• Σχόλιο του χρήστη 'Φωτεινή Καρατζαφέρη' | 27 Αυγούστου 2020, 11:06

    Άρθρο 249: Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στον υπό κατάρτιση Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών θα πρέπει να προβλέπεται η ένταξη στους υφιστάμενους κλάδους του Υπουργείου των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής & Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΔΟΕΠ) του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τις οργανικές τους θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών δυνάμει του π.δ. 81/2019 Α΄ 119, αναλόγως των τυπικών προσόντων και της φύσης των καθηκόντων τους. Η σύσταση νέου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού είναι αναιτιολόγητη και αχρειάστη, ενώ η αντιμετώπισή του στον Οργανισμό γίνεται αποσπασματικά. Συνιστά περιπτωσιολογική νομοθέτηση, η οποία αντιβαίνει στις αρχές του επιτελικού κράτους και της καλής νομοθέτησης, υπονομεύοντας την ορθολογική, αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της ΓΔΔΟΕΠ. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του νεοσυσταθέντα κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού «Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, στελεχώνουν τις Διευθύνσεις της Β΄ Γενικής Διεύθυνσης, ασκούν τα καθήκοντα που ανάγονται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων αυτών», ενώ, επιπλέον, «Όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, τους ανατίθενται, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου τους, καθήκοντα όμοια με αυτά που ασκούν στην Κεντρική Υπηρεσία.». Ωστόσο, διαπιστώνεται διαφορετική μεταχείρισή τους σε σχέση με συναδέλφους τους, οι οποίοι θα ασκούν παρόμοια καθήκοντα τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία, όσο και στις Αρχές Εξωτερικού (διαφορετικό μισθολόγιο, περιορισμός στην ανάληψη θέσεων ευθύνης, μη παραχώρηση διπλωματικής ιδιότητας κατά την υπηρεσία σε Αρχές Εξωτερικού, ατεκμηρίωτη προϋπόθεση τετραετούς παραμονής στην Κεντρική Υπηρεσία πριν την αίτηση για απόσπαση/ μετάθεση), η οποία ενδέχεται να αντιβαίνει στην καθιερούμενη με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχή της ισότητας, η οποία αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει την έκδηλα άνιση μεταχείριση. Ο δε τίτλος του νεοσυσταθέντα κλάδου είναι παραπλανητικός, καθώς δεν συνδέεται με τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων οι οποίοι θα ενταχθούν σε αυτόν, τα οποία «ανάγονται στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της Β’ Γενικής Διεύθυνσης» και δεν είναι διοικητικής φύσης. Συνεπώς, δύναται να δημιουργήσει σύγχυση ως προς τα καθήκοντά τους, καθώς και ως προς τη διαφοροποίηση μεταξύ των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και Διοικητικού Προξενικού. Το ασαφές πλαίσιο ένταξης του στελεχιακού δυναμικού της ΓΔΔΟΕΠ (μη αναλυτική περιγραφή στο Μέρος Γ` του υπό κατάρτιση Οργανισμού των θέσεων και καθηκόντων κατά βαθμό, αντίστοιχα όπως στους άλλους κλάδους του Υπουργείου, μη ρητή αναφορά στο άρθρο 230 στη δυνατότητα πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας), καθώς και η διακριτική μεταχείρισή σε βάρος του, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, λειτουργούν ως αντικίνητρα για την επιλογή παραμονής του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συνεπώς παρακωλύεται εν τοις πράγμασι η μεταφορά της τεχνογνωσίας στο κρίσιμο πεδίο της κοινής εμπορικής πολιτικής, το οποίο μεταφέρεται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε μία κρίσιμη περίοδο (αναθεώρηση εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, σημασία σύναψης και αποτελεσματικής επιβολής/ εφαρμογής εμπορικών συμφωνιών για την ενίσυση της οικονομίας και έξοδο από την κρίση, αύξηση των εμπορικών εντάσεων παγκοσμίως), καθώς και η επιτυχής πραγματοποίηση της ανακοινωθείσας μεταρρύθμισης, η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματική ενοποίηση των φορέων εξωστρέφειας της χώρας και στην ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας. Καταληκτικά σημειώνεται ότι δεδομένης της μεταφοράς των οργανικών θέσεων του στελεχιακού δυναμικού της ΓΔΔΟΕΠ από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και της παλαιότερης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων στο δημόσιο τομέα, δεν υπάρχει ικανός αριθμός κενών οργανικών θέσεων για τους υπαλλήλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να επέλεγαν την επιστροφή μέσω μετάταξης στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Με στόχο την προστασία των υπαλλήλων από τις συνέπειες των μεταβολών του πλαισίου της εργασιακής τους σχέσης, βάσει της αρχής της ασφαλείας δικαίου, θα πρέπει το στελεχιακό δυναμικό της ΓΔΔΟΕΠ να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία κινητικότητας και όχι αυτή να περιορίζεται αποκλειστικά στην επιλογή επιστροφής μέσω μετάταξης στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός. Αναλυτικό συναφές σημείωμα έχει σταλεί από στελέχη της ΓΔΔΟΕΠ στο γραφείο Υπουργού.