Άρθρο 07 – Απονομή βαθμού επί τιμή

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 109 του ν. 3566/2007 προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:

«3. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων με βαθμό Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Σύμβουλου Α’, που αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία κατά την έκδοση του παρόντος, μπορούν να διατηρούν επί τιμή τον βαθμό με τον οποίον αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει.»

 • 3 Ιουνίου 2016, 10:41 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

  Η απονομή επίτιμων βαθμών έχει και πρακτικό αντίκρισμα στο άρθρο 68 παρ. 1 περίπτωση ιη) με την οποία προβλέπεται η χορήγηση διπλωματικών διαβατηρίων στους επί τιμή πρέσβεις και πληρεξουσίους υπουργούς, Προτείνεται ως εκ τουτου η προσθήκη και παρ. 4 στην οποία θα ορίζεται ότι
  «Το άρθρο 68 παρ. 1 περίπτωση ιη) του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών αντικαθίσταται ως εξής:
  «ιη) στους επί τιμή Πρέσβεις, στους επί τιμή Πληρεξουσίους Υπουργούς και στους έχοντες διατελέσει πρέσβεις εκ προσωπικοτήτων, στους επί τιμή Νομικούς Συμβούλους, επί τιμή Εμπειρογνώμονες Πρεσβευτές Συμβούλους και επί τιμή Γενικούς Συμβούλους Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.»

 • 3 Ιουνίου 2016, 10:16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

  Ο κλάδος ΟΕΥ είναι εξομοιωμένος βαθμολογικά και μισθολογικά με το διπλωματικό κλάδο.
  Συνεπώς, η χορήγηση της δυνατότητας διατηρήσεως βαθμού ε.τ. θα πρέπει να επεκταθεί και σε αυτόν, όπως γίνεται με τη προτεινόμενη διάταξη και για τον κλάδο των εμπειρογνωμόνων.
  Επίσης, η απονομή του επί τιμής θα πρέπει να επεκταθεί και στους αφυπηρετούντες Γενικούς Συμβούλους ΟΕΥ Β΄ διότι ο μικρός αριθμός οργανικών θέσεων στον ενιαίο βαθμό Γενικού Συμβούλου ΟΕΥ Α΄-Β΄ συνεπάγεται ότι η προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου ΟΕΥ Α΄ εξαρτάται πολλές φορές από συγκυριακούς παράγοντες σε σχέση με τον χρόνο προαγωγής στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου ΟΕΥ.
  Σημειώνεται ότι προβλέπεται η χορήγηση επίτιμου βαθμού και για τους πληρεξουσίους υπουργούς Β΄ που αφυπηρετούν (άρθρο 99 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών).
  Προτείνεται ως εκ τούτου η αναδιατύπωση της προτεινόμενης διάταξης ώστε να περιλάβει και τους εμπειρογνώμονες πρεσβευτές συμβούλους Β΄, η προσθήκη παρ. 2 που να καλύπτει του αφυπηρετούντες Γενικούς Συμβούλους ΟΕΥ Α΄ και Β΄ και η προσθήκη παρ. 3 που θα αναδιατυπώνει κατά τα ανωτέρω το άρθρο 101 παρ. 12 ώστε να καλὐπτονται και οι αφυπηρετούντες Νομικοί Σύμβουλοι Β΄.

 • 2 Ιουνίου 2016, 16:01 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΕΥ Α, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  Πρόταση προκειμένου να εξομειωθεί το καθεστώς των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ)με το αντίστοιχο καθεστώς των ομοιοβάθμων τους του Διπλωματικού κλάδου και του κλάδου Εμπειρογνωμόνων

  Άρθρο 07 – Απονομή βαθμού επί τιμή
  Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του ν. 3566/2007 προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:
  «3. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με βαθμό Γενικού Σύμβουλου ΟΕΥ Α΄, που αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία κατά την έκδοση του παρόντος, μπορούν να διατηρούν επί τιμή τον βαθμό με τον οποίον αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει.»