• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΔΥ)' | 30 Αυγούστου 2020, 18:34

    Άρθρο 248 παρ. 2 (Αντιστοίχιση βαθμών διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων) Εισάγεται, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΥΠΕΞ, αντιστοίχιση βαθμών μεταξύ διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων, η οποία αναφέρεται στην αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής (ΑΥΑ). Επί της αρχής, κάθε αντιστοίχιση βαθμών μεταξύ διπλωματικών και διοικητικών υπαλλήλων είναι λανθασμένη, αφού δεν δύναται να υπάρξει σύγκριση ούτε ως προς τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ούτε ως προς τη διαδικασία πρόσληψης, ούτε ως προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες που αναλαμβάνουν οι εν λόγω κλάδοι, όπερ αναγνωρίζεται και στο άρθρο 235 παρ. 2. Άλλωστε, σε καμία υπηρεσία του Δημοσίου όπου υπηρετούν υπάλληλοι ή λειτουργοί με ειδικά προσόντα και ευθύνες, αμειβόμενοι με ειδικό μισθολόγιο, δεν προβλέπεται παρόμοια αντιστοίχιση (π.χ. μεταξύ δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, μελών ΔΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ, ιατρών και νοσηλευτών κ.ο.κ.), ακόμα και όταν είναι όμοια τα τυπικά τους προσόντα. Κατά μείζονα λόγο είναι απαράδεκτη η εξομοίωση ως προς την ΑΥΑ, δεδομένου ότι το κόστος ζωής για τους διπλωματικούς υπαλλήλους στο εξωτερικό είναι σαφώς υψηλότερο, λόγω των αυξημένων εξόδων παράστασης που συνδέονται άρρηκτα με την εκπροσώπηση της χώρας και τον ρόλο του διπλωματικού υπαλλήλου διεθνώς (κατοικία σε συγκεκριμένες περιοχές, καθιερωμένες κοινωνικές υποχρεώσεις, κ.ο.κ.). Επιπλέον, ο τρόπος που υλοποιείται η αντιστοίχιση βαθμών είναι ανορθολογικός και αντίθετος στην αρχή της ισότητας. Ο εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης («Γραμματέας Δ’»), οι οποίοι διορίζονται με τυπικό προσόν το Απολυτήριο Λυκείου (άρθρο 218) και ασκούν καθήκοντα «γραμματειακής, διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης, χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή, τηλεφωνητών και αρχειοφυλάκων» (άρθρο 217), αντιστοιχεί με τον εισαγωγικό βαθμό του Διπλωματικού Κλάδου. Παράλληλα, οι προβλεπόμενοι και για τους δύο κλάδους χρόνοι προαγωγής ταυτίζονται (άρθρα 219 και 167), πράγμα που σημαίνει ότι διπλωματικός και μη πτυχιούχος διοικητικός υπάλληλος που διορίστηκαν ταυτόχρονα θα λαμβάνουν την ίδια ΑΥΑ για το μεγαλύτερο τμήμα της καριέρας τους. Οι δε πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι προάγονται ταχύτερα στους «αντίστοιχους» βαθμούς, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικώς υψηλότερη ΑΥΑ από διπλωματικό υπάλληλο με όμοια προϋπηρεσία (άρθρα 205 και 212). Το πλέον παράδοξο αποτέλεσμα προκύπτει από την σύγκριση με όσους διοικητικούς υπαλλήλους έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα, αφού, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, ως εισαγωγικός βαθμός λογίζεται ο βαθμός του Γραμματέα Β΄(«αντίστοιχος» ως προς την ΑΥΑ με τον Γραμματέα Πρεσβείας Β’), ενώ για τους αποφοίτους της ΕΣΔΑ και τους κατόχους διδακτορικού ο βαθμός Γραμματέα Α’. Κατά συνέπεια, απόφοιτος της ΕΣΔΑ που υπηρετεί ως διοικητικός υπάλληλος έχει ως εισαγωγικό βαθμό τον βαθμό που αντιστοιχεί στον Γραμματέα Πρεσβείας Α’, ενώ ο διπλωματικός υπάλληλος, με αυξημένα προσόντα, λόγω του σαφώς απαιτητικότερου εισαγωγικού διαγωνισμού, με αυξημένες ευθύνες, αυξημένες δαπάνες διαβίωσης και με καθήκοντα εκπροσώπησης της Χώρας στο εξωτερικό, θα χρειαστεί να παραμείνει στην υπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη για να φθάσει στον βαθμό αυτό και να λάβει την αντίστοιχη ΑΥΑ. Δεδομένου μάλιστα ότι τα ακαδημαϊκά προσόντα δεν λαμβάνονται υπόψιν για τις προαγωγές των διπλωματικών υπαλλήλων, η παράλογη αντιστοίχιση βαθμών μεταξύ εντελώς διαφορετικών κλάδων, οδηγεί σε πρόδηλα δυσμενή διάκριση σε βάρος διπλωματικού υπάλληλου με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Ο συνάδελφός του με όμοια αρχαιότητα, όμοια τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά σαφώς λιγότερο απαιτητικά καθήκοντα και ευθύνες ευνοείται συγκριτικά, κερδίζοντας έως και 10 έτη υπηρεσιακής εξέλιξης χάρη σε ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν σαφώς λιγότερη συνάφεια με τα καθήκοντά του, που είναι κυρίως «διοικητικής, προξενικής και γραμματειακής φύσης» (άρθρο 203 παρ. 2), απ’ ό,τι έχουν με τα πολύ πιο σύνθετα καθήκοντα του διπλωματικού υπαλλήλου. Παράλληλα, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν ως τυπικό προσόν η φοίτηση στη Διπλωματική Ακαδημία. Η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματος του διπλωματικού υπαλλήλου επιβάλλει το ποσοστό ΑΥΑ για τους διπλωματικούς υπαλλήλους να είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα ανώτερο από αυτό που προβλέπεται για τον αντίστοιχης προϋπηρεσίας διοικητικό υπάλληλο με τα πλέον υψηλά τυπικά προσόντα (π.χ. απόφοιτος ΕΣΔΑ/ κάτοχος διδακτορικού). Διαφορετικά, ο προϊστάμενος θα έχει συνολικά χαμηλότερες αποδοχές από τον υφιστάμενό του, και μάλιστα ceteris paribus, δηλαδή χωρίς να υφίσταται διαφορά μεταξύ τους ως προς τον χρόνο προϋπηρεσίας, τις οικογενειακές υποχρεώσεις ή ακόμα και τα ακαδημαϊκά προσόντα(!). Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι αντίθετο στην αρχή της ισότητας και συνιστά δυσμενή διάκριση εις βάρος του διπλωματικού κλάδου. Είναι, επιπλέον, αντίθετο σε κάθε έννοια αριστείας και αξιοκρατίας.