• Σχόλιο του χρήστη 'Μαριάννα Παπαδοπούλου' | 2 Ιουνίου 2016, 15:17

    Για την εναρμόνιση με το νέο ασφαλιστικό προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 109 (αφορά τους Εμπειρογνώμονες) «Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας» και τροποποίηση του άρθρου 108 1α «……….αποχωρούν από την υπηρεσία όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους» βλ. κατωτέρω τεκμηρίωση εν λόγω πρότασης. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το άρθρο 9, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση, ορθώς καταργεί ορισμένες διατάξεις που συνιστούν διακριτική μεταχείριση των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου σε σχέση με λοιπούς επιστημονικούς κλάδους και αντιστρόφως. Επίσης το άρθρο 9, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νέου ασφαλιστικού, εναρμονίζει ορισμένους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών (Διοικητικών και Επικοινωνιών &Πληροφορικής όλων των βαθμίδων, Επιμελητών) με τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, ως προς την υποχρεωτική αφυπηρέτηση, με την κατάργηση της 35ετίας και την τροποποίηση του ορίου ηλικίας θεσπίζοντας το 67ο έτος. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, το παρόν Σχέδιο Νόμου δεν καταργεί την 35ετία (εκτός για τους ανωτέρω ρητά αναφερόμενους κλάδους), για άλλους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών μεταξύ των οποίων και του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων ούτως ώστε να ισχύσει νέο όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης (και τουλάχιστον το 65ο έτος που προβλέπει σήμερα ο Οργανισμός). Σημειώνεται ότι πριν τη θέση σε ισχύ του νέου ασφαλιστικού την 13η Μαΐου τ.έ, η 35ετία ήταν το όριο για την καταβολή πλήρους σύνταξης. Το ισχύον νέο ασφαλιστικό διαφοροποιείται σε σχέση με το παλαιό και θεσπίζει ποσοστό αναπλήρωσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Τούτο δε υπαγορεύεται, από την ανάγκη θέσπισης κινήτρων για την παραμονή των υπαλλήλων του Δημοσίου στην υπηρεσία κατά το δυνατόν περισσότερο χρόνο που συντελεί και στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Η δε υποχρεωτική αποχώρηση ενωρίτερα, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, συνεπάγεται μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης στον υπολογισμό της σύνταξης και κατά συνέπεια δυσμενέστερη μεταχείριση υπαλλήλων του Δημοσίου έναντι συναδέλφων τους. Συναφώς εκτιμάται ότι, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νέου ασφαλιστικού είναι αναγκαία η εναρμόνιση του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών με το νέο ασφαλιστικό. Δεν υφίστανται ιδιαίτεροι λόγοι που απορρέουν από τη φύση των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους Εμπειρογνώμονες, για τη θέσπιση διαφορετικών ορίων ηλικίας για την αφυπηρέτηση, από αυτά που θεσπίζει το νέο ασφαλιστικό. Συνιστά, ως εκ τούτου διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών που εναρμονίζονται με το νέο ασφαλιστικό (όπως πχ και σε σχέση με μέλη ΔΕΠ που αφυπηρετούν στο 67ο έτος της ηλικίας τους). Συνεπώς προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 109 «Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας» και τροποποίηση του άρθρου 108 1α «……….αποχωρούν από την υπηρεσία όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους»