• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΡ' | 31 Αυγούστου 2020, 09:37

    Αναφορικά με την κατάταξη του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, επειδή διατυπώθηκαν διάφορες ανακρίβειες, υπενθυμίζονται τα εξής: Ουδέποτε υπήρξε απόφαση ΓΣ που ζήτησε κατάργηση της κατάταξης και ένταξη μόνο με βάση την αρχαιότητα. Σε ενημερωτική Συνέλευση (Μάριος 2020) ζητήθηκε η υποβολή υπομνήματος προς την πολιτική ηγεσία με τη γενική θέση περί υπαγωγής του κλάδου με καθεστώς αντίστοιχο με αυτό των ΟΕΥ, θέση που υλοποιείται πλήρως όπως προκύπτει από τις διατάξεις του προς διαβούλευση Οργανισμού. Αντιθέτως, με Γενική Συνέλευση της ΕΝΑΤ (21.3.2012) είχε αποφασιστεί η κατάταξη με μετρήσιμα κριτήρια - με μοριοδότηση κριτηρίων – των στελεχών του Κλάδου στους βαθμούς των Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Η απόφαση αυτή ελήφθη διότι είχαν δημιουργηθεί ανορθολογισμοί και πολλές προσφυγές κατά της προηγούμενης κατάταξης, που ήταν μνημείο αυθαιρεσίας και στην οποία δεν υπήρχαν καθόλου κριτήρια, παρά μόνο κομματικά και πελατειακά. Ειδικότερα, η εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων διατυπώθηκε αναλυτικά ήδη από το 2012 σε απόφαση της ΓΣ της 21.03.2012, τροποποιήθηκε το 2014 και αποτυπώθηκε εν τέλει στον Νόμο 4339/2015, από τον οποίο προέκυψαν οι διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης. Οι αναφερόμενες διοικητικές πράξεις, οι οποίες δεν έχουν καταδικαστεί από ΓΣ - ζητούσαμε απλώς κάποιες αλλαγές στα μόρια και προαγωγές κατ’ έτος με επανυπολογισμό των μορίων – δεν καταργήθηκαν με διοικητική πράξη από το προηγούμενο Υπουργείο, δεν έχουν ανακληθεί από τη Διοίκηση και δεν έχουν ακυρωθεί από Δικαστήριο παρά το γεγονός ότι προσέφυγαν ελάχιστοι συνάδελφοι επειδή έχασαν το βαθμό τους, που είχαν από την προηγούμενη αυθαίρετη κατάταξη. Επιπλέον, δεν μπορούμε κάθε πέντε χρόνια να αλλάζουμε κριτήρια κατάταξης και κάθε φορά κάποιοι να είναι δυσαρεστημένοι με την ισχύουσα κατάταξη και να επιδιώκουν αλλαγή των κριτηρίων. Ακόμη και εάν η κατάταξη αλλάξει, θα υπάρξουν και πάλι προσφυγές κατά της νέας κατάταξης του ΥΠΕΞ, διότι υπάρχει το τεκμήριο της νομιμότητας και το δικαίωμα τόσο στο βαθμό όσο και στη σειρά κατάταξης. Θα πρέπει κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι αποσκοπούν μόνο στο προσωπικό όφελος, να αναλογισθούν τι σημαίνει μία νέα κατάταξη και να μην θέτουν το κύρος του Κλάδου σε δοκιμασία και περιπέτειες. Υπενθυμίζεται ότι η μεταφορά του Κλάδου στο ΥΠΕΞ δεν έγινε για να ικανοποιηθούν μεμονωμένες στοχεύσεις (κατάταξη, βαθμολόγιο), αλλά για χάρη του δημοσίου συμφέροντος, που επιτάσσει την ευθυγράμμιση των δράσεων της εξωτερικής Υπηρεσίας κάτω από μία ενιαία Αρχή, τον Πρέσβη και εν γένει το ΥΠΕΞ - καταδικάζοντας το μοντέλο της διαρχίας, που - ανορθολογικά και επιζήμια για τη χώρα – επικράτησε για αρκετές δεκαετίες. Η ένταξη του Κλάδου στο ΥΠΕΞ έγινε για να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να εξοικονομηθούν πόροι και να αναπτυχθεί ένας ισχυρός πυλώνας άσκησης της Δημόσιας Διπλωματίας. Η επίκληση ότι «συνάδελφος με ευδόκιμη 35ετή υπηρεσία, τόσο στην ΚΥ όσο και στο εξωτερικό και σε Αρχή δυσμενών συνθηκών, που κατείχε τον βαθμό του Συμβούλου Α’ με την προηγούμενη διοικητική πράξη που ίσχυε μέχρι το 2015, έχασε τον βαθμό και αναμένεται να αφυπηρετήσει με το βαθμό του Γραμματέα Α’»,- αφήνοντας να εννοηθεί η αυθαιρεσία της κατάταξης - είναι εντελώς προσχηματική, καθώς η υπάλληλος μοριοδοτήθηκε με 15 κριτήρια και σε σύγκριση με τους άλλους υπαλλήλους του Κλάδου κατατάχθηκε χαμηλά. Το ίδιο θα συμβεί και στο ΥΠΕΞ. Σύμφωνα με το άρθρο 199, για την προαγωγή από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ απαιτείται δοκιμασία η οποία οργανώνεται από τη Διπλωματική Ακαδημία, ενώ οι προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Β΄ ενεργούνται κατ’ εκλογή με σύγκριση των υπαλλήλων που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Το πνεύμα του Νομοθέτη του Οργανισμού του ΥΠΕΞ είναι απολύτως σαφές και αποτυπώνεται πλήρως στο άρθρο 199 για τις Προαγωγές, για τις οποίες δεν προκρίνει την σειρά αρχαιότητας - παρά μόνο εντός των ενιαίων βαθμών – και θέτει μία σειρά από κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι οι προαγωγές θα γίνουν από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β΄ με δοκιμασία για όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξάρτητα από την αρίθμηση της κατάταξης. Το ίδιο ισχύει και για τις προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Α΄ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β. Συνεπώς, σε τι εξυπηρετεί η επανακατάταξη του Κλάδου, αφού οι προαγωγές δεν θα γίνονται με βάση την αρχαιότητα; Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η πλήρης εξομάλυνση και ώσμωση με το ΥΠΕΞ και να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαδικασία που θα καθυστερήσει την ενσωμάτωσή μας στο νέο φορέα.