• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ' | 3 Ιουνίου 2016, 10:16

    Ο κλάδος ΟΕΥ είναι εξομοιωμένος βαθμολογικά και μισθολογικά με το διπλωματικό κλάδο. Συνεπώς, η χορήγηση της δυνατότητας διατηρήσεως βαθμού ε.τ. θα πρέπει να επεκταθεί και σε αυτόν, όπως γίνεται με τη προτεινόμενη διάταξη και για τον κλάδο των εμπειρογνωμόνων. Επίσης, η απονομή του επί τιμής θα πρέπει να επεκταθεί και στους αφυπηρετούντες Γενικούς Συμβούλους ΟΕΥ Β΄ διότι ο μικρός αριθμός οργανικών θέσεων στον ενιαίο βαθμό Γενικού Συμβούλου ΟΕΥ Α΄-Β΄ συνεπάγεται ότι η προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου ΟΕΥ Α΄ εξαρτάται πολλές φορές από συγκυριακούς παράγοντες σε σχέση με τον χρόνο προαγωγής στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου ΟΕΥ. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η χορήγηση επίτιμου βαθμού και για τους πληρεξουσίους υπουργούς Β΄ που αφυπηρετούν (άρθρο 99 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών). Προτείνεται ως εκ τούτου η αναδιατύπωση της προτεινόμενης διάταξης ώστε να περιλάβει και τους εμπειρογνώμονες πρεσβευτές συμβούλους Β΄, η προσθήκη παρ. 2 που να καλύπτει του αφυπηρετούντες Γενικούς Συμβούλους ΟΕΥ Α΄ και Β΄ και η προσθήκη παρ. 3 που θα αναδιατυπώνει κατά τα ανωτέρω το άρθρο 101 παρ. 12 ώστε να καλὐπτονται και οι αφυπηρετούντες Νομικοί Σύμβουλοι Β΄.