• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΔΥ ΟΕΥ' | 3 Ιουνίου 2016, 11:03

    Αναφορικά με το άρθρο 9 καταθέτουμε την επιφύλαξή μας ως προς τη μη τροποποίηση του άρθρου 117 του Ν.3566/2007 που αφορά στους υπαλλήλους του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων με συνέπεια τη διατήρηση του καθεστώτος της υποχρεωτικής αποχώρησης από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας και 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας. Mε την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία (Ν.4336/2015, όπως τροποποιήθηκε, βλ. και ΦΕΚ2325/τ.Β΄/27.10.15 και ΑΔΑ:ΩΤΑ3Η-ΚΧΚ) υφίσταται ο κίνδυνος (εάν δεν υπάρξει ρύθμιση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους υπαλλήλους του ΥΠ.ΕΞ. που θα αποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και 35 έτη πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας) να μην τους καταβάλλεται άμεσα η αναλογούσα για τα 35 χρόνια εργασίας σύνταξη, παρά μόνο με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τoυς! Με τη ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία, υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που θα συνταξιοδοτηθεί μετά το 2022 σε αντίθεση με τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, αλλά και τους διπλωματικούς υπαλλήλους, θα τυγχάνει διακριτικής μεταχείρισης, καθότι θα στερείται το δικαίωμα πλήρους και άμεσης καταβολής σύνταξης Για τους λόγους αυτός προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 117, παρ. 1 του Ν 3566/07 ως προς το όριο ηλικίας ως ακολούθως : « 1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν από την υπηρεσία, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία. Εάν οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού, κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, δεν έχουν συμπληρώσει τριάντα πέντε έτη υπηρεσίας στον κλάδο αυτόν, παρατείνεται η παραμονή τους στην υπηρεσία έως τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετίας, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους. Οι ανωτέρω απαλλάσσονται από τα Καθήκοντα τους με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, παύει, αυτοδικαίως, κάθε μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων, οι δε αποδοχές οι οποίες τυχόν εισπράχθηκαν, κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.» Διευκρινίζεται ότι το προηγούμενο σχόλιο μας αναρτήθηκε εκ παραδρομής και παρακαλούμε να αγνοηθεί.