή, αφού «βολεύεται» με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικής Υπηρεσίας και τον Τμηματάρχη Προσωπικού (κατηγορίας ΔΕ, «προσυνταξιοδοτικός»)
  2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: κενώθηκε τον Απρίλιο 2016 και τοποθετήθηκε (από το όργανο διορισμού, με βάση (;) το άρθρο 100 του Ν. 3584/2007) ως αναπληρωτής προϊστάμενος, υπάλληλος ΠΕ Οικονομικού χωρίς πρότερη υπηρεσία σε οποιοδήποτε Τμήμα. Εδώ η ανάγκη κάλυψης του κενού υπήρξε επιτακτική για προφανείς λόγους. Επί της αποφάσεως ασκήθηκε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία, μετά την παρέλευση διμήνου, διαπιστώνει την σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής και δείχνει στον υπάλληλο το δρόμο των διοικητικών δικαστηρίων.
  3. Τμήματα που λειτουργούν με αναπληρωτές προϊσταμένους για μήνες ή και χρόνια (π.χ. τμήμα εσόδων, τμήμα λογιστικού, τμήμα κίνησης οχημάτων).
  4. Τοποθέτηση αναπληρωτών προϊσταμένων Τμημάτων με Αποφάσεις Δημάρχου (κατηγορίας ΔΕ). Μόνο κριτήριο του Δημάρχου «η διευκόλυνση ημετέρων που θα μάς κάνουν τη δουλειά». Μόνο κριτήριο υπαλλήλου «το επίδομα προϊσταμένου (άμεσα) και η μοριοδότηση σε πιθανή κρίση – που συνήθως αργεί- ώστε να προστεθεί το επίδομα στη σύνταξη – που συνήθως πλησιάζει».
  5. Υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού (φτασμένοι μεν -πάνω από 10 χρόνων υπηρεσία- ευνουχισμένοι δε από την πολιτική αρχή) που αποστασιοποιούνται, δεν εκδηλώνουν καν ενδιαφέρον προαγωγής και εμπλοκής στη διαδικασία κρίσεων/ ανάληψης ευθυνών.
  • Αν όλα αυτά δεν αποτελούν εμβαλωματικές, μη βιώσιμες λύσεις, σημάδια αδιαφάνειας και διαφθοράς (βλ. συναλλαγής) πως αλλιώς μπορεί κάποιος να τα χαρακτηρίσει;
  • Πως αυτός ο Δήμος θα ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις (αξιολογήσεις, στοχοθεσία);
  Πρόταση (light) – δικλείδα: να τεθούν ρητοί (δεσμευτικοί για την κρίση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου) νομοθετικοί φραγμοί στην «οδό της συναλλαγής υπαλλήλου-διοίκησης» με άρση των προνομίων [επιδόματα θέσης ευθύνης, μοριοδοτήσεις σε κατοπινές κρίσεις κλπ] που προκύπτουν από παράνομες ή παράτυπες αναπληρώσεις (του άρθρου 100, Ν. 3584/2007), ώστε τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι δημοτικές αρχές να εξαναγκάζονται στην άμεση εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου ανάδειξης προϊσταμένων οργανικών μονάδων.