• Σχόλιο του χρήστη 'Ν.Ο.' | 12 Αυγούστου 2020, 13:01

    Άρθρο 249 - Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. - Θετική κρίνεται η πρόνοια του άρ. 249 παρ. 2(β) με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους μεταφερόμενους υπάλληλους του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να ενταχθούν στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού του Υπουργείου Εξωτερικών. - Με αυτόν τρόπο ενδυναμώνεται ο Κλάδος Διοικητικού Προξενικού για τον οποίο υπάρχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης και οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να συνεισφέρουν σε Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας που αναδιοργανώνονται και σε Προξενικές Αρχές.