• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΚ' | 27 Αυγούστου 2020, 22:17

    Άρθρο 250: Κενά στις μεταβατικές διατάξεις για την ένταξη των ΣΓΕ στο νέο βαθμολόγιο Δεν προσδιορίζεται σαφώς ο τρόπος κατάταξης των ΣΓΕ στους βαθμούς του άρθρου 195, με αποτέλεσμα να εγείρεται, ως προς το σημείο αυτό, σειρά ζητημάτων: 1.Η διατύπωση ‘εντάσσονται αυτοδίκαια στους βαθμούς του άρθρου 195’ (νέο βαθμολόγιο) έρχεται σε αντίθεση με τη λογική της κατάταξης ‘με βάση διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης παρελθόντων ετών’, δεδομένου ότι το άρθρο 198 (τυπικά προσόντα προαγωγής) θέτει ως προϋπόθεση προαγωγής τον χρόνο υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για τη διατύπωση ‘με εξαίρεση αυτούς του Ακόλουθου Επικοινωνίας και του Γραμματέα Επικοινωνίας Γ΄’. Επομένως, τεκμαίρεται ότι οι υπάλληλοι ΣΓΕ κατατάσσονται αυτοδίκαια σε όλους τους υπόλοιπους βαθμούς; Αν ανήκω στον κλάδο ΣΓΕ και έχω 25 χρόνια υπηρεσίας, αλλά βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας με βάση τις παλαιές κατατάξεις, σε ποιο βαθμό κατατάσσομαι σήμερα; Σύμφωνα με το άρθρο 198, ο συγκεκριμένος χρόνος υπηρεσίας αντιστοιχεί σε Γενικό Σύμβουλο. Εάν έχω 12 χρόνια, θα καταταγώ στους Συμβούλους; Και τι γίνεται με τον περιορισμό στον αριθμό θέσεων; Θα υπάρξουν υπεράριθμοι ή όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε; 2.‘Εντάσσονται, αυτοδίκαια, στους βαθμούς του άρθρου 195’ θα σήμαινε ότι όλοι οι εν ενεργεία ΣΓΕ κατατάσσονται στο βαθμό που αντιστοιχεί στον χρόνο υπηρεσίας τους, διαφορετικά έχουμε καταφανώς διακριτική μεταχείριση υπέρ κάποιων υπαλλήλων που, λόγω συγκυριών, έλαβαν στο παρελθόν ανώτερο βαθμό με πολύ λιγότερο χρόνο υπηρεσίας έναντι εκείνων που, λόγω του εισαγόμενου ασφυκτικού περιορισμού στον αριθμό των θέσεων, κατά τα φαινόμενα θα υποχρεωθούν να παραμείνουν επ’ αόριστο στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας αν και με υπηρεσία πολλών ετών πάνω από αυτά που τους δίνουν δικαίωμα προαγωγής. Και μάλιστα διακριτική μεταχείριση με δυσμενείς οικονομικές συνέπειες σε εσωτερικό και εξωτερικό !!! 3.Τι ακριβώς σημαίνει η πρόβλεψη/διευκρίνιση σε ξεχωριστή παράγραφο ότι «οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι του Κλάδου Γραμματέων και Συμβούλων Επικοινωνίας, μη απόφοιτοι του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) εντάσσονται στους αντίστοιχους βαθμούς και θέσεις του κλάδου Δημόσιας Διπλωματίας του άρθρου 195» χωρίς καμιά αναφορά, στην περίπτωση αυτή, στις παλαιότερες κατατάξεις; Η αμέσως προηγούμενη παρ. 3 του ίδιου άρθρου δεν διέκρινε σε αποφοίτους και μη. Και ποιος είναι ο κλάδος ‘Δημόσιας Διπλωματίας’; Με την συγκεκριμένη διατύπωση δημιουργείται εύλογα η εντύπωση ότι νομοθετείται κάποιου τύπου ‘εύνοια’ για τους μη απόφοιτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της ΕΣΔΔΑ, κάτι που -εάν ισχύει- είναι απολύτως ανορθολογικό, κατάλοιπο μη αξιοκρατικών πρακτικών που παραπέμπουν σε παλαιότερες δεκαετίες. Μήπως να ξαναδείτε τις σχετικές μεταβατικές διατάξεις;