• Σχόλιο του χρήστη 'Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της ΓΔΔΟΕΠ' | 20 Αυγούστου 2020, 10:50

    Άρθρο 249: Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Δεν υπάρχει πρόνοια για τους υπαλλήλους της κατηγορίας Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, οι οργανικές θέσεις των οποίων μεταφέρθηκαν στο ΥΠΕΞ ως έχουν. Η κατηγορία Ε.Ε.Π. (προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) διαφοροποιείται από την Κατηγορία ΠΕ, λόγω των αυξημένων τυπικών προσόντων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία επιλογής του προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 2 ΠΔ 50/2001. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ε.Ε.Π., δεν ανήκουν στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και συνεπώς δεν εντάσσονται στον ομώνυμο Κλάδο, ο οποίος συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με την περίπτωση α΄ του άρθρου 249 (1), ήτοι «Στον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος συστήνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, όσοι υπάλληλοι υπάγονταν ήδη στον Κλάδο αυτόν.» Περαιτέρω, δεν δύναται να εφαρμοστεί η πρόνοια της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 249 (1), ήτοι «Για όσους υπαλλήλους είναι αδύνατη η ένταξη στους ανωτέρω κλάδους, λόγω έλλειψης των ειδικών προσόντων που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, συστήνονται προσωποπαγείς θέσεις οι οποίες καταργούνται με την, με οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από το Υπουργείο Εξωτερικών.», καθώς οι εν λόγω υπάλληλοι διαθέτουν περισσότερα από τα απαραίτητα ειδικά προσόντα. Συνεπώς υπάρχει νομικό κενό ως προς την μεταχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού. Σημειώνεται συμπληρωματικά ότι εφόσον συσταθούν προσωποπαγείς θέσεις για το εν λόγω προσωπικό αυξημένων τυπικών προσόντων, θα στερείται της δυνατότητας άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου, μετάθεσης ή απόσπασης σε Αρχές Εξωτερικού, καθώς δεν υπάρχει σχετική ρητή πρόνοια στο Προσχέδιο Νόμου, όπως για τους λοιπούς Κλάδους. Η Κατηγορία Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τελεί σε απόλυτη αντιστοιχία με τον Κλάδο Εμπειρογνωμόνων ΥΠΕΞ και οιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση πέραν της ένταξης των υπαλλήλων σε αυτόν τον κλάδο συνιστά υποβάθμισή τους. Στο παρόν Προσχέδιο Νόμου υπάρχει ήδη πρόνοια για μετατροπή θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Ειδικότερα, το Άρθρο 250 αναφέρει: «Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στις διευθύνσεις και στα τμήματα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο και μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίες εντάσσονται σε υφιστάμενους κλάδους.» Επομένως, υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για παρόμοιες περιπτώσεις στο ίδιο Προσχέδιο Νόμου. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη ώστε να είναι σαφές ότι οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ε.Ε.Π. «διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς και τυχόν άλλες παροχές που είχαν στο Υπουργείο από το οποίο προέρχονται, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές τους», όπως γίνεται στις περιπτώσεις (α) και (β) του άρθρου 249 (1) για τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού, καθώς και ότι έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταφέροντας τις οργανικές θέσεις τους από το Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτεινή Καρατζαφέρη Γιώργος Μουσούρης Δήμητρα Ξυνού Έλενα Πατιμπούλη Μυτρώ Πέρρα