Άρθρο 09 – Όρια ηλικίας

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας διορισμού, ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου.».
2. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 3566/2007.
3. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 101 του ν. 3566/2007.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του ν. 3566/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Υποψήφιοι για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων μπορούν να είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο έτος της ηλικίας τους, κατά το έτος προκήρυξης της διαδικασίας πρόσληψης.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου β΄ του άρθρου 10 του ν. 3712/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Να έχει ηλικία τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών συμπληρωμένη κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως για διορισμό.»
6. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 98 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας στον κλάδο αυτόν, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 98 ν. 3566/2007 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία, υπαλλήλων του Διπλωματικoύ Κλάδου με πρεσβευτικό βαθμό, επί δύο έτη το πολύ μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.».
7. α. Οι παράγραφοι 1. α. των άρθρων 124, 132, 140 και 147 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως εξής: « 1.α. Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67) έτους της ηλικίας του».
β. Τα άρθρα 125, 133, 141 και 148 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) καταργούνται.

 • ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΔΥ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Σημειώνουμε, ότι η τάση των περισσοτέρων συναδέλφων που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική μας διαβούλευση, είναι ότι η προτεινόμενη τροπολογία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Ωστόσο, από πολλούς έχει διατυπωθεί η άποψη ότι στο υφιστάμενο σχέδιο δεν υπάρχει μεταβατικότητα, ώστε να αποφευχθεί απότομη διατάραξη της επετηρίδας, ενώ προτείνονται, σχετικώς, διάφοροι τρόποι θεραπείας.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016

 • 3 Ιουνίου 2016, 12:03 | Βασιλείου

  67o για τον Διπλωματικό Κλάδο, σε εξομείωση με Δικαστικούς αλλά και τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα. Ελεος!!
  Σημειωτέον ότι και στην πλειοψηφία κ-μ στην ΕΕ το 67ο θεωρείται minimum για τον Κλάδο, με συχνό όριο το 70ό (Ιταλία, Ισπανία, κλπ)!!

 • 3 Ιουνίου 2016, 11:03 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Αναφορικά με το άρθρο 9 καταθέτουμε την επιφύλαξή μας ως προς τη μη τροποποίηση του άρθρου 117 του Ν.3566/2007 που αφορά στους υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με συνέπεια τη διατήρηση του καθεστώτος της υποχρεωτικής αποχώρησης από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

  Mε την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία (Ν.4336/2015, όπως τροποποιήθηκε, βλ. και ΦΕΚ2325/τ.Β΄/27.10.15 και ΑΔΑ:ΩΤΑ3Η-ΚΧΚ) υφίσταται ο κίνδυνος (εάν δεν υπάρξει ρύθμιση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΞ. που θα αποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 35 έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας) να μην τους καταβάλλεται άμεσα η αναλογούσα για τα 35 χρόνια εργασίας σύνταξη, παρά μόνο με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τoυς!

  Με τη ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία, υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που θα συνταξιοδοτηθεί μετά το 2022 σε αντίθεση με τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, αλλά και τους διπλωματικούς υπαλλήλους, θα τυγχάνει διακριτικής μεταχείρισης, καθότι θα στερείται το δικαίωμα πλήρους και άμεσης καταβολής σύνταξης

  Για τους λόγους αυτός προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 117, παρ. 1 του Ν 3566/07 ως προς το όριο ηλικίας ως ακολούθως : « 1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας στον κλάδο αυτόν, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.»

  Διευκρινίζεται ότι το προηγούμενο σχόλιο μας αναρτήθηκε εκ παραδρομής και παρακαλούμε να αγνοηθεί.

 • 3 Ιουνίου 2016, 11:10 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

  Είναι αυτονόητο ότι στη παρ. 7 θα πρέπει να προστεθούν και οι διατάξεις που αφορούν τους κλάδους επιστημονικού προσωπικού ΕΝΥ, εμπειρογνωμόνων και οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων. Η εξομοίωση προς τα ισχύοντα ήδη στον Υπαλληλικό Κώδικα είναι αναγκαία τόσο για λόγους πρακτικούς (διασφάλιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων) όσο και ηθικής τάξεως (δεν είναι νοητό όταν όλη η δημόσια υπηρεσία για λόγους δημοσιονομικής σταθερότητας να εξαναγκάζεται να απασχοληθεί περισσότερο και το ΥΠΕΞ να διατηρεί ρυθμίσεις που θα εμφανίζονται πλέον ως προνομιακές).
  Η παραπάνω παρατήρηση ισχύει βέβαια και για τους διπλωματικούς υπαλλήλους, οι οποίοι φέρεται να επιθυμούν τη διατήρηση προνομιακής ρυθμίσεως στο θέμα της αφυπηρετήσεως τους.
  Επίσης, εφόσον προκριθεί η διατήρηση του 65ου ως ορίου αφυπηρετήσεως για τους διπλωματικούς υπαλλήλους, η περίπτωση β. της παρ. 6 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί και στη θέση «τριακονταπενταετούς δημόσιας υπηρεσίας» να τεθεί «65ου πέμπτου έτους της ηλικίας» διαφορετικά η ρύθμιση δεν θα έχει πρακτικά αντικείμενο.

 • 3 Ιουνίου 2016, 11:46 | ΑΛΕΞΑΚΗ

  -Πρόταση/Προσθήκη δυνητικής διατάξεως (ευχέρειας) περί αποχωρήσεως από την υπηρεσία -για όσα στελέχη το επιθυμούν- πέραν του 67ου έτους υπό τον όρο ότι αυτά τα στελέχη θα κρίνονται,για τον σκοπό αυτό, από Ειδική Επιτροπή Αναγνωρισμένων Προσωπικοτήτων του αντίστοιχου κλάδου/τομέα.

  -Η διάταξη θα μπορούσε να αφορά διπλωματικούς υπαλλήλους και
  κατ’ αναλογία τους υπολοίπους κλάδους (νομικών, εμπειρογνωμόνων,
  ΟΕΥ, κλπ.) εάν βέβαια εκφρασθεί η προς τούτο βούληση.
  Ενδέχεται λ.χ. ένας διπλωματικός να έχει ορισθεί ως ειδικός εκπρόσωπος για κάποια διαπραγμάτευση, ένας νομικός να έχει αναλάβει μία υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου η οποία εκδικάζεται εντός ολίγου χρόνου ή ακόμη και να έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο νόμου το οποίο χρειάζεται λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί.

  -Τα κριτήρια για την κρίση θα πρέπει να είναι,πέραν των υπηρεσιακών αναγκών, η ενεργός δράση και η αποδεδειγμένα ουσιαστική ικανότητα του εν λόγω στελέχους σε τομείς και δραστηριότητες της υπηρεσίας του.

  – Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται
  α) η αξιοκρατία στην Δημόσια Διοίκηση, αλλά και
  β) επιβεβαιώνεται η φύση του Οργανισμού του ΥΠΕΞ ως Ειδικού Νόμου (lex specialis) ο οποίος περιέχει ειδικές διατάξεις.

  -Συγχρόνως, υπάρχει δικλείδα ασφαλείας για το ΥΠΕΞ αφού δεν θα μπορεί ο καθένας να παρατείνει την παραμονή του, λ.χ. έως το 70ο έτος, παρά μόνον αφού κριθεί από την σχετική Επιτροπή.
  Παράλληλα, μία τέτοια ρύθμιση βαίνει προς την κατεύθυνση του νέου Νόμου για το «Ασφαλιστικό» ο οποίος στοχεύει στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, στο Δημόσιο.

  -Σημειώνεται ότι παρόμοια ρύθμιση προβλέπεται σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ενωση
  από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων.

  Με εκτίμηση

  Γαλάτεια ΑΛΕΞΑΚΗ Δ.Ν.
  ΝΣΑ΄ ΕΝΥ-ΕΕ ΥΠΕΞ
  Τηλ. 2103684019
  Email:g.alexaki@mfa.gr

 • 3 Ιουνίου 2016, 09:36 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

  Στη παρ. 7 του άρθρου 9 θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για αναδρομική εφαρμογή της διατάξεως ώστε να καλυφτούν και οι υπάλληλοι οι οποίοι αφυπηρέτησαν με βάση τις καταργούμενες πλέον διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών ενώ ίσχυε ήδη το άρθρο 59 του Ν. 4369/2016 που περιλαμβάνει αντίστοιχη ρύθμιση για όλους τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (όριο αφυπηρετήσεως το 67ο, κατάργηση 35ετίας). Δεδομένης της ιδιορρυθμίας του τριμήνου που χορηγεί ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών στους υπαλλήλους του μετά τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου αφυπηρετήσεως, η αναδρομική ισχύ θα πρέπει να χορηγηθεί από 30.12.2015.

 • 3 Ιουνίου 2016, 08:13 | Μαριάννα Παπαδοπούλου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εμπειρογνωμόνων παρακαλείται να διευκρινίσει ότι η πρόταση τροπολογίας που κατέθεσε απηχεί τις απόψεις των ατόμων που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και ΜΟΝΟΝ καθότι δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τα μέλη της Ένωσης επί του θέματος (ενδεχομένως λόγω περιορισμένου χρόνου).

 • 2 Ιουνίου 2016, 21:07 | Μαριάννα Παπαδοπούλου

  Για την εναρμόνιση με το νέο ασφαλιστικό προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 109 (αφορά τους Εμπειρογνώμονες) «Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας» και τροποποίηση του άρθρου 108 1α του Νόμου Ν.3566/2007 «……….αποχωρούν από την υπηρεσία όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους» βλ. κατωτέρω τεκμηρίωση εν λόγω πρότασης.

  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Το άρθρο 9, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση, ορθώς καταργεί ορισμένες διατάξεις που συνιστούν διακριτική μεταχείριση των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου σε σχέση με λοιπούς επιστημονικούς κλάδους και αντιστρόφως.
  Επίσης το άρθρο 9, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νέου ασφαλιστικού, εναρμονίζει ορισμένους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών (Διοικητικών και Επικοινωνιών &Πληροφορικής όλων των βαθμίδων, Επιμελητών) με τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, ως προς την υποχρεωτική αφυπηρέτηση, με την κατάργηση της 35ετίας και την τροποποίηση του ορίου ηλικίας θεσπίζοντας το 67ο έτος.
  Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, το παρόν Σχέδιο Νόμου δεν καταργεί την 35ετία (εκτός για τους ανωτέρω ρητά αναφερόμενους κλάδους), για άλλους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών μεταξύ των οποίων και του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων ούτως ώστε να ισχύσει νέο όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης (και τουλάχιστον το 65ο έτος που προβλέπει σήμερα ο Οργανισμός).
  Σημειώνεται ότι πριν τη θέση σε ισχύ του νέου ασφαλιστικού την 13η Μαΐου τ.έ, η 35ετία ήταν το όριο για την καταβολή πλήρους σύνταξης. Το ισχύον νέο ασφαλιστικό διαφοροποιείται σε σχέση με το παλαιό και θεσπίζει ποσοστό αναπλήρωσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Τούτο δε υπαγορεύεται, από την ανάγκη θέσπισης κινήτρων για την παραμονή των υπαλλήλων του Δημοσίου στην υπηρεσία κατά το δυνατόν περισσότερο χρόνο που συντελεί και στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Η δε υποχρεωτική αποχώρηση ενωρίτερα, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, συνεπάγεται μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης στον υπολογισμό της σύνταξης και κατά συνέπεια δυσμενέστερη μεταχείριση υπαλλήλων του Δημοσίου έναντι συναδέλφων τους.
  Συναφώς εκτιμάται ότι, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νέου ασφαλιστικού είναι αναγκαία η εναρμόνιση του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών με το νέο ασφαλιστικό. Δεν υφίστανται ιδιαίτεροι λόγοι που απορρέουν από τη φύση των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους Εμπειρογνώμονες, για τη θέσπιση διαφορετικών ορίων ηλικίας για την αφυπηρέτηση, από αυτά που θεσπίζει το νέο ασφαλιστικό. Συνιστά, ως εκ τούτου διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών που εναρμονίζονται με το νέο ασφαλιστικό (όπως πχ και σε σχέση με μέλη ΔΕΠ που αφυπηρετούν στο 67ο έτος της ηλικίας τους). Συνεπώς προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 109 «Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας» και τροποποίηση του άρθρου 108 1α «……….αποχωρούν από την υπηρεσία όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους»

 • 2 Ιουνίου 2016, 16:07 | ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Αναφορικά με το άρθρο 9 καταθέτουμε την επιφύλαξή μας ως προς τη μη τροποποίηση του άρθρου 109 του Ν.3566/2007 που αφορά στους υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και τη διατήρηση του καθεστώτος της υποχρεωτικής αποχώρησης από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.
  Mε την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία (Ν.4336/2015, όπως τροποποιήθηκε, βλ. και ΦΕΚ2325/τ.Β΄/27.10.15 και ΑΔΑ:ΩΤΑ3Η-ΚΧΚ) υφίσταται ο κίνδυνος (εάν δεν υπάρξει ρύθμιση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΞ. που θα αποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 35 έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας) να μην τους καταβάλλεται άμεσα η αναλογούσα για τα 35 χρόνια εργασίας σύνταξη, παρά μόνο με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τoυς!
  Με τη ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία, υπάλληλος του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, που θα συνταξιοδοτηθεί μετά το 2022 σε αντίθεση με τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, αλλά και τους διπλωματικούς υπαλλήλους, θα τυγχάνει διακριτικής μεταχείρισης, καθότι θα στερείται το δικαίωμα πλήρους και άμεσης καταβολής σύνταξης.
  Το δικαίωμα αυτό θα το έχουν οι υπάλληλοι που θα έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και το 62ο έτος της ηλικίας τους, ενώ όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα παραμένουν μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας τους.

 • 2 Ιουνίου 2016, 16:11 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Πρόταση για διαβούλευση προκειμένου να εναρμονισθούν τα όρια ηλικίας των υπαλλήλων ΟΕΥ με το νεο όριο ηλικίας (67 έτη) που προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

  Άρθρο 09: Όρια ηλικίας

  Να συμπληρωθεί η τροποποίηση του ν. 3566/2007 με τα άρθρα που είναι σε bold, προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι Υπάλληλοι ΟΕΥ στην εναρμόνιση με τη νέα ρύθμιση του Υπαλληλικού Κώδικα.

  7. α. Οι παράγραφοι 1. α. των άρθρων 116, 124, 132, 140 και 147 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως εξής: « 1.α. Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67) έτους της ηλικίας του».
  β. Τα άρθρα 117, 125, 133, 141 και 148 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) καταργούνται.

 • 2 Ιουνίου 2016, 15:17 | Μαριάννα Παπαδοπούλου

  Για την εναρμόνιση με το νέο ασφαλιστικό προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 109 (αφορά τους Εμπειρογνώμονες) «Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας» και τροποποίηση του άρθρου 108 1α «……….αποχωρούν από την υπηρεσία όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους» βλ. κατωτέρω τεκμηρίωση εν λόγω πρότασης.
  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Το άρθρο 9, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση, ορθώς καταργεί ορισμένες διατάξεις που συνιστούν διακριτική μεταχείριση των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου σε σχέση με λοιπούς επιστημονικούς κλάδους και αντιστρόφως.
  Επίσης το άρθρο 9, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νέου ασφαλιστικού, εναρμονίζει ορισμένους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών (Διοικητικών και Επικοινωνιών &Πληροφορικής όλων των βαθμίδων, Επιμελητών) με τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, ως προς την υποχρεωτική αφυπηρέτηση, με την κατάργηση της 35ετίας και την τροποποίηση του ορίου ηλικίας θεσπίζοντας το 67ο έτος.
  Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, το παρόν Σχέδιο Νόμου δεν καταργεί την 35ετία (εκτός για τους ανωτέρω ρητά αναφερόμενους κλάδους), για άλλους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών μεταξύ των οποίων και του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων ούτως ώστε να ισχύσει νέο όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης (και τουλάχιστον το 65ο έτος που προβλέπει σήμερα ο Οργανισμός).
  Σημειώνεται ότι πριν τη θέση σε ισχύ του νέου ασφαλιστικού την 13η Μαΐου τ.έ, η 35ετία ήταν το όριο για την καταβολή πλήρους σύνταξης. Το ισχύον νέο ασφαλιστικό διαφοροποιείται σε σχέση με το παλαιό και θεσπίζει ποσοστό αναπλήρωσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Τούτο δε υπαγορεύεται, από την ανάγκη θέσπισης κινήτρων για την παραμονή των υπαλλήλων του Δημοσίου στην υπηρεσία κατά το δυνατόν περισσότερο χρόνο που συντελεί και στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Η δε υποχρεωτική αποχώρηση ενωρίτερα, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, συνεπάγεται μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης στον υπολογισμό της σύνταξης και κατά συνέπεια δυσμενέστερη μεταχείριση υπαλλήλων του Δημοσίου έναντι συναδέλφων τους.
  Συναφώς εκτιμάται ότι, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νέου ασφαλιστικού είναι αναγκαία η εναρμόνιση του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών με το νέο ασφαλιστικό. Δεν υφίστανται ιδιαίτεροι λόγοι που απορρέουν από τη φύση των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους Εμπειρογνώμονες, για τη θέσπιση διαφορετικών ορίων ηλικίας για την αφυπηρέτηση, από αυτά που θεσπίζει το νέο ασφαλιστικό. Συνιστά, ως εκ τούτου διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών που εναρμονίζονται με το νέο ασφαλιστικό (όπως πχ και σε σχέση με μέλη ΔΕΠ που αφυπηρετούν στο 67ο έτος της ηλικίας τους). Συνεπώς προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 109 «Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας» και τροποποίηση του άρθρου 108 1α «……….αποχωρούν από την υπηρεσία όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους»

 • 2 Ιουνίου 2016, 14:57 | Μαριάννα Παπαδοπούλου

  Για την εναρμόνιση με το νέο ασφαλιστικό προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 109 (αφορά τους εμπειρογνώμονες) «Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας» και τροποποίηση του άρθρου 108 1α «……….αποχωρούν από την υπηρεσία όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους» βλ. κατωτέρω τεκμηρίωση εν λόγω πρότασης:

  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Το άρθρο 9, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση, ορθώς καταργεί ορισμένες διατάξεις που συνιστούν διακριτική μεταχείριση των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου σε σχέση με λοιπούς επιστημονικούς κλάδους και αντιστρόφως.
  Επίσης το άρθρο 9, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νέου ασφαλιστικού, εναρμονίζει ορισμένους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών (Διοικητικών και Επικοινωνιών &Πληροφορικής όλων των βαθμίδων, Επιμελητών) με τους λοιπούς υπαλλήλους του Δημοσίου, ως προς την υποχρεωτική αφυπηρέτηση, με την κατάργηση της 35ετίας και την τροποποίηση του ορίου ηλικίας θεσπίζοντας το 67ο έτος.
  Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, το παρόν Σχέδιο Νόμου δεν καταργεί την 35ετία (εκτός για τους ανωτέρω, ρητά αναφερόμενους κλάδους), για άλλους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών μεταξύ των οποίων και του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων ούτως ώστε να ισχύσει νέο όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης (και τουλάχιστον το 65ο έτος που προβλέπει σήμερα ο Οργανισμός).
  Σημειώνεται ότι πριν τη θέση σε ισχύ του νέου ασφαλιστικού την 13η Μαΐου τ.έ, η 35ετία ήταν το όριο για την καταβολή πλήρους σύνταξης. Το ισχύον νέο ασφαλιστικό διαφοροποιείται σε σχέση με το παλαιό και θεσπίζει ποσοστό αναπλήρωσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας. Τούτο δε υπαγορεύεται, από την ανάγκη θέσπισης κινήτρων για την παραμονή των υπαλλήλων του Δημοσίου στην υπηρεσία κατά το δυνατόν περισσότερο χρόνο που συντελεί και στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Η δε υποχρεωτική αποχώρηση ενωρίτερα, εφόσον δεν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, συνεπάγεται μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης στον υπολογισμό της σύνταξης και κατά συνέπεια δυσμενέστερη μεταχείριση υπαλλήλων του Δημοσίου έναντι συναδέλφων τους.
  Συναφώς εκτιμάται ότι, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του νέου ασφαλιστικού είναι αναγκαία η εναρμόνιση του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών με το νέο ασφαλιστικό. Δεν υφίστανται ιδιαίτεροι λόγοι που απορρέουν από τη φύση των αρμοδιοτήτων ή των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στους Εμπειρογνώμονες, για τη θέσπιση διαφορετικών ορίων ηλικίας για την αφυπηρέτηση, από αυτά που θεσπίζει το νέο ασφαλιστικό. Συνιστά ως εκ τούτου, διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών που εναρμονίζονται με το νέο ασφαλιστικό (όπως πχ και σε σχέση με μέλη ΔΕΠ που αφυπηρετούν στο 67ο έτος της ηλικίας τους). Συνεπώς προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 109 «Αποχώρηση λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας» και τροποποίηση του άρθρου 108 1α «……….αποχωρούν από την υπηρεσία όταν συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους»