ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 248

Κατάταξη υπαλλήλων Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών

 1. Οι υπάλληλοι των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού, Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και Επιμελητών, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο βαθμό και μέχρι το βαθμό του Τμηματάρχη Α΄ (εκτός του Κλάδου Επιμελητών) και με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Στο συνολικό χρόνο πραγματικής υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε σε Κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης.

Για την κατάταξη αυτή συνυπολογίζονται τα ακόλουθα:

α) Για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ, ως εισαγωγικός βαθμός λογίζεται ο βαθμός του Γραμματέα Α΄. Για τη βαθμολογική τους εξέλιξη προσμετράται ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή, καθώς και ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι την κατάταξη. Για τους αριστούχους προσμετράται ένα επιπλέον έτος.

β) Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ως εισαγωγικός βαθμός λογίζεται ο βαθμός του Γραμματέα Α΄. Για διδακτορικό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά τον διορισμό προσμετρώνται έξι (6) επιπλέον έτη.

γ) Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, ως εισαγωγικός βαθμός λογίζεται ο βαθμός του Γραμματέα Β΄. Για μεταπτυχιακό τίτλο που αποκτήθηκε μετά τον διορισμό προσμετρώνται δύο (2) επιπλέον έτη.

δ) Αν ο υπάλληλος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο, για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Αν ο υπάλληλος κατέχει περισσότερους του ενός μεταπτυχιακούς τίτλους, προσμετράται ένα (1) έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

Για την κατάταξη αυτή δεν υπολογίζονται:

α. ο χρόνος της αργίας είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών,

β. ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,

γ. ο χρόνος της προσωρινής παύσης,

δ. ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,

ε. ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων εφόσον στη συνέχεια ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία,

στ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,

ζ. χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού. Για την κατάταξη εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις, που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 1. 2. Κατά την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό, το ποσοστό της Αποζημίωσης Υπηρεσίας Αλλοδαπής του:

α. Τμηματάρχη Α΄ και Β΄ αντιστοιχεί στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ και Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου,

β. Γραμματέα Α΄ και Β΄ αντιστοιχεί στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ και Β΄ του Διπλωματικού Κλάδου,

γ. Γραμματέας Γ΄ και Γραμματέας Δ΄ αντιστοιχεί στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ και του Ακόλουθου Πρεσβείας του Διπλωματικού Κλάδου.

 1. Μέχρι διενέργειας των προαγωγών στον βαθμό Διευθυντή Β΄ των Κλάδων Διοικητικού Προξενικού και Επικοινωνιών και Πληροφορικής στις αντίστοιχες Διευθύνσεις και Τμήματα, δύνανται να προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Α΄.
 2. Το ποσοστό της αποζημίωσης υπηρεσίας αλλοδαπής του Διευθυντή Α΄ και Β΄ θα καθορισθεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών.
 3. Οι ήδη υπηρετούντες στην Εξωτερική Υπηρεσία με σύμβαση Μορφωτικοί Ακόλουθοι και Σύμβουλοι διατηρούν το υφιστάμενο συμβατικό καθεστώς τους, μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο νόμιμη λήξη του.

 

Άρθρο 249

Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

 1. Οι υπάλληλοι του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τις οργανικές τους θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών δυνάμει του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), εντάσσονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών στους εξής Κλάδους:

α) Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, όσοι υπάλληλοι υπάγονταν ήδη στον Κλάδο αυτόν.

Οι υπάλληλοι κατατάσσονται στις οργανικές θέσεις οι οποίες μεταφέρθηκαν, με τον βαθμό που ήδη κατέχουν.

Για τη μετέπειτα βαθμολογική τους εξέλιξη, καθώς και για τις μεταθέσεις τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού.

Τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Εξωτερικών, όταν κρίνουν ζητήματα που αφορούν τους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, συγκροτούνται με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Κλάδου τους, όπου αυτή προβλέπεται στα αντίστοιχα άρθρα.

Οι υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, όταν υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στελεχώνουν τις Διευθύνσεις της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης, ασκούν τα καθήκοντα που ανάγονται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων αυτών και δύνανται να αναλαμβάνουν καθήκοντα Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής. Όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, τους ανατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία.

Προτού αιτηθούν τη μετάθεση ή απόσπασή τους, οφείλουν να υπηρετήσουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Κατά τα λοιπά, οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.

β) Στον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137, και τα εξής ειδικά προσόντα:

βα. Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ββ. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

Οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας εντάσσονται με τον βαθμό τον οποίο κατέχουν και διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.

γ) Για όσους υπαλλήλους είναι αδύνατη η ένταξη στους ανωτέρω κλάδους, λόγω έλλειψης των ειδικών προσόντων που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες καταργούνται με την, με οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 1. α) Όλοι οι ανωτέρω υπάλληλοι των περίπτ. α΄, β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη μετάταξή τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η αίτηση για τη μετάταξη υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι εν λόγω υπάλληλοι, κατά την επιστροφή τους, διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν πριν τη μεταφορά τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.

β) Ειδικά στους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1, δίδεται δυνατότητα να αιτηθούν την ένταξή τους στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον διαθέτουν και τα λοιπά ειδικά προσόντα, με αίτησή τους η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η ένταξή τους γίνεται με το βαθμό που κατέχουν, ενώ για τη μετέπειτα βαθμολογική τους εξέλιξη και τις μεταθέσεις τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού.

 1. Υποθέσεις που εκκρεμούν στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τους υπαλλήλους που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών, ολοκληρώνονται από τα Συμβούλια αυτά.
 2. Υφιστάμενες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, αποσπάσεις προσωπικού, καθώς και εκπαιδευτικές ή άλλης μορφής άδειες, δεν θίγονται με τις παρούσες διατάξεις. Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζουν να συμμετέχουν νόμιμα στα συλλογικά όργανα στα οποία έχουν οριστεί, μέχρι την αντικατάστασή τους.
 3. Το ΤμήμαΔιεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο μεταφέρθηκε ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών με την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 84/2019 (A` 123), μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συστήνεται ως αυτοτελής οργανική μονάδα σε επίπεδο Τμήματος, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης. Οι δαπάνες λειτουργίας του Τμήματος Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών βαρύνουν στο εξής τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον οποίο μεταφέρονται όλες οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη εισφορών και λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων προς Διεθνείς Οργανισμούς. Οι υπάλληλοι του εν λόγω Τμήματος, κατά την επιστροφή τους, διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν πριν τη μεταφορά τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους.
 4. Τα Τμήματα α) Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών και β) Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών, της πρώην Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 27 π.δ.147/2017), μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι υπάλληλοι που μεταφέρονται διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους. Οι ανωτέρω κατατάσσονται και εξελίσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, ενώ για όσους υπαλλήλους είναι αδύνατη η ένταξη στους Κλάδους Διοικητικού Προξενικού ή Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ειδικών προσόντων, συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και στους υπαλλήλους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος.

 

Άρθρο 250

Μεταβατικές διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

1.Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού εντάσσεται στους αντίστοιχους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία γίνεται η κατάταξη σε βαθμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 248. Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και στα τμήματα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο και μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίες εντάσσονται σε υφιστάμενους κλάδους. Η πράξη ένταξης του προσωπικού που υπηρετεί στις μετατρεπόμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία γίνεται η κατάταξη σε βαθμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 248. Το προσωπικό αυτό διατηρεί όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα και τυχόν άλλες παροχές που είχε στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού από την οποία προήλθε.

 1. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι εντάσσονται στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού, στον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης και στον Κλάδο Επιμελητών, ως εξής:

α) Στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού, εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137 και τα εξής ειδικά προσόντα:

αα. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ββ. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, εφόσον ήταν προσόν για τον αρχικό διορισμό τους στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού ή την ένταξή τους από το πρώην Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Για όσους δεν συνέτρεχε η προϋπόθεση αυτή, η κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ. Όσοι δεν το κατέχουν, εξετάζονται στην πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, εντός δύο ετών από την θέση σε ισχύ του παρόντος, με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν ο υπάλληλος αποτύχει στην εξέταση μετατρέπεται η θέση του σε προσωποπαγή η οποία καταργείται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από το Υπουργείο Εξωτερικών

γγ. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.

β) Στον Κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης, εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137 και τα εξής ειδικά προσόντα:

αα. Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ββ. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, εφόσον ήταν προσόν για τον αρχικό διορισμό τους στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού ή την ένταξή τους από το πρώην Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε. Για όσους δεν συνέτρεχε η προϋπόθεση αυτή, η κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ. Όσοι δεν το κατέχουν, εξετάζονται στην πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, εντός δύο ετών από την θέση σε ισχύ του παρόντος, με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν ο υπάλληλος αποτύχει στην εξέταση μετατρέπεται η θέση του σε προσωποπαγή η οποία καταργείται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του από το Υπουργείο Εξωτερικών.

γγ. Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένου και αρχειοθέτηση

γ) Στον Κλάδο Επιμελητών εφόσον διαθέτουν, εκτός από τα γενικά προσόντα του άρθρου 137 και απολυτήριο Γυμνασίου ή απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980.

δ) Για όσους υπαλλήλους είναι αδύνατη η ένταξη στους ανωτέρω κλάδους, λόγω έλλειψης των ειδικών προσόντων που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες καταργούνται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 1. Οι δικηγόροι που υπηρετούν με έμμισθη εντολή στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, διατηρώντας το εργασιακό, μισθολογικό, συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
 2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού μεταφέρεται αυτοδικαίως από αυτήν στο Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αξιοποίηση, ιδίως εκμίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση με ή άνευ ανταλλάγματος και διαχείριση της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας πραγματοποιείται με αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών.
 3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας εντάσσονται, αυτοδίκαια, στους βαθμούς του άρθρου 195, με εξαίρεση αυτούς του Ακόλουθου Επικοινωνίας και του Γραμματέα Επικοινωνίας Γ΄, οι οποίοι βαθμοί ισχύουν για τους διοριζόμενους στον κλάδο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ένταξη γίνεται με βάση την υπ’ αριθ. πρωτ. Ζ/3257/12.9.2019 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης Α.Π. 14718/27.7.2016 για τους Συμβούλους Επικοινωνίας και Α.Π. 14719/27.7.2016 για τους Γραμματείς Επικοινωνίας, καθώς και τη διοικητική πράξη διορισμού αποφοίτων της ΚΕ΄ εκπαιδευτικής σειράς της ΕΣΔΔΑ Α.Π.:5456/209/3.4.2019.
 4. Οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας, μη απόφοιτοι του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) εντάσσονται στους αντίστοιχους βαθμούς και θέσεις του κλάδου Δημόσιας Διπλωματίας του άρθρου 195.
 5. Υφιστάμενες αποσπάσεις προσωπικού, εκπαιδευτικές άδειες ή άλλης μορφής άδειες δεν θίγονται με τον παρόντα νόμο. Υφιστάμενες αποφάσεις, που δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, για μεταθέσεις Υπαλλήλων που δεν ανήκουν στον Κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ανακαλούνται από δημοσίευσης του παρόντος και παύουν να ισχύουν.
 6. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη μετάταξή τους στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Η αίτηση για τη μετάταξη υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Η μετάταξη διενεργείται σε θέσεις Διοικητικού – Οικονομικού με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 7. Σύζυγοι υπηρετούντων σε Αρχές Εξωτερικού, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών και έχουν αποσπαστεί λόγω συνυπηρέτησης στο Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας ή σε άλλη Υπηρεσία Αρχής Εξωτερικού, όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους, παραμένουν στη θέση στην οποία έχουν αποσπαστεί έως τη λήξη της θητείας των συζύγων τους.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 251

Μεταβατικές διατάξεις για τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, το προσωπικό αυτής και το σύστημα επίσημης μετάφρασης

 1. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 66 η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών καταργείται. Το αρχείο αυτής μεταφέρεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
 2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 66, η έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος μετάφρασης και η κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών γίνεται σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των τριών (3) μηνών εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 22 του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», περί Μεταφραστικής Υπηρεσίας, που έχει κυρωθεί με το ν. 3566/2007 (Α’ 117), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη με βάση την οποία λειτουργεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος η υπηρεσία αυτή.
 3. Το προσωπικό της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατέχει προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/15/οικ.15159/28.5.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ΄ 638), διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Εξωτερικών και μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίες εντάσσονται στον κλάδο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης. Η πράξη ένταξης του προσωπικού που υπηρετεί στις μετατρεπόμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, με την οποία γίνεται και η κατάταξη σε βαθμούς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 248. Υφίσταται, επίσης, και μία (1) θέση, που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196). Οι υπηρετούντες σε προσωποπαγείς θέσεις, δύο (2) μόνιμοι μεταφραστές / διερμηνείς στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, εξακολουθούν να παραμένουν ως έχουν, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την Υπηρεσία. Στην Περιφερειακή Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, με έδρα την Ξάνθη, εξακολουθεί να υφίσταται μία (1) θέση μεταφραστή/διερμηνέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

 

Άρθρο 252

Γενικές μεταβατικές διατάξεις

 1. Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν τα διατάγματα και οι κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 3566/2007, καθώς και όλες οι κανονιστικές πράξεις που καθορίζουν τη σύνθεση του προσωπικού των αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιήλθαν στο Υπουργείο Εξωτερικών με τα προεδρικά διατάγματα 81 και 84 του 2019, εξαιρουμένων τυχόν διατάξεων που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 2. α. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Διπλωματικής Ακαδημίας, το οποίο λειτουργεί κατά την έναρξη του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την λήξη της θητείας του.

β. Η ισχύς του προβλεπόμενου στην περίπτ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 21 ειδικού προσόντος της άριστης γνώσης της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας για την εισαγωγή υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία άρχεται από τις μεθεπόμενες από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάσεις εισαγωγής. Έως τότε παραμένει σε ισχύ η προϋπόθεση του ειδικού προσόντος της άριστης γνώσης της αγγλικής και μίας από τις γλώσσες αραβική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική.

 1. α. Τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια, που προβλέπονται από τον ν. 3566/2007 εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη συγκρότηση των αντίστοιχων Συμβουλίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οπότε και καταργούνται.

β. Στο νεοσύστατο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορούν να εισαχθούν με ένσταση και οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για τις οποίες δεν είχε παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 1. Οι ήδη υπηρετούντες στην Εξωτερική Υπηρεσία με σύμβαση Μορφωτικοί Ακόλουθοι και Σύμβουλοι διατηρούν το υφιστάμενο συμβατικό καθεστώς τους, μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο νόμιμη λήξη του.
 2. Διατηρείται σε ισχύ η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 168 του ν. 3566/2007, σύμφωνα με την οποία το επί της οδού Ακαδημίας 1 και Βασ. Σοφίας στην Αθήνα κτήριο, στο οποίο στεγάζεται το Υπουργείο Εξωτερικών και το οποίο κατασκευάστηκε το έτος 1972 από το τέως Υπουργείο Δημοσίων Έργων, βάσει μελέτης νομίμως εγκεκριμένης από την τέως Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής και Νήσων, θεωρείται νομίμως υφιστάμενο από την κατασκευή του.
 3. α. Συστήνεται «Αυτοτελές Γραφείο Εκκρεμών Συμβάσεων πρώην ΥΔΑΣ» το οποίο είναι αρμόδιο για την εκκαθάριση των συμβάσεων της πρώην Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ), ο δημοσιονομικός έλεγχος των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί.

β. Στο «Αυτοτελές Γραφείο Εκκρεμών Συμβάσεων πρώην ΥΔΑΣ» περιέρχονται οι συνδεόμενες με το έργο της εκκαθάρισης αρμοδιότητες των Διευθύνσεων ΥΔΑΣ 1, ΥΔΑΣ 2, ΥΔΑΣ 3, ΥΔΑΣ 4, ΥΔΑΣ 5 και ΥΔΑΣ 6, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 9 έως 14 του π.δ. 224/2000 και σε κάθε άλλη σχετική διάταξη αυτού καθώς και στον ν. 2731/1999. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, η όχληση των αντισυμβαλλομένων, σε περίπτωση οφειλής τους προς την Υπηρεσία, η καταγγελία των σχετικών συμβάσεων, η κίνηση της διαδικασίας καταλογισμού των οφειλομένων, η σύνταξη χρηματικών καταλόγων και η αποστολή τους στις αρμόδιες ΔΟΥ, η προετοιμασία των απόψεων της Υπηρεσίας στις διαφορές που εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ο επανέλεγχος των εκκρεμών συμβάσεων και η συνεργασία με τα ελεγκτικά όργανα του Δημοσίου, προς υποβοήθηση του έργου τους. Στις Διευθύνσεις της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής παραμένουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, το αρχείο των εκκρεμών και μη συμβάσεων της πρώην Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ), οι εγγυητικές επιστολές που βρίσκονται στην κατοχή της Υπηρεσίας και κάθε άλλο υλικό συνδεόμενο με τη λειτουργία της πρώην ΥΔΑΣ.

γ. Του Γραφείου προΐσταται υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.

δ. Το Γραφείο παύει να λειτουργεί και καταργείται όταν εκκαθαρισθεί το σύνολο των εκκρεμών συμβάσεων ή και νωρίτερα, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών.

 

Άρθρο 253

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις:

 

Άρθρο Πρώτο

Ανασύσταση και Σκοποί του ΣΑΕ

 1. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος και έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του παγκοσμίου Ελληνισμού, ανασυστήνεται με τον παρόντα νόμο, ως συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας για θέματα που αφορούν στον Απόδημο και Ομογενειακό Ελληνισμό.
 2. Σκοποί του ΣΑΕ είναι, ιδίως:

α) η γνώση, διατήρηση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας, του ελληνικού πολιτισμού και του φιλελληνισμού,

β) η μέριμνα, προαγωγή και αξιοποίηση των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια,

γ) η ενδυνάμωση και η εξωστρέφεια της εθνικής, πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Ελληνισμού,

δ) η προαγωγή των συμφερόντων και η προσέλκυση επενδύσεων,

ε) η σύσφιγξη των δεσμών του παγκοσμίου Ελληνισμού, τόσο του αποδήμου και ομογενειακού, όσο και με την μητέρα Πατρίδα.

 

Άρθρο Δεύτερο

Σύνθεση – Συγκρότηση – Όργανα του ΣΑΕ

 1. Στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού συμμετέχουν εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια.

Οι Περιφέρειες από τις οποίες εκλέγονται οι εκπρόσωποι στο ΣΑΕ είναι:

α) Περιφέρεια Καναδά,

β) Περιφέρεια Η.Π.Α.,

γ) Περιφέρεια Χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής,

δ) Περιφέρεια Χωρών Ευρώπης,

ε) Περιφέρεια Χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας,

στ) Περιφέρεια Χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και

ζ) Περιφέρεια Χωρών Αφρικής – Εγγύς & Μέσης Ανατολής.

 1. Οι εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια εκλέγονται μέσω εσωτερικών διαδικασιών του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, που διενεργούνται από τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις. Ο αριθμός των εκπροσώπων του απόδημου και ομογενειακού ελληνισμού στο ΣΑΕ ανά Περιφέρεια καθορίζεται βάσει πληθυσμιακής κατανομής, ως εξής:

α) Περιφέρεια Καναδά: Έξι εκπρόσωποι,

β) Περιφέρεια Η.Π.Α.: Δέκα εκπρόσωποι,

γ) Περιφέρεια χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής: Πέντε εκπρόσωποι,

δ) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης: Εννέα εκπρόσωποι,

ε) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας: Έξι εκπρόσωποι,

στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής: Εννέα εκπρόσωποι,

ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής: Πέντε εκπρόσωποι.

 1. Η δομή του ΣΑΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθορίζεται με εσωτερικές διαδικασίες που διενεργούνται από τον απόδημο και ομογενειακό Ελληνισμό.
 2. α. Όργανα του ΣΑΕ είναι το Προεδρείο, η Γενική Συνέλευση και λοιπά όργανα, όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΕ.

β. Το Προεδρείο εκπροσωπεί το ΣΑΕ και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΕ. Με τον Κανονισμό ορίζονται, επίσης, ο αριθμός, η σύνθεση και η διαδικασία εκλογής των μελών του Προεδρείου.

γ. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του ΣΑΕ και ασκεί τις αρμοδιότητες για τις οποίες δεν προβλέπει διαφορετικά ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΣΑΕ. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν ως τακτικά μέλη με δικαίωμα ψήφου οι εκπρόσωποι των Περιφερειών της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.

 1. α. Για να συγκροτηθεί για πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση πρέπει να έχουν ορισθεί και επισήμως γνωστοποιηθεί τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη της από τέσσερις (4) τουλάχιστον Περιφέρειες. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί με απόφασή της η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, η οποία έχει αρμοδιότητα να κρίνει και επί της αντιπροσωπευτικότητας της διαδικασίας επιλογής, βάσει στοιχείων που προσκομίζουν, σε περίπτωση αμφισβήτησης, οι αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές Αρχές.

β. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται την πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων εντός τριμήνου από την απόφαση του προηγουμένου εδαφίου. Στην πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της και αποφασίζει τον Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας της, μέχρις ότου ψηφιστεί ο επίσημος Κανονισμός Λειτουργίας του ΣΑΕ.

 1. Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών και γνώμης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων. Μετά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, η τροποποίηση του Προεδρικού αυτού Διατάγματος γίνεται κατόπιν εισήγησης της τελευταίας.

 

 

Άρθρο Τρίτο

Γενική Συνέλευση – Επωνυμία ΓΣ – Έδρα

 1. α. Η Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ φέρει την επωνυμία «το Κοινόν του Απόδημου Ελληνισμού», στο εξής «το Κοινόν» και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β. Ο αριθμός, ο χρόνος και ο τρόπος των συνεδριάσεων του «Κοινού», μετά την πρώτη σύγκλησή του, καθορίζονται από το ίδιο, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας που θα καταρτίσει.

γ. Γραμματειακή υποστήριξη στο «Κοινόν» παρέχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την προγραμματιζόμενη συνεδρίασή του.

 1. Το «Κοινόν» μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως και από τον Υπουργό Εξωτερικών για ενημέρωση ή διαβούλευση επί θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας.
 2. Στις συνεδριάσεις του «Κοινού» μπορεί να συμμετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου:

α. Προσωπικότητες του Απόδημου Ελληνισμού, οι οποίες διαπρέπουν στον πολιτειακό, επιστημονικό, επιχειρηματικό, τεχνολογικό, στρατιωτικό, εκκλησιαστικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα. Οι ανωτέρω προτείνονται από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Προεδρείου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.

β. Προσωπικότητες διακεκριμένες που, αν και δεν έχουν ελληνική καταγωγή, έχουν διακριθεί i) για την έμπρακτη προάσπιση των ελληνικών εθνικών θεμάτων και ii) για την συμβολή τους στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, αναγνωριζομένης της διαχρονικής προσφοράς του φιλελληνικού κινήματος ανά τον κόσμο. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από γνώμη του Προεδρείου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων.

γ. Ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένας εκπρόσωπος κάθε Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη ή του οικείου Πατριάρχη.

δ. Εκπρόσωποι των ΠΟΜΑΚ/ ΠΣΕΚΑ που ορίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από εισήγηση των τελευταίων. Το σύνολο των μελών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης.

 1. Το «Κοινόν» αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών μελών του και, οπωσδήποτε με όχι λιγότερες από εικοσιέξι (26) ψήφους, τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΕ Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα για τα οποία δεν προβλέπει ειδικά ο νόμος, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων στο ΣΑΕ, των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας του Προεδρείου και του «Κοινού».
 2. Για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του «Κοινού», που δεν ρυθμίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΣΑΕ ή ο νόμος αυτός, εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις περί σωματείων.

 

Άρθρο Τέταρτο

Πόροι του ΣΑΕ

Το ΣΑΕ λειτουργεί με ιδίους πόρους, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του.

 

Άρθρο Πέμπτο

Ασυμβίβαστα

 1. Η ιδιότητα του εκλεγμένου εκπροσώπου στο ΣΑΕ είναι ασυμβίβαστη με τα έργα ή την ιδιότητα μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) του διοικητικού συμβουλίου οιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου της ημεδαπής, το οποία επιχορηγείται εν όλω ή εν μέρει από το ΣΑΕ ή ενισχύεται οικονομικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο από αυτό.
 2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή του σε προσωρινή διοίκηση (διορισμένη με δικαστική απόφαση και σε εκτέλεση αυτής) νομικού προσώπου της ημεδαπής, το οποίο επιχορηγείται εν όλω ή εν μέρει, ή ενισχύεται οικονομικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το ΣΑΕ.

 

 

Άρθρο 254

Ρύθμιση θεμάτων Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας

 

Ι. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

Άρθρο Πρώτο

Αντικείμενο

Με τις διατάξεις του παρόντος ορίζονται η αναπτυξιακή συνεργασία και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή / και φορείς της γενικής κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικούς φορείς και υπερεθνικούς θεσμούς, στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα.

 

Άρθρο Δεύτερο

Βασικοί Ορισμοί

α) Αναπτυξιακή συνεργασία, κατά την έννοια του παρόντος, είναι η δέσμη δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τις πηγές του άρθρου πρώτου και αποσκοπούν στο να συμβάλουν στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών, καθώς και στην καταπολέμηση της φτώχειας, εντός του πλαισίου που θέτουν η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η αναπτυξιακή συνεργασία περιλαμβάνει τεχνικά έργα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιστημονικές αναλύσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και επιχειρησιακές δράσεις στις αποδέκτριες χώρες.

β) Η εθνική ανθρωπιστική βοήθεια, υπό την έννοια του παρόντος, περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης των καταστροφών, ανοικοδόμησης και ανακούφισης, συντονισμό αρωγής, επισιτιστική βοήθεια καθώς και πάσα μορφή κατεπείγουσας βοήθειας, η οποία διατίθεται για την ανακούφιση πληγέντων πληθυσμών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και κρίσεων, που προέρχονται από ανθρώπινη ή φυσική αιτία.

γ) Επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ODA- Official Development Aid – στο εξής ΕΑΒ), υπό την έννοια του παρόντος, είναι οι ροές προς χώρες και εδάφη του υφισταμένου καταλόγου Δικαιούχων ΕΑΒ της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Development Assistance Committee, DAC) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και προς πολυμερείς αναπτυξιακούς φορείς που παρέχονται από φορείς της γενικής κυβέρνησης. Οι συναλλαγές ροών που παρέχονται από τους ανωτέρω φορείς α) έχουν ως κύριο στόχο την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας των αποδεκτριών χωρών και β) έχουν παραχωρητικό χαρακτήρα και φέρουν το στοιχείο της δωρεάς συμφώνως προς τις προδιαγραφές της DAC/ΟΟΣΑ.

δ) Φορείς της κοινωνίας των πολιτών, υπό την έννοια του παρόντος, είναι κυρίως, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), Σωματεία, Ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, που έχουν ως αντικείμενο, κατά τις διατάξεις του καταστατικού τους, την υλοποίηση δραστηριοτήτων, σχετικών με τις αρχές και τους στόχους της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών οφείλουν να διαθέτουν δομή, που να εγγυάται ικανοποιητικώς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των στόχων τους. Οι ως άνω φορείς οφείλουν να έχουν την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, ενώ σε περίπτωση διεθνών φορέων οφείλουν να διαθέτουν πλήρως λειτουργικά παραρτήματα εντός Ελλάδας, με κατ’ ελάχιστον τετραετή παρουσία.

ε) Ιδιωτικοί φορείς, υπό την έννοια του παρόντος, είναι επιχειρήσεις και έτεροι φορείς του ιδιωτικού τομέα, i) η κυριότητα των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες. Ο όρος περιλαμβάνει, ενδεικτικώς, χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, πολυεθνικές εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και μεμονωμένους επιχειρηματίες ii) που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., iii) που έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ., iv) που διαθέτουν διακριτό προϋπολογισμό ή αυτοτελείς κωδικούς σε αυτόν για την πραγματοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα αυτό και κατάλληλη οργανωτική δομή και v) που επιθυμούν να συμβάλουν στην υλοποίηση εθνικών δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας.

στ) Διμερής βοήθεια, υπό την έννοια του παρόντος, είναι το σύνολο των πόρων που διαθέτει η δωρήτρια χώρα προς όφελος των αποδεκτριών. Συγκεκριμένα: i) οι συναλλαγές ροών αναπτυξιακής βοήθειας απευθείας μεταξύ της δωρήτριας και της αποδέκτριας χώρας ii) οι συναλλαγές με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη iii) άλλες συναλλαγές ροών, σχετιζόμενες με την υποβοήθηση της ανάπτυξης, όπως οι επιδοτήσεις επιτοκίου, οι δαπάνες για την προαγωγή ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με την ανάπτυξη, η αναδιάρθρωση χρέους και το διοικητικό κόστος.

ζ) Πολυμερής βοήθεια, υπό την έννοια του παρόντος, είναι οι εισφορές που καταβάλλονται σε δικαιούχο φορέα, ο οποίος i) πραγματοποιεί το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων του υπέρ της ανάπτυξης ii) αποτελεί διεθνή επιτροπή, φορέα ή οργανισμό, τα μέλη του οποίου είναι κυβερνήσεις ή ένα ταμείο, διαχειριζόμενο αυτόνομα από μία διεθνή επιτροπή και iii) συγκεντρώνει εισφορές, οι οποίες στη συνέχεια χάνουν την ταυτότητά τους και καθίστανται αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του φορέα

η) Στοχευμένη πολυμερής βοήθεια, υπό την έννοια του παρόντος, είναι αυτή που χορηγείται μέσω διεθνούς οργανισμού και όπου ο δωρητής ελέγχει ουσιαστικά τη διάθεση των κονδυλίων, μέσω του προσδιορισμού του δικαιούχου ή άλλων πτυχών της εκταμίευσης, όπως για παράδειγμα του σκοπού, των όρων, του συνολικού ποσού ή της εκ νέου χρησιμοποίησης τυχόν υπολοίπων.

 

 

Άρθρο Τρίτο

Εθνική Πολιτική Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας

 1. Η ελληνική πολιτική Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας είναι δομημένη σε δύο άξονες προτεραιότητας, ήτοι:
 2. i) τον γεωγραφικό: η ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια κατευθύνεται πρωτίστως, αν και όχι αποκλειστικώς, στις γεωγραφικές περιοχές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας, της Υποσαχάριας Αφρικής και χώρες με εκτενή νησιωτικά συμπλέγματα και
 3. ii) τον τομεακό, ο οποίος περιλαμβάνει
 4. Κάθετες προτεραιότητες

α) Συμβολή στην εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας

β) Υγεία

γ) Παιδεία / καταπολέμηση αναλφαβητισμού

δ) Προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και του βιώσιμου χαρακτήρα αυτής στις αναπτυσσόμενες χώρες και

 1. Οριζόντιες Προτεραιότητες

α) Περιβάλλον / κλιματική αλλαγή

β) Χρηστή διακυβέρνηση, ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, ενίσχυση της διαφάνειας

γ) ισότητα των φύλων και

δ) Ειρήνη / ασφάλεια

 1. Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας είναι:

α) Η διαφάνεια στη διαχείριση

β) Η αποτελεσματικότητα της χορηγούμενης βοήθειας

γ) Η προώθηση της κυριότητας της επωφελούμενης αναπτυσσόμενης χώρας επί των υλοποιούμενων δράσεων ή των αποτελεσμάτων τους

δ) Η βιωσιμότητα των προγραμμάτων και δράσεων

ε) Η συμβατότητά των προγραμμάτων και δράσεων με τις εθνικές προτεραιότητες και τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της χώρας

στ) Η προβολή και δημοσιότητα των δράσεων και έργων της ελληνικής επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας.

 1. Κατά τον σχεδιασμό της ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας λαμβάνονται υπόψη:

α) Η συμβολή των αναπτυξιακών έργων, πρωτοβουλιών και δράσεων στην προώθηση της επίτευξης των Σ.Β.Α., σε συνάφεια με τις διεθνείς συμβατικές δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε., της Ε.Ε., της DAC/ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών Οργανισμών με σχετικό αντικείμενο

β) Η αποτελεσματικότητα και συνοχή μεταξύ των δράσεων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας και

γ) Η προβολή της συνεισφοράς της χώρας και των αποτελεσμάτων της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 1. Η ελληνική αναπτυξιακή συνεργασία υλοποιείται μέσω συνεργασιών με

α) κυβερνήσεις των χωρών προτεραιότητας

β) διεθνείς Οργανισμούς, παγκόσμιους ή περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταμεία

γ) φορείς της γενικής κυβέρνησης

δ) φορείς της κοινωνίας των πολιτών

ε) φορείς του ιδιωτικού τομέα και επιχειρήσεις

στ) μεμονωμένους δωρητές

 

Άρθρο Τέταρτο

Εθνική Ανθρωπιστική Βοήθεια

1.Η ανθρωπιστική βοήθεια, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο Δεύτερο, συνίσταται, κυρίως, στην επείγουσα αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού, ειδών πρώτης ανάγκης και υλικού σίτισης σε πληγείσες περιοχές, στη συμμετοχή σε επιχειρήσεις διάσωσης δια της επί τόπου αποστολής σωστικών συνεργείων με τον κατάλληλο εξοπλισμό, στην υλοποίηση δράσεων/έργων σε περιοχές όπου υφίσταται ανάγκη άμεσης παροχής βοήθειας, σε εργασίες αποκατάστασης δομών και υποδομών και σε χρηματικές συνεισφορές.

 1. Η ανθρωπιστική βοήθεια χορηγείται βάσει των συστάσεων / κατευθύνσεων της DAC ΟΟΣΑ. Υλοποιείται: α) διμερώς, με αποδέκτη τις κυβερνήσεις των πληγεισών χωρών και β) πολυμερώς, στοχευμένα ή μη, μέσω διεθνών, παγκόσμιων ή περιφερειακών οργανισμών, άλλων δωρητών, αναπτυξιακών τραπεζών και διεθνών ταμείων. Στην τελευταία περίπτωση και εφόσον πρόκειται περί χρηματοδοτικής βοήθειας, η Μονάδα Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τους εν λόγω φορείς, καθορίζουσες τους όρους υλοποίησής της.
 2. Για την κατεπείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, τη χορηγούμενη για λόγους έκτακτης ανάγκης, προς αντιμετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών ή σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων στην αλλοδαπή, η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών δύναται να δημοσιεύει ειδική / έκτακτη πρόσκληση ενδιαφέροντος, πέραν της γενικής του Άρθρου Έκτου, για την υποβολή, εκ μέρους εγγεγραμμένων στο Ειδικό Μητρώο φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, προτάσεων υλοποίησης δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή.

 

Άρθρο Πέμπτο

Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια

 1. Στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων και υποχρεώσεών της και σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της εξωτερικής της πολιτικής, η Ελλάδα διαθέτει σε ετήσια βάση πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη αναπτυσσόμενων χωρών, σε διμερές ή / και πολυμερές επίπεδο, στοχευμένα ή μη.
 2. Η αναπτυξιακή βοήθεια λαμβάνει τη μορφή α) προσφοράς υλικών ή ανθρώπινων πόρων και β) χρηματοδοτικής βοήθειας.

α) Η προσφορά υλικών ή ανθρώπινων πόρων συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα που έχει ως σκοπό την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού της αποδέκτριας χώρας, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το επίπεδο κατάρτισής του, τα προσόντα και τις δεξιότητές του, ιδίως σε τομείς όπως ο θεσμικός, ο διοικητικός, ο οικονομικός, ο κατασκευαστικός, ο υγειονομικός, ο κοινωνικός, ο πολιτιστικός, ο εκπαιδευτικός ή ο επιστημονικός.

β) Η χρηματοδοτική βοήθεια υλοποιείται μέσω εισφορών σε διεθνείς, παγκόσμιους ή περιφερειακούς οργανισμούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταμεία, μέσω χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης δράσεων/έργων αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως και μέσω συμφωνιών ελάφρυνσης ή διαγραφής χρέους, δωρεών, δανείων ή άλλων μεθόδων οικονομικής ενίσχυσης των αποδεκτριών χωρών.

 1. Οι δράσεις/έργα δύνανται να υλοποιούνται από i) τη Μονάδα Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών ii) φορείς της γενικής κυβέρνησης iii) φορείς της κοινωνίας των πολιτών iv) αρμόδιες Αρχές της αποδέκτριας χώρας, για δράσεις και έργα που υλοποιούνται βάσει διακρατικής συμφωνίας v) επίσημους φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών, σε περιπτώσεις συγχρηματοδότησης προγραμμάτων ή αντιπροσωπευτικής συνεργασίας και vi) ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις. Η συμμετοχή της Ελλάδας σε προγράμματα της υπό v) περίπτωσης, επιλέγεται ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις όπου η προσβασιμότητα της σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές είναι περιορισμένη. Η πολυμερής βοήθεια προς τις αποδέκτριες χώρες, στοχευμένη ή μη, διατίθεται μέσω συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, παγκόσμιους και περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταμεία. Στην τελευταία περίπτωση και εφόσον πρόκειται περί χρηματοδοτικής βοήθειας, η Μονάδα Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τους εν λόγω φορείς, καθορίζουσες τους όρους υλοποίησής της. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη κατανομή του αναπτυξιακού έργου στην τοπική κοινωνία, να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της αναπτυξιακής βοήθειας και όπου η προσβασιμότητα της Ελλάδας είναι περιορισμένη, μπορεί να επιλέγεται η συμμετοχή της χώρας σε κοινά προγράμματα με άλλους δωρητές, κράτη – μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ και διεθνείς οργανισμούς, μέσω συγχρηματοδότησης.

 

Άρθρο Έκτο

Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Έως τον Ιούνιο εκάστου έτους, και αναλόγως της δημοσιονομικής κατάστασης και αναδυομένων συνθηκών και προκλήσεων, η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής του Υπουργείου Εξωτερικών δύναται να δημοσιεύει γενική ετήσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης δράσεων/έργων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Η πρόσκληση καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια χρηματοδότησης δράσεων/έργων, προσδιορίζοντας τις χώρες όπου αυτά θα υλοποιηθούν, παρέχει δε πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα και τα λοιπά ειδικότερα στοιχεία, που θα πρέπει να συνοδεύουν την υποβολή των ανωτέρω προτάσεων.

 

Άρθρο Έβδομο

Εθνικά Προγράμματα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας

 1. Η ελληνική πολιτική διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας εφαρμόζεται μέσω Εθνικών Προγραμμάτων Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
 2. Το Εθνικό Πρόγραμμα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας διαμορφώνεται ανά τετραετία, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών και έγκρισης της κυβέρνησης και περιέχει τις γενικές κατευθύνσεις της ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, ορίζοντας τους στόχους και τις προτεραιότητές της.
 3. Στο πλαίσιο του τετραετούς Εθνικού Προγράμματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας ή σε αυτό κοινού προγραμματισμού με επίσημους φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών, καταρτίζονται κείμενα στρατηγικής, σχετικώς με τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές προτεραιότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η λειτουργία ελληνικής διπλωματικής ή προξενικής Αρχής στην αποδέκτρια χώρα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατάρτιση και υλοποίηση διμερών δράσεων/έργων αναπτυξιακής βοήθειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από πλήρη αιτιολόγηση, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μπορούν να καταρτισθούν κείμενα στρατηγικής και να υλοποιηθούν δράσεις και σε χώρες όπου δεν λειτουργεί ελληνική διπλωματική ή προξενική Αρχή.
 4. Μπορούν να συναφθούν διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες αναπτυξιακής συνεργασίας κατόπιν διαπραγματεύσεων με χώρες εταίρους στην ΕΕ και στην DAC/ΟΟΣΑ, στους τομείς προτεραιότητας της προηγούμενης παραγράφου. Οι συμφωνίες αυτές εξειδικεύουν έργα και δράσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Άρθρου Τρίτου και υπογράφονται από τον Υπουργό Εξωτερικών και από εκπρόσωπο της κυβέρνησης της χώρας-εταίρου. Οι κύριοι άξονες του περιεχομένου μίας συμφωνίας καθώς και τα όργανα διαχείρισης και εφαρμογής της εξειδικεύονται με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών.
 5. Κατόπιν κοινής πρότασης των συναρμοδίων για θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας Υπουργών, η οποία υποβάλλεται σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Εξωτερικών, εγγράφονται κατ’ έτος στον τακτικό προϋπολογισμό του Κράτους οι πιστώσεις του τετραετούς εθνικού προγράμματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατανέμονται στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, εφάπαξ ή τμηματικώς, οι ετήσιες πιστώσεις της εθνικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας.

 

ΙΙ. ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο Όγδοο

Υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αρμόδιο για την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων που χρηματοδοτούνται από αυτό και εκτελούνται σε αποδέκτριες χώρες από τους φορείς του Άρθρου Τέταρτου και Άρθρου Πέμπτου, πλην των περιπτώσεων iv) και v), οι οποίες αποβλέπουν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή άλλων εκτάκτων καταστάσεων.

 

Άρθρο Ένατο

Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.)

1.Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.), αρμοδιότητα της οποίας είναι η χάραξη της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών υποβάλλει στη Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π., προ της εγκρίσεώς της από την Κυβέρνηση, την πρόταση για το τετραετές Εθνικό Πρόγραμμα Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Άρθρου Έβδομου, προς συζήτηση και υιοθέτηση.

 1. Πέραν της περιγραφόμενης ανωτέρω λειτουργίας, η Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π. συγκαλείται άπαξ ετησίως, ή και οποτεδήποτε συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών, με αντικείμενο:

α) την εξασφάλιση συνεκτικότητας και συμπληρωματικότητας των δράσεων που αναπτύσσουν οι φορείς του Δημοσίου στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και

β) την επίτευξη του μεγίστου βαθμού αποτελεσματικότητας στο σχεδιασμό και την εκτέλεση των ανωτέρω έργων και δράσεων.

 1. Ο Υπουργός Εξωτερικών, υπό την ιδιότητά του ως συντονιστή της Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π., υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων εντός του Φεβρουαρίου κάθε έτους την ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται κατόπιν και στη Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.
 2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εξωτερικών, καθορίζονται η σύνθεση της Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π., οι κανόνες υπό τους οποίους αυτή συνέρχεται και αποφασίζει επί θεμάτων αρμοδιότητάς της ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που συνδέεται με τη λειτουργία του εν λόγω οργάνου καθώς και με αυτή της Ζ΄ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

 

Άρθρο Δέκατο

Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων / Έργων

1.Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/Έργων, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση και αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης δράσεων / έργων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, που υποβάλλονται στην Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.

 1. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, μετέχουν δε σε αυτή ως μέλη οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεών της και του Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατό να προσκαλούνται, κατά περίπτωση, στελέχη άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 2. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Οι εγκρινόμενες από την Επιτροπή αιτήσεις χρηματοδότησης δράσεων/έργων υποβάλλονται στον Υπουργό Εξωτερικών για την έκδοση εγκριτικής Υπουργικής Απόφασης.

 

Άρθρο Ενδέκατο

Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας

1.Συνιστάται Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας, με αντικείμενο τη συμβολή στη χάραξη της πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Επιτροπή α) λαμβάνει γνώση του σχεδίου Προγράμματος Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και των κειμένων στρατηγικής και γνωμοδοτεί επ’ αυτών και β) ενημερώνεται για τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση της ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, στη βάση της σχετικής ετήσιας Έκθεσης της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.

 1. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των συναρμοδίων για θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας Υπουργών του Άρθρου Έβδομου δύνανται δε να μετέχουν σε αυτή στελέχη των αντιστοίχων Υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και λοιπών φορέων που υλοποιούν δράσεις/έργα αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπειρογνώμονες, με τεκμηριωμένη γνώση των συγκεκριμένων θεματικών.
 2. Η Επιτροπή συγκαλείται άπαξ ετησίως από τον Υπουργό Εξωτερικών, ή εκτάκτως, εφόσον ζητηθεί από κάποιον εκ των συναρμοδίων Υπουργών.

 

Άρθρο Δωδέκατο

Ειδικό Μητρώο

1.Η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής τηρεί Ειδικό Μητρώο Φορέων, υπό την έννοια του Άρθρου Δεύτερου. Το Ειδικό Μητρώο τηρείται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμο.

 1. Η εγγραφή ενός φορέα στο Ειδικό Μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων και δράσεών του από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, αλλά και από όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η εγγραφή συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή ενός φορέα από την υποχρέωση καταβολής φόρων και δασμών, κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο Δέκατο Έβδομο.
 2. Με το Προεδρικό Διάταγμα του Άρθρου Ένατου καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των φορέων στο Ειδικό Μητρώο της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής και διαγραφής τους από αυτό.

 

ΙΙΙ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Άρθρο Δέκατο Τρίτο

Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

1.Είναι δυνατή η χρηματοδότηση από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δράσεων/έργων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, τα οποία υλοποιούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται προς εξέταση και έγκριση στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/Έργων του Άρθρου Δέκατου.

 1. Η χρηματοδότηση των δράσεων/έργων της προηγούμενης παραγράφου, οσάκις εγκρίνονται, πραγματοποιείται με μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου που τα υλοποιεί ή εποπτεύει το φορέα υλοποίησής τους. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία ορίζει, επίσης, τον τρόπο συντονισμού, εποπτείας, ελέγχου και εκκαθάρισης των δράσεων/έργων αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο Δέκατο Τέταρτο

Χρηματοδότηση δράσεων/έργων που υλοποιούνται από φορείς της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικούς φορείς

 1. Φορείς της κοινωνίας των πολιτών δύνανται να χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση δράσεων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ενότητας, από δημόσιους φορείς στους οποίους διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό πιστώσεις για το σκοπό αυτό. Ειδικά για τις περιπτώσεις δράσεων/έργων προς υλοποίηση στην αλλοδαπή, αυτές ανατίθενται από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, υπό την προϋπόθεση αυτοί:

α) Να έχουν υποβάλει αναλυτική πρόταση για τους στόχους της δράσης/έργου, σχέδιο προϋπολογισμού δαπάνης, σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση της δράσης/έργου

β) Να διαθέτουν την κατά την περίπτ. δ΄ του Άρθρου Δεύτερου δομή, που να εγγυάται ικανοποιητικώς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των στόχων τους, ιδίως δε τα υλικά και έμψυχα προς τούτο μέσα. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής επαφίεται στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Δράσεων/Έργων του Άρθρου Δέκατου.

γ) Να έχουν κατ’ ελάχιστον διετή εμπειρία στις δραστηριότητες του Άρθρου Δεύτερου. Είναι δυνατή η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, υπό τον όρο συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης σε έναν από αυτούς, ενώ η συσσωρευθείσα εμπειρία μετά την ολοκλήρωση του έργου αποδίδεται σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς καθ’ ολοκληρία. Οι άμεσα χρηματοδοτούμενοι φορείς αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη έναντι της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής για την ορθή ολοκλήρωση των δράσεων/έργων και τις επιπτώσεις σε περίπτωση μη αποδοχής αυτών.

 1. Ιδιωτικοί φορείς κατά την έννοια της περίπτ. ε΄ του Άρθρου Δεύτερου δύνανται να συγχρηματοδοτούνται για την εκτέλεση δράσεων και έργων αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας στην αλλοδαπή.
 2. Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και ιδιωτικοί φορείς που χρηματοδοτούνται για την εκτέλεση δράσεων/έργων του Άρθρου Όγδοου, υποχρεούνται κατά το πέρας αυτών να υποβάλουν λεπτομερή έκθεση περί της εκτέλεσης της δράσης/του έργου, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά για το σύνολο των δαπανών. Σε περίπτωση μακράς διαρκείας της δράσης/του έργου, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχουν υποχρέωση υποβολής εκθέσεων προόδου κατ’ ελάχιστον ανά εξάμηνο, με βάση τις διατάξεις προεδρικού διατάγματος, η έκδοση του οποίου προβλέπεται στο Άρθρο Ένατο. Επιπροσθέτως, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης να υποβάλουν στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η τήρηση των προβλεπομένων του Κανονισμού περί κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Η χρηματοδότηση φορέων της κοινωνίας των πολιτών και η συγχρηματοδότηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση δράσεων/έργων αναπτυξιακής συνεργασίας, ανεξαρτήτως ύψους αυτής και φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, από τον οποίο προέρχεται, επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Υποβολή έκθεσης προς τον αρμόδιο Υπουργό, με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και νομιμότητα της δαπάνης. Στην ειδική έκθεση θα μνημονεύονται απαραιτήτως όλα τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου, στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες διοίκησης

β) Χορήγηση έγκρισης του αρμοδίου Υπουργού, με δυνατότητα απομείωσης του ύψους της προτεινόμενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της

γ) Η απόφαση έγκρισης του αρμοδίου Υπουργού κοινοποιείται, μαζί με το σχετικό φάκελο, στην Οικονομική Αστυνομία, στην Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Οποιαδήποτε έγκριση χρηματοδότησης χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους δημοσίους λειτουργούς απιστία σχετική με την υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Κ.

 1. Η διάρκεια κάθε δράσης/έργου δεν δύναται να υπερβαίνει τη διετία από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν είναι δυνατή η χορήγηση εξάμηνης παράτασης, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.
 2. Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων/έργων και την υποβολή τελικής έκθεσης και τελικού οικονομικού απολογισμού εκ μέρους των φορέων υλοποίησης, οι καθ’ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής εισηγούνται στον Γενικό της Διευθυντή περί της αποδοχής τους με την έκδοση Εισήγησης Ολοκλήρωσης Δράσης/Έργου (ΕΟΔΕ) περί της επιτυχούς ολοκλήρωσής τους ή μη. Σε περίπτωση που δεν γίνουν αποδεκτά τα αποτελέσματα της ΕΟΔΕ από τη Γενική Διεύθυνση, διενεργείται δευτερογενής (ex post) έλεγχος με τη συμμετοχή του Αυτοτελούς Γραφείου Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων και με τη συμβολή εξωτερικών συμβούλων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου από μέρους των καθ’ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων ή, εάν απαιτηθεί, του ex post ελέγχου, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της δράσης/έργου δύναται να οδηγήσει σε:

α) αποδοχή: Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί εμπρόθεσμα οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις υποβολής δικαιολογητικών, έχουν ικανοποιηθεί οι αναπτυξιακοί και ανθρωπιστικοί στόχοι, έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και υπάρχει πλήρης φάκελος παραστατικών.

β) αναγνώριση μερικής ολοκλήρωσης: Η μερική ολοκλήρωση της δράσης/έργου δύναται να γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση της επιλεξιμότητας των σχετικών δαπανών και άμα τη εκδόσει εισηγητικών εκθέσεων αποδοχής των ενδιάμεσων εκθέσεων υλοποίησης από τις καθ’ ύλην αρμόδιες διευθύνσεις. Ο χαρακτηρισμός της αναγνώρισης μερικής ολοκλήρωσης οδηγεί στην τελική δημοσιονομική εκκαθάριση, αναγνωρίζοντας μόνο εκείνες τις δαπάνες, όπως είχαν υποβληθεί σε ενδιάμεσες εκθέσεις υλοποίησης.

γ) απόρριψη: αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άλλων περιπτώσεων. Στην περίπτωση αυτή καταγγέλλεται η σύμβαση και αναζητείται η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της κρατικής επιχορήγησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

 1. Στην περίπτωση της μερικής ολοκλήρωσης, ο φορέας υλοποίησης κρίνεται ως μη επιλέξιμος για την ανάληψη μελλοντικών δράσεων/έργων, όπερ ισχύει και στην περίπτωση όπου ο έλεγχος οδηγήσει σε απόρριψη της δράσης/έργου. Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
 2. Ο έλεγχος του φυσικού αντικειμένου των δράσεων/έργων διενεργείται εντός δύο (2) ετών από την ολοκλήρωσή τους, όπως αυτή πιστοποιείται από την υποβολή τελικής έκθεσης και τελικού οικονομικού απολογισμού. Σε περίπτωση που η διάρκεια του ελέγχου υπερβεί τα δύο έτη, η Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο φορέα, παρέχοντας επαρκή τεκμηρίωση για την εκ μέρους της καθυστέρηση.

 

Άρθρο Δέκατο Πέμπτο

Συμμετοχή Φορέων Υλοποίησης σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Οργανισμών

 1. Η Ζ’ Γενική Διεύθυνση αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής δύναται να συγχρηματοδοτεί αναπτυξιακές/α και ανθρωπιστικές/δράσεις- έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Το ύψος της ελάχιστης συμμετοχής του φορέα υλοποίησης θα προσδιοριστεί με Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Το ποσοστό της συγχρηματοδότησης αυτής, εξαρτάται από την ύπαρξη πιστώσεων και από την συμβατότητά του με τις προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας.
 2. Στο πλαίσιο της συνεργασίας και του συντονισμού των πολιτικών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας και της ΕΕ, η αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να διατίθεται υπό το καθεστώς της έμμεσης διαχείρισης κονδυλίων της ΕΕ, από φορείς της χώρας που έχουν αναγνωρισθεί ως επιλέξιμοι, προς τούτο, από την ΕΕ.

 

Άρθρο Δέκατο Έκτο

Συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών

1.Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που συμβάλλονται με την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής για την υλοποίηση δράσεων/έργων ανθρωπιστικής βοήθειας ή αναπτυξιακής συνεργασίας οφείλουν, κατά την προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων, να τηρούν τις εξής διαδικασίες:

α) Συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο έως 20.000 Ευρώ συνάπτονται με απευθείας ανάθεση σε φορέα της χώρας, όπου εκτελείται η δράση/το έργο.

β) Συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο από 20.001 έως 60.000 Ευρώ συνάπτονται κατόπιν πρόσκλησης τριών τουλάχιστον φορέων της χώρας, όπου εκτελείται η δράση/το έργο, με εμπειρία στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών ή την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

γ) Συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο από 60.001 έως 200.000 Ευρώ συνάπτονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς, μέσω δημοσίευσης σε ευρείας αναγνωσιμότητας και επισκεψιμότητας έντυπα και ηλεκτρονικά / διαδικτυακά ΜΜΕ, στη χώρα υλοποίησης της δράσης/του έργου.

δ) Συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει τις 200.001 Ευρώ συνάπτονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς, μέσω δημοσίευσης διεθνούς προκήρυξης σε διεθνή έντυπα ΜΜΕ ή σε υψηλής διεθνούς επισκεψιμότητας ιστοσελίδες ΜΜΕ.

 1. Το κόστος δημοσίευσης της προκήρυξης λογίζεται ως επιλέξιμο κόστος προμήθειας υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιλογή αιτιολογείται, ιδιαιτέρως δε όταν δεν επιλέγεται η οικονομικώς χαμηλότερη προσφορά.
 2. Η αναζήτηση εκ μέρους των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα αναδόχων για την προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις διαδικασίες της πρώτης παραγράφου, πραγματοποιείται στη χώρα, όπου εκτελείται η δράση/το έργο. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει κατά την επιλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών από τον φορέα της κοινωνίας των πολιτών και την επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου της δράσης/του έργου ως επίσης και στις περιπτώσεις δράσεων/έργων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.
 3. Εάν η σύναψη των συμβάσεων για υπηρεσίες, αγαθά και έργα, περί των οποίων στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί στη χώρα, όπου υλοποιείται η δράση/το έργο ή εάν δεν διασφαλίζονται από τους υποψήφιους τοπικούς αναδόχους οι ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς την ποιότητα εκτέλεσης της σύμβασης, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών/οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, κατόπιν έγκρισης σχετικού τους αιτήματος από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, δύνανται να προβούν σε αναζήτηση αναδόχων σε άλλη χώρα, τηρώντας πάντοτε τις προβλεπόμενες στην πρώτη παράγραφο διαδικασίες.
 4. Η κατάτμηση των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ως και εκτέλεσης έργων, με σκοπό την παράκαμψη των διαδικασιών της πρώτης παραγράφου, απαγορεύεται και, οσάκις διαπιστώνεται, συνιστά ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών/των επιχειρήσεων και της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.
 5. Δεν επιτρέπεται η για σκοπούς εκτέλεσης δράσης/έργου (συγ)χρηματοδοτούμενου από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής σύναψη συμβάσεων μεταξύ φορέων της κοινωνίας των πολιτών/επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και φυσικών ή νομικών προσώπων, εάν αυτά διατηρούν με τον φορέα της κοινωνίας των πολιτών υπαλληλική ή επαγγελματική σχέση. Κώλυμα συνιστά, επίσης, η ύπαρξη νομικού ή οικονομικού δεσμού μεταξύ των φυσικών ή νομικών αυτών προσώπων και του φορέα της κοινωνίας των πολιτών, ή του τοπικού του εταίρου.
 6. Στην τελική έκθεση υλοποίησης της δράσης/του έργου, ο φορέας της κοινωνίας των πολιτών/η επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα οφείλει να παραθέτει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες που ακολούθησε για την προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων. Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών μπορεί να άρχεται το νωρίτερο τρεις μήνες προ της ημερομηνίας έναρξης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της δράσης/έργου (δαπάνες προετοιμασίας της δράσης/του έργου), όπως ειδικότερα θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

 

Άρθρο Δέκατο Έβδομο

Φορολογικές απαλλαγές, Κανόνες και Απαιτήσεις για την Αγορά Υλικών κατά την Εκτέλεση Δράσεων Ανθρωπιστικής και Αναπτυξιακής Βοήθειας

1.Δωρεές και εισφορές σε είδος ή χρήματα προς τον φορέα υλοποίησης, απαλλάσσονται του φόρου που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 1. Υλικά που εισάγονται στην Ελλάδα, προκειμένου να επανεξαχθούν στο πλαίσιο δράσης για την παροχή βοήθειας, απαλλάσσονται από φόρους και δασμούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών καθορίζεται η διαδικασία που τηρείται για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής.
 2. Υλικά παντός είδους που εξάγονται από την Ελλάδα στο πλαίσιο δράσεων/έργων των φορέων υλοποίησης για την παροχή ανθρωπιστικής/ου ή αναπτυξιακής/ου δράσης/έργου βοήθειας, απαλλάσσονται από φόρους και δασμούς.
 3. Tα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης ανθρωπιστικής/ου ή αναπτυξιακής/ου δράσης/έργου πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή από χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για φάρμακα που αγοράζονται από τρίτες χώρες απαιτείται να έχουν άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια κρατική αρχή της τρίτης χώρας και επίσης ο παραγωγός του φαρμάκου να εφαρμόζει πρότυπα καλής παραγωγής (Good Manufacturing Practices), τουλάχιστο ισοδύναμα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (W.H.O.). Για τις τιμές των φαρμάκων πρέπει να τηρείται η ισχύς του εκάστοτε κρατικού τιμολογίου.

5.Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει να φέρουν τουλάχιστο μία από τις κάτωθι άδειες και σημάνσεις: CE Mark (Ευρωπαϊκή Ένωση) όταν απαιτείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, MPALS Licence (Αυστραλία), Device License (Καναδάς), Device License (Ιαπωνία), και 510 k Device Letter (H.Π.A.). Οι προμηθευτές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σύμφωνα με τουλάχιστο ένα από τα διεθνή πρότυπα: α) ISO13485/2003, ISO9001/2008, β) QS Ιαπωνικό Πρότυπο 1128 και γ) QS Πρότυπο Η.Π.Α. (21CFR part 820).

 

Άρθρο Δέκατο Όγδοο

Δημοσιότητα – Διαφάνεια δράσεων/έργων Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής

1.Ο ανάδοχος δράσεων/έργων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας και προβολής, όπως αυτοί παρατίθενται στη σύμβαση χρηματοδότησης της σχετικής δράσης/έργου.

 1. Η Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, στο πλαίσιο διαφάνειας της λειτουργίας της και δημοσιοποίησης των δράσεών της, και εντός του υφισταμένου νομοθετικού πλαισίου, οφείλει, μεταξύ άλλων, να: α) αναρτά τη γενική ετήσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης δράσεων / έργων αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, του Άρθρου Έκτου β) ενημερώνει, στην ιστοσελίδα της, τον κατάλογο των χρηματοδοτούμενων δράσεων/έργων, σε συνέχεια υπογραφής των σχετικών συμβάσεων γ) αναρτά τις ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις προόδου, ως και τις εκθέσεις οικονομικού απολογισμού των δράσεων/έργων, που της υποβάλλονται από τους αναδόχους και δ) αναρτά την Ετήσια Έκθεση της Ελληνικής Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας.

 

Άρθρο Δέκατο Ένατο

 1. Μέχρι να εκδοθεί το προβλεπόμενο στο Άρθρο Ένατο Προεδρικό Διάταγμα εξακολουθεί να ισχύει το ΠΔ 224/2000 κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
 2. Η ρύθμιση του Άρθρου Δέκατου Τέταρτου, κατά το μέρος που αφορά στην αναγνώριση μερικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου Συμβάσεων μεταξύ Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ισχύει αναδρομικώς και για τις μη δημοσιονομικά εκκαθαρισμένες δράσεις/έργα που συνήφθησαν με βάση τον ν. 2731/1999.
 3. Η αποδοχή ή μη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εκκρεμών δημοσιονομικά συμβάσεων προγραμμάτων Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, εκτελέστηκαν από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και συνήφθησαν έως το 2010 κατά τις διατάξεις του ν. 2731/1999, λαμβάνει χώρα αποκλειστικώς επί τη βάσει του περιεχομένου των τηρουμένων στην Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής οικείων υπηρεσιακών φακέλων, ιδίως δε στοιχείων όπως παραστατικά δαπανών, Εκθέσεις, βεβαιώσεις, γνωματεύσεις και εισηγήσεις.
 4. Σε περίπτωση που στους ως άνω φακέλους, υφίστανται εγκρίσεις αποπληρωμής των προγραμμάτων, ιδίως με τη μορφή Υπουργικών Αποφάσεων και υπηρεσιακών εισηγήσεων, η αποδοχή ή μη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους γίνεται σύμφωνα με αυτές. Σε κάθε περίπτωση, συνεκτιμώνται τα υφιστάμενα για τις ως άνω συμβάσεις πορίσματα ελέγχου ορκωτών ελεγκτών, σχετικώς με την επιλεξιμότητα των δαπανών των προγραμμάτων.

 

Άρθρο 255

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) o ν. 3566/2007, όπως τροποποιηθείς ίσχυε έως τώρα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος,

β) το π.δ. 230/1998 «Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας»,

γ) τα π.δ. 104/1983 και 122/2003 «Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού»,

δ) το π.δ. 336/1998 «Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας»,

ε) το π.δ. 226/1998 «Προσωπικό Τεχνικής Υπηρεσίας».

στ) το άρθρο 6 του ν. 4198/2013,

ζ) τα άρθρα 1 έως και 7 και 10 του ν. 3480/ 2006 (Α΄ 161),

η) ο ν. 2731/1999 «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138).

 

 

Άρθρο 256

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:28 | Ε.Γ.

  Το ΠΔ 81/19 με το οποίο μεταφέρθηκε η Γενική Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΔΟΕΠ), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, στο Υπουργείο Εξωτερικών δημοσιεύτηκε και ισχύει από τον Ιούλιο του 2019. Όλο αυτό το διάστημα οι αρμοδιότητες ασκούνταν από τους υπαλλήλους της ΓΔΔΟΕΠ αποκλειστικά, όπως γινόταν και πριν τη μεταφορά, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στο νέο διοικητικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι οι υπάλληλοι της ΓΔΔΟΕΠ έχουν περάσει από αυστηρές διαδικασίες επιλογής (διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ), έχουν μακρά εμπειρία και ασκούν τα καθήκοντά τους το τελευταίο έτος ήδη ως υπηρετούντες υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως νεοεισερχόμενοι στο Υπουργείο. Κατά συνέπεια, δεν δικαιολογείται η δημιουργία νέου κλάδου και τα στελέχη της ΓΔΔΟΕΠ είναι λογικό να ενταχθούν στους αντίστοιχους των καθηκόντων και των προσόντων τους κλάδους που ήδη υπάρχουν.

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:56 | Χ.B.

  H δημιουργία ενός «ενιαίου φορέα άσκησης οικονομικής και εμπορικής διπλωματίας για την εξωστρέφεια αποτέλεσε κυβερνητική εξαγγελία. Ο φορέας αυτός προκύπτει από την ενοποίηση των επιμέρους δημοσίων δομών, έχει διοικητική αυτονομία και συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα για την προώθηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας». Αυτό θεωρήθηκε η αρχή της δημιουργίας συνθηκών για την εφαρμογή άριστων Ευρωπαϊκών πρακτικών με σαφή κατεύθυνση προς τη συγκρότηση μιας ενιαίας διοικητικής μονάδας χάραξης και συντονισμού της περιβόητης πολιτικής εξωστρέφειας. Άλλωστε ήδη από το 2012, η πανάκριβη και εγχωρίως αιτηθείσα τεχνική βοήθεια που παρέχεται στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία, σε αυτή την επιλογή καθοδηγούσε τις ελληνικές κυβερνήσεις, χωρίς όμως κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα.

  Στο σχετικό πόρισμα Ολλανδών Εμπειρογνωμόνων και λοιπών παρόχων τεχνικής βοήθειας, αναδεικνυόταν ξεκάθαρα η διαχρονική αδυναμία του ελληνικού κράτους να εκπονήσει μια συνεκτική και συνεπή στρατηγική εξωστρέφειας. Η αδυναμία αυτή σε μεγάλο βαθμό αποδιδόταν σε οργανωτικές δυσλειτουργίες και κατακερματισμό της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα στην απουσία αποτελεσματικού συντονισμού των φορέων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εξωστρέφειας με αποτέλεσμα τις αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και τη σπατάλη πόρων, καθώς και στην έλλειψη επαρκούς γνώσης για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση των εκάστοτε εξαγωγικών ευκαιριών. Ειδικότερα, εντός του εν λόγω πορίσματος, προτεινόταν η συγκρότηση ενός ενοποιημένου σχήματος για την εξωστρέφεια με συγχώνευση των συναρμόδιων φορέων και ως εκ τούτου την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και αποτελεσμάτων ως προς την εξωτερική δράση της χώρας, με στόχο πέραν της διασφάλισης της μείωσης του κόστους και των συνεργειών, τη συνολική αναβάθμιση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό.
  Μάλιστα οι Ολλανδοί Εμπειρογνώμονες πρότειναν τότε να τεθεί η διοικητική εποπτεία του νέου φορέα υπό τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, αν και η συγχώνευση του ΟΠΕ και InG προχώρησε ομαλώς, η υπόλοιπη μεταρρύθμιση πάγωσε λόγω αντιδράσεων σχετικά με την επιλογή του αρμόδιου Υπουργείου, καθώς και έντονων συνδικαλιστικών πιέσεων, κυρίως γιατί η λύση που προκρινόταν ήταν η μεταφορά της αρμοδιότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

  Βάσει των προαναφερθέντων κατευθυντήριων γραμμών και ταυτοχρόνως με την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας Κυβέρνησης δια του Π.Δ 81/2019 μεταφέρθηκε, τον Ιούλιο του 2019, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Εμπορικής και Οικονομικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στο ΥΠΕΞ.Εντούτοις και παρά τις όποιες μετεκλογικές δεσμεύσεις της πολιτικής ιεραρχίας για ομαλή μετάβαση και ένταξη του ανθρώπινου εξειδικευμένου και ως επί το πλείστον υψηλά καταρτισμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού στην ήδη υφιστάμενη δομή του ΥΠΕΞ, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση εξακολουθεί 13 μήνες μετά να βρίσκεται αποκομμένη διοικητικά και οργανικά από την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου.

  Το Μάρτιο 2020, διανεμήθηκε στους συλλόγους του Υπουργείου Εξωτερικών και στη ΓΔΔΟΕΠ προσχέδιο Νόμου το οποίο προέβλεπε την οργανική συγχώνευση της ΓΔΔΟΕΠ με τη Β Γενική Διεύθυνση ΥΠΕΞ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονταν και η ένταξη του προσωπικού σε υφιστάμενους Κλάδους του ΥΠΕΞ. Ως προς την ένταξη των υπαλλήλων, η πρόταση ήταν να ακολουθηθεί η πεπατημένη της προηγούμενης ανάλογης μεταρρύθμισης του 2003 (Ν 3196/2003, Άρθρο 27), δια του οποίου αρμοδιότητες και προσωπικό του τότε Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, με ένταξη στους κλάδους ΥΠΕΞ βάσει κριτηρίων. Αντίθετα όμως με τις όποιες προσδοκίες και κατόπιν της παρέλευσης της παρατεταμένης και αναγκαστικής υπολειτουργίας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα λόγω της επιβολής των κυβερνητικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19, προέκυψε τελικώς το παρόν Προσχέδιο Οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει εξαιρετικά δυσμενείς προβλέψεις, όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του μεταφερόμενου προσωπικού, μακράν των αρχικών σχεδίων τα οποία είχαν συζητηθεί και σαφώς έτι μακρύτερα της λογικής και διοικητικής συνέπειας του με συστάσεις της τεχνικής βοήθειας.Εν συντομία, το Προσχέδιο Νόμου επί της ουσίας συνεπάγεται την ηθική αποδυνάμωση και κυριολεκτικώς επαγγελματική εξόντωσή των μεταφερόμενων υπαλλήλων, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια τους και απαξιώνοντας τα τυπικά προσόντα και την πολύχρονη εμπειρία τους, μέσω μίας αφενός ασαφούς ή μάλλον ανύπαρκτης περιγραφής της φύσης εργασίας και των καθηκόντων τους και αφετέρου μας σκοπίμως ανύπαρκτης προοπτικής της όποιας υπηρεσιακής τους εξέλιξης.

  Τα κύρια ανακύπτοντα προβλήματα συνίστανται συνοπτικά ως εξής:

  ▪ Προκύπτει ζήτημα Αντισυνταγματικότητας, λόγω μη τήρησης της Αρχής της Ίσης Αμοιβής για παροχή εργασίας Ίσης Αξίας(άρθρο 22§1 εδ. β΄ του. Συντάγματος)

  ▪ Προωθείται η δημιουργία πολλών και διαφορετικών κλάδων, αναπαράγοντας και θεμελιώνοντας περαιτέρω τη συντεχνιακή νοοτροπία.Η σχετική εξέλιξη δε, αντιβαίνει το πνεύμα και τη λογική των συστάσεων τεχνικής βοήθειας για τον εξορθολογισμό λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, θυμίζοντας τις εποχές προ μνημονίου ή προθαλάμου μνημονίου πιο δόκιμα

  ▪ Η σύσταση ενός νέου κλάδου (που αφορά το προσωπικό της ΓΔΔΟΕΠ), χωρίς επαρκή αιτιολόγηση της ανάγκης και μάλιστα αντίθετα με τις συστάσεις της γαλλικής τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα περί εφαρμογής περιορισμένου κλαδολογίου στην ελληνική δημόσια διοίκηση, αποτελεί καταφανές παράδειγμα περιπτωσιολογικής νομοθέτησης. Το ΠΔ 81/2019 γράφηκε βιαστικά, χωρίς να γίνουν αντιληπτά τα νομικά κενά, τα οποία καλύπτονται με μία πρόχειρη, φαινομενικά δίκαιη λύση, η οποία όμως αφήνει ασάφειες και μεταθέτει την επίλυση του προβλήματος επ’αόριστον.

  ▪ Δεν πραγματοποιεί τομές, ούτε εισάγει καινοτόμα στοιχεία. Η αμφιλεγόμενη συγχώνευση των Διευθύνσεων με γεωγραφικό κριτήριο δεν αποτελεί καινοτομία. Η δε προσπάθεια συγκέντρωσης σε μία μονάδα όλων των συναφών με τη χάραξη και συντονισμό πολιτικής εξωστρέφειας αρμοδιοτήτων, ακυρώνεται στην πράξη, αφού το προσωπικό που φέρει την τεχνογνωσία αντιμετωπίζεται δυσμενώς (ενδεικτικά,αυξάνονται κατά 2 τα έτη που επιβάλλονται κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε μετακίνηση από την Εξωτερική στην Κεντρική Υπηρεσία)

  ▪ Η γενική αντιμετώπιση απέναντι στους μεταφερόμενους από ένα παραγωγικό υπουργείο υπαλλήλους δεν δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη στις δεξιότητες και ικανότητες του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, ενώ αντιμετωπίζει αυτούς ως αναλώσιμους.

  Δεδομένων των συνθηκών, οι εν λόγω υπάλληλοι παρότι φέροντες πολυετή εμπειρία σε πεδία υψηλής τεχνογνωσίας, αυτή της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής της χώρας, (διαπραγμάτευση και εφαρμογή εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών ΕΕ με τρίτες χώρες, θέματα ΠΟΕ κ.λπ.), οδηγούνται αναγκαστικά και δια της βίας στην επιλογή της μη παραμονής τους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, η αποτυχία αυτή στη μη μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας θα δημιουργήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε μία κρίσιμη για το διεθνές εμπόριο περίοδο.

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:23 | Giorgos Delendas

  Άρθρο 249: Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  Η απόφαση για ενοποίηση όλων των υπηρεσιών εξωτερικού εμπορίου και εξωστρέφειας υπό μια στέγη έχει θετικό πρόσημο. Θα έπρεπε να έχει σχεδιαστεί πιο προσεκτικά ώστε να οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

  Η δημιουργία νέου Κλάδου «ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού», εξαιρετικά ολιγομελούς και ο οποίος θα φθίνει αριθμητικά στην πορεία του χρόνου, αποτελεί λύση αμφίβολης βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας, δεδομένης και της ανισότητας που προκύπτει εκ των πραγμάτων μεταξύ των υπηρετούντων στη νέα Β’ Γενική Διεύθυνση, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης, τις μεταθέσεις, τις μισθολογικές διαφορές – ιδίως σε βάθος χρόνου – , τη δυνατότητα εκπροσώπησης σε συλλογικά όργανα κλπ. Ταυτόχρονα, η μεγάλη ασάφεια αναφορικά με τη φύση των καθηκόντων του νέου αυτού Κλάδου, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στο εξωτερικό, οδηγεί σε έντονη ανασφάλεια που επίσης δε λειτουργεί ως επαρκές κίνητρο ένταξης για τους μεταφερόμενους στο ΥΠΕΞ υπαλλήλους της ΓΔΔΟΕΠ. Παράλληλα, μέσω της εν λόγω ρύθμισης δεν επιλύεται το ζήτημα ομαλής ένταξης στο ΥΠΕΞ και των υπολοίπων Κλάδων, πέραν των ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετούσαν έως σήμερα στην ΓΔΔΟΕΠ (Ε.Ε.Π, ΠΕ Μηχανικών κλπ), ενώ η λύση των προσωποπαγών θέσεων τους στερεί από οιαδήποτε υπηρεσιακή δυνατότητα είχαν προηγουμένως στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.Ως εκ τούτου, προτείνεται να επανεξεταστεί η ένταξη των υπαλλήλων σε υφιστάμενους κλάδους του ΥΠΕΞ, βάσει των προβλέψεων του προηγούμενου σχεδίου νόμου του Μαρτίου 2020. Υπενθυμίζονται στο σημείο αυτό σχετικά αναλυτικά σχόλια και προτάσεις υπαλλήλων της ΓΔΔΟΕΠ που είχαν αποσταλεί προς την πολιτική ηγεσία, βάσει του προηγούμενου σχεδίου νόμου το Μάρτιο του 2020, καθώς και επόμενο υπόμνημα υπαλλήλων που ακολούθησε τον Ιούνιο 2020.Τέλος, σε ό, τι αφορά τη δομή της νέας Διεύθυνσης Πολυμερών Σχέσεων, προτείνεται να γίνει πιο ορθολογικός σχεδιασμός ειδικά σε ό,τι αφορά το δεύτερο τμήμα της Δ/νσης, καθώς σε αυτό συγκεντρώνονται σχεδόν όλα, εκτός από δύο-τρία, τα αντικείμενα ολόκληρης της πρώην ΓΔΔΟΕΠ. Θα πρέπει, συνεπώς, να εξεταστεί η περαιτέρω κατάτμηση του εν λόγω τμήματος. Ακόμα και υποθέτοντας το μέγιστο επίπεδο ικανότητας του/της προϊσταμένου/ης στο τμήμα αυτό, θα είναι αδύνατον να λαμβάνει πλήρη εικόνα των εισερχομένων εγγράφων, να αποκτά την απαιτούμενη σε επίπεδο τμηματάρχη αναλυτική γνώση επί όλων των θεμάτων, να οργανώνει, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλα τα επείγοντα ζητήματα που προκύπτουν, να παρέχει σε όλους τους υπαλλήλους του επαρκείς και ασφαλείς κατευθύνσεις, να κάνει ορθές επισημάνσεις και διορθώσεις και να έχει την απαιτούμενη διαύγεια και ψυχραιμία ώστε να μη γίνονται επικίνδυνα λάθη ή παραλείψεις.

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:17 | Τατιάνα Λεονάρδου

  Ο νεοσύστατος κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (άρθρο 249, παρ.1α) δεν ικανοποιεί τα θεμελιώδη προαπαιτούμενα του συστήματος κλάδων στη δημόσια διοίκηση, που είναι η εξειδίκευση των καθηκόντων, η διασύνδεσή τους με το εκπαιδευτικό επίπεδο και οι προϋποθέσεις αξιολόγησης και ανάληψης θέσεων ευθύνης. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών, για τους υπαλλήλους των οποίων ορίζονται σαφώς τα χαρακτηριστικά, οι αρμοδιότητες, ο τομέας άσκησης καθηκόντων, οι όροι εξέλιξης και αξιολόγησης κ.α., για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού υπάρχει μία γενική αναφορά στο ότι οι υπάλληλοι ασκούν τα καθήκοντα που ανάγονται στη Διεύθυνση της Β’ Γενικής Διεύθυνσης στην οποία τοποθετήθηκαν, χωρίς να περιγράφονται και να διακρίνονται με σαφήνεια. Η δυνατότητα που τυπικά παρέχεται για την άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου θα αποδειχτεί στην πράξη κενή περιεχομένου, εφόσον δεν ορίζονται οι όροι και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα είναι αυτή δυνατή. Αντιθέτως, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ή αντιστάθμιση για τους υπαλλήλους που ήδη κατέχουν θέσεις ευθύνης στη ΓΔΔΟΕΠ παρόλο που σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου «οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς». Στην πραγματικότητα, οι υπάλληλοι της ΓΔΔΟΕΠ θα στερηθούν δικαιωμάτων που ήδη κατέχουν και ασκούν, όπως το να υπηρετούν σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες της χώρας μας στο εξωτερικό σε θέματα αρμοδιότητας της ΓΔΔΟΕΠ, δυνατότητα η οποία, σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο Νόμου, δεν παρέχεται για τα επόμενα 4 χρόνια, κατά τα οποία υποχρεούνται να υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία.

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:12 | ΡΣ

  Σε μια οραματική και διορατική διάσταση για την ισχυρή και αξιοκρατική δημόσια διοίκηση, όπως είχε εξαγγελθεί κυβερνητικά αρχική πρόθεση ήταν να δημιουργηθεί ένας «ενιαίος φορέας άσκησης οικονομικής και εμπορικής διπλωματίας και της πολιτικής για την εξωστρέφεια ευρύτερα. Ο φορέας αυτός προκύπτει από την ενοποίηση των επιμέρους δημοσίων δομών, έχει διοικητική αυτονομία και συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα για την προώθηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας». Τούτο θεωρήθηκε η αρχή της δημιουργίας συνθηκών για την εφαρμογή άριστων Ευρωπαϊκών πρακτικών με σαφή κατεύθυνση προς τη συγκρότηση μιας ενιαίας διοικητικής μονάδας χάραξης και συντονισμού της περιβόητης πολιτικής εξωστρέφειας. Άλλωστε ήδη από το 2012, η πανάκριβη και εγχωρίως αιτηθείσα τεχνική βοήθεια που παρέχεται στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία, σε αυτή την επιλογή καθοδηγούσε τις ελληνικές κυβερνήσεις, χωρίς όμως κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα.

  Στο σχετικό πόρισμα Ολλανδών Εμπειρογνωμόνων και λοιπών παρόχων τεχνικής βοήθειας, αναδεικνυόταν ξεκάθαρα η διαχρονική αδυναμία του ελληνικού κράτους να εκπονήσει μια συνεκτική και συνεπή στρατηγική εξωστρέφειας. Η αδυναμία αυτή σε μεγάλο βαθμό αποδιδόταν σε οργανωτικές δυσλειτουργίες και κατακερματισμό της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα στην απουσία αποτελεσματικού συντονισμού των φορέων και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εξωστρέφειας με αποτέλεσμα τις αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και τη σπατάλη πόρων, καθώς και στην έλλειψη επαρκούς γνώσης για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση των εκάστοτε εξαγωγικών ευκαιριών.

  Ειδικότερα, εντός του εν λόγω πορίσματος, προτεινόταν η συγκρότηση ενός ενοποιημένου σχήματος για την εξωστρέφεια με συγχώνευση των συναρμόδιων φορέων και ως εκ τούτου την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και αποτελεσμάτων ως προς την εξωτερική δράση της χώρας, με στόχο πέραν της διασφάλισης της μείωσης του κόστους και των συνεργειών, τη συνολική αναβάθμιση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας στο εξωτερικό.

  Μάλιστα οι Ολλανδοί Εμπειρογνώμονες πρότειναν τότε να τεθεί η διοικητική εποπτεία του νέου φορέα υπό τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, αν και η συγχώνευση του ΟΠΕ και InG προχώρησε ομαλώς, η υπόλοιπη μεταρρύθμιση πάγωσε λόγω αντιδράσεων σχετικά με την επιλογή του αρμόδιου Υπουργείου, καθώς και έντονων συνδικαλιστικών πιέσεων, κυρίως γιατί η λύση που προκρινόταν ήταν η μεταφορά της αρμοδιότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

  Βάσει των προαναφερθέντων κατευθυντήριων γραμμών και ταυτοχρόνως με την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας Κυβέρνησης δια του Π.Δ 81/2019 μεταφέρθηκε, τον Ιούλιο του 2019, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Εμπορικής και Οικονομικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στο ΥΠΕΞ.
  Εντούτοις και παρά τις όποιες μετεκλογικές δεσμεύσεις της πολιτικής ιεραρχίας για ομαλή μετάβαση και ένταξη του ανθρώπινου εξειδικευμένου και ως επί το πλείστον υψηλά καταρτισμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού στην ήδη υφιστάμενη δομή του ΥΠΕΞ, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση εξακολουθεί 13 μήνες μετά να βρίσκεται αποκομμένη διοικητικά και οργανικά από την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου.

  Το Μάρτιο 2020, διανεμήθηκε στους συλλόγους του Υπουργείου Εξωτερικών και στη ΓΔΔΟΕΠ προσχέδιο Νόμου το οποίο προέβλεπε την οργανική συγχώνευση της ΓΔΔΟΕΠ με τη Β Γενική Διεύθυνση ΥΠΕΞ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονταν και η ένταξη του προσωπικού σε υφιστάμενους Κλάδους του ΥΠΕΞ. Ως προς την ένταξη των υπαλλήλων, η πρόταση ήταν να ακολουθηθεί η πεπατημένη της προηγούμενης ανάλογης μεταρρύθμισης του 2003 (Ν 3196/2003, Άρθρο 27), δια του οποίου αρμοδιότητες και προσωπικό του τότε Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, με ένταξη στους κλάδους ΥΠΕΞ βάσει κριτηρίων.

  Αντίθετα όμως με τις όποιες προσδοκίες και κατόπιν της παρέλευσης της παρατεταμένης και αναγκαστικής υπολειτουργίας του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα λόγω της επιβολής των κυβερνητικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19, προέκυψε τελικώς το παρόν Προσχέδιο Οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει εξαιρετικά δυσμενείς προβλέψεις, όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του μεταφερόμενου προσωπικού, μακράν των αρχικών σχεδίων τα οποία είχαν συζητηθεί και σαφώς έτι μακρύτερα της λογικής και διοικητικής συνέπειας του με συστάσεις της τεχνικής βοήθειας.

  Εν συντομία, το Προσχέδιο Νόμου επί της ουσίας συνεπάγεται την ηθική αποδυνάμωση και κυριολεκτικώς επαγγελματική εξόντωσή των μεταφερόμενων υπαλλήλων, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια τους και απαξιώνοντας τα τυπικά προσόντα και την πολύχρονη εμπειρία τους, μέσω μίας αφενός ασαφούς ή μάλλον ανύπαρκτης περιγραφής της φύσης εργασίας και των καθηκόντων τους και αφετέρου μας σκοπίμως ανύπαρκτης προοπτικής της όποιας υπηρεσιακής τους εξέλιξης.

  Τα κύρια ανακύπτοντα προβλήματα συνίστανται συνοπτικά ως εξής:
  ▪ Προκύπτει ζήτημα Αντισυνταγματικότητας, λόγω μη τήρησης της Αρχής της Ίσης Αμοιβής για παροχή εργασίας Ίσης Αξίας(άρθρο 22§1 εδ. β΄ του. Συντάγματος)
  ▪ Προωθείται η δημιουργία πολλών και διαφορετικών κλάδων, αναπαράγοντας και θεμελιώνοντας περαιτέρω τη συντεχνιακή νοοτροπία.Η σχετική εξέλιξη δε, αντιβαίνει το πνεύμα και τη λογική των συστάσεων τεχνικής βοήθειας για τον εξορθολογισμό λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, θυμίζοντας τις εποχές προ μνημονίου ή προθαλάμου μνημονίου πιο δόκιμα
  ▪ Η σύσταση ενός νέου κλάδου (που αφορά το προσωπικό της ΓΔΔΟΕΠ), χωρίς επαρκή αιτιολόγηση της ανάγκης και μάλιστα αντίθετα με τις συστάσεις της γαλλικής τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα περί εφαρμογής περιορισμένου κλαδολογίου στην ελληνική δημόσια διοίκηση, αποτελεί καταφανές παράδειγμα περιπτωσιολογικής νομοθέτησης. Το ΠΔ 81/2019 γράφηκε βιαστικά, χωρίς να γίνουν αντιληπτά τα νομικά κενά, τα οποία καλύπτονται με μία πρόχειρη, φαινομενικά δίκαιη λύση, η οποία όμως αφήνει ασάφειες και μεταθέτει την επίλυση του προβλήματος επ’αόριστον.
  ▪ Δεν πραγματοποιεί τομές, ούτε εισάγει καινοτόμα στοιχεία. Η αμφιλεγόμενη συγχώνευση των Διευθύνσεων με γεωγραφικό κριτήριο δεν αποτελεί καινοτομία. Η δε προσπάθεια συγκέντρωσης σε μία μονάδα όλων των συναφών με τη χάραξη και συντονισμό πολιτικής εξωστρέφειας αρμοδιοτήτων, ακυρώνεται στην πράξη, αφού το προσωπικό που φέρει την τεχνογνωσία αντιμετωπίζεται δυσμενώς (ενδεικτικά,αυξάνονται κατά 2 τα έτη που επιβάλλονται κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε μετακίνηση από την Εξωτερική στην Κεντρική Υπηρεσία)
  ▪ Η γενική αντιμετώπιση απέναντι στους μεταφερόμενους από ένα παραγωγικό υπουργείο υπαλλήλους δεν δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη στις δεξιότητες και ικανότητες του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, ενώ αντιμετωπίζει αυτούς ως αναλώσιμους.

  Δεδομένων των συνθηκών, οι εν λόγω υπάλληλοι παρότι φέροντες πολυετή εμπειρία σε πεδία υψηλής τεχνογνωσίας, αυτή της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής της χώρας, (διαπραγμάτευση και εφαρμογή εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών ΕΕ με τρίτες χώρες, θέματα ΠΟΕ κ.λπ.), οδηγούνται αναγκαστικά και δια της βίας στην επιλογή της μη παραμονής τους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, η αποτυχία αυτή στη μη μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας θα δημιουργήσει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε μία κρίσιμη για το διεθνές εμπόριο περίοδο.

 • 31 Αυγούστου 2020, 13:51 | Κ.Σπανοπούλου

  Άρθρο 249
  Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  Με το Π.Δ 81/8-7-2019, η Γενική Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΔΟΕΠ) του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μεταφέρθηκε ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Εξωτερικών.
  Η ενοποίηση σε μια δομή των επιμέρους υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάπτυξη της οικονομικής διπλωματίας της χώρας αποτέλεσε κυβερνητική προτεραιότητα. Για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος αυτού του εγχειρήματος, θα πρέπει οι διαρθρωτικές αλλαγές να λαμβάνουν υπόψη, εκτός των άλλων, τον κρίσιμο παράγοντα του ανθρώπινου δυναμικού και τη βέλτιστη αξιοποίησή του προς όφελος του Δημοσίου. Η διεύρυνση των πεδίων, με τη μεταφορά των νέων αρμοδιοτήτων, θα πρέπει να συνοδεύεται από την αξιοποίηση του γνωστικού κεφαλαίου των στελεχών της ΓΔΔΟΕΠ.
  Η πλειοψηφία των στελεχών διαθέτουν αυξημένα προσόντα και εμπειρία και ανταποκρίνονται στο χειρισμό ιδιαίτερα απαιτητικών και υψηλής εξειδίκευσης αντικειμένων, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε ένα πλαίσιο ομαλής και δίκαιης ένταξής τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα μπορέσει να αξιοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη τους, να μεταφερθεί η τεχνογνωσία που διαθέτουν στο κρίσιμο πεδίο της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και να διατηρηθεί η θεσμική μνήμη.

 • 31 Αυγούστου 2020, 12:02 | Ιωάννα Ζαχαράκη, Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης

  ΄Αρθρο 253
  Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης θεωρεί την ανασύσταση του Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού ΣΑΕ σημαντική. Για να μπορεί να εργαστεί το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού είναι επίσης σημαντικό να είναι εφοδιασμένο με την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη.

 • 31 Αυγούστου 2020, 11:26 | Greek Community of Melbourne

  Μελβούρνη, 31/08/2020
   
  Κον Νίκο Δένδια
  Υπουργό Εξωτερικών
   
  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
   
  Με αφορμή την πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών» και συγκεκριμένα την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να συγχωνεύσει τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών και Θρησκευτικών Υποθέσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’) επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τη συλλογική θέση των τριών μεγαλυτέρων Κοινοτήτων της Αυστραλίας .
   
  Η αυτόνομη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, μέσα από το μετρήσιμο και εθνικά σημαντικό της έργο σε κάθε γωνιά του Ομογενειακού Ελληνισμού, από την ίδρυσή της το 1983, είναι η πλέον αναγνωρίσιμη υπηρεσία της ελληνικής πολιτείας στην ελληνική διασπορά. Δεκάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα της διασποράς, μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, αλλά και φοιτητές και φοιτήτριες των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, ανάμεσά τους και αμέτρητα Ελληνόπουλα της Αυστραλίας, γνώρισαν για πρώτη φορά την Ελλάδα και σφυρηλάτησαν σχέσεις ζωής μαζί της αλλά και μεταξύ τους, μέσα από τα προγράμματα εκπαιδευτικής φιλοξενίας της ΓΓΑΕ.
  Αμέτρητα σχολεία, ΑΕΙ και ομογενειακοί φορείς ανά τον κόσμο,συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής ομογένειας της Αυστραλίας , υποστηρίχτηκαν οικονομικά, επικοινωνιακά, και πολιτιστικά από τη ΓΓΑΕ, ή είχαν τη βοήθειά της, ως διαμεσολαβήτρια και συντονίστρια υπηρεσία του ελληνικού κράτους, στην προσπάθειά τους να επιλύσουν διάφορα ζητήματα που άπτονταν των αρμοδιοτήτων άλλων υπουργείων και άλλων υπηρεσιών της Ελλάδας.
  Η σχέση δεκαετιών της ΓΓΑΕ και του στελεχειακού της δυναμικού με τις Ελληνικές Ομογένειες του κόσμου, μέσα από την έως τώρα αυτονομία της Γραμματείας, είναι αδιαμεσολάβητη, ουσιαστική, παραγωγική, αποτελεσματική και έχει προσφέρει πολλαπλά εθνικά οφέλη τόσο για την Ελλάδα όσο και τον Ελληνισμό της Διασποράς.
  Για αυτούς τους λόγους, σας καλούμε να διασφαλίσετε την αυτονομία
  της ΓΓΑΕ στα πλαίσια της νέας οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών.
  Θεωρούμε επίσης, ότι ο διάλογος με ομογενειακές οργανώσεις, ζητώντας και τις δικές τους απόψεις, θα ήταν άκρως ωφέλιμος για οποιαδήποτε θέματα τα οποία τις αφορούν άμεσα,συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του ζητήματος αυτού.
  Μέσα από μια συλλογική διαβούλευση, μπορούμε να διερευνήσουμε τρόπους αναβάθμισης της ΓΓΑΕ, με την πιθανότητα στελέχωσής της και με νέους εργαζόμενους που θα μπορούσαν να προέρχονται από τα σπλάχνα του Ελληνισμού του εξωτερικού.
  Από τις έως τώρα επαφές που έχουμε και εμείς οι ίδιοι με άλλους ομογενειακούς φορείς της Αυστραλίας, αλλά και άλλες χώρες του Οικουμενικού Ελληνισμού, είμαστε πεπεισμένοι πως αυτή μας η έκκληση, όπως την αιτιολογούμε, εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία του Ομογενειακού Ελληνισμού.
   
  Καθώς η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις προτεινόμενες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις εκπνέει στις 31 Αυγούστου 2020 εκφράζουμε την επιθυμία μας για παράταση της προθεσμίας,συγκεκριμένα για τις διατάξεις του σχεδίου, Κεφάλαιο Ε’,  που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό, τη ΓΓΑΕ , τη συγκρότηση και το ρόλο του ΣΑΕ, συμπεριλάβουμένου και του άρθρου 253 που αναφέρεται στη σύνθεση του ΣΑΕ ,ώστε να δοθεί η ευκαιρία και ο απαιτούμενος χρόνος για ουσιαστική και χρονικά επαρκή διαβούλευση με συμμετοχή όλων των ομογενειακών οργανισμών ανά τον κόσμο. Επίσης ζητάμε προσωπική συνάντηση με τον Γραμματέα της ΓΓΑΕ για να συζητήσουμε τις προτάσεις μας και να ανταλλάξουμε απόψεις.
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε να λάβετε υπόψη αυτήν μας την έκκληση.
   
   
  Μετά τιμής,
  Βασίλης Παπαστεργιάδης
  Πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδοξης Κονότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας
   
  Χάρης Δανάλης
  Πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδοξης Κονότητας Νέας Νότιας Ουαλίας
   
  Βασίλης Γκόνης
  Πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδοξης Κονότητας Νότιας Αυστραλίας

 • 31 Αυγούστου 2020, 11:30 | ΣΤΕΛΛΑ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ

  Αμηχανία, έλλειψη σχεδιασμού και προχειρότητα διέπει –κατά τη γνώμη μου- και τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 249) για το μεταφερόμενο προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, «με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνεται πρόνοια για την ένταξή τους στους υφιστάμενους διοικητικούς Κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών…», πρόνοια η οποία όφειλε να έχει ληφθεί από τον Ιούλιο του 2019, οπότε και με πολιτική απόφαση μεταφέρθηκαν στο ΥΠΕΞ, με το Π.Δ. 81/8.7.2019.
  Η «πρόνοια» που λαμβάνεται είναι η σύσταση ενός «υβριδικού» κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, για μια ανομοιογενή ομάδα πενήντα (50) συνολικά υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική Δ/νση, σύμφωνα με τη διαπιστωτική του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω0ΛΣ465ΧΙ8-ΕΧ9) οι οποίοι όμως διέπονται από διαφορετική εργασιακή σχέση με το Δημόσιο (Μόνιμοι /ΙΔΑΧ), ανήκουν σε διαφορετικές Κατηγορίες προσωπικού (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ), σε διαφορετικούς Κλάδους (Διοικητικού-Οικονομικού /Μηχανικών /Μεταφραστών / Πληροφορικής, κλπ) και -ως υγιής Υπηρεσία με συνέχεια στη θεσμική μνήμη, διαθέτουν διαφορετικό βαθμό εμπειρίας στα θέματα της Γενικής Δ/νσης από ένα (1) έως και περισσότερα από εικοσιπέντε (25) έτη.
  Ο κλάδος χαρακτηρίζεται «υβριδικός», διότι ενώ παραπέμπει σε υφιστάμενο κλάδο της Δημόσιας Διοίκησης και δή μόνο των Μονίμων και όχι των ΙΔΑΧ υπαλλήλων,
  • δεν διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα,
  • εξελίσσεται βαθμολογικά με τις διατάξεις άλλου Κλάδου του ΥΠΕΞ (του Διοικητικού Προξενικού) -τον οποίο και μπορεί να μην επιλέξει αρχικά ο εκάστοτε υπάλληλος,
  • ακολουθεί τις διατάξεις του ιδίου αυτού Κλάδου για τις μεταθέσεις -αλλά μετά την παρέλευση τετραετίας (!!!),
  • δεν δύναται να αναλάβει Θέση Ευθύνης ούτε στο ΥΠΕΞ αλλά ούτε και σε άλλο Υπουργείο -διότι οι αποσπάσεις απαγορεύονται, κοκ.
  Επιπλέον, στους υπαλλήλους που θα αιτηθούν να ενταχθούν στον Κλάδο στερείται το δικαίωμα της εκπροσώπησης, λόγω του πολύ μικρού αριθμού τους, ο οποίος θα βαίνει συνεχώς μειούμενος λόγω συνταξιοδοτήσεων καθώς αποτελεί «ad hoc» Κλάδο, που προχείρως εφευρέθηκε και δεν προβλέπεται η συνέχιση της στελέχωσής του.
  Η φοβική (από ποιους άραγε?) έως και προσβλητική αυτή αντιμετώπιση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που επί σειρά ετών εργάστηκαν σκληρά προκειμένου να προάγουν τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις της χώρας, σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ΥΠΕΞ και άλλων Υπουργείων, αποκτώντας την ανάλογη επαγγελματική εμπειρία, σίγουρα δε συνάδει με την οργάνωση του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους εν έτει 2020 και δεν υπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον.
  Όταν, παγκοσμίως, η εμπειρογνωμοσύνη στο Δημόσιο Τομέα τείνει να αποτελεί προαπαιτούμενο, η Ελλάδα οπισθοδρομεί στο Πελατειακό αντί του -επικαλούμενου- Επιτελικού Κράτους.

  Στέλλα Σ. Παπουτσή
  Στέλεχος του τομέα «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» πλέον της εικοσαετίας.

 • 31 Αυγούστου 2020, 10:04 | Ανδρέας Γ.Καντιάνης

  Σχόλιο, ως προς το άρθρο 255 παρ δ
  Το καταργούμενο ΠΔ 336/1998 δεν σχετίζεται με την ΥΔΑΣ, αλλά με την ΥΔΙΣ.

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:03 | ΣΘ

  Το νέο βαθμολόγιο των Διοικητικών – Προξενικών, όπως αποτυπώνεται στο παρόν σχέδιο, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, ενώ και η πρόβλεψη διορισμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) στο βαθμό του Γραμματέα Α΄ αφενός μεν λόγω της ταχείας εξέλιξης αυτών τουλάχιστον βαθμολογικά, όπως αποτυπώνεται εξάλλου στον ιδρυτικό νόμο της Σχολής (Ν. 1388/1983) και στο Π.Δ. 57/2007, αφετέρου δε λόγω των αυξημένων τυπικών τους προσόντων(σχεδόν όλοι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων σπουδών) και των πλέον απαιτητικών και ανταγωνιστικών εξετάσεων στις οποίες συμμετείχαν είναι εξαιρετικά ορθή.

  Σημειώνεται δε ότι με τον ισχύοντα νόμο περί βαθμολογικής διάρθρωσης στο Δημόσιο (Ν.4369/2016) εισαγωγικός βαθμός για τους αποφοίτους είναι ο βαθμός Β΄. Ως εκ τούτου, τόσο με τη νέα ρύθμιση του σχεδίου όσο και με τον ισχύοντα νόμο, οι διοικητικοί υπάλληλοι-απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ εξακολουθούν και λαμβάνουν το ίδιο ποσοστό Αποζημίωσης Υπηρεσίας Αλλοδαπής όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ενώ πρόκειται για κατ΄ευφημισμόν αντιστοίχηση τους με το βαθμό του Γραμματέα Α΄(βαθμίδα που υφίσταταται στον Διπλωματικό Κλάδο).

  Η στοχοποίηση απο πλευράς Διπλωματικών Υπαλλήλων των διοικητικών υπαλλήλων και ειδικά των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, οι οποίοι στηρίζουν τις οριζόντιες δομές του ΥΠΕΞ καθώς και τα Προξενικά Γραφεία χωρίς να διαθέτουν ειδικό μισθολόγιο (όπως οι Διπλωμάτες αλλά και οι συναπόφοιτοι ΟΕΥ), είναι απαράδεκτη και αδικαιολόγητη.

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:39 | ΚΚ

  Εκ των ων ουκ άνευ η πρόβλεψη διορισμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο βαθμό του Γραμματέα Α΄ αφενός μεν λόγω της ταχείας εξέλιξης αυτών τουλάχιστον βαθμολογικά, όπως αποτυπώνεται εξάλλου στον ιδρυτικό νόμο της Σχολής (Ν. 1388/1983) και στο Π.Δ. 57/2007, αφετέρου δε λόγω των αυξημένων τυπικών τους προσόντων(κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών). Ανάλογα βαθμολογικά «προνόμια» απολαμβάνουν οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ και στο λοιπό Δημόσιο.
  Σημειώνεται δε ότι με τον ισχύοντα νόμο περί βαθμολογικής διάρθρωσης στο Δημόσιο (Ν.4369/2016) εισαγωγικός βαθμός για τους αποφοίτους είναι ο βαθμός Β΄.
  Ως εκ τούτου, τόσο με τη νέα ρύθμιση του σχεδίου, η οποία κινείται στη σωστή κατεύθυνση, όσο και με τον ισχύοντα νόμο, οι διοικητικοί υπάλληλοι-απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ εξακολουθούν και λαμβάνουν το ίδιο ποσοστό Αποζημίωσης Υπηρεσίας Αλλοδαπής όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ενώ πρόκειται για κατ΄ευφημισμόν αντιστοίχηση τους με το βαθμό του Γραμματέα Α΄(βαθμίδα που υφίσταταται στον Διπλωματικό Κλάδο). Όποια «ενόχληση» εκ μέρους του Διπλωματικού Κλάδου αναφορικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων κρίνεται ως αδικαιολόγητη.

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:49 | Γιαννης

  Σκανδαλώδης άνιση μεταχείριση των διπλωματικών υπαλλήλων σε σχέση με τους διοικητικούς υπαλλήλους στο άρθρο 248 παρ.2.
  Παραβιάζει την αρχή της ισότητας.

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:04 | Μαρία Τζήκα

  Άρθρο 250- Ένταξη του προσωπικού που υπηρετεί στο Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού στην έδρα του ΣΑΕ

  Στην διάταξη του άρθρου 250 προστίθεται παράγραφος 11 σύμφωνα με την οποία:
  «Το προσωπικό που υπηρετεί στο Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εντάσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ως διοικητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Εξωτερικών».

  Η μεταφορά του προσωπικού αυτού είναι αναγκαία δεδομένου ότι με την διάταξη του άρθρου 253, άρθρο τρίτο παρ 1γ η γραμματειακή υποστήριξη στο «Κοινόν» περιέρχεται πλέον από το Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, ενώ μέχρι τώρα την γραμματειακή υποστήριξη παρείχε το προσωπικό που είχε προσλάβει το Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί η σχέση εργασίας του (ΝΣΚ 192/2014). Σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος Αποδήμου Ελληνισμού αυτό διοικείται από το προεδρείο του ΣΑΕ, οπότε και η ένταξη του προσωπικού του Ιδρύματος Αποδήμου Ελληνισμού, που ασκούσε την διοικητική υποστήριξη της Συνέλευσης και της Διοίκησης του ΣΑΕ, επιλύει τα ζητήματα που δημιουργούνται από την μεταφορά της διοικητικής υποστήριξης του ΣΑΕ από το Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:08 | Αντώνης

  Άρθρο 248, παρ.2

  Σκανδαλώδης η αντιστοίχιση βαθμών διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων. Καταστρατηγείται η αρχή της ισότητας και συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος του διπλωματικού κλάδου.

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:37 | ΓΡ

  Αναφορικά με την κατάταξη του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, επειδή διατυπώθηκαν διάφορες ανακρίβειες, υπενθυμίζονται τα εξής:
  Ουδέποτε υπήρξε απόφαση ΓΣ που ζήτησε κατάργηση της κατάταξης και ένταξη μόνο με βάση την αρχαιότητα. Σε ενημερωτική Συνέλευση (Μάριος 2020) ζητήθηκε η υποβολή υπομνήματος προς την πολιτική ηγεσία με τη γενική θέση περί υπαγωγής του κλάδου με καθεστώς αντίστοιχο με αυτό των ΟΕΥ, θέση που υλοποιείται πλήρως όπως προκύπτει από τις διατάξεις του προς διαβούλευση Οργανισμού.
  Αντιθέτως, με Γενική Συνέλευση της ΕΝΑΤ (21.3.2012) είχε αποφασιστεί η κατάταξη με μετρήσιμα κριτήρια – με μοριοδότηση κριτηρίων – των στελεχών του Κλάδου στους βαθμούς των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
  Η απόφαση αυτή ελήφθη διότι είχαν δημιουργηθεί ανορθολογισμοί και πολλές προσφυγές κατά της προηγούμενης κατάταξης, που ήταν μνημείο αυθαιρεσίας και στην οποία δεν υπήρχαν καθόλου κριτήρια, παρά μόνο κομματικά και πελατειακά.
  Ειδικότερα, η εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων διατυπώθηκε αναλυτικά ήδη από το 2012 σε απόφαση της ΓΣ της 21.03.2012, τροποποιήθηκε το 2014 και αποτυπώθηκε εν τέλει στον Νόμο 4339/2015, από τον οποίο προέκυψαν οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης.
  Οι αναφερόμενες διοικητικές πράξεις, οι οποίες δεν έχουν καταδικαστεί από ΓΣ – ζητούσαμε απλώς κάποιες αλλαγές στα μόρια και προαγωγές κατ’ έτος με επανυπολογισμό των μορίων – δεν καταργήθηκαν με διοικητική πράξη από το προηγούμενο Υπουργείο, δεν έχουν ανακληθεί από τη Διοίκηση και δεν έχουν ακυρωθεί από Δικαστήριο παρά το γεγονός ότι προσέφυγαν ελάχιστοι συνάδελφοι επειδή έχασαν το βαθμό τους, που είχαν από την προηγούμενη αυθαίρετη κατάταξη.
  Επιπλέον, δεν μπορούμε κάθε πέντε χρόνια να αλλάζουμε κριτήρια κατάταξης και κάθε φορά κάποιοι να είναι δυσαρεστημένοι με την ισχύουσα κατάταξη και να επιδιώκουν αλλαγή των κριτηρίων. Ακόμη και εάν η κατάταξη αλλάξει, θα υπάρξουν και πάλι προσφυγές κατά της νέας κατάταξης του ΥΠΕΞ, διότι υπάρχει το τεκμήριο της νομιμότητας και το δικαίωμα τόσο στο βαθμό όσο και στη σειρά κατάταξης. Θα πρέπει κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι αποσκοπούν μόνο στο προσωπικό όφελος, να αναλογισθούν τι σημαίνει μία νέα κατάταξη και να μην θέτουν το κύρος του Κλάδου σε δοκιμασία και περιπέτειες.
  Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά του Κλάδου στο ΥΠΕΞ δεν έγινε για να ικανοποιηθούν μεμονωμένες στοχεύσεις (κατάταξη, βαθμολόγιο), αλλά για χάρη του δημοσίου συμφέροντος, που επιτάσσει την ευθυγράμμιση των δράσεων της εξωτερικής Υπηρεσίας κάτω από μία ενιαία Αρχή, τον Πρέσβη και εν γένει το ΥΠΕΞ – καταδικάζοντας το μοντέλο της διαρχίας, που – ανορθολογικά και επιζήμια για τη χώρα – επικράτησε για αρκετές δεκαετίες. Η ένταξη του Κλάδου στο ΥΠΕΞ έγινε για να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να εξοικονομηθούν πόροι και να αναπτυχθεί ένας ισχυρός πυλώνας άσκησης της Δημόσιας Διπλωματίας.
  Η επίκληση ότι «συνάδελφος με ευδόκιμη 35ετή υπηρεσία, τόσο στην ΚΥ όσο και στο εξωτερικό και σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, που κατείχε τον βαθμό του Συμβούλου Α’ με την προηγούμενη διοικητική πράξη που ίσχυε μέχρι το 2015, έχασε τον βαθμό και αναμένεται να αφυπηρετήσει με το βαθμό του Γραμματέα Α’»,- αφήνοντας να εννοηθεί η αυθαιρεσία της κατάταξης – είναι εντελώς προσχηματική, καθώς η υπάλληλος μοριοδοτήθηκε με 15 κριτήρια και σε σύγκριση με τους άλλους υπαλλήλους του Κλάδου κατατάχθηκε χαμηλά. Το ίδιο θα συμβεί και στο ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με το άρθρο 199, για την προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ απαιτείται δοκιμασία η οποία οργανώνεται από τη Διπλωματική Ακαδημία, ενώ οι προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Β΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα.
  Το πνεύμα του Νομοθέτη του Οργανισμού του ΥΠΕΞ είναι απολύτως σαφές και αποτυπώνεται πλήρως στο άρθρο 199 για τις Προαγωγές, για τις οποίες δεν προκρίνει την σειρά αρχαιότητας – παρά μόνο εντός των ενιαίων βαθμών – και θέτει μία σειρά από κριτήρια.
  Αυτό σημαίνει ότι οι προαγωγές θα γίνουν από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ με δοκιμασία για όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξάρτητα από την αρίθμηση της κατάταξης. Το ίδιο ισχύει και για τις προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β. Συνεπώς, σε τι εξυπηρετεί η επανακατάταξη του Κλάδου, αφού οι προαγωγές δεν θα γίνονται με βάση την αρχαιότητα;
  Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η πλήρης εξομάλυνση και ώσμωση με το ΥΠΕΞ και να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαδικασία που θα καθυστερήσει την ενσωμάτωσή μας στο νέο φορέα.

 • 31 Αυγούστου 2020, 07:07 | ΔΟ

  Αναφορικά με τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης ΑΠ: 14718/27/7/2016 για τους Συμβούλους Επικοινωνίας και Α.Π. 14719/27/7/2016 για τους Γραμματείς Επικοινωνίας του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, σημειώνονται τα εξής:
  Βάσει του άρθρου 1 του Ν.261/1968, για διάστημα 5 ετών η Διοίκηση μπορεί να ανακαλέσει διοικητικές πράξεις. Ωστόσο, ανάκληση διοικητικής πράξης μπορεί να γίνει για αδικίες που αφορούν δημόσιο συμφέρον, αλλά στην περίπτωση του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν υφίσταται θέμα δημοσίου συμφέροντος.
  Απαγορεύεται η αναδρομικότητα ισχύος ενός Νόμου. Δεν είναι δυνατόν να γίνει ανάκληση διοικητικής πράξης με αναδρομική ισχύ Νόμου. Δηλαδή να ανακληθεί η προηγούμενη κατάταξη (εν προκειμένω αρίθμηση) με νεότερο Νόμο. Ο νεότερος νόμος μπορεί να ρυθμίσει μόνον τους όρους κρίσης για τις επόμενες κενές θέσεις που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κατάταξη.
  Ο Κλάδος νομικά παραμένει στο καθεστώς που βρίσκεται και μεταφέρεται με τους βαθμούς τους οποίους φέρει. Υπάρχει το δικαίωμα στο βαθμό για τον καθένα που τον έχει αποκτήσει. Το ΠΔ μεταφοράς στο ΥΠΕΞ αναγνωρίζει τον Κλάδο, ο οποίος διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί ο Κλάδος εκ του μη όντος.
  Η κατάταξη (Α.Π. 14718/27.7.2016 για τους Συμβούλους Επικοινωνίας και Α.Π. 14719/27.7.2016 για τους Γραμματείς Επικοινωνίας) αποτελεί μία Διοικητική Πράξη, για την οποία υπάρχει το τεκμήριο της νομιμότητας και η εκτελεστότητα.
  Η εν λόγω Διοικητική Πράξη δεν έχει προσβληθεί, δεν έχει ανακληθεί από τη Διοίκηση και δεν έχει ακυρωθεί από Δικαστήριο.
  Οποιαδήποτε αλλαγή στα κριτήρια κατάταξης, που θα οριστεί με το νέο Οργανισμό του ΥΠΕΞ, θα αφορά μόνον αυτούς που θα κριθούν για Σύμβουλοι και Γενικοί Σύμβουλοι στις εκάστοτε κενές θέσεις που θα προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου.
  Συνεπώς, οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης ούτε μπορούν να ανακληθούν, ούτε μπορούν να καταργηθούν, ούτε μπορούν να απαλειφθούν.
  Οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης δεν είναι à la carte. Κρατάμε ότι θέλουμε και απαλείφουμε ότι δεν μας βολεύει. Υπάρχει η έννομη τάξη που ορίζει αυτά τα ζητήματα και οι προσωπικές στοχεύσεις κάποιων δεν μπορούν υποβάλουν τον Κλάδο σε αυθαίρετες πράξεις.

 • 31 Αυγούστου 2020, 00:32 | Υπάλληλος ΥΠΕΞ

  Από το άρθρο 248 προκύπτει το εξής παράδοξο. Ο απόφοιτος ΕΣΔΑ που διορίζεται ως απλός διοικητικός υπάλληλος έχει ως εισαγωγικό βαθμό τον βαθμό Γραμματέα Α’, ο οποίος αντιστοιχεί στον Γραμματέα Πρεσβείας Α’, Γραμματέα ΟΕΥ Α’ και Γραμματέα Επικοινωνίας Α’. Ωστόσο, ο επίσης απόφοιτος ΕΣΔΑ που διορίζεται στους (απαιτητικότερους) κλάδους του ειδικού μισθολογίου ξεκινά από Ακόλουθος ΟΕΥ ή Ακόλουθος Επικοινωνίας και θα έχει πάντοτε τουλάχιστον 8 χρόνια καθυστέρηση στην εξέλιξή του ως προς την ΑΥΑ σε σχέση με τους συναποφοίτους του απλούς διοικητικούς υπαλλήλους ΠΕ. Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί δυσμενή διάκριση εις βάρος των αποφοίτων ΕΣΔΑ που διορίζονται στους κλάδους του ειδικού μισθολογίου, αντί να αναγωρίζει τις αυξημένες ευθύνες που αναλαμβάνουν. Αντίστοιχα ισχούν και για τους διπλωματικούς υπαλλήλους που με τη ρύθμιση του άρθρου 248 εμφανίζονται να εξελίσσονται ως προς την αποζημίωση εξωτερικού με την ίδια ακριβώς ταχύτητα που εξελίσσονται και οι Διοικητικοί Γραμματείς και με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση απ’ ότι οι Διοικητικοί Υπάλληλοι ΠΕ!

  Ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογος των απαιτήσεων που υπάρχουν για κάθε κλάδο. Όσο λιγότερες ευθύνες αναλαμβάνει ένας υπάλληλος, τόσο καλύτερα αμοίβεται!

 • 31 Αυγούστου 2020, 00:35 | ΑΚ

  Ενημερώνω κάποιους συναδέλφους του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας που επικαλούνται την αρχαιότητα, ότι το άρθρο 199, όπως και τα αντίστοιχα άρθρα για τους άλλους Κλάδους (168, 192) είναι ξεκάθαρα. Η προαγωγή κατά σειρά αρχαιότητας μετά από αυτοτελή κρίση ισχύει μόνον εντός του ενιαίου βαθμού (Ακόλουθος έως Γραμματέας Α΄ και Σύμβουλος Β΄ έως Σύμβουλος Α΄) και όχι από ενιαίο βαθμό σε ενιαίο βαθμό (Γραμματέας σε Σύμβουλο, Σύμβουλος σε Γεν. Σύμβουλο). Οι προαγωγές από Γραμματέα σε Σύμβουλο και από Σύμβουλο σε Γεν. Σύμβουλο ΔΕΝ γίνονται κατά σειρά αρχαιότητας, αλλά ΚΑΤ’ ΕΚΛΟΓΗ και ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (παράγραφος 4).
  Όσοι λοιπόν επικαλούνται την αρχαιότητα με την κρυφή ελπίδα από Γραμματείς να γίνουν Σύμβουλοι ή από Σύμβουλοι να γίνουν Γεν. Σύμβουλοι πλανώνται. Οι Γραμματείς θα ενταχθούν ως Γραμματείς και οι Σύμβουλοι θα ενταχθούν ως Σύμβουλοι ανεξάρτητα από τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στον Κλάδο.
  Επιπλέον, όπως προκύπτει από το προηγούμενο της ένταξης των ΟΕΥ στο βαθμολόγιο του ΥΠΕΞ (Ν. 3196/2003, άρθρο 22), αυτή έγινε όχι με βάση την αρχαιότητα, αλλά σύμφωνα με τους βαθμούς που είχαν στο πρώην ΥΠΕΘΟ. Οι ΟΕΥ τότε είχαν πέντε βαθμούς (Γεν. Σύμβουλος, Σύμβουλος, Ακόλουθος, Γραμματέας Α΄ και Β΄). Οι Γεν. Σύμβουλοι εντάχθηκαν στο βαθμό του Γεν. Συμβούλου, οι Σύμβουλοι ΟΕΥ εντάχθηκαν στον βαθμό του Συμβούλου ΟΕΥ Α΄, οι Ακόλουθοι ΟΕΥ στο βαθμό του Συμβούλου ΟΕΥ Β΄ και οι Γραμματείς ΟΕΥ Α΄ και Β΄ εντάχθηκαν στο ενιαίο βαθμό του Γραμματέα ΟΕΥ Α΄, Β΄ και Γ΄.
  Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω προηγούμενο των ΟΕΥ, η ένταξη των Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας στο βαθμολόγιο του ΥΠΕΞ μπορεί να γίνει μόνον με βάση την υπάρχουσα βαθμολογική κατάταξη του ΥΨΗΠΤΕ, όπως αυτή προέκυψε από τις διαπιστωτικές πράξεις.

 • 30 Αυγούστου 2020, 23:07 | Μαρία Τζήκα

  Άρθρο 250- Ένταξη του προσωπικού που υπηρετεί στο Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού στην έδρα του ΣΑΕ

  Στην διάταξη του άρθρου 250 προστίθεται παράγραφος 11 σύμφωνα με την οποία:
  «Το προσωπικό που υπηρετεί στο Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εντάσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ως διοικητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Εξωτερικών».

  Η μεταφορά του προσωπικού αυτού είναι αναγκαία δεδομένου ότι με την διάταξη του άρθρου 253, άρθρο τρίτο παρ 1γ η γραμματειακή υποστήριξη στο «Κοινόν» περιέρχεται πλέον από το Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, ενώ μέχρι τώρα την γραμματειακή υποστήριξη παρείχε το προσωπικό που είχε προσλάβει το Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καταγγελθεί ποτέ η σύμβαση εργασίας με το προσωπικό αυτό (ΝΣΚ 192/2014). Σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος Αποδήμου Ελληνισμού αυτό διοικείται από το προεδρείο του ΣΑΕ, οπότε και η ένταξη του προσωπικού του Ιδρύματος Αποδήμου Ελληνισμού, που ασκούσε την διοικητική υποστήριξη της Συνέλευσης και της Διοίκησης του ΣΑΕ, επιλύει τα ζητήματα που δημιουργούνται από την μεταφορά της διοικητικής υποστήριξης του ΣΑΕ από το Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

 • ΣΑΕ ΩΚΕΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

  Άρθρο 253 Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

  1η Γενική Παρατήρηση
  Αναφέρεται ότι με τον παρόντα νόμο ανασυστηνεται το ΣΑΕ. Εξ όσων όμως γνωρίζουμε, ουδέποτε καταργήθηκε δια νόμου ( όπως συστάθηκε και επιχειρείται να ανασυσταθεί με τον παρόντα νόμο) ώστε να ανασυσταθεί. Απλώς δεν έλαβε χώρα η ΓΣ για την εκλογή του Προεδρείου και διακόπηκε κάθε χρηματοδότηση. Έτσι το ΣΑΕ αδράνησε. Άρα η ορθή λέξη είναι απενεργοποιείται ( άλλως επαναδραστηριοποιειται) και όχι ανασυστηνεται.

  2η Γενική Παρατήρηση
  Το σχέδιο νόμου για το ΣΑΕ αφήνει και πάλι αδιευκρίνιστα τα εξής θέματα :
  Α) της ύπαρξης/ανυπαρξίας νομικής προσωπικότητας του ΣΑΕ και των γραφείων στην Θεσσαλονίκη. Έστω και με δικούς του πόρους θα έχει δικαίωμα το ΣΑΕ να διατηρεί π.χ. γραφεία , υπαλλήλους, ιστοσελίδα, προϋπολογισμό, περιουσιακά στοιχεία, τηλεφωνικές συνδέσεις ; Αν όχι ( όπως φαίνεται από το σχέδιο νόμου) , πως θα επιτελεί τον, έστω, συμβουλευτικό του ρόλο; Η λύση της Γ.Γ.Α.Ε. αφορά μόνον τη Συνέλευση και όχι το Προεδρείο.
  Β) της ένταξης του ή μη στη διοικητική ιεραρχία της Ελληνικής Πολιτείας . Το τελευταίο αυτό θέμα έχει απασχολήσει το Συμβούλιο Επικρατείας ( ΣτΕ 1313/09) λόγω της ασάφειας του προηγούμενου νόμου και εάν και πάλι αφεθεί εκκρεμές είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσει εκ νέου τα δικαστήρια. Δεν είναι θεωρητικό θέμα μόνον αλλά και πρακτικό : π.χ. θα μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου από τη Συνέλευση ή η διαδικασία συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης ?
  Επαναφέρεται η πρόταση να συσταθεί το ΣΑΕ ως ν.π.ι.δ. όπως ακριβώς η συμβουλευτική της Ελληνικής Πολιτείας Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ( Ο.Κ.Ε.) που έχει σκοπό να συμβουλεύει σε οικονομικά και εργατικά θέματα και είναι επιτυχημένος θεσμός στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

  3η Γενική Παρατήρηση
  Είναι εμφανές ότι το παρόν σχέδιο νόμου για το ΣΑΕ αποτελεί σχεδόν απομίμηση του σχεδίου νόμου που κατέθεσε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ασφαλώς κατανοούμε την ανάγκη συναινετικής προσέγγισης των 2 κυβερνητικών κομμάτων σε θέματα μείζονος σημασίας. Πλην όμως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το Σχέδιο Νόμου Τσιάρα, που τέθηκε σε διαβούλευση τον Δεκέμβριο του 2012, προσέδιδε σαφώς μεγαλύτερο κύρος στο ΣΑΕ και το καθιστούσε αποτελεσματικότερο και άρα πλέον αποδεκτό από την ομογένεια αφού π.χ. σ αυτό ρητως οριζόταν ότι το ΣΑΕ θα συμμετείχαν νομικά και φυσικά πρόσωπα κάτι το οποίο δεν προκύπτει ρητως στο παρόν σχέδιο νόμου με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος σε άλλες Περιφέρειες να υπάρχουν και τα 2 είδη μελών και σε άλλες μόνον το 1. Αυτό θα δημιουργήσει ΣΑΕ δυο ταχυτήτων. Η συμμετοχή των φυσικών πρόσωπων θα οδηγήσει στο πλάτεμα του ΣΑΕ στην ομογένεια που ολοένα και συρρικνώνεται.

  ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ- Ανασύσταση και Σκοποί του ΣΑΕ
  Όπως προαναφέρθηκε, με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου το Σ.Α.Ε. περιορίζεται στον (διακοσμητικό) συμβουλευτικό ρόλο της Ελληνικής Πολιτείας και δεν του επιτρέπεται η εκτέλεση προγραμμάτων κλπ προς όφελος της Ομογένειας. Είναι κατά συνέπεια αντιφατική και παραπλανητική η β παράγραφος που ορίζει ότι «Σκοπός του ΣΑΕ είναι η διατήρηση , προώθηση , προβολή ………………» . Τούτο δε διότι διατήρηση , προώθηση και προβολή οποιουδήποτε θέματος δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει με άπλες συμβουλές προς την Ελληνική Πολιτεία, αλλά μόνον με εκτέλεση προγραμμάτων. ‘Άλλωστε η πείρα έχει δείξει ότι ένα μόνο συμβουλευτικό ΣΑΕ γρήγορα θα απαξιωθεί στη συνείδηση των Αποδήμων, επειδή δεν θα έχει να επιδείξει κάποιο χειροπιαστό έργο. Περαιτέρω και το Σύνταγμα κάνει λόγο για οργάνωση, λειτουργίες και αρμοδιότητες του ΣΑΕ και όχι μια και μόνον αρμοδιότητα, δηλαδή μόνον να συμβουλεύει. Τα ανωτέρω σε καμία περίπτωση δεν σημαίνουν ότι η Πολιτεία θα χρηματοδοτήσει τα έργα. Θα μπορούσε να ορισθεί ρητά ότι αποκλείεται κάθε χρηματοδότηση τους (όπως ακριβώς γίνεται και για τα λειτουργικά έξοδα)
  Αν η βούληση του νομοθέτη παραμείνει να περιοριστεί το ΣΑΕ σε συμβουλευτικό / γνωμοδοτικό ρόλο , τότε :
  -Απαιτείται εξουσιοδότηση για έκδοση ΠΔ για τον τρόπο που ασκεί τα συμβουλευτικά του καθήκον το ΣΑΕ.
  -Θα πρέπει να αναδιατυπωθεί η β παράγραφος ως εξής :
  Σκοπός του ΣΑΕ είναι να συμβουλεύει την Ελληνική Πολιτεία σε σχέση με τη διατήρηση, προώθηση, προβολή κλπ.
  – θα πρέπει να ορισθεί τουλάχιστον ότι είναι υποχρεωτική η διαβούλευση της Ελληνικής Πολιτείας με το ΣΑΕ ( Προεδρείο ή Συνέλευση ;) σε θέματα που αφορούν ΚΑΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΛΟΓΟ τον Απόδημο Ελληνισμό ( πχ ψήφος των αποδήμων, στράτευση αποδήμων, φορολογία αποδήμων κλπ) πριν την έκδοση οποιοδήποτε νομοθετικού κειμένου.
  – Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τακτική άπαξ του έτους εμφάνιση του ΣΑΕ στις αρμόδιες επιτροπές α .Διασποράς .β Παιδείας . Πολιτισμού δ. Εξωτερικών και Άμυνας και άπαξ του έτους συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής της ετήσιας έκθεσης του ΣΑΕ.
  Άλλως το ΣΑΕ δεν θα έχει καμία χρησιμότητα, σπουδαιότητα και σημασία. Ας σημειωθεί ότι ουδέποτε μέχρι σήμερα οποιοσδήποτε κυβερνητικός παράγων ή στέλεχος της διοίκησης κλπ ζήτησε επίσημα τη συμβουλή του ΣΑΕ για οποιοδήποτε θέμα. Άρα, είναι πρόδηλη η σημασία της υποχρεωτικής διαβούλευσης με το ΣΑΕ που θα διασφαλίσει το λόγο ύπαρξης του.
  -Περαιτέρω το ΣΑΕ θα πρέπει να έχει σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων όχι μόνον των Αποδήμων με την Ελλάδα αλλά και των Αποδήμων μεταξύ τους. Και αυτό το τελευταίο πάλι μόνο με την εκτέλεση προγραμμάτων μπορεί να καταστεί εφικτό.
  -Σκοποί του ΣΑE : α. Να προστεθεί η στήριξη των Εθνικών θεμάτων στις χώρες διαμονής και β. Πιο αναλυτικά οι σκοποί ΣΑΕ στα καταστατικά των περιφερειακών ΣΑΕ
  -Δεν γίνεται πουθενά ανάμεσα στους σκοπούς του ΣΑΕ λόγος για καταγραφή των αποδήμων, ομογενειακών οργανώσεων κλπ. Η πείρα και πάλι έχει αποδείξει ότι χωρίς καταγραφή και άρα γνώση στατιστικών στοιχείων είναι δυσχερής έως αδύνατη η επεξεργασία και αξιοποίηση αριθμητικών στοιχείων που είναι προφανώς χρήσιμα και κρίσιμα στο σχεδιασμό των πολιτικών της Κράτους για την ομογένεια. Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα στοιχεία της ΓΓΑΕ είναι και παλαια και μη ανταποκρινόμενα στη σημερινή πραγματικότητα που έχει μεταβληθεί μετά από το κύμα αποδημίας της τελευταίας 10ετιας λογω της οικονομικής κρίσης της χώρας.

  ΑΡΘΡΟ ΔΕΎΤΕΡΟ –Σύνθεση -Συγκρότηση –‘Όργανα του ΣΑΕ
  Η αυτοοργάνωση εγκυμονεί κινδύνους ερίδων στους Ομογενείς, κάτι που ο νομοθέτης πρέπει να αποφύγει για προφανείς λόγους. Σκοπός είναι η ένωση και όχι ο διχασμός. Ναι μεν η εμπειρία έχει δείξει ότι κάθε Περιφέρεια μπορεί ή πρέπει να έχει διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης πλην όμως η παραπομπή του όλου θέματος της Σύγκλησης της Α Συνέλευσης σε Προεδρικό Διάταγμα (παρ. 6) δεν είναι σκόπιμη και μάλλον μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση του θεσμού. Πολύ περισσότερο που η Εισήγηση της Συνέλευσης για τροποποίηση του αρχικού Π.Δ. δεν είναι δεσμευτική για τον Υπουργό Εξωτερικών. Έτσι είναι ορατό το ενδεχόμενο να μην εκδοθεί ποτέ το σχετικό ΠΔ που θα τροποποιεί το αρχικό ΠΔ ( το οποίο κατά το παρόν σχέδιο νόμου θα εκδοθεί ερήμην των Αποδήμων) , παρότι θα το έχει ζητήσει η Συνέλευση.

  Το Σχέδιο Νόμου δεν προβλέπει ρητά και άρα δεν καθιστά σαφές εάν στην επίσημη/νομιμη δομή του ΣΑΕ εντάσσονται τα Περιφερειακά ΣΑΕ (Προεδρεία και Συνελεύσεις τους). Βεβαίως παρατηρούμε ότι το Σχέδιο Νόμου κάνει λόγο για Περιφέρειες και δεν αποκλείει την ίδρυση και λειτουργία των Περιφερειακών ΣΑΕ. Εμμέσως επίσης θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι με βάση το Σχέδιο Νόμου τα Περιφερειακά ΣΑΕ θα μπορούσαν να προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας. Όμως το θέμα της Οργάνωσης της Ομογένειας στη βάση των Περιφερειακών ΣΑΕ είναι εξαιρετικής και ζωτικής σημασίας για την Ομογένεια και για το λόγο αυτό δεν θα έπρεπε να ορίζεται εμμέσως στο βασικό νομικό κείμενο του ΣΑΕ. Θεωρούμε ότι η Περιφερειακή Οργάνωση του ΣΑΕ άπτεται της ορθής δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού. Επίσης σημειώνουμε ότι το ΣΑΕ Ωκεανίας και ’Άπω Ανατολής που αποτελούσε εξ αρχής και αποτελεί βεβαίως μέχρι σήμερα Περιφερειακό ΣΑΕ (και δεν έπαυσε τη λειτουργία του παρά την αδρανοποίηση του Παγκοσμίου ΣΑΕ) είναι ένα καλό παράδειγμα για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της Οργάνωσης των Περιφερειακών ΣΑΕ και για το λόγο αυτό προτείνουμε να ορισθεί ρητά στο Σχέδιο Νόμου η ύπαρξη των Περιφερειακών ΣΑΕ εντασσόμενα στη δομή του ως Όργανα του. Κάθε Περιφερειακό ΣΑΕ βεβαίως θα πρέπει να καθορίζει τα της Οργάνωσης και Λειτουργίας του με δικό του Κανονισμό Λειτουργίας και ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

  Κανονισμός Λειτουργίας : Υπάρχει άραγε 1 κανονισμός λειτουργίας για όλους τους θεσμούς ; ( Συνέλευση, Προεδρείο, τυχόν αλλά Όργανα του ΣΑΕ ;) Θεωρούμε ότι δεν κρίνεται σκόπιμο τον κανονισμό λειτουργίας του Προεδρείου να τον ορίζει η Συνέλευση αλλά να τον ορίζει το ίδιο το Προεδρείο και βέβαια να τον τροποποιεί μόνο το ίδιο το Προεδρείο, όπως άλλωστε συμβαίνει με κάθε συλλογικό όργανο αφού μόνον αυτό έχει τη σχετική εμπειρία της δυσλειτουργίας που καθιστά αναγκαία την όποια τροποποίηση.
  Δεν ορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει εμμέσως ότι είναι η εκλογή του Προεδρείου και ψήφιση του Κανονισμού.
  Δεν γίνεται κατανοητό γιατί θα πρέπει η Συνέλευση να μπορεί να συνεδριάσει για πρώτη φορά με 30 μέλη από τις 4 Περιφέρειες. Ασφαλώς τίθεται θέμα αντιπροσωπευτικότητας και νομιμοποίησης της εκλογής του Προεδρείου.
  ( παρ. 5α). Δεν είναι σαφές ποιος , που , πότε μπορεί να αμφισβητήσει την αντιπροσωπευτικότητα της διαδικασίας της επιλογής ώστε να προσκομιστούν στοιχεία από τα Προξενεία. Εδώ επανέρχεται το θέμα της δυνατότητας προσβολής της σχετικής απόφασης της Ε.Μ.Ε.Ε.Δ.Β.Ε. σε κάποιο δικαστήριο ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως είχε γίνει πριν από 13 έτη.

  ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ- Γενική Συνέλευση- Επωνυμία ΓΣ –Έδρα
  Παρ. 1 . Κατά το σχέδιο νόμου μόνον η ΓΣ πρέπει να συνεδριάζει στη Θεσσαλονίκη.
  Για το Προεδρείο και τα άλλα τυχόν Όργανα ουδεμία υποχρέωση υπάρχει για τον τόπο συνεδρίασης τους. Έμμεσα δηλαδή καταργείται ως έδρα του ΣΑΕ η Θεσσαλονίκη;
  Παρ. 2 Είναι αξιοπερίεργο να συγκαλείται από τον ΥπΕξ Έκτακτη Συνέλευση αλλά με έξοδα των Αποδήμων. Στην περίπτωση αυτή της Έκτακτης Σύγκλησης θα πρέπει η Πολιτεία να επωμίζεται τα έξοδα.
  Παρ. 3 Είναι επίσης αξιοπερίεργο να καλεί ο ΥπΕξ Προσωπικότητες επιλογής του αλλά με έξοδα των Αποδήμων. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η Πολιτεία να επωμίζεται τα έξοδα.

  Ασφαλώς θα πρέπει οι Απόδημοι να μπορούν και αυτοί να καλέσουν πρόσωπα που θεωρούν σημαντικά. Άλλωστε κατά τεκμήριο αυτοί πρώτα τους γνωρίζουν αφού προέρχονται από αυτούς.
  Εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: Αν δεν γνωμοδοτεί/συμβουλεύει η Συνέλευση αλλά το Προεδρείο, τότε τι νόημα έχει η πρόσκληση στη ΓΣ αφού δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου ;
  Να προστεθεί ότι η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τροποποιείται με αποφάσεις οργάνων του ΣΑΕ αφού θα έχει ίδιους πόρους .Οι συνελεύσεις ανεξαρτήτως κορονωιού να προβλέπεται ότι μπορούν να γίνονται αυτοπροσώπως ή μέσω απ ευθείας συμμετοχής με πλατφόρμα.

  ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πόροι του ΣΑΕ
  Κατά το σχέδιο νόμου το ΣΑΕ θα έχει ίδιους πόρους. Όμως αυτό σημαίνει ότι α. όλες οι δομές του ΣΑΕ θα πρέπει να έχουν νομική οντότητα να εισπράττουν νομίμως πόρους. Αυτό δεν προβλέπεται για το ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη και το Παγκόσμιο Προεδρείο .Άρα ανακύπτει εκ νέου το θύμα της νομικής προσωπικότητας. Η πείρα και πάλι έχει αποδείξει ότι ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ . Τέλος θα προκληθούν ΕΡΙΔΕΣ για το ποσοστό συμμετοχής κάθε Περιφέρειας.

  Ειδικά για την πρώτη Συνέλευση θα πρέπει να προβλεφθεί χρηματοδότηση της Πολιτείας έστω κατ εξαίρεση ώστε να μην υπάρχουν απευκταίες καταστάσεις ( π.χ. χρήση του ονόματος του ΣΑΕ με εμπορικά κριτήρια)
  Επίσης δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί απολύτως η χρηματοδότηση του ΣΑΕ αλλά να είναι δυνητικά επιτρεπτή υπό προϋποθέσεις π.χ. με αυξημένη πλειοψηφία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Αποδήμων.

  Το θέμα των πόρων είναι μείζον και συνδέεται με το αν το ΣΑΕ θα αποκτήσει τουλάχιστο Περιφερειακά μέλη και φίλους , χωρίς δικαίωμα ψήφου , αλλά πλήρη δικαιώματα συμμετοχής και διατύπωσης γνώμης , προτάσεων και εισηγήσεων , με ετήσια συνδρομή. Επίσης αν θα έχει χορηγούς και ευεργέτες.

  ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ασυμβίβαστα
  Παρ 1. Προκαλεί εντύπωση η διχαστική διάταξη για τους διατελέσαντες ήδη εκλεγμένους εκπροσώπους του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού.. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Συνέλευση όσοι συμμετέχουν σε επιδοτούμενο από το ΣΑΕ νομικό πρόσωπο. Εδώ εγκλωβίζονται δόλια όλα τα πρώην μέλη των Παγκοσμίων Προεδρείων ΣΑΕ που δεν θα μπορούν να εκλεγούν ούτε να είναι σύνεδροι . Θα μπορούσε να κριθεί αντισυνταγματική. Προτιμότερη θα ήταν η απαγόρευση επανεκλογής για πάνω από 2 η 3 θητείες. Άλλωστε δεν φαίνεται να υπάρχουν νομικά πρόσωπα που επιχορηγήθηκαν από το ΣΑΕ , αφού π.χ. το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού επιχορηγούταν κατευθείαν από το Υπουργείο ( δια του Κωδικού του ΣΑΕ)
  Παρ. 2 Από τη διατύπωση αυτής της παραγράφου προκύπτει ότι αυτή δεν εισάγει εξαίρεση στην παρ. 1 που απαγορεύει στα ανωτέρω πρόσωπα να επανεκλεγούν αλλά απλώς επιτρέπει τη συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην προσωρινή διοίκηση του Ιδρύματος . Άρα, οι λέξεις «κατ εξαίρεση» πρέπει να διαγραφούν εκτός και εάν πρόκειται για αδόκιμη διατύπωση και ο νομοθέτης απλώς ήθελε να εξαιρέσει από την απαγόρευση αυτή όσους μετείχαν σε προσωρινές διοικήσεις του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού.

  Σημείωση:
  Να επιλυθεί η εκκρεμότητα των δύο(2) υπαλλήλων του ΣΑΕ στα Γραφεία Θεσσαλονίκης: με την καταβολή όλων των μισθών τους από το 2012 έως σήμερα, δεδομένου ότι μέχρι το 2017 στεγαζόταν το ΣΑΕ στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Μέσω επιχορήγησης της ΓΓΑΕ στο ΣΑΕ δεδομένου ότι με το προ-υφιστάμενο καθεστώς το ΣΑΕ επιχορηγούνταν από το κράτος.

 • 30 Αυγούστου 2020, 18:34 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΔΥ)

  Άρθρο 248 παρ. 2 (Αντιστοίχιση βαθμών διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων)

  Εισάγεται, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΥΠΕΞ, αντιστοίχιση βαθμών μεταξύ διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων, η οποία αναφέρεται στην αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής (ΑΥΑ). Επί της αρχής, κάθε αντιστοίχιση βαθμών μεταξύ διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων είναι λανθασμένη, αφού δεν δύναται να υπάρξει σύγκριση ούτε ως προς τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ούτε ως προς τη διαδικασία πρόσληψης, ούτε ως προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν οι εν λόγω κλάδοι, όπερ αναγνωρίζεται και στο άρθρο 235 παρ. 2. Άλλωστε, σε καμία υπηρεσία του Δημοσίου όπου υπηρετούν υπάλληλοι ή λειτουργοί με ειδικά προσόντα και ευθύνες, αμειβόμενοι με ειδικό μισθολόγιο, δεν προβλέπεται παρόμοια αντιστοίχιση (π.χ. μεταξύ δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, μελών ΔΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ, ιατρών και νοσηλευτών κ.ο.κ.), ακόμα και όταν είναι όμοια τα τυπικά τους προσόντα. Κατά μείζονα λόγο είναι απαράδεκτη η εξομοίωση ως προς την ΑΥΑ, δεδομένου ότι το κόστος ζωής για τους διπλωματικούς υπαλλήλους στο εξωτερικό είναι σαφώς υψηλότερο, λόγω των αυξημένων εξόδων παράστασης που συνδέονται άρρηκτα με την εκπροσώπηση της χώρας και τον ρόλο του διπλωματικού υπαλλήλου διεθνώς (κατοικία σε συγκεκριμένες περιοχές, καθιερωμένες κοινωνικές υποχρεώσεις, κ.ο.κ.).

  Επιπλέον, ο τρόπος που υλοποιείται η αντιστοίχιση βαθμών είναι ανορθολογικός και αντίθετος στην αρχή της ισότητας. Ο εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης («Γραμματέας Δ’»), οι οποίοι διορίζονται με τυπικό προσόν το Απολυτήριο Λυκείου (άρθρο 218) και ασκούν καθήκοντα «γραμματειακής, διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης, χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή, τηλεφωνητών και αρχειοφυλάκων» (άρθρο 217), αντιστοιχεί με τον εισαγωγικό βαθμό του Διπλωματικού Κλάδου. Παράλληλα, οι προβλεπόμενοι και για τους δύο κλάδους χρόνοι προαγωγής ταυτίζονται (άρθρα 219 και 167), πράγμα που σημαίνει ότι διπλωματικός και μη πτυχιούχος διοικητικός υπάλληλος που διορίστηκαν ταυτόχρονα θα λαμβάνουν την ίδια ΑΥΑ για το μεγαλύτερο τμήμα της καριέρας τους. Οι δε πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι προάγονται ταχύτερα στους «αντίστοιχους» βαθμούς, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικώς υψηλότερη ΑΥΑ από διπλωματικό υπάλληλο με όμοια προϋπηρεσία (άρθρα 205 και 212).

  Το πλέον παράδοξο αποτέλεσμα προκύπτει από την σύγκριση με όσους διοικητικούς υπαλλήλους έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα, αφού, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, ως εισαγωγικός βαθμός λογίζεται ο βαθμός του Γραμματέα Β΄(«αντίστοιχος» ως προς την ΑΥΑ με τον Γραμματέα Πρεσβείας Β’), ενώ για τους αποφοίτους της ΕΣΔΑ και τους κατόχους διδακτορικού ο βαθμός Γραμματέα Α’. Κατά συνέπεια, απόφοιτος της ΕΣΔΑ που υπηρετεί ως διοικητικός υπάλληλος έχει ως εισαγωγικό βαθμό τον βαθμό που αντιστοιχεί στον Γραμματέα Πρεσβείας Α’, ενώ ο διπλωματικός υπάλληλος, με αυξημένα προσόντα, λόγω του σαφώς απαιτητικότερου εισαγωγικού διαγωνισμού, με αυξημένες ευθύνες, αυξημένες δαπάνες διαβίωσης και με καθήκοντα εκπροσώπησης της Χώρας στο εξωτερικό, θα χρειαστεί να παραμείνει στην υπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη για να φθάσει στον βαθμό αυτό και να λάβει την αντίστοιχη ΑΥΑ. Δεδομένου μάλιστα ότι τα ακαδημαϊκά προσόντα δεν λαμβάνονται υπόψιν για τις προαγωγές των διπλωματικών υπαλλήλων, η παράλογη αντιστοίχιση βαθμών μεταξύ εντελώς διαφορετικών κλάδων, οδηγεί σε πρόδηλα δυσμενή διάκριση σε βάρος διπλωματικού υπάλληλου με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Ο συνάδελφός του με όμοια αρχαιότητα, όμοια τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά σαφώς λιγότερο απαιτητικά καθήκοντα και ευθύνες ευνοείται συγκριτικά, κερδίζοντας έως και 10 έτη υπηρεσιακής εξέλιξης χάρη σε ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν σαφώς λιγότερη συνάφεια με τα καθήκοντά του, που είναι κυρίως «διοικητικής, προξενικής και γραμματειακής φύσης» (άρθρο 203 παρ. 2), απ’ ό,τι έχουν με τα πολύ πιο σύνθετα καθήκοντα του διπλωματικού υπαλλήλου. Παράλληλα, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν ως τυπικό προσόν η φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία.

  Η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματος του διπλωματικού υπαλλήλου επιβάλλει το ποσοστό ΑΥΑ για τους διπλωματικούς υπαλλήλους να είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα ανώτερο από αυτό που προβλέπεται για τον αντίστοιχης προϋπηρεσίας διοικητικό υπάλληλο με τα πλέον υψηλά τυπικά προσόντα (π.χ. απόφοιτος ΕΣΔΑ/ κάτοχος διδακτορικού). Διαφορετικά, ο προϊστάμενος θα έχει συνολικά χαμηλότερες αποδοχές από τον υφιστάμενό του, και μάλιστα ceteris paribus, δηλαδή χωρίς να υφίσταται διαφορά μεταξύ τους ως προς τον χρόνο προϋπηρεσίας, τις οικογενειακές υποχρεώσεις ή ακόμα και τα ακαδημαϊκά προσόντα(!). Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι αντίθετο στην αρχή της ισότητας και συνιστά δυσμενή διάκριση εις βάρος του διπλωματικού κλάδου. Είναι, επιπλέον, αντίθετο σε κάθε έννοια αριστείας και αξιοκρατίας.

 • 30 Αυγούστου 2020, 17:18 | ΝΝ

  Άρθρο 250, Παρ.5 – Μεταβατικές διατάξεις για την ένταξη των υπάλληλων του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας

  Η υπηρεσιακή κατάσταση του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας [σύμφωνα με τις διαπιστωτικές πράξεις του 2016] δεν μπορεί να αντέξει την υποβολή σε κριτήρια της κοινής λογικής, και φυσικά έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ισχύουν στους υπόλοιπους κλάδους του ΥΠΕΞ, αλλά και με όσα προβλέπονται να ισχύσουν μελλοντικά για τους νεώτερους υπαλλήλους αυτού του κλάδου εντός του ΥΠΕΞ. Υπάλληλοι του κλάδου ΣΓΕ με έργο στην ΚΥ και σε Γραφεία Τύπου Εξωτερικού με 20 έως και 35 έτη συνεχούς υπηρεσίας βρίσκονται καθηλωμένοι στον βαθμό του [σχεδόν νεοεισερχόμενου] Γραμματέα Α’ ενώ άλλοι με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας και με κύριο προσόν διάφορες εύνοιες ή/και ιδιότυπες μοριοδοτήσεις, έχουν φτάσει στον βαθμό του Συμβούλου Α΄ και πιθανόν να είναι υποψήφιοι για τους βαθμούς του Γενικού Συμβούλου Β ΄ και Α΄.

  Σε όχι λίγες περιπτώσεις υπάλληλοι της ίδιας σειράς αποφοίτησης από την ΕΣΔΔΑ είναι πιθανό να έχουν διαφορά έως και 5 βαθμών χωρίς να συντρέχει κάποιος ισχυρός σχετικός λόγος (πειθαρχικό παράπτωμα, αποτυχία σε δοκιμασία, λιγότερο σημαντικό έργο ή κακή αξιολόγηση) – συμβαίνει κάτι τέτοιο στους άλλους κλάδους του ΥΠΕΞ; Και είναι νοητό να συνταξιοδοτηθούν υπάλληλοι του κλάδου με τον βαθμό που συναδελφοί τους έχουν αποκτήσει με 2-5 χρόνια υπηρεσίας;

  Πέραν των νομικών/συνταγματικών ζητημάτων που πιθανόν εγείρονται (πρβλ.: http://www.opengov.gr/ypex/?c=423 & http://www.opengov.gr/ypex/?c=447) πως αναμένεται να λειτουργήσει μια τέτοια κατάσταση στο εργασιακό περιβάλλον του ΥΠΕΞ στην περίπτωση κατατάξης στη βάση των διαπιστωτικών πράξεων του 2016;

  Ο νομοθέτης πρέπει να προνοήσει για την εξασφάλιση σχετικών συνθηκών καλής επικοινωνίας και συνεργασίας στη βάση δίκαιων ρυθμίσεων. Πρέπει συνεπώς να λάβει υπόψη του το προηγούμενο της ομαλής ένταξης στο ΥΠΕΞ του κλάδου των ΟΕΥ στη βάση μιας «φυσιολογικής» υπηρεσικής κατάστασης αλλά και την αρχή της ισονομίας και ίσης μεταχείρισης υπαλλήλων του ίδιου και παρεμφερών κλάδων υπαλλήλων και να μην νομιμοποιήσει παλαιότερες αυθαιρεσίες!

 • 30 Αυγούστου 2020, 15:57 | Αγγελική Φραγκόγιαννη

  Άρθρο 249: Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  Η απόφαση για ενοποίηση όλων των υπηρεσιών εξωτερικού εμπορίου και εξωστρέφειας υπό μια στέγη έχει σαφέστατα θετικό πρόσημο. Θα έπρεπε, ωστόσο, να έχει σχεδιαστεί πιο προσεκτικά ώστε να οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, επιτυγχάνοντας, μέσω όρων που θα έπρεπε να διέπουν οποιαδήποτε συγχώνευση, την ομαλή συνέχεια του έργου και τη διασφάλιση θετικού κλίματος και πλαισίου συνεργασίας στο μέλλον μεταξύ των υπαλλήλων που συνενώνονται και καλούνται εφεξής να συνεργάζονται στενά για την επιτέλεση του συνολικού αυτού έργου (διμερείς και πολυμερείς εμπορικές σχέσεις).

  Η δημιουργία νέου Κλάδου «ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού», εξαιρετικά ολιγομελούς και ο οποίος θα φθίνει αριθμητικά στην πορεία του χρόνου, αποτελεί λύση αμφίβολης βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας, δεδομένης και της ανισότητας που προκύπτει εκ των πραγμάτων μεταξύ των υπηρετούντων στη νέα Β’ Γενική Διεύθυνση, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης, τις μεταθέσεις, τις μισθολογικές διαφορές – ιδίως σε βάθος χρόνου – , τη δυνατότητα εκπροσώπησης σε συλλογικά όργανα κλπ. Ταυτόχρονα, η μεγάλη ασάφεια αναφορικά με τη φύση των καθηκόντων του νέου αυτού Κλάδου, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στο εξωτερικό, οδηγεί σε έντονη ανασφάλεια που επίσης δε λειτουργεί ως επαρκές κίνητρο ένταξης για τους μεταφερόμενους στο ΥΠΕΞ υπαλλήλους της ΓΔΔΟΕΠ. Παράλληλα, μέσω της εν λόγω ρύθμισης δεν επιλύεται το ζήτημα ομαλής ένταξης στο ΥΠΕΞ και των υπολοίπων Κλάδων, πέραν των ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετούσαν έως σήμερα στην ΓΔΔΟΕΠ (Ε.Ε.Π, ΠΕ Μηχανικών κλπ), ενώ η λύση των προσωποπαγών θέσεων τους στερεί από οιαδήποτε υπηρεσιακή δυνατότητα είχαν προηγουμένως στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

  Ως εκ τούτου, προτείνεται να επανεξεταστεί η ένταξη των υπαλλήλων σε υφιστάμενους κλάδους του ΥΠΕΞ, βάσει των προβλέψεων του προηγούμενου σχεδίου νόμου του Μαρτίου 2020. Υπενθυμίζονται στο σημείο αυτό σχετικά αναλυτικά σχόλια και προτάσεις υπαλλήλων της ΓΔΔΟΕΠ που είχαν αποσταλεί προς την πολιτική ηγεσία, βάσει του προηγούμενου σχεδίου νόμου το Μάρτιο του 2020, καθώς και επόμενο υπόμνημα υπαλλήλων που ακολούθησε τον Ιούνιο 2020.

  Τέλος, σε ό, τι αφορά τη δομή της νέας Διεύθυνσης Πολυμερών Σχέσεων, προτείνεται να γίνει πιο ορθολογικός σχεδιασμός ειδικά σε ό,τι αφορά το δεύτερο τμήμα της Δ/νσης, καθώς σε αυτό συγκεντρώνονται σχεδόν όλα, εκτός από δύο-τρία, τα αντικείμενα ολόκληρης της πρώην ΓΔΔΟΕΠ. Θα πρέπει, συνεπώς, να εξεταστεί η περαιτέρω κατάτμηση του εν λόγω τμήματος. Ακόμα και υποθέτοντας το μέγιστο επίπεδο ικανότητας του/της προϊσταμένου/ης στο τμήμα αυτό, θα είναι αδύνατον να λαμβάνει πλήρη εικόνα των εισερχομένων εγγράφων, να αποκτά την απαιτούμενη σε επίπεδο τμηματάρχη αναλυτική γνώση επί όλων των θεμάτων, να οργανώνει, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλα τα επείγοντα ζητήματα που προκύπτουν, να παρέχει σε όλους τους υπαλλήλους του επαρκείς και ασφαλείς κατευθύνσεις, να κάνει ορθές επισημάνσεις και διορθώσεις και να έχει την απαιτούμενη διαύγεια και ψυχραιμία ώστε να μη γίνονται επικίνδυνα λάθη ή παραλείψεις. (Επισημαίνεται δηλαδή η διαφορά από τη θέση του Γεν. Διευθυντή, που ναι μεν έχει ως τώρα την ευθύνη επί όλων των εν λόγω αντικειμένων, για τα οποία όμως έχει προηγηθεί επεξεργασία και φιλτράρισμα του όγκου εισερχομένων, καταρχάς από τους αρμόδιους Τμηματάρχες και εν συνεχεία από τους Διευθυντές, αναλόγως του θέματος).

 • 30 Αυγούστου 2020, 14:25 | ΚΜ

  Πολύ σωστά ο νομοθέτης στο προσχέδιο του Οργανισμού του ΥΠΕΞ τον Μάρτιο 2020, δεν ανέφερε τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης ΑΠ 14718/27.7.2016 & ΑΠ 14719/27.7/2016, για τον κλάδο των Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας του Νόμου 4339/2015. Και αυτό διότι ο συγκεκριμένος Νόμος ψηφίστηκε τον Οκτώβριο 2015, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τον κλάδο, χωρίς τη συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης και εξυπηρετούσε επιδιώξεις μίας ολιγομελούς ομάδας.

  Δεν μπορεί να ισχύουν για τις προαγωγές των ήδη υπηρετούντων Γραμματέων Β’ ή νεοεισερχόμενων συναδέλφων τα κριτήρια του Άρθρου 195, ενώ για τους παλαιότερους συναδέλφους του κλάδου ΣΓΕ τα κριτήρια να διαφοροποιούνται. Ο Νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Για αυτό η ένταξη του κλάδου ΣΓΕ στο ΥΠΕΞ, θα πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 195 & 199 του Οργανισμού.

 • 30 Αυγούστου 2020, 14:03 | Dr. Konstantin Karras

  Άρθρο 253

  28 Αυγούστου 2020, 14:16 | Μαρία Τζήκα

  Άρθρο 253 – Μη ύπαρξη πρόνοιας για τους υφιστάμενους υπαλλήλους του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού στην έδρα του ΣΑΕ

  Στηρίζω το αίτημα της Μαρίας Τζήκα.

 • 30 Αυγούστου 2020, 13:04 | Ιωάννης Νασκάμης

  Tübingen/Γερμανία

  Διαβούλευση ΥΠΕΧ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε´ Άρθρο 85

  Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού ιδρύθηκε το 1983 μετά απο επίμονο αίτημα των Ελλήνων της διασποράς. Ένα αίτημα που ισχυροποίησε τους θεσμούς μέσα απο μια αμφίδρομη σχέση, τόσο ανάμεσα στην Ελλάδα και στη διασπορά της, όσο και αντιστρόφως. Δηλαδή της αυτοοργανωμένης ομογένειας…

  Την αναγνωρισημότητα αυτή, φαίνεται πως αγνοεί το Υπουργείο Εξωτερικών που προωθεί μέσω διαβούλευσης τη συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμου και Δημόσιας Διπλωματίας, προκειμένου να συσταθεί μια Γραμματεία ετερόκλητων ιδρυμάτων και υπηρεσίών. Μια πρακτική-επανάληψη του 1992, όπου στο όνομα της αποκρατικοποίησης, η τότε Ελληνική κυβέρνηση επιχειρούσε τη συγχώνευση της Γ.Γ.Α.Ε. με φορείς Ιδιωτικού Δικαίου.

  Η φιλοσοφία του προσχεδίου δεν θέτει καμία νέα ισόρροπη μακροπρόθεσμη βάση που θα συμβάλει στην ανάβάθμιση του θεσμού της Γ.Γ.Α.Ε. Αντίθετα η επιδίωξη του νομοθέτη είναι η εφαρμογή μιας άλλης κυβερνητικής πολιτικής για τον απόδημο Ελληνισμό, καθώς με τον νόμο αυτό, οι μοναδικές δομές που διατηρεί σήμερα η Γ.Γ.Α.Ε. καταργούνται.

  H υποβάθμιση του επιτυχημένου ρόλου της Γ.Γ.Α.Ε.“ σε μια απλή διεύθυνση” αποτελεί πρόκληση στη Δημοκρατική συνείδηση του Απόδημου Ελληνισμού. Κι όλα αυτά σε μια περίδο όπου τα εθνικά θέματα επιβάλλουν τον συντονισμό του απανταχού Ελληνισμού.

  Συνεπώς, καλείται η κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της αυτή και να προχωρήσει οχι σε κατάργηση αλλά αναβάθμιση της Γ.Γ.Α.Ε. σε Υπουργείο Απόδημου Ελληνισμού, με αρμοδιότητες την έρευνα, τον συντονισμό και προώθηση θέσεων που αφορούν τον Ελληνισμό της Διασποράς. Δεν είναι επιλογή, αλλά χρέος απέναντι στην διαχρονική προσφορά του Απόδημου Ελληνισμού.

  Με εκτίμηση

  Γιάννης Νασκάμης

  Πρώην αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας.

 • 30 Αυγούστου 2020, 12:08 | ΕΝΔΥ ΟΕΥ

  ΆΡΘΡΟ 249

  παρ. 1, εδ. Α, πέμπτη παράγραφος, τελευταία πρόταση: προτείνεται απάλειψη της προβλέψεως «καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην ΚΥ.»

  Δεν υπάρχει παρόμοια πρόβλεψη για άλλο κλάδο του ΥΠΕΞ και πέραν αυτού δεν μπορεί να ισχύσει τέτοια πρόβλεψη λόγω των διαφορών που υπάρχουν στο αντικείμενο και τις εργασιακές υποχρεώσεις στην ΕΥ σε σχέση με την ΚΥ.

  Προτείνεται η εξής διατύπωση: «Όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, τους ανατίθενται, καθήκοντα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους και τη θέση που υπηρετούν».

 • 29 Αυγούστου 2020, 20:15 | ΗΗ

  Άρθρο 250

  Ορθά ο νομοθέτης χρησιμοποιεί την διαπιστωτική πράξη ΑΠ Ζ/3257/12.9.2019 για την ένταξη του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Η αναφορά στις διαπιστωτικές πράξεις ΑΠ 14718/27.7.2016 και ΑΠ 14719/27.7/2016 είναι περιττή και θα πρέπει να απαλειφθεί. Το Υπουργείο Εξωτερικών χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια για τις προαγωγές από αυτά που ορίζει ο νόμος 4339/2015. Θα πρέπει να γίνει νέα διαπιστωτική πράξη με το που θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος οργανισμός του ΥΠΕΞ όπως ακριβώς είχε γίνει και κατά την ένταξη των ΟΕΥ. Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για τη νέα διαπιστωτική θα πρέπει να είναι μόνο αυτά που ορίζονται με το άρθρο 195.

 • 29 Αυγούστου 2020, 15:02 | ΛΒ

  Ως πολίτης ασχολούμενος χρόνια με τον τομέα του εξωτερικού εμπορίου από το μετερίζι του ιδιωτικού τομέα, θα ήθελα θερμά να συγχαρώ τον κ. Υπουργό και το επιτελείο του για την ενοποίηση όλων των μορφών διπλωματίας στον οικείο χώρο του Υπουργείου Εξωτερικών.
  Θα ήθελα να βεβαιώσω ότι οι Υπάλληλοι του ΥΠΕΞ διαθέτουν τεράστια εμπειρία και έχουν βαθιά γνώση επί όλων των πτυχών του διεθνούς εμπορίου, εφόσον έχουν υπηρετήσει με πλήρη εργασιακή επάρκεια στις Αρχές του εξωτερικού, αλλά και ως Προϊστάμενοι των Υπαλλήλων άλλων Υπουργείων (συμπεριλαμβανομένου του Υπ. Ανάπτυξης) στις ΜΕΑ Βρυξελλών και Γενεύης.
  Είναι σωστή η πρόβλεψη όσοι Υπάλληλοι του Υπ. Ανάπτυξης θελήσουν να μεταφερθούν στο ΥΠΕΞ να τοποθετηθούν αποκλειστικά στη Β’ Γενική Δ/νση με καθήκοντα εισηγητικά προς τους Προϊσταμένους τους (Διπλωματικούς, ΟΕΥ).
  Επιπρόσθετα, στις αντίστοιχες Θέσεις στις ΜΕΑ Βρυξελλών και Γενεύης πρέπει να τοποθετούνται Διπλωματικοί, Εμπειρογνώμονες, ΟΕΥ για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της χώρας μας στο εξωτερικό εμπόριο και την οικονομική διπλωματία γενικότερα.

 • 29 Αυγούστου 2020, 10:57 | YR

  Mέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΑΤ, στην οποία το σώμα να έχει ζητήσει την κατάργηση της παραγράφου 6 του Αρθρου 250 του υπο ψήφιση οργανισμού, ούτε πολύ περισσότερο απόφαση Γενικής ή Ενημερωτικής Συνέλευσης του κλάδου υπέρ των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης Α.Π. 14718/27.7.2016 για τους Συμβούλους Επικοινωνίας και Α.Π. 14719/27.7.2016 για τους Γραμματείς Επικοινωνίας. Πλέον αυτού, προκαλεί εντύπωση η σπουδή συνδικαλιστικού οργάνου να απαλείφει διατάξεις που έχει προτείνει ο νομοθέτης και οι οποίες είναι υπέρ των εργαζομένων. Γεγονός παραμένει πως η πλειοψηφία του κλάδου σε όλες τις γενικές ή/και ενημερωτικές συνελεύσεις του κλάδου όπως και στην τελευταία, τάχθηκε υπέρ της ένταξής μας στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την επετηρίδα αρχαιότητας και μόνον, όπως ισχύει στους κλάδους των διπλωματών και των ΟΕΥ, αφού οι προαναφερθείσες διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης, παράγωγες του Ν. 4339 του Οκτωβρίου 2015, πριμοδοτούσαν τα στελέχη με άσχετες της δημόσιας διπλωματίας μοριοδοτήσεις.

  * Τα κριτήρια εξέλιξης και προαγωγής του Ν. 4339/2015 (υψηλές μοριοδοτήσεις για επιλεκτικές προϋπηρεσίες και αποσπάσεις σε φορείς του δημοσίου τομέα μη συναφείς με το αντικείμενο του κλάδου ΣΓΕ, υπηρεσία στις Δ/νσεις Διοικητικού, Οικονομικών Υπηρεσιών, Εποπτείας, Πληροφόρησης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, μη πιστοποιημένη κατά ΑΣΕΠ γνώση ξένων γλωσσών κτλ) πάσχουν για τους εξής λόγους:
  * Ουδεμία σχέση έχουν με τα αντίστοιχα κριτήρια προαγωγών που εφαρμόζονται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
  * Δεν συνδέονται με ουσιαστική παραγωγή έργου του κλάδου ΣΓΕ στον ίδιο τον φορέα (τότε Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής)
  * Επιβλήθηκαν αυθαίρετα και εκ των υστέρων, δηλαδή αποτελούν κριτήρια, τα οποία τα ενδιαφερόμενα στελέχη δεν γνώριζαν κατά την εισαγωγή τους στην ΕΣΔΔΑ και την εν συνεχεία υπηρεσία τους.
  * Από το 2016 μέχρι σήμερα, η υπηρεσιακή κατάταξη των στελεχών του κλάδου Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας ουδέποτε ανανεώθηκε.
  * Βάσει της επιλεκτικής και άσχετης με το υπηρεσιακό αντικείμενο μοριοδότησης του Ν. 4339/2015, έντεκα συνάδελφοι του κλάδου ΣΓΕ έχασαν το βαθμό του Συμβούλου Α’ και υποβιβάστηκαν στο βαθμό του Γραμματέα Α΄, πολλοί εξ’ αυτών με 25 και 33 χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας, όλοι με άψογους υπηρεσιακούς φακέλους, χωρίς κανένα πειθαρχικό παράπτωμα, με άριστες εκθέσεις αξιολόγησης, υπηρεσία σε αρχές Εξωτερικού – τοποθετούμενοι και σε πόστα δυσμενών/ειδικών συνθηκών. Για παράδειγμα, συνάδελφος με ευδόκιμη 35ετή υπηρεσία, τόσο στην ΚΥ όσο και στο εξωτερικό και σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, που κατείχε τον βαθμό του Συμβούλου Α’ με την προηγούμενη διοικητική πράξη που ίσχυε μέχρι το 2015, έχασε τον βαθμό και αναμένεται να αφυπηρετήσει με το βαθμό του Γραμματέα Α’, ενώ άλλος συνάδελφος με συνολική 20ετή υπηρεσία, 11ετή υπηρεσία σε Αρχές Εξωτερικού μεταξύ αυτών και ως Προϊστάμενος σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, έχασε τον βαθμό του Συμβούλου Α’ και παραμένει Γραμματέας Α’, ενώ από τη σειρά του, κάποιοι έχουν λάβει τον βαθμό Συμβούλου Α’, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν βαθμό Γραμματέα Α’ και με τη σειρά κατάταξης που έχουν, φαίνεται αδύνατο να μπορούν να προαχθούν.

  Το ζητούμενο εν τέλει είναι η ισονομία όλων των συναδέλφων ως προς την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, σε σχέση με τους εξομοιούμενους κλάδους του ΥΠΕΞ. Είναι σαφές πως οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης σύμφωνα με τον Ν. 4339/2015 δεν υπηρετούν μία τέτοια λογική. Συνεπώς, η μόνη οδός είναι η κατάταξη με βάση την επετηρίδα αρχαιότητας. Τα εργαλεία και τα δεδομένα υπάρχουν και εύκολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μία κατάταξη σύμφωνα με την επετηρίδα αρχαιότητας.

 • 28 Αυγούστου 2020, 16:45 | ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)

  Άρθρο 250 παρ. 6
  Στο άρθρο 250, στις μεταβατικές διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού είναι περιττή η αναφορά στην παράγραφο 6, διότι οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας μη απόφοιτοι του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) έχουν ενταχθεί στους βαθμούς των Συμβούλων και Γραμματέων όπως και οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, δυνάμει των διαπιστωτικών πράξεων Α.Π. 14718/27.7.2016 για τους Συμβούλους Επικοινωνίας και Α.Π. 14719/27.7.2016 για τους Γραμματείς Επικοινωνίας.
  Συνεπώς, απαλείφεται η παράγραφος 6.

  Άρθρο 250, Προσθήκη παραγράφου
  Στο άρθρο 250, στις μεταβατικές διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος:
  «Το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών
  Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, που υπηρετεί προσωρινώς-μεταβατικώς στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/30.3.2020), εντάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές (άλλως προσωποπαγείς) θέσεις στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, σύμφωνα με όσα ορίζουν το άρθρο 4 § 5 του Π.Δ/τος 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119) και το άρθρο 3 § 2 του Π.Δ/τος 84/2019 (ΦΕΚ Α’ 123).

  Πρόκειται για υπαλλήλους υψηλών προσόντων, με μεγάλη προϋπηρεσία και εμπειρία στη μετάφραση-διερμηνεία. Έχουμε συνεργαστεί μαζί τους επί σειρά ετών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης-Επικοινωνίας και θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν προστιθέμενη αξία στο σημαντικό έργο του Υπουργείου Εξωτερικών. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την ένταξή τους.

 • 28 Αυγούστου 2020, 14:16 | Μαρία Τζήκα

  Άρθρο 253 – Μη ύπαρξη πρόνοιας για τους υφιστάμενους υπαλλήλους του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού στην έδρα του ΣΑΕ

  Μέχρι τώρα τη γραμματειακή υποστήριξη προς το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) παρείχε το προσωπικό του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού από την έδρα του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη, όπου απασχολούνταν από το 1998. Το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού σύμφωνα με το καταστατικό του διοικείται από το Προεδρείο του ΣΑΕ.

  Με τη διάταξη του άρθρου 253, άρθρο τρίτο, παράγραφος 1γ, η γραμματειακή υποστήριξη του ΣΑΕ (Κοινόν) περιέρχεται από το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, χωρίς όμως να υπάρχει μέριμνα για το υφιστάμενο προσωπικό του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού και ενώ η έδρα του ΣΑΕ (Κοινόν) προβλέπεται από το σχέδιο νόμου και παραμένει στη Θεσσαλονίκη.

  Η λειτουργία της έδρας του ΣΑΕ καθώς και η μισθοδοσία του προσωπικού της έδρας καλυπτόταν με κρατική επιχορήγηση. Το προσωπικό του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού απασχολείται με έγκυρες και ενεργές συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 192/2014.

  Το προσωπικό του Ιδρύματος (δύο διοικητικοί υπάλληλοι), από τα τέλη του 2012, λόγω της λήξης της θητείας του οργάνου, και εν μέσω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας, βρίσκεται εγκλωβισμένο, απλήρωτο, σε πλήρη εργασιακό, οικονομικό και προσωπικό αδιέξοδο. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για το υφιστάμενο προσωπικό του Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού της έδρας του ΣΑΕ, ώστε να συμπεριληφθεί στο στελεχιακό δυναμικό της δομής της γραμματειακής υποστήριξης στο (Κοινόν).

  Μαρία Τζήκα Υπάλληλος Ιδρύματος Απόδημου Ελληνισμού στην έδρα του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη

 • 28 Αυγούστου 2020, 13:01 | Γεώργιος Λαρίσσης

  Σε συνέχεια σχετικών σχολίων επιβεβαιώνω και από πλευράς μου με θετικό πρόσημο τη δυνατότητα να επεκταθεί το εύρος υπηρέτησης των υπαλλήλων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού σε όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας ώστε να τους δίδεται η δυνατότητα να στελεχώσουν και τη νέα Ζ΄Γενική Δ/νση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής. Οι υπηρεσίες του θα ήταν αντικειμενικώς ιδιαίτερα χρήσιμες, δεδομένου του χαρακτήρα των καθηκόντων των επί μέρους Δ/νσεων και Αυτοτελών Γραφείων, όπως αυτά περιγράφονται στα οικεία άρθρα.

  Γεώργιος Λαρίσσης
  (ΓΔ ΥΔΑΣ)

 • 28 Αυγούστου 2020, 12:16 | Τ.Σ.

  Ο νεοσύστατος στο ΥΠΕΞ κλάδος «ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού» (άρθρο 249, 1α) αντιστρατεύεται κάθε διοικητική λογική αλλά και την εκπεφρασμένη πρόθεση μίας ουσιαστικής ενοποίησης των φορέων, των αρμοδιοτήτων και των υπαλλήλων που εργάζονται για την οικονομική διπλωματία. Ο αντίστοιχος κλάδος στο υπόλοιπο δημόσιο τομέα είναι κυρίαρχος (στις κεντρικές υπηρεσίες τουλάχιστον) και απολαμβάνει όλων των προνομίων που προβλέπονται όσον αφορά στην εξέλιξη και την εκτέλεση καθηκόντων σε όλες σχεδόν τις Γενικές Διευθύνσεις. Είναι σαφές ότι σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον όπως αυτό του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έχει τον ίδιο σκοπό και τον ίδιο ρόλο, επομένως συνιστά υποβάθμιση των υπαλλήλων που ανήκουν σε αυτόν, οι οποίοι εργάζονται ήδη στα θέματα διεθνούς εμπορικής πολιτικής και ανήκουν εδώ και 14 μήνες στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι μία πρόχειρη μετάθεση του ζητήματος της ένταξης των υπαλλήλων της ΓΔΔΟΕΠ με ισότιμους όρους στο ΥΠΕΞ, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία έχει προσόντα ανάλογα με αυτά των ήδη υπαρχόντων κλάδων. Η σύσταση νέου κλάδου χωρίς σαφή λειτουργία, περιγραφή καθηκόντων των υπαλλήλων, διαδικασίες αξιολόγησης και ανέλιξης, και – κυρίως – χωρίς να διακρίνεται σε σχέση με άλλους κλάδους που ενδεχομένως θα υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση δεν συνιστά μία σοβαρή και βιώσιμη λύση.

 • 28 Αυγούστου 2020, 08:16 | ΚΚ

  Άρθρο 249
  Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

  Η σύσταση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για την περίπτωση της πλειοψηφίας των υπαλλήλων που μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης επιλύει με τον πλέον δίκαιο τρόπο το ζήτημα που ανέκυψε με το Π.Δ.81/2019, δεδομένου ότι οι εν λόγω υπάλληλοι ανήκαν σε αυτόν τον κλάδο και στο φορέα προέλευσης. Τυχόν αντιστοίχηση αυτών με τους υπαλλήλους του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων του ΥΠΕΞ, πέραν από προκλητική, θα στερείτο και οιασδήποτε νομικής βάσης. Αν βέβαια τόσο οι υπάλληλοι του προαναφερθέντος κλάδου όσο και οι υπάλληλοι του κλάδου Ε.Ε.Π. διαθέτουν τα τυπικά (μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης σε εξειδικευμένα ζητήματα, εν προκειμένω σε θέματα εμπορικής πολιτικής) και ουσιαστικά προσόντα, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μελλοντική προκήρυξη του ΥΠΕΞ για την πλήρωση θέσεων Εμπειρογνωμόνων και να διορισθούν κατόπιν επιτυχίας σε ειδικό διαγωνισμό, προφορικό και γραπτό.

 • 27 Αυγούστου 2020, 23:50 | hkg

  Στο άρθρο 250 § 6, υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη για τα μέλη του κλάδου ΣΓΕ μη αποφοίτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ, στην οποία δε γίνεται μνεία των σχετικών Διαπιστωτικών Πράξεων, παρά μόνο παραπομπή στο άρθρο 195 όπου αναγράφεται ο απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας για την κατάταξη σε κάθε βαθμό. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι μη απόφοιτοι θα ενταχθούν στους βαθμούς ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους χωρίς περιορισμούς, ενώ οι απόφοιτοι όχι;

 • 27 Αυγούστου 2020, 22:17 | ΚΚ

  Άρθρο 250: Κενά στις μεταβατικές διατάξεις για την ένταξη των ΣΓΕ στο νέο βαθμολόγιο

  Δεν προσδιορίζεται σαφώς ο τρόπος κατάταξης των ΣΓΕ στους βαθμούς του άρθρου 195, με αποτέλεσμα να εγείρεται, ως προς το σημείο αυτό, σειρά ζητημάτων:
  1.Η διατύπωση ‘εντάσσονται αυτοδίκαια στους βαθμούς του άρθρου 195’ (νέο βαθμολόγιο) έρχεται σε αντίθεση με τη λογική της κατάταξης ‘με βάση διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης παρελθόντων ετών’, δεδομένου ότι το άρθρο 198 (τυπικά προσόντα προαγωγής) θέτει ως προϋπόθεση προαγωγής τον χρόνο υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για τη διατύπωση ‘με εξαίρεση αυτούς του Ακόλουθου Επικοινωνίας και του Γραμματέα Επικοινωνίας Γ΄’. Επομένως, τεκμαίρεται ότι οι υπάλληλοι ΣΓΕ κατατάσσονται αυτοδίκαια σε όλους τους υπόλοιπους βαθμούς; Αν ανήκω στον κλάδο ΣΓΕ και έχω 25 χρόνια υπηρεσίας, αλλά βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας με βάση τις παλαιές κατατάξεις, σε ποιο βαθμό κατατάσσομαι σήμερα; Σύμφωνα με το άρθρο 198, ο συγκεκριμένος χρόνος υπηρεσίας αντιστοιχεί σε Γενικό Σύμβουλο. Εάν έχω 12 χρόνια, θα καταταγώ στους Συμβούλους; Και τι γίνεται με τον περιορισμό στον αριθμό θέσεων; Θα υπάρξουν υπεράριθμοι ή όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε;
  2.‘Εντάσσονται, αυτοδίκαια, στους βαθμούς του άρθρου 195’ θα σήμαινε ότι όλοι οι εν ενεργεία ΣΓΕ κατατάσσονται στο βαθμό που αντιστοιχεί στον χρόνο υπηρεσίας τους, διαφορετικά έχουμε καταφανώς διακριτική μεταχείριση υπέρ κάποιων υπαλλήλων που, λόγω συγκυριών, έλαβαν στο παρελθόν ανώτερο βαθμό με πολύ λιγότερο χρόνο υπηρεσίας έναντι εκείνων που, λόγω του εισαγόμενου ασφυκτικού περιορισμού στον αριθμό των θέσεων, κατά τα φαινόμενα θα υποχρεωθούν να παραμείνουν επ’ αόριστο στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας αν και με υπηρεσία πολλών ετών πάνω από αυτά που τους δίνουν δικαίωμα προαγωγής. Και μάλιστα διακριτική μεταχείριση με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες σε εσωτερικό και εξωτερικό !!!
  3.Τι ακριβώς σημαίνει η πρόβλεψη/διευκρίνιση σε ξεχωριστή παράγραφο ότι «οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας, μη απόφοιτοι του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) εντάσσονται στους αντίστοιχους βαθμούς και θέσεις του κλάδου Δημόσιας Διπλωματίας του άρθρου 195» χωρίς καμιά αναφορά, στην περίπτωση αυτή, στις παλαιότερες κατατάξεις; Η αμέσως προηγούμενη παρ. 3 του ίδιου άρθρου δεν διέκρινε σε αποφοίτους και μη. Και ποιος είναι ο κλάδος ‘Δημόσιας Διπλωματίας’; Με την συγκεκριμένη διατύπωση δημιουργείται εύλογα η εντύπωση ότι νομοθετείται κάποιου τύπου ‘εύνοια’ για τους μη απόφοιτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ, κάτι που -εάν ισχύει- είναι απολύτως ανορθολογικό, κατάλοιπο μη αξιοκρατικών πρακτικών που παραπέμπουν σε παλαιότερες δεκαετίες.
  Μήπως να ξαναδείτε τις σχετικές μεταβατικές διατάξεις;

 • 27 Αυγούστου 2020, 11:06 | Φωτεινή Καρατζαφέρη

  Άρθρο 249: Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  Στον υπό κατάρτιση Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών θα πρέπει να προβλέπεται η ένταξη στους υφιστάμενους κλάδους του Υπουργείου των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής & Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΔΟΕΠ) του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τις οργανικές τους θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών δυνάμει του π.δ. 81/2019 Α΄ 119, αναλόγως των τυπικών προσόντων και της φύσης των καθηκόντων τους.

  Η σύσταση νέου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού είναι αναιτιολόγητη και αχρειάστη, ενώ η αντιμετώπισή του στον Οργανισμό γίνεται αποσπασματικά. Συνιστά περιπτωσιολογική νομοθέτηση, η οποία αντιβαίνει στις αρχές του επιτελικού κράτους και της καλής νομοθέτησης, υπονομεύοντας την ορθολογική, αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της ΓΔΔΟΕΠ.

  Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του νεοσυσταθέντα κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού «Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στελεχώνουν τις Διευθύνσεις της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης, ασκούν τα καθήκοντα που ανάγονται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων αυτών», ενώ, επιπλέον, «Όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, τους ανατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία.». Ωστόσο, διαπιστώνεται διαφορετική μεταχείρισή τους σε σχέση με συναδέλφους τους, οι οποίοι θα ασκούν παρόμοια καθήκοντα τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, όσο και στις Αρχές Εξωτερικού (διαφορετικό μισθολόγιο, περιορισμός στην ανάληψη θέσεων ευθύνης, μη παραχώρηση διπλωματικής ιδιότητας κατά την υπηρεσία σε Αρχές Εξωτερικού, ατεκμηρίωτη προϋπόθεση τετραετούς παραμονής στην Κεντρική Υπηρεσία πριν την αίτηση για απόσπαση/ μετάθεση), η οποία ενδέχεται να αντιβαίνει στην καθιερούμενη με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, η οποία αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει την έκδηλα άνιση μεταχείριση.

  Ο δε τίτλος του νεοσυσταθέντα κλάδου είναι παραπλανητικός, καθώς δεν συνδέεται με τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων οι οποίοι θα ενταχθούν σε αυτόν, τα οποία «ανάγονται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Β’ Γενικής Διεύθυνσης» και δεν είναι διοικητικής φύσης. Συνεπώς, δύναται να δημιουργήσει σύγχυση ως προς τα καθήκοντά τους, καθώς και ως προς τη διαφοροποίηση μεταξύ των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και Διοικητικού Προξενικού.

  Το ασαφές πλαίσιο ένταξης του στελεχιακού δυναμικού της ΓΔΔΟΕΠ (μη αναλυτική περιγραφή στο Μέρος Γ` του υπό κατάρτιση Οργανισμού των θέσεων και καθηκόντων κατά βαθμό, αντίστοιχα όπως στους άλλους κλάδους του Υπουργείου, μη ρητή αναφορά στο άρθρο 230 στη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας), καθώς και η διακριτική μεταχείρισή σε βάρος του, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, λειτουργούν ως αντικίνητρα για την επιλογή παραμονής του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συνεπώς παρακωλύεται εν τοις πράγμασι η μεταφορά της τεχνογνωσίας στο κρίσιμο πεδίο της κοινής εμπορικής πολιτικής, το οποίο μεταφέρεται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε μία κρίσιμη περίοδο (αναθεώρηση εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, σημασία σύναψης και αποτελεσματικής επιβολής/ εφαρμογής εμπορικών συμφωνιών για την ενίσυση της οικονομίας και έξοδο από την κρίση, αύξηση των εμπορικών εντάσεων παγκοσμίως), καθώς και η επιτυχής πραγματοποίηση της ανακοινωθείσας μεταρρύθμισης, η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματική ενοποίηση των φορέων εξωστρέφειας της χώρας και στην ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας.

  Καταληκτικά σημειώνεται ότι δεδομένης της μεταφοράς των οργανικών θέσεων του στελεχιακού δυναμικού της ΓΔΔΟΕΠ από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και της παλαιότερης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων στο δημόσιο τομέα, δεν υπάρχει ικανός αριθμός κενών οργανικών θέσεων για τους υπαλλήλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να επέλεγαν την επιστροφή μέσω μετάταξης στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Με στόχο την προστασία των υπαλλήλων από τις συνέπειες των μεταβολών του πλαισίου της εργασιακής τους σχέσης, βάσει της αρχής της ασφαλείας δικαίου, θα πρέπει το στελεχιακό δυναμικό της ΓΔΔΟΕΠ να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία κινητικότητας και όχι αυτή να περιορίζεται αποκλειστικά στην επιλογή επιστροφής μέσω μετάταξης στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός.

  Αναλυτικό συναφές σημείωμα έχει σταλεί από στελέχη της ΓΔΔΟΕΠ στο γραφείο Υπουργού.

 • 26 Αυγούστου 2020, 15:04 | Αδακτυλίδου Άννα

  Άρθρο 252 2.β, το ειδικό προσόν της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας θα εφαρμοσθεί, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, από τις μεθεπόμενες εξετάσεις. Είναι γνωστό ότι για να επιτύχει ένας υποψήφιος στις εισαγωγικές εξετάσεις της ΔΑ απαιτείται μελέτη τουλάχιστον δύο ετών. Θα ήταν σωστό, είτε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους υποψήφιους που επιθυμούν να εξεταστούν στις γλώσσες του ΟΗΕ συν τα γερμανικά, είτε να παραμείνουν οι γλώσσες ως έχουν.

 • 26 Αυγούστου 2020, 08:59 | Γ.Μ.

  ΑΙΤΗΜΑ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου – Διοικητικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρου Χαράλαμπου Γ. Χρυσανθάκη

  Προς:

  -Τον Υπουργόν Εξωτερικών κ. Νικόλαο Δένδια
  -Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

  Κοιν.:

  – Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών
  και Προξενικών Υποθέσεων κον Κωνσταντίνο Αλεξανδρή

  Αίτηση-Υπόμνημα

  Των:
  – Ιφιγένειας Απέργη,
  – Γεωργίου Μίχαλου,
  – Ακριβής Παπαβασιλείου και
  – Ελένης Παπακωνσταντίνου, όλων κατοίκων, ως εκ του λειτουργήματός τους, Αθηνών.

  Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί,

  Είμαστε μόνιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ4-Μεταφραστών-Διερμηνέων. Με την Απόφαση ΑΠ 17400/2017/8-9-2017 του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίας & Ενημέρωσης τοποθετηθήκαμε σε οργανικές θέσεις στο Τμήμα Διεθνούς Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας του εν λόγω Υπουργείου από την αρχή της σύστασής τους, δηλαδή από 8.9.2017. Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας συμμετείχαμε εξίσου με τους Ακολούθους Τύπου στην επισκόπηση του διεθνούς τύπου όπως και στη σύνταξη πέντε δελτίων τύπου ημερησίως προς την πολιτική ηγεσία της Χώρας και του Υπουργείου, μετέχοντας στις «υπηρεσίες» (βάρδιες) Σαββατοκύριακου και αργιών. Επιπροσθέτως ως μεταφραστές προέβημεν σε μετάφραση μεγάλου αριθμού ομιλιών, απομαγνητοφωνήσεων και εγγράφων που προορίζονταν για τις αρχές του Κράτους. Σημειώνεται, ότι τα καθήκοντα αυτά ασκούσαμε και πριν από τη σύσταση της μνησθείσας Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας, δηλαδή ήδη από το χρονικό σημείο του διορισμού μας στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

  Με το άρθρο 4 § 5 του Π.Δ/τος 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119) ορίστηκε ότι: «Στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρονται επίσης: (α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων (αα) η Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας…(β)…, (γ) οι θέσεις και το προσωπικό αποκλειστικά του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ανεξαρτήτως της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην οποία υπηρετούν.».
  Ακολούθησε η θέσπιση του άρθρου 3 § 2 του Π.Δ/τος 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123), σύμφωνα με το οποίο: «Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες: (α)…, (β) οι Διευθύνσεις Διεθνούς Επικοινωνίας και Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης των άρθρων 26 και 28 του Π.Δ. 82/2017 καθώς και τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού του άρθρου 30 του ίδιου π.δ., τα οποία μετονομάζονται σε Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των θέσεων και του προσωπικού -επομένως και του προσωπικού του κλάδου μας- της Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας μεταφέρεται στη νεοσυσταθείσα Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή με το νεότερο αυτό προεδρικό διάταγμα ορίστηκε, προς αποφυγή οποιασδήποτε ερμηνευτικής αμφιοβολίας, ότι το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού της Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας μεταφέρεται και εντάσσεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ενόψει της εξέλιξης αυτής, σε σχετικό ερώτημα, το οποίο υποβλήθηκε από ορισμένους από εμάς στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λάβαμε γραπτή απάντηση, σύμφωνα με την οποία η σχετική Διαπιστωτική Πράξη της μεταφοράς μας έχει προωθηθεί αρμοδίως προς υπογραφή, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα Π.Δ/τα 81/2019 και και 84/2019.
  Όλως προσφάτως τέθηκε σε εφαρμογή το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 75/30.3.2020). Κατά το άρθρο αυτό: «Μέχρι την έναρξη της ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καταλαμβάνει από την έναρξη ισχύος του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συστήνονται για τον σκοπό αυτό.». Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, προσωρινού-μεταβατικού χαρακτήρα, το προσωπικό του κλάδου μας καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής εωσότου να θεσπιστεί ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών. Η διάταξη αυτή οδηγεί στα ακόλουθα δύο συμπεράσματα, δηλαδή ότι: (α) επιβεβαιώνεται η βούληση του νομοθέτη να υλοποιηθεί η αποφασισθείσα με το Π.Δ/μα 84/2019 μεταφορά μας στο Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα στην προαναφερθείσα Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων και (β) η μεταφορά αυτή θα ολοκληρωθεί με την θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
  Όπως είναι προφανές, ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, θα πρέπει στον υπό κατάρτιση Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών να ύπαρξει πρόβλεψη για την συμπερίληψη του προσωπικού του κλάδου μας τόσο ως κατηγορία προσωπικού όσο και ως ένταξη στην οργανωτική δομή του Υπουργείου και μάλιστα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων. Επιτρέψατέ μας τη συμπληρωματική σκέψη στο σημείο αυτό, ότι η επιλογή αυτή συμβάλλει στο να αποφευχθούν εκ των υστέρων εμβαλωματικές – αποσπασματικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της καλής νομοθέτησης, οι οποίοι συνίστανται στην ορθολογική, αποτελεσματική και αποδοτική ένταξη του διαθέσιμου στελεχιακού δυναμικού.

  Ως εκ τούτου, με το παρόν παρακαλείσθε θερμώς όπως προβείτε στις αναγκαίες και κατάλληλες ενέργειες για την συμπερίληψη σχετικής πρόβλεψης στον υπό κατάρτιση Οργανισμό του Υπουργείου, του οποίου προϊστασθε, έτσι ώστε να πραγματωθεί η πρόβλεψη του νομοθέτη.

  Με ιδιαίτερη τιμή
  Οι αιτούντες
  Κ.α.α.
  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ
  Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου–Διοικητικών Θεσμών
  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Δικηγόρος
  Υψηλάντου αρ. 49-51, Αθήνα 115.21
  chchr@otenet.gr
  τηλ. 210-72.35.322

 • 26 Αυγούστου 2020, 00:58 | Dr. Konstantin Karras

  Άρθρο 253

  Αγαπητοί φίλοι του ΣΑΕ,

  σε λίγες μέρες τελειώνει η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του ΣΑΕ. Παρόλα αυτά πιστεύω πως θα μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε και αργότερα τις παρατηρήσεις μας. Ας δούμε το ξεκίνημα ως κάτι θετικό. Επίσης το ότι στο νέο σχέδιο νόμου το άρθρο 108 του Ελλ. Συντ. παραμένει για το ΣΑΕ ως βασική αρχή, πρέπει να το δούμε σαν μεγάλο πλεονέκτημα. Στόχος μας πρέπει να είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου.
  Διάβασα το σχέδιο νόμου και ιδιαίτερα το άρθρο 253. Εδώ μια γενική τοποθέτηση:
  Το ΣΑΕ πρέπει να έχει πέρα από τους συνηθισμένους στόχους και έναν ιδιαίτερο, έναν ιδανικό στόχο. Και αυτός μπορεί να είναι πχ. η προστασία, η διάδοση και η σωστή – κατά τον Σωκράτη – εφαρμογή της Δημοκρατίας. Ο ιδανικός στόχος μπορεί να είναι γενικά ο Ελληνικός Πολιτισμός. Οι Έλληνες και ιδιαίτερα αυτοί της διασποράς πρέπει να νιώθουμε υπεύθυνοι για την διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
  Το ΣΑΕ ενώνει τον απανταχού Ελληνισμό. Ποιος είναι όμως αυτός ο απανταχού Ελληνισμός; Εδώ κάνω μια προσπάθεια οριοθέτησής του. Ο απανταχού Ελληνισμός είναι οι κάτοχοι:

  1. της ελληνικής υπηκοότητας (όλοι όσοι έχουν Έλληνες γονείς)
  2. της ελληνικής αλλά και μιας άλλης υπηκοότητας (διπλή υπηκοότητα)
  3. μιας ξένης υπηκοότητας και που έχουν ελληνική καταγωγή (Απόγονοι Ελλήνων μεταναστών που ζουν σε άλλες χώρες).
  4. μιας ξένης υπηκοότητας και που έχουν ταυτόχρονα ελληνική και ξένη καταγωγή (Απόγονοι μικτών γάμων που ζουν σε άλλες χώρες).
  5. μιας ξένης υπηκοότητας και μέχρι σήμερα δεν γνώριζαν την ελληνική τους καταγωγή. (Πχ. τούρκικη υπηκοότητα, ελληνική καταγωγή).
  6. μιας ξένης υπηκοότητας και έχουν ξένη καταγωγή αλλά είναι «Έλληνες κατά Ισοκράτη». (Εδώ ο ορισμός που έδωσε ο Ισοκράτης περίπου το 380 π.Χ.: «Δεν είστε Έλληνες από τη γέννηση, αλλά συμμετέχετε στην ελληνική εκπαίδευση»).

  Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των ανθρώπων είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός μας ενώνει. Και όσο πιο καλά γνωρίζουμε τον ελληνικό πολιτισμό, τόσο πιο ισχυρός είναι ο αναμεταξύ μας δεσμός και τόσο πιο εύκολα μπορούμε να τον υπερασπιστούμε και να τον διαδώσουμε σε περισσότερους πολίτες αυτού του κόσμου. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ταυτόχρονα και ο πολιτισμός του δυτικού κόσμου και αναμφισβήτητα της μελλοντικής Ενωμένης Ευρώπης, δηλαδή των Ηνωμένων Κρατών Ευρώπης (ΗΚΕ). Το σημαντικότερο στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού είναι η Δημοκρατία, που εφαρμόζεται σε πολλά κράτη του κόσμου, αλλού με μικρές και αλλού με μεγάλες παρατυπίες. Το πως πρέπει να λειτουργεί μια Δημοκρατία, μας το έχει πει ο Σωκράτης, πριν τόσα χρόνια.

  Ένας από τους στόχους του ΣΑΕ, και θα έλεγα ο ιδανικός στόχος του ΣΑΕ, να είναι η προστασία της ελληνικής κληρονομιάς. Το πως θα γίνει αυτό στην πράξη θα το συζητήσουμε όταν ασχοληθούμε εντατικά με τον κανονισμό λειτουργίας του ΣΑΕ.

  Η παραπάνω μου τοποθέτηση δεν έχει να κάνει με την δομή αλλά με τους στόχους του ΣΑΕ. Σίγουρα θα υπάρχουν ερωτήματα και διαφωνίες. Το «δικό μου» ΣΑΕ πρέπει:
  -να γίνει πρεσβευτής των αξιών του Ελληνικού Πολιτισμού.
  -να συμμετέχει ενεργά στην διαδικασία διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών κρατών σε μια μεγάλη Δημοκρατία των Ηνωμένων Κρατών Ευρώπης.
  -να παίρνει θέση σε κάθε παραβίαση και κακοποίηση της Δημοκρατίας από τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών
  -να αγωνίζεται για μια όσο τον δυνατόν περισσότερο δημοκρατική γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).
  -να αντιτίθεται στις ανισότητες σε βάρος της ανθρωπότητας.
  -να αντιτίθεται σε κάθε είδους, κάθε λογής ρατσισμού και
  -να προστατεύει τον Ελληνισμό από κάθε λογής εξευτελισμού π.χ. τύπου Τρόικα.

  Θέλω να πιστεύω, πως δεν είναι λίγοι αυτοί που κάπως έτσι ονειρεύονται το νέο ΣΑΕ.

  Και μια συγκεκριμένη πρόταση και ένα σκεπτικό πάνω στο νομοσχέδιο και στο άρθρο 253.

  Πρόταση: Για το νέο ξεκίνημα του ΣΑΕ προτείνω να τριπλασιαστεί ο αριθμός των αντιπροσώπων της παγκόσμιας συνέλευσης, του «κοινόν», από 50 σε 150. Πιστεύω πως οι 5 έως 10 αντιπρόσωποι από κάθε περιφέρεια δεν θα είναι σε θέση να εκπροσωπεύσουν όλα τα στρώματα του Ελληνισμού της περιφέρειας. Μια συνάντηση 50 ατόμων δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ευρύτερη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΕ. Μια συνάντηση 50 ατόμων, κάθε άλλο παρά η μεγάλη και σημαντική συνέλευση του απόδημου Ελληνισμού μπορεί να θεωρηθεί.

  Σκεπτικό: Ένα άλλο θέμα που πρέπει να απασχολήσει περισσότερο τις περιφερειακές συνελεύσεις του ΣΑΕ, είναι η εκλογή των αντιπροσώπων. Ο Ελληνισμός της διασποράς και πιο συγκεκριμένα της Ευρώπης δεν είναι οργανωμένος σε μεγάλες ελληνικές οργανώσεις, όπως πχ αυτό συνέβαινε πριν 40 χρόνια στην Γερμανία με τις Ελληνικές Κοινότητες. Έτσι παράλληλα με την επανεκκίνηση του ΣΑΕ πρέπει να γίνει και η απαραίτητη αναδιοργάνωση του θεσμού «Ελληνική Κοινότητα». Μια Ελληνική Κοινότητα που βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας μπορεί, ακόμη και με ένα μικρό αριθμό μελών, να εκπροσωπεί τον Ελληνισμό της παροικίας. Μια τέτοια Κοινότητα μπορεί να διοργανώσει εκλογές για την εκλογή των αντιπροσώπων του περιφερειακού ΣΑΕ. Η αναλογία να είναι: Ένας αντιπρόσωπος ανά 5 χιλιάδες Έλληνες της παροικίας. Πχ. 4 αντιπρόσωποι για την Στουτγάρδη των 20 χιλιάδων Ελλήνων. Για μια καλύτερη δημόσια συζήτηση και παρουσίαση του ΣΑΕ στα ΜΜΕ αλλά και για λόγους διαφήμισης, προτείνω να γίνονται οι εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του περιφερειακού ΣΑΕ σε όλη την περιφέρεια την ίδια ημερομηνία ή τουλάχιστον τον ίδιο μήνα (περισσότερα πάνω σε αυτά τα θέματα αργότερα στην διατύπωση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργείας του ΣΑΕ).

  Κώστας Καρράς

 • 23 Αυγούστου 2020, 16:58 | ΑΝΣ

  Άρθρο 250: Μεταβατικές διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.
  Ως προς τη μεταφορά του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ΥΠΕΞ, προκειμένου να υπηρετείται η αρχή της ασφάλειας Δικαίου (οι εν λόγω υπάλληλοι εισήλθαν στο Δημόσιο με όρους που δεν απέκλειαν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας και άρα θα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμά τους αυτό, ιδιαίτερα αν μελλοντικώς ο Οργανισμός του νέου τους φορέα το αποκλείει) θα πρέπει να προβλέπεται το δικαίωμα μετάταξης, τουλάχιστον με τα προγράμματα κινητικότητας του Δημοσίου Τομέα σε ένα λογικό βάθος χρόνου πχ τριετίας. Η περιοριστική διάταξη που προβλέπει ως μόνη επιλογή την μετάταξη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και μάλιστα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός δεν θεραπεύει την προστασία του δικαιώματός τους αυτού καθώς τους αποστερεί του δικαιώματος επιλογής βάσει των τυπικών προσόντων τους και δεν συνάδει με το πνεύμα της διαδικασίας της κινητικότητας που αποτελεί βασικό πυλώνα της διοικητικής μεταρρύθμισης.

 • 23 Αυγούστου 2020, 09:24 | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

  Το προσωπικό του Κλάδου ΠΕ4 Μεταφραστών – Διερμηνέων φαίνεται πως δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπό κατάρτιση νέο οργανισμό του ΥΠ.ΕΞ και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ.5 του Π.Δ 81/219 (ΦΕΚ Α’ 119)καθώς και το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123)και στη σχετική ΠΝΠ(ΦΕΚ Α’75/30.3.2020). Ζητώ την άμεση επίλυση του θέματος με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας γιατί σε αντίθετη περίπτωση παραβιάζεται ολοφάνερα η αρχή της χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την Διοίκηση.

 • 20 Αυγούστου 2020, 19:47 | Ε. Παπακωνσταντίνου

  Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα του άρθρου 3, παραγρ. 2 του Π.Δ.84/2019 (Α΄123), η Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας μεταφέρθηκε από το πρώην Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προς το Υπουργείο Εξωτερικών (Υπουργείο Εξωτερικών/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων) με την ακριβή πρόταση «μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων». Στις «αρμοδιότητες, θέσεις και προσωπικό» της μεταφερθείσας διεύθυνσης συμπεριλαμβάνονταν και επτά τοποθετημένοι / διορισμένοι Μεταφραστές Διερμηνείς με καθήκοντα την επισκόπηση του διεθνούς τύπου και τη σύνταξη δελτίων τύπου, οι οποίοι όμως ΔΕΝ έχουν συμπεριληφθεί στον νέο οργανισμό του ΥΠΕΞ. Επιπροσθέτως, στο άρθρο 41 της ΠΝΠ. (ΦΕΚ Α’75/30.03.2020) καθίσταται σαφές ότι το εν λόγω ζήτημα θα επιλύετο με την σύσταση του νέου Οργανισμού του ΥΠΕΞ, απασχολώντας στο ενδιάμεσο διάστημα τους υπ’ όψιν μεταφραστές σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις.Είναι προφανές και έχει ελεγχθεί νομικά, ότι ενόψει εφαρμογής του εν λόγω ΠΔ και πραγμάτωσης της πρόβλεψης του νομοθέτη, καθώς επίσης και για την αποφυγή εκ των υστέρων αποσπασματικών ρυθμίσεων, πρέπει στον νέο Οργανισμό του ΥΠΕΞ να υπάρχει η σχετική πρόβλεψη για συμπερίληψη των επτά υπαλλήλων του Κλάδου Μεταφραστών/Διερμηνέων. Είναι δε, ξεκάθαρο, ότι βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας, οι οργανικές θέσεις των επτά Μεταφραστών/Διερμηνέων βρίσκονται στο ΥΠΕΞ/Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, και ΟΧΙ σε άλλο φορέα του Δημοσίου.

 • 20 Αυγούστου 2020, 10:50 | Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της ΓΔΔΟΕΠ

  Άρθρο 249: Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  Δεν υπάρχει πρόνοια για τους υπαλλήλους της κατηγορίας Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, οι οργανικές θέσεις των οποίων μεταφέρθηκαν στο ΥΠΕΞ ως έχουν. Η κατηγορία Ε.Ε.Π. (προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) διαφοροποιείται από την Κατηγορία ΠΕ, λόγω των αυξημένων τυπικών προσόντων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία επιλογής του προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 2 ΠΔ 50/2001.

  Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ε.Ε.Π., δεν ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και συνεπώς δεν εντάσσονται στον ομώνυμο Κλάδο, ο οποίος συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με την περίπτωση α΄ του άρθρου 249 (1), ήτοι «Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, όσοι υπάλληλοι υπάγονταν ήδη στον Κλάδο αυτόν.»

  Περαιτέρω, δεν δύναται να εφαρμοστεί η πρόνοια της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 249 (1), ήτοι «Για όσους υπαλλήλους είναι αδύνατη η ένταξη στους ανωτέρω κλάδους, λόγω έλλειψης των ειδικών προσόντων που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες καταργούνται με την, με οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από το Υπουργείο Εξωτερικών.», καθώς οι εν λόγω υπάλληλοι διαθέτουν περισσότερα από τα απαραίτητα ειδικά προσόντα. Συνεπώς υπάρχει νομικό κενό ως προς την μεταχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού.

  Σημειώνεται συμπληρωματικά ότι εφόσον συσταθούν προσωποπαγείς θέσεις για το εν λόγω προσωπικό αυξημένων τυπικών προσόντων, θα στερείται της δυνατότητας άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου, μετάθεσης ή απόσπασης σε Αρχές Εξωτερικού, καθώς δεν υπάρχει σχετική ρητή πρόνοια στο Προσχέδιο Νόμου, όπως για τους λοιπούς Κλάδους.

  Η Κατηγορία Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τελεί σε απόλυτη αντιστοιχία με τον Κλάδο Εμπειρογνωμόνων ΥΠΕΞ και οιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση πέραν της ένταξης των υπαλλήλων σε αυτόν τον κλάδο συνιστά υποβάθμισή τους.

  Στο παρόν Προσχέδιο Νόμου υπάρχει ήδη πρόνοια για μετατροπή θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Ειδικότερα, το Άρθρο 250 αναφέρει: «Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και στα τμήματα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο και μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίες εντάσσονται σε υφιστάμενους κλάδους.» Επομένως, υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για παρόμοιες περιπτώσεις στο ίδιο Προσχέδιο Νόμου.

  Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη ώστε να είναι σαφές ότι οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ε.Ε.Π. «διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους», όπως γίνεται στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 249 (1) για τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού, καθώς και ότι έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταφέροντας τις οργανικές θέσεις τους από το Υπουργείο Εξωτερικών.

  Φωτεινή Καρατζαφέρη
  Γιώργος Μουσούρης
  Δήμητρα Ξυνού
  Έλενα Πατιμπούλη
  Μυτρώ Πέρρα

 • 19 Αυγούστου 2020, 16:00 | Ειρήνη Βαλεντζα

  Με έκπληξη διαπιστώνω ότι δεν περιλήφθηκαμε στον νέο οργανισμό του ΥΠΕΞ κατά παράβαση του Π.Δ.81/2019 (ΦΕΚ Α’119) του Π.Δ.84/2019 (ΦΕΚ Α’123) και της σχετικής ΠΝΠ(ΦΕΚ Α’75/30.3.2020) Δεν κατανοώ το λόγο που η διοίκηση παραβιάζει την αρχή της χρηστής δοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Διοίκηση εφόσον έχει δεσμευθεί με τα προαναφερθέντα ΠΔ για την μετακίνηση μας στο ΥΠΕΞ. Με την πεποίθηση ότι,έστω και την τελευταία στιγμή θα τηρηθεί η νομιμότητα και οι αρχές του κράτους δικαίου,ζητώ να επιλυθεί άμεσα το θέμα μας.

 • 18 Αυγούστου 2020, 19:40 | Αντώνης Δρογκάρης

  Η όλη υπόθεση των επτά μονίμων υπαλλήλων του κλάδου Μεταφραστών Διερμηνέων που από τον Ιούλιο του 2019 (ΠΔ 81/2019, ΠΔ 84/2019, ΦΕΚ Α’ 75/30.3.2020, Άρθρο 41) αιωρούνται μεταξύ Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ΥΠΕΞ και Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνιστά περίπτωση

  «L’etat C’est Moi» εναντίον «De l’esprit des Lois»

  και πρέπει επιτέλους να διευθετηθεί.

 • 18 Αυγούστου 2020, 15:17 | ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  Είμαι μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 Μεταφραστών Διερμηνέων. Στην παραπάνω διαβούλευση παρατηρώ ότι παρά τις ρητές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και της εκδοθείσης ΠΝΠ ( ΦΕΚ Α’ 75/30.3.2020) δεν έχει συμπεριληφθεί το προσωπικό του κλάδου μας στον υπό κατάρτιση Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρόλο που ο πληρεξούσιος δικηγόρος μας κ. Χαράλαμπος Γ. Χρυσανθάκης, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου – Διοικητικών Θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατέθεσε αίτηση – υπόμνημα στο Γενικό Πρωτόκολλον του Υπουργείου Εξωτερικών στις 3/4/2020 δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε απάντηση στο σχετικό υπόμνημά μας.
  Συνεπώς η μη διευθέτηση του ανωτέρω ζητήματος προκαλεί βλάβη των συμφερόντων μας και εγείρει ζητήματα νομιμότητας εφόσον η Διοίκηση έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία.

 • 18 Αυγούστου 2020, 15:25 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΟΥΛΟΣ

  Σχετικά με τον υπό κατάρτιση Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη συμπερίληψη του προσωπικού του Κλάδου ΠΕ4 Μεταφραστών – Διερμηνέων, τόσο ως κατηγορία προσωπικού όσο και ως ένταξη στην οργανωτική δομή του ΥΠ.ΕΞ. και μάλιστα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων.
  Επειδή με την παράλειψη αυτή της Διοίκησης παραβιάζεται το άρθρο 4 παρ.5 του Π.Δ 81/219 (ΦΕΚ Α’ 119)καθώς και το άρθρο 3 παρ. 2 του Π.Δ 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123)και η σχετική ΠΝΠ ζητούμε την άμεση συμπερίληψη του ανωτέρω κλάδου Δ.Υ. στον υπό κατάρτιση Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,την αρχή της Χρηστής Διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την Διοίκηση.

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΟΥΛΟΣ
  ΔΣΑ: 12422, ΔΝ

 • 18 Αυγούστου 2020, 13:24 | ΚΚ

  Άρθρο 250: Μεταβατικές διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
  Δεδομένου ότι ο κλάδος των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας μεταφέρθηκε πολύ πρόσφατα στο ΥΠΕΞ είναι λογικό να δίδεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η δυνατότητα μετάταξης σε άλλο φορέα σε όσους υπαλλήλους το επιθυμούν. Ωστόσο δεν είναι κατανοητή η επιλογή που προβλέπεται στο άρθρο 250 – παρ. 8 με την ανεξήγητα περιοριστική ρύθμιση μετάταξης μόνο στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής (ενώ δεν υπάρχει κάποια συνάφεια αντικειμένου) και μόνο με την ειδικότητα του διοικητικού υπαλλήλου (ενώ ο υπάλληλος μπορεί να είναι μηχανικός, πληροφορικός, νομικός … και ίσως να μπορεί να προσφέρει περισσότερα στη δημόσια διοίκηση από κάποια άλλη θέση). Θα ήταν λογικότερο να δοθεί η δυνατότητα μετάταξης σε φορέα επιλογής του υπαλλήλου (εφόσον υπάρχει ανάγκη για προσωπικό) και σε ειδικότητα συμβατή με τα τυπικά προσόντα του αιτούντος.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα μετάταξης ή/και αποσπάσεων στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης που αποτελεί φορέα συναφή ως προς το αντικείμενο των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Άλλωστε σε άλλο άρθρο του σχεδίου νόμου (άρθρο 25) προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης δημοσιογράφων από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης στο γραφείο Τύπου του ΥΠΕΞ. Γιατί να μην εξασφαλίζεται κάποια δυνατότητα και αντιστρόφως; Σύμβουλοι και Γραμματείς Επικοινωνίας να μπορούν να υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης; (ορθή επανάληψη προηγούμενου σχολίου όπου είχε γραφεί κατά λάθος Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας)

 • 18 Αυγούστου 2020, 10:51 | ΚΚ

  Άρθρο 250: Μεταβατικές διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

  Δεδομένου ότι ο κλάδος των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας μεταφέρθηκε πολύ πρόσφατα στο ΥΠΕΞ είναι λογικό να δίδεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η δυνατότητα μετάταξης σε άλλο φορέα σε όσους υπαλλήλους το επιθυμούν. Ωστόσο δεν είναι κατανοητή η επιλογή που προβλέπεται στο άρθρο 250 – παρ. 8 με την ανεξήγητα περιοριστική ρύθμιση μετάταξης μόνο στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής (ενώ δεν υπάρχει κάποια συνάφεια αντικειμένου) και μόνο με την ειδικότητα του διοικητικού υπαλλήλου (ενώ ο υπάλληλος μπορεί να είναι μηχανικός, πληροφορικός, νομικός … και ίσως να μπορεί να προσφέρει περισσότερα στη δημόσια διοίκηση από κάποια άλλη θέση). Θα ήταν λογικότερο να δοθεί η δυνατότητα μετάταξης σε φορέα επιλογής του υπαλλήλου (εφόσον υπάρχει ανάγκη για προσωπικό) και σε ειδικότητα συμβατή με τα τυπικά προσόντα του αιτούντος.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα μετάταξης ή/και αποσπάσεων στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης που αποτελεί φορέα συναφή ως προς το αντικείμενο των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Άλλωστε σε άλλο άρθρο του σχεδίου νόμου (άρθρο 25) προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης δημοσιογράφων από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας στο γραφείο Τύπου του ΥΠΕΞ. Γιατί να μην εξασφαλίζεται κάποια δυνατότητα και αντιστρόφως; Σύμβουλοι και Γραμματείς Επικοινωνίας να μπορούν να υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;

 • 17 Αυγούστου 2020, 19:52 | Αλέξανδρος Μαυρογονάτος

  Άρθρο 249
  Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
  Το άρθρο, τουλάχιστον ως προς τις παραγράφους α) και β) είναι ετεροβαρές και προχειρογραμμένο, σε σημείο να προκαλεί.
  Για τους μεν Πτυχιούχους υπάρχει πληθώρα προβλέψεων. Για τους δε ΔΕ καμία…
  Ως προς τους πρώτους η ασαφήνεια των καθηκόντων τους στην ΚΥ και η δήθεν σαφήνεια των καθηκόντων τους στην ΕΥ είναι τραγική.
  ως προς τους δεύτερους δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στα καθήκοντά τους.
  Καλό θα ήταν και αυτό το άρθρο να συνταχθεί εκ νέου, να είναι σαφές δηλαδή, και να αρμόζει σε άρθρο Οργανισμού Υπουργείου Εξωτερικών.

 • 17 Αυγούστου 2020, 14:57 | Δημήτρης

  Η πρόβλεψη στο Άρθρο 249 1α) ότι στους υπαλλήλους του νέου Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (στον οποίον εντάσσονται οι υπάλληλοι του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τις οργανικές τους θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών δυνάμει του π.δ. 81/2019 Α΄ 119) «ανατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία» ενδέχεται να δημιουργεί καθεστώς «διακριτικής / ευνοϊκής μεταχείρισής» τους έναντι άλλων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθ’ όσον: α) δεν προβλέπεται κάτι παρόμοιο για άλλο κλάδο του ΥΠΕΞ, πολλώ δε μάλλον για τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού για τους οποίους εφαρμόζονται οι ίδιες με αυτούς διατάξεις αναφορικά με τις μεταθέσεις τους στο εξωτερικό (βλέπε και παρακάτω) και β) είναι αμφίβολο το κατά πόσον η συγκεκριμένη διάταξη δύναται να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά στην πράξη, λόγω των σημαντικών διαφορών που υπάρχουν στα εργασιακά καθήκοντα και στο εργασιακό αντικείμενο στην Εξωτερική Υπηρεσία σε σχέση με τα εργασιακά καθήκοντα και αντικείμενο στην Κεντρική Υπηρεσία. Η διάταξη αυτή ενδεχομένως να έχει κάποια βάση για καθήκοντα σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδος σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στην ΕΕ, για τα οποία μερίδα εκ των συγκεκριμένων υπάλληλων του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διαθέτει πρότερη εμπειρία και γνώσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει βάση για καθήκοντα στις λοιπές αρχές (Πρεσβείες, Γενικά Προξενεία-Προξενεία, Γραφεία Συνδέσμου) στις οποίες προβλέπεται επίσης να τοποθετούνται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι και για τα οποία δεν έχουν ούτε πρότερη εμπειρία (διμερή οικονομικά-εμπορικά θέματα) ούτε πρότερη εκπαίδευση-κατάρτιση (ΕΣΔΔ, κλάδος ΟΕΥ). Τίθεται δε το ειδικότερο ερώτημα: «τί είδους καθήκοντα, όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία, θα ασκούν οι εν λόγω υπάλληλοι σε αρχές που είτε δεν διαθέτουν Γραφεία ΟΕΥ είτε δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονομικό-εμπορικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας, τέτοιο ώστε να υποχρεώνουν τον εκάστοτε εκεί προϊστάμενο Πρέσβη ή Γενικό Πρόξενο να τους αναθέτει καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία;»

  Επιπλέον, η συγκεκριμένη διάταξη ενδέχεται να προσκρούει και στην αρχή της ισότητας (Άρθρο 4) του Συντάγματος, δεδομένου ότι η τελευταία προβλέπει «την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει, ταυτόχρονα, την «έκδηλη» και αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες”. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και αφού όπως προβλέπεται στο Άρθρο 249 1α) «για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού» (δηλαδή τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες σε ό,τι αφορά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό), πώς θεμελιούται η πρόβλεψη στο ίδιο Άρθρο ότι «όταν [οι ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού] υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, τους ανατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία» (δηλαδή διαφορετικά καθήκοντα από αυτά που ανατίθενται στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού, με τον οποίον όπως προαναφέρθηκε τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες;).

  Συνεπώς, η πρόβλεψη του Άρθρου 249 1α) για ανάθεση καθηκόντων στους υπαλλήλους του νέου Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού «όμοιων με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία» είναι προβληματική και, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αλλάξει, θα ήταν σκόπιμο και προς αποφυγή αναπόφευκτων «τριβών» με άλλους κλάδους του Υπουργείου να προσδιορισθούν ή διευκρινισθούν ειδικότερα ποιά είναι τα «όμοια με την Κεντρική Υπηρεσία» καθήκοντα που θα ασκούν οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού όταν θα υπηρετούν στις αρχές εξωτερικού.

 • 14 Αυγούστου 2020, 17:05 | Ν. Βαμβουνάκης

  ΆρΆρθρο 252 6α. Συστήνεται «Αυτοτελές Γραφείο Εκκρεμών Συμβάσεων πρώην ΥΔΑΣ το οποίο είναι αρμόδιο για την εκκαθάριση των συμβάσεων της πρώην Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) κλπ

  Κατά την άποψή μου ένας και μοναδικός στόχος του υπό ίδρυση »Γραφείου» θα είναι να μοιράσει το ΥΠΕΞ χρήματα στους πολιτικούς φίλους του κυβερνώντος κόμματος, οι ΜΚΟ των οποίων είχαν χρηματοδοτηθεί με ΔΕΚΑΔΕΣ εκατομμυρίων ευρώ όταν »αρμόδιος» `Υφυπουργός για την ΥΔΑΣ ήταν ο Ευρ. Στυλιανίδης (2004-2006). Γνωρίζοντας το θέμα ως πρώην Γεν. Δ/ντής της ΥΔΑΣ, φοβάμαι ότι όποιοι υπάλληλοι του ΥΠΕΞ υπογράψουν τις »εκκαθαρίσεις» αυτές, θα κληθούν να λογοδοτήσουν σύντομα στη Δικαιοσύνη.
  Για τους εξής δύο λόγους :
  α) διότι οι τυχόν ‘’οφειλές’’ του Δημοσίου προς τις εν λόγω ΜΚΟ (δηλ. η μη καταβολή της τελευταίας χρηματικής δόσης προ 15ετίας) έχουν παραγραφεί από πολλών ετών και
  β) διότι ακόμα και αν δεν υπήρχε η παραγραφή, οι Εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών που είχαν συνταχθεί το 2011 δεν υπεισέρχονται στην ουσία των προγραμμάτων, δηλ. εάν ένα αναπτυξιακό έργο σε μια τρίτη χώρα εκτελέστηκε σύννομα ή όχι από μια ΜΚΟ, αλλά περιορίζονται στο τυπικό του θέματος, ήτοι αν τα παραστατικά φέρουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφές.
  Ο δεύτερος αυτός λόγος ήταν άλλωστε ήταν και η αιτία που τα προγράμματα αυτά παρέμειναν (και παραμένουν) σε εκκρεμότητα πάνω από μια δεκαετία, δηλ. πολύ πριν αλλάξει η κυβέρνηση το 2015.
  Ας προσέξουν συνεπώς που θα βάλουν την υπογραφή (ή μονογραφή) τους οι πρώην συνάδελφοι του ΥΠΕΞ, για να μη χρειαστεί να πληρώνουν στο μέλλον αμοιβές δικηγόρων.

 • 13 Αυγούστου 2020, 18:25 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ

  Με το άρθρο 66 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου δημιουργείται σώμα πιστοποιημένων μεταφραστών με ταυτόχρονη κατάργηση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η υπηρεσία αυτή είναι ίσως η πρώτη που από την ίδρυσή της λειτουργεί για περισσότερα από 40 χρόνια ως Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με έσοδα για το Δημόσιο [σύμφωνα με τα ισχύοντα (αρθρ. 21 ΦΕΚ Α΄ 189/8-12-2017) το 10 % από τα καταβαλλόμενα μεταφραστικά τέλη παρακρατούνται υπέρ του Δημοσίου]. Ετησίως δέχεται περίπου 90.000 αιτήματα για μετάφραση εγγράφων ιδιωτών και 10.000 αιτήματα για μετάφραση εγγράφων δημοσίων υπηρεσιών. Οι μεταφραστές δεν είναι υπάλληλοι αλλά εξωτερικοί συνεργάτες και αμείβονται με το κομμάτι. Από τους υπηρετούντες στην Μεταφραστική Υπηρεσία υπαλλήλους οι 8, οι οποίοι είναι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου, τοποθετούνται σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων και θα εξακολουθούν να μισθοδοτούνται (άρθρο 251 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου). Το μόνο έξοδο του Δημοσίου είναι το ενοίκιο του κτηρίου (το οποίο σήμερα καλύπτεται από το παρακρατούμενο 10%) που μπορεί να εξοικονομηθεί με μεταφορά της υπηρεσίας σε ιδιόκτητο κτήριο του Δημοσίου. Συνεπώς, με την προτεινόμενη κατάργηση όχι μόνο δεν μειώνεται το Δημόσιο, αλλά υπάρχει απώλεια εσόδων, τα οποία με καλύτερη οργάνωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό (π.χ. μηχανοργάνωση) της υπηρεσίας μπορούν να αυξηθούν δραματικά.

  Επίσης, σε συνθήκες κρίσης, συνεχώς επιδεινούμενης και λόγω κορονοϊού, το Δημόσιο αλλά και ο πολίτης, επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% για μια υπηρεσία που υποχρεώνεται από το ελληνικό Δημόσιο να αναζητήσει και να λάβει, η οποία σήμερα δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Είναι αυτό προς όφελος του πολίτη?

  Εφόσον δημιουργείται σώμα πιστοποιημένων μεταφραστών οι υπηρεσίες θα εξακολουθούν να δέχονται μεταφράσεις από δικηγόρους ή θα πρέπει να πιστοποιηθούν και αυτοί ?

 • 12 Αυγούστου 2020, 13:01 | Ν.Ο.

  Άρθρο 249 – Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  – Θετική κρίνεται η πρόνοια του άρ. 249 παρ. 2(β) με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους μεταφερόμενους υπάλληλους του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης να ενταχθούν στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού του Υπουργείου Εξωτερικών.

  – Με αυτόν τρόπο ενδυναμώνεται ο Κλάδος Διοικητικού Προξενικού για τον οποίο υπάρχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης και οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να συνεισφέρουν σε Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας που αναδιοργανώνονται και σε Προξενικές Αρχές.

 • 12 Αυγούστου 2020, 11:39 | Μαργαρίτα Αντωνίου

  Άρθρο 249: Οι εξειδικευμένες προτάσεις θα ακολουθήσουν σε συλλογικό κείμενο.
  Ανεξάρτητα όμως από αυτές δεν πρέπει να χαθεί η ‘μεγάλη εικόνα’.
  Αναλυτικότερα:
  Με την έναρξη του περιορισμού και της τηλεργασίας (17 Μαρτίου 2020) το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Εμπορικής & Οικονομικής Πολιτικής (ΓΔΔΟΕΠ) το Προσχέδιο Νόμου που αφορούσε το νέο Οργανισμό του ΥΠΕΞ.
  Είχαν προηγηθεί επανειλημμένα αιτήματα για συμμετοχή στελεχών της ΓΔΔΟΕΠ στην κατάρτιση του νέου Οργανισμού αφού στην ομάδα κατάρτισης που συγκροτήθηκε το Φθινόπωρο 2019 είχαν αποκλειστεί.
  Τα στελέχη της ΓΔΔΟΕΠ εν μέσω πανδημίας και τηλεργασίας, αφού έλαβαν ως βάση για συζήτηση το κείμενο που έλαβαν, κατόρθωσαν να διαμορφώσουν ένα συναινετικό κείμενο που έκανε διορθωτικές παρεμβάσεις στα άρθρα 77 και 249 αναφορικά με το περιεχόμενο εργασίας καθώς και με τον τρόπο ενσωμάτωσης των πρώην στελεχών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης στο ΥΠΕΞ .
  Το κείμενο που τέθηκε σε διαβούλευση στις 3 Αυγούστου 2020 (εντελώς συμπτωματικά εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών!) αναφορικά με τα στελέχη του τέως Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (άρθρο 249) όχι απλά δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις των υπαλλήλων αλλά δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με αυτό που δόθηκε στους υπαλλήλους. Πρόκειται για νέο κείμενο.
  Προκύπτει αμέσως το ερώτημα: Ποιος είναι ο λόγο ριζικής αλλαγής του άρθρου 249; Ποιος είναι ο λόγο που το ΥΠΕΞ αντί να λάβει υπόψη του τις εύλογες παρατηρήσεις των στελεχών διέγραψε τα πάντα και κατέγραψε κάτι το εντελώς διαφορετικό; Τι ακριβώς συνέβη;
  Είναι σαφές ότι το τρέχον άρθρο μια μόνο επιδίωξη έχει. Να οδηγήσει τα στελέχη του τέως Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης σε αποχώρηση από το ΥΠΕΞ και σε επιστροφή στο Υπουργείο προέλευσης.
  Και αυτό γιατί:
  • Στελέχη που έχουν πολυετή εμπειρία σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου, Πολυμερών Εμπορικών & Επενδυτικών σχέσεων, Πολυμερών Οργανισμών κλπ κατατάσσονται υποχρεωτικά σε κλάδους υποστηρικτικούς δηλαδή καλούνται να ασκήσουν καθήκοντα διοικητικής φύσης, διαφορετικά από αυτά που ασκούν σήμερα.
  • Στελέχη που έχουν υπηρετήσει στο εξωτερικό σε Διεθνείς Οργανισμού, στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες του ΟΟΣΑ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλπ κλπ ομοίως οδηγούνται σε κλάδους υποστηρικτικούς.
  Κρίμα τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους , την εμπειρία τους και την πανθομολογούμενη εξαιρετική προϋπηρεσία τους.

  ειδικά αν το άρθρο 249 συνδυαστεί με:
  • Την απόλυτη αδιαφορία για τη στοιχειώδη ενσωμάτωση των στελεχών στη Διοικητική δομή του ΥΠΕΞ.
  • Το γεγονός ότι τα στελέχη της ΓΔΔΟΕΠ τα οποία στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης είχαν τα πλέον εξελιγμένα συστήματα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, ψηφιακή υπογραφή κλπ έχουν επιστρέψει στη λίθινη εποχή του … χάρτου και της διακίνησης έντυπων φακέλων σε διάφορα κτίρια για να συλλέξουν υπογραφές.
  • Ύστερα από ένα χρόνο δεν έχει ξεκινήσει η παραμικρή διαδικασία ώστε τα στελέχη να ενταχθούν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) του ΥΠΕΞ ή να μπορούν να συμμετέχουν στα εξειδικευμένα σεμινάρια.
  • Το γεγονός ότι η ηλεκτροδότηση του κτιρίου επί της οδού Κορνάρου 1 που στεγάζονται τα στελέχη της ΓΔΔΟΕΠ είναι… περιπτωσιακή, όπως περιπτωσιακή είναι η λειτουργία των ανελκυστήρων, των φωτοτυπικών, του κλιματισμού κλπ. Με αποτέλεσμα να δίνουν εντολές για τηλεργασίας αντί να αποκαθιστούν τις βλάβες.
  Το προσωπικό της ΓΔΔΟΕΠ με πλήρη επίγνωση και υπευθυνότητα δεν παραιτήθηκε από τις υποχρεώσεις του και με τις πλέον δυσμενείς συνθήκες, αξιοποιώντας τα προσωπικά τους μέσα αφού τα υπηρεσιακά ήταν ανύπαρκτα, δεν :
  • Άφησε ακάλυπτα τα ελληνικά συμφέροντα
  • Ολιγώρησε μπροστά στις απρόβλεπτες δυσκολίες που συνάντησαν
  • με κάθε τρόπο και μέσο θα προσπάθησε να διαμορφωθούν θέσεις στους Διεθνείς Οργανισμούς που να είναι αντάξιες μιας Ευρωπαϊκής χώρας.

  Διότι:
  είναι αξιοπρεπείς στη δουλειά τους, υπεύθυνοι στο ρόλο τους και γνώστες των συνεπειών της μη ορθής εκπροσώπησης της Ελλάδας.
  Έχουμε απορία με την αποχώρηση από το ΥΠΕΞ ποιος θα καλύψει αυτό το κενό!

 • 12 Αυγούστου 2020, 10:49 | Γιώργος Μουσούρης

  Άρθρο 249: Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  Η αντιμετώπιση των πρώην υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην πλειοψηφία υπαλλήλων με αυξημένα προσόντα (προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ) μέσω των προβλεπόμενων διατάξεων συνιστά υποβάθμιση των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι αυτοί είχαν προσληφθεί για να υπηρετήσουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανάμεσα στα αντικείμενα του οποίου και οι αρμοδιότητες της ΓΔΔΟΕΠ οι οποίες μεταφέρθηκαν στο ΥΠΕΞ. Το γεγονός ότι μεταφέρθηκαν οι υπάλληλοι μαζί με τις αρμοδιότητες συνιστά αναγνώριση της αποτελεσματικότητας με την οποία είχαν δουλέψει τα συγκεκριμένα θέματα. Σημειώνεται ότι αριθμός από αυτούς έχει υπηρετήσει σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας στο εξωτερικό έχοντας χρεωθεί σχετικά χαρτοφυλάκια τα οποία, κατά γενική ομολογία, χειρίστηκαν με επιδεξιότητα και επάρκεια, υπερασπιζόμενοι τα εθνικά συμφέροντα.

  Το άρθρο θα οδηγήσει σε μαζική επιστροφή υπαλλήλων με πολύχρονη πείρα στα εν λόγω θέματα τα οποία χαρακτηρίζονται από πληθώρα τεχνικών και εξειδικευμένων πτυχών που απαιτούν ιδιαίτερη γνώση. Ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει γνωστικό κενό για χρονικό διάστημα σε μια περίοδο κρίσιμη για την διεθνή οικονομική διπλωματία (όξυνση εντάσεων στο διεθνές εμπόριο). Αυτό θα βλάψει τα εθνικά συμφέροντα όπως έχουν διαμορφωθεί σε σχέση με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Γνώμονας του νομοθέτη πρέπει να είναι αυτά τα εθνικά συμφέροντα και όχι, υποθέτω, συντεχνιακά συμφέροντα υφιστάμενων κλάδων του ΥΠΕΞ.

  Η όλη διάταξη πρέπει να αναδιαμορφωθεί με βάση τις προτάσεις του ΥΠΕΞ που προωθήθηκαν στου υπαλλήλους το Μάρτιο του 2020 και τις βελτιωτικές προτάσεις που έστειλαν οι πρώην υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πριν το σχέδιο νόμου περάσει σε δημόσια διαβούλευση.

 • 10 Αυγούστου 2020, 19:10 | Γ.Μιχαλος

  Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τους επτά μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου Μεταφραστών από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, οι οποίοι σύμφωνα με το ΠΔ 81/2019 και το ΠΔ 84/2019 μεταφέρονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ζήτημα για το οποίο έχει στείλει υπόμνημα – αίτημα ο πληρεξούσιος δικηγόρος των επτά υπαλλήλων κ. Χ. Χρυσανθάκης: προς τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Ν. Δένδια και προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων, κ. Κ. Αλεξανδρή (Αρ. Γεν. Πρωτ. 61/3.4.2020, 60/3.4.2020, 62/3.4.2020 – Γραφείο Υπουργού, ΑΝ ΥΠΕΞ, και Γ.Γ.Δ αντιστοίχως. Επίσης, υπήρχε μια σχετική πρόβλεψη στην ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωναϊου COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» – ΦΕΚ Α’ 75/30.3.2020, Άρθρο 41 με την οποία υποτίθεται ότι ρυθμιζόταν το εν λόγω ζήτημα.
  Μη διευθέτησή του εγείρει ζήτημα νομιμότητας καθώς έχει καταπατηθεί η αρχή της χρηστής διοίκησης από τους αρμοδίους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και άρνηση αποδοχής διατάξεων και νόμων που θέσπισαν οι ίδιοι. Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μου.

 • 10 Αυγούστου 2020, 12:01 | ΚΣ

  Προτείνεται να επεκταθεί το εύρος της υπηρέτησης των υπαλλήλων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού σε όλη την Γενική Γραμματεία ως εξής:

  Άρθρο 249 / 1.α)

  Οι υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, όταν υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στελεχώνουν τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας: Β΄ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ζ΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, ασκούν τα καθήκοντα που ανάγονται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών αυτών και δύνανται να αναλαμβάνουν καθήκοντα Προϊσταμένου στη Διεύθυνση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής. Όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, τους ανατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία.

 • 10 Αυγούστου 2020, 12:06 | Χαρούλα Σκούρτη

  Άρθρο 249: Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  Oι Υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και περιλαμβάνει τους υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, θα πρέπει να μπορούν να στελεχώνουν όλες τις Υπηρεσίες που υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, όχι μόνο την Β’ Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων αλλά και την Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής.