• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΣ' | 23 Αυγούστου 2020, 16:58

    Άρθρο 250: Μεταβατικές διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Ως προς τη μεταφορά του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ΥΠΕΞ, προκειμένου να υπηρετείται η αρχή της ασφάλειας Δικαίου (οι εν λόγω υπάλληλοι εισήλθαν στο Δημόσιο με όρους που δεν απέκλειαν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κινητικότητας και άρα θα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμά τους αυτό, ιδιαίτερα αν μελλοντικώς ο Οργανισμός του νέου τους φορέα το αποκλείει) θα πρέπει να προβλέπεται το δικαίωμα μετάταξης, τουλάχιστον με τα προγράμματα κινητικότητας του Δημοσίου Τομέα σε ένα λογικό βάθος χρόνου πχ τριετίας. Η περιοριστική διάταξη που προβλέπει ως μόνη επιλογή την μετάταξη στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και μάλιστα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός δεν θεραπεύει την προστασία του δικαιώματός τους αυτού καθώς τους αποστερεί του δικαιώματος επιλογής βάσει των τυπικών προσόντων τους και δεν συνάδει με το πνεύμα της διαδικασίας της κινητικότητας που αποτελεί βασικό πυλώνα της διοικητικής μεταρρύθμισης.