• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 17 Αυγούστου 2020, 14:57

    Η πρόβλεψη στο Άρθρο 249 1α) ότι στους υπαλλήλους του νέου Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (στον οποίον εντάσσονται οι υπάλληλοι του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τις οργανικές τους θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών δυνάμει του π.δ. 81/2019 Α΄ 119) "ανατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία" ενδέχεται να δημιουργεί καθεστώς "διακριτικής / ευνοϊκής μεταχείρισής" τους έναντι άλλων κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθ' όσον: α) δεν προβλέπεται κάτι παρόμοιο για άλλο κλάδο του ΥΠΕΞ, πολλώ δε μάλλον για τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού για τους οποίους εφαρμόζονται οι ίδιες με αυτούς διατάξεις αναφορικά με τις μεταθέσεις τους στο εξωτερικό (βλέπε και παρακάτω) και β) είναι αμφίβολο το κατά πόσον η συγκεκριμένη διάταξη δύναται να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά στην πράξη, λόγω των σημαντικών διαφορών που υπάρχουν στα εργασιακά καθήκοντα και στο εργασιακό αντικείμενο στην Εξωτερική Υπηρεσία σε σχέση με τα εργασιακά καθήκοντα και αντικείμενο στην Κεντρική Υπηρεσία. Η διάταξη αυτή ενδεχομένως να έχει κάποια βάση για καθήκοντα σε Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδος σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στην ΕΕ, για τα οποία μερίδα εκ των συγκεκριμένων υπάλληλων του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διαθέτει πρότερη εμπειρία και γνώσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει βάση για καθήκοντα στις λοιπές αρχές (Πρεσβείες, Γενικά Προξενεία-Προξενεία, Γραφεία Συνδέσμου) στις οποίες προβλέπεται επίσης να τοποθετούνται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι και για τα οποία δεν έχουν ούτε πρότερη εμπειρία (διμερή οικονομικά-εμπορικά θέματα) ούτε πρότερη εκπαίδευση-κατάρτιση (ΕΣΔΔ, κλάδος ΟΕΥ). Τίθεται δε το ειδικότερο ερώτημα: "τί είδους καθήκοντα, όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία, θα ασκούν οι εν λόγω υπάλληλοι σε αρχές που είτε δεν διαθέτουν Γραφεία ΟΕΥ είτε δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονομικό-εμπορικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας, τέτοιο ώστε να υποχρεώνουν τον εκάστοτε εκεί προϊστάμενο Πρέσβη ή Γενικό Πρόξενο να τους αναθέτει καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία;" Επιπλέον, η συγκεκριμένη διάταξη ενδέχεται να προσκρούει και στην αρχή της ισότητας (Άρθρο 4) του Συντάγματος, δεδομένου ότι η τελευταία προβλέπει "την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει, ταυτόχρονα, την "έκδηλη" και αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες”. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και αφού όπως προβλέπεται στο Άρθρο 249 1α) "για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού" (δηλαδή τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες σε ό,τι αφορά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό), πώς θεμελιούται η πρόβλεψη στο ίδιο Άρθρο ότι "όταν [οι ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού] υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, τους ανατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία" (δηλαδή διαφορετικά καθήκοντα από αυτά που ανατίθενται στον Κλάδο Διοικητικού Προξενικού, με τον οποίον όπως προαναφέρθηκε τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες;). Συνεπώς, η πρόβλεψη του Άρθρου 249 1α) για ανάθεση καθηκόντων στους υπαλλήλους του νέου Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού "όμοιων με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία" είναι προβληματική και, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αλλάξει, θα ήταν σκόπιμο και προς αποφυγή αναπόφευκτων «τριβών» με άλλους κλάδους του Υπουργείου να προσδιορισθούν ή διευκρινισθούν ειδικότερα ποιά είναι τα "όμοια με την Κεντρική Υπηρεσία" καθήκοντα που θα ασκούν οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού όταν θα υπηρετούν στις αρχές εξωτερικού.