• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ (ΕΝΑΤ)' | 28 Αυγούστου 2020, 16:45

    Άρθρο 250 παρ. 6 Στο άρθρο 250, στις μεταβατικές διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού είναι περιττή η αναφορά στην παράγραφο 6, διότι οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας μη απόφοιτοι του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) έχουν ενταχθεί στους βαθμούς των Συμβούλων και Γραμματέων όπως και οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ, δυνάμει των διαπιστωτικών πράξεων Α.Π. 14718/27.7.2016 για τους Συμβούλους Επικοινωνίας και Α.Π. 14719/27.7.2016 για τους Γραμματείς Επικοινωνίας. Συνεπώς, απαλείφεται η παράγραφος 6. Άρθρο 250, Προσθήκη παραγράφου Στο άρθρο 250, στις μεταβατικές διατάξεις για τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος: «Το προσωπικό των κλάδων και ειδικοτήτων ΠΕ και ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, που υπηρετεί προσωρινώς-μεταβατικώς στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75/30.3.2020), εντάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές (άλλως προσωποπαγείς) θέσεις στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, σύμφωνα με όσα ορίζουν το άρθρο 4 § 5 του Π.Δ/τος 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119) και το άρθρο 3 § 2 του Π.Δ/τος 84/2019 (ΦΕΚ Α’ 123). Πρόκειται για υπαλλήλους υψηλών προσόντων, με μεγάλη προϋπηρεσία και εμπειρία στη μετάφραση-διερμηνεία. Έχουμε συνεργαστεί μαζί τους επί σειρά ετών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης-Επικοινωνίας και θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν προστιθέμενη αξία στο σημαντικό έργο του Υπουργείου Εξωτερικών. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε την ένταξή τους.