• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΚ' | 28 Αυγούστου 2020, 08:16

    Άρθρο 249 Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Η σύσταση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για την περίπτωση της πλειοψηφίας των υπαλλήλων που μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης επιλύει με τον πλέον δίκαιο τρόπο το ζήτημα που ανέκυψε με το Π.Δ.81/2019, δεδομένου ότι οι εν λόγω υπάλληλοι ανήκαν σε αυτόν τον κλάδο και στο φορέα προέλευσης. Τυχόν αντιστοίχηση αυτών με τους υπαλλήλους του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων του ΥΠΕΞ, πέραν από προκλητική, θα στερείτο και οιασδήποτε νομικής βάσης. Αν βέβαια τόσο οι υπάλληλοι του προαναφερθέντος κλάδου όσο και οι υπάλληλοι του κλάδου Ε.Ε.Π. διαθέτουν τα τυπικά (μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης σε εξειδικευμένα ζητήματα, εν προκειμένω σε θέματα εμπορικής πολιτικής) και ουσιαστικά προσόντα, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μελλοντική προκήρυξη του ΥΠΕΞ για την πλήρωση θέσεων Εμπειρογνωμόνων και να διορισθούν κατόπιν επιτυχίας σε ειδικό διαγωνισμό, προφορικό και γραπτό.