• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Μ.' | 26 Αυγούστου 2020, 08:59

    ΑΙΤΗΜΑ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου - Διοικητικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρου Χαράλαμπου Γ. Χρυσανθάκη Προς: -Τον Υπουργόν Εξωτερικών κ. Νικόλαο Δένδια -Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Κοιν.: - Τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων κον Κωνσταντίνο Αλεξανδρή Αίτηση-Υπόμνημα Των: - Ιφιγένειας Απέργη, - Γεωργίου Μίχαλου, - Ακριβής Παπαβασιλείου και - Ελένης Παπακωνσταντίνου, όλων κατοίκων, ως εκ του λειτουργήματός τους, Αθηνών. Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί, Είμαστε μόνιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ4-Μεταφραστών-Διερμηνέων. Με την Απόφαση ΑΠ 17400/2017/8-9-2017 του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνίας & Ενημέρωσης τοποθετηθήκαμε σε οργανικές θέσεις στο Τμήμα Διεθνούς Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας του εν λόγω Υπουργείου από την αρχή της σύστασής τους, δηλαδή από 8.9.2017. Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας συμμετείχαμε εξίσου με τους Ακολούθους Τύπου στην επισκόπηση του διεθνούς τύπου όπως και στη σύνταξη πέντε δελτίων τύπου ημερησίως προς την πολιτική ηγεσία της Χώρας και του Υπουργείου, μετέχοντας στις «υπηρεσίες» (βάρδιες) Σαββατοκύριακου και αργιών. Επιπροσθέτως ως μεταφραστές προέβημεν σε μετάφραση μεγάλου αριθμού ομιλιών, απομαγνητοφωνήσεων και εγγράφων που προορίζονταν για τις αρχές του Κράτους. Σημειώνεται, ότι τα καθήκοντα αυτά ασκούσαμε και πριν από τη σύσταση της μνησθείσας Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας, δηλαδή ήδη από το χρονικό σημείο του διορισμού μας στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Με το άρθρο 4 § 5 του Π.Δ/τος 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119) ορίστηκε ότι: «Στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρονται επίσης: (α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων (αα) η Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας...(β)…, (γ) οι θέσεις και το προσωπικό αποκλειστικά του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ανεξαρτήτως της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην οποία υπηρετούν.». Ακολούθησε η θέσπιση του άρθρου 3 § 2 του Π.Δ/τος 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123), σύμφωνα με το οποίο: «Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες: (α)…, (β) οι Διευθύνσεις Διεθνούς Επικοινωνίας και Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης των άρθρων 26 και 28 του Π.Δ. 82/2017 καθώς και τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού του άρθρου 30 του ίδιου π.δ., τα οποία μετονομάζονται σε Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας, από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του πρώην Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των θέσεων και του προσωπικού -επομένως και του προσωπικού του κλάδου μας- της Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας μεταφέρεται στη νεοσυσταθείσα Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή με το νεότερο αυτό προεδρικό διάταγμα ορίστηκε, προς αποφυγή οποιασδήποτε ερμηνευτικής αμφιοβολίας, ότι το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού της Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας μεταφέρεται και εντάσσεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ενόψει της εξέλιξης αυτής, σε σχετικό ερώτημα, το οποίο υποβλήθηκε από ορισμένους από εμάς στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λάβαμε γραπτή απάντηση, σύμφωνα με την οποία η σχετική Διαπιστωτική Πράξη της μεταφοράς μας έχει προωθηθεί αρμοδίως προς υπογραφή, σύμφωνα με όσα ορίζουν τα Π.Δ/τα 81/2019 και και 84/2019. Όλως προσφάτως τέθηκε σε εφαρμογή το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 75/30.3.2020). Κατά το άρθρο αυτό: «Μέχρι την έναρξη της ισχύος του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καταλαμβάνει από την έναρξη ισχύος του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συστήνονται για τον σκοπό αυτό.». Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, προσωρινού-μεταβατικού χαρακτήρα, το προσωπικό του κλάδου μας καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής εωσότου να θεσπιστεί ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών. Η διάταξη αυτή οδηγεί στα ακόλουθα δύο συμπεράσματα, δηλαδή ότι: (α) επιβεβαιώνεται η βούληση του νομοθέτη να υλοποιηθεί η αποφασισθείσα με το Π.Δ/μα 84/2019 μεταφορά μας στο Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα στην προαναφερθείσα Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων και (β) η μεταφορά αυτή θα ολοκληρωθεί με την θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως είναι προφανές, ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, θα πρέπει στον υπό κατάρτιση Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών να ύπαρξει πρόβλεψη για την συμπερίληψη του προσωπικού του κλάδου μας τόσο ως κατηγορία προσωπικού όσο και ως ένταξη στην οργανωτική δομή του Υπουργείου και μάλιστα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων. Επιτρέψατέ μας τη συμπληρωματική σκέψη στο σημείο αυτό, ότι η επιλογή αυτή συμβάλλει στο να αποφευχθούν εκ των υστέρων εμβαλωματικές – αποσπασματικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της καλής νομοθέτησης, οι οποίοι συνίστανται στην ορθολογική, αποτελεσματική και αποδοτική ένταξη του διαθέσιμου στελεχιακού δυναμικού. Ως εκ τούτου, με το παρόν παρακαλείσθε θερμώς όπως προβείτε στις αναγκαίες και κατάλληλες ενέργειες για την συμπερίληψη σχετικής πρόβλεψης στον υπό κατάρτιση Οργανισμό του Υπουργείου, του οποίου προϊστασθε, έτσι ώστε να πραγματωθεί η πρόβλεψη του νομοθέτη. Με ιδιαίτερη τιμή Οι αιτούντες Κ.α.α. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου–Διοικητικών Θεσμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικηγόρος Υψηλάντου αρ. 49-51, Αθήνα 115.21 chchr@otenet.gr τηλ. 210-72.35.322