Άρθρο 47 Μεταβατική διάταξη ως προς Συμβούλους Ακεραιότητας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 82 ν. 4795/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4795/2021 (A’ 62) μετά τη φράση «να τοποθετούνται υπάλληλοι» διαγράφονται οι λέξεις «Υπουργείων ή Ανεξάρτητων Αρχών» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως Σύμβουλοι Ακεραιότητας μπορούν να επιλέγονται και να τοποθετούνται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, χωρίς να διαθέτουν υποχρεωτικά Πιστοποιητικό Επάρκειας Συμβούλου Ακεραιότητας και χωρίς να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 26, εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εγγραφής στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26. Λοιπά κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογής μπορεί να τεθούν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος. Οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν ως Σύμβουλοι Ακεραιότητας κατ` εφαρμογή της παρούσας υποχρεούνται μετά την επιλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πιστοποίησης Συμβούλων Ακεραιότητας.»

 • 24 Μαΐου 2022, 09:16 | Κώστας Α.

  Εφόσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί και μάλιστα με δύσκολες διαδικασίες Σύμβουλοι Ακεραιότητας κατά τη μεταβατική περίοδο θα έπρεπε οι θέσεις να καλύπτονται από τη δεξαμενή των πιστοποιημένων συμβούλων και να υπάρχει η δυνατότητα πλήρωσης της θέσης από μη πιστοποιημένους μόνο εάν δεν υπάρξει από ενδιαφέρον από πιστοποιημένους.
  Λογικό είναι η πλειοψηφία των θέσεων να προκηρυχθεί εντός της πρώτης διετίας του θεσμού, κατά το μεταβατικό δηλαδή διάστημα. Ποιος ο λόγος να πιστοποιηθεί κάποιος υπάλληλο αφού μπορεί να διεκδικήσει θέση Συμβούλου Ακεραιότητας και χωρίς πιστοποίηση;
  Με αυτήν την πρόβλεψη απαξιώνεται ο θεσμός πριν ακόμη ξεκινήσει να λειτουργεί…

 • 23 Μαΐου 2022, 14:43 | ΜΑΡΙΑ Β

  Άρθρο 47:
  Έχοντας ήδη ολοκληρωθεί 2 κύκλοι πιστοποίσης Συμβούλων Ακεραιότητας , με επιτυχία γύρω στο 75 % των συμμετεχόντων , είναι παράλογο να διακινδυνεύεται να λάβει θέση Συμβούλου υπάλληλος που έχει αποτύχει στο πρόγραμμα Πιστοποίησης μόνο και μόνο επειδή θα μπρορέσει να το επαναλάβει , τη στιγμη που ήδη υπάρχουν τόσοι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι…
  Το Πρόγραμμα είναι απαιτητικό όπως και το αντικείμενο του Συμβούλου. Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας απαιτείται να έχει γνώση όλου του κύκλου εργασιών μιας υπηρεσίας (πχ ενός Υπουργείου )για να μπορέσει να προτείνει βελτιώσεις και να εισαγάγει Πολιτικες κατά της Διαφθοράς . Πόσο εύκολο είναι να ανατποκριθεί στα καθήκοντα κάποιος που δεν έχει καν δοκιμαστεί αν μπορεί να ολοκληρώσει έστω το πρόγραμμα Πιστοποίησης;
  Νομίζω ότι βάλλεται ο θεσμός με αυτήν τη διάταξη , πριν ακόμα λειτουργήσει .

 • H παράγραφος 3 του άρθρου 82 του ν. 4795/2021 διαμορφώνεται ως εξής:

  «3. Για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την πιστοποίηση ικανού αριθμού ατόμων που θα στελεχώσουν το θεσμό του Σύμβουλου Ακεραιότητας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως Σύμβουλοι Ακεραιότητας μπορούν να επιλέγονται και να τοποθετούνται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στους κλάδους της ψυχολογίας και της συμβουλευτικής, χωρίς να διαθέτουν υποχρεωτικά Πιστοποιητικό Επάρκειας Συμβούλου Ακεραιότητας και με δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 26, εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εγγραφής στο Μητρώο Συμβούλων Ακεραιότητας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26. Λοιπά κριτήρια και προϋποθέσεις επιλογής μπορεί να τεθούν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος. Οι υπάλληλοι που θα επιλεγούν ως Σύμβουλοι Ακεραιότητας κατ` εφαρμογή της παρούσας μπορούν προαιρετικά μετά την επιλογή τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πιστοποίησης Συμβούλων Ακεραιότητας.»

 • 13 Μαΐου 2022, 12:17 | Λάμπρος Καφίδας

  Από την θέση σε ισχύ του Μέρους Β’ του ν.4795/2021 (Α’62/17-4-21), έχει ήδη πιστοποιηθεί -με την εντατική εργασία του ΕΚΔΔΑ, της ΕΑΔ, και του ΥΠΕΣ- υπερδιπλάσιος αριθμός Συμβούλων Ακεραιότητας, καθόσον οι υφιστάμενες θέσεις ανέρχονται σε 18 (14 σε Υπουργεία + 4 σε άλλους φορείς που αξιοποιήσαν τη δυνατότητα της παρ. 1 του άρθρου 80 του εν λόγω νόμου).

  Επιπλέον έχει οργανωθεί το ειδικό πληροφοριακό σύστημα για το Δίκτυο Συμβουλών Ακεραιότητας, για την υποστήριξη τους, με μέριμνα της ΕΑΔ.

  Επομένως, ο σκοπός θέσπισης της πρόβλεψης για μεταβατική επιλογή και τοποθέτηση μη-πιστοποιημένου προσωπικού, εντός αποκλειστικούς 2ετους προθεσμίας, έχει εν πολλοίς αποδυναμωθεί αφού ήδη έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η απαραίτητη δεξαμενή υποψηφίων.

  Η ενεργοποίηση του Μητρώου Συμβούλων Ακεραιότητας στη Γ.Γ.Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η ένταξη των πιστοποιημένων και πιστοποιούμενων Συμβούλων Ακεραιότητας σε αυτό κατά το άρθρο 23 του ν. 4795/2021, και η πιστή τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 28 του ίδιου νόμου για την κάλυψη των θέσεων αυτών χωρίς άλλες ειδικές νομοθετικές προβλέψεις, θα ενισχύσει την αξιοπιστία του θεσμού από την έναρξη του, τόσο εντός των φορέων που συνειδητά θα επιλέξουν να τον ενεργοποιήσουν, όσο και ευρύτερα.

  Είναι σαφές ότι όσοι υπάλληλοι ενδιαφέρονται για το νέο θεσμό έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα σχετικά -εξειδικευμένα και πλέον απαιτητικά- προγράμματα του ΕΚΔΔΑ τα οποία συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Η επιτυχής (και όχι απλή) παρακολούθηση είναι κρίσιμο προαπαιτούμενο τόσο επί του τύπου όσο και επί της ουσίας, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις μη-επιτυχούς ολοκλήρωσης και κατεπέκταση αδυναμίας κατοχής της προβλεπόμενης επαγγελματικής επάρκειας. Πολύ δε περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς το εύρος των επιμέρους αντικειμένων, την καινοτομία του νέου θεσμού, και την νεά κουλτούρα – αντίληψη των πραγμάτων που προωθεί.

 • 12 Μαΐου 2022, 12:57 | Δέσποινα Δ.

  Η εν λόγω διάταξη χρήζει περαιτέρω τροποποίησης ως προς τη δυνατότητα επιλογής μη πιστοποιημένων συμβούλων ακεραιότητας για μεταβατικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία έναρξης του ν.4795/2021.
  Δεδομένου ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 2 κύκλοι πιστοποίησης από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ενώ επικείται άμεσα η έναρξη του επόμενου κύκλου, θα έπρεπε να προηγούνται στις διαδικασίες επιλογής οι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Ακεραιότητας οι οποίοι έχουν ήδη λάβει την εξειδικευμένη κατάρτιση που απαιτεί η εκτέλεση ενός τόσο σημαντικού έργου.
  Περαιτέρω η πρόβλεψη για την ανάληψη καθηκόντων από άτομα τα οποία δεν έχουν λάβει κατάρτιση αλλά θα υποχρεούνται να πιστοποιηθούν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας τους (άρα ακόμη και στο τέλος της τριετίας) καθιστά επισφαλή τη λειτουργία του θεσμού και συνιστά απαξίωσή του.

 • 11 Μαΐου 2022, 13:03 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  η λογική λέει ότι τις θέσεις του συμβούλου ακεραιότητας θα πρέπει να καταλαμβάνουν πιστοποιημένοι για το σκοπό αυτό υπάλληλοι και να έπονται οι χωρίς πιστοποίηση. Αλλιώς μέχρι να ολοκληρωθεί το μεταβατικό στάδιο θα πληρωθούν θέσεις από μη πιστοποιημένους, πρακτική που δε συνάδει με τη διαφάνεια και την βαρύτητα που έχει δοθεί στην διαδικασία πιστοποίησης.

 • 11 Μαΐου 2022, 12:26 | ΜΑΡΙΑ

  Δεν είναι δυνατό υπάλληλος χωρίς πιστοποίηση να αναλάβει την Θέση του Συμβ. Ακέραιότητας. Πρέπει να επιλέγονται πιστοποιημένοι Σύμβουλοι και μέλη του αντίστοιχου Μητρώου. Η διαταξη μπορεί να είναι καταχρηστικά ωφέλιμη σε υπαλλήλους που δεν κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες