• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Τζήκα' | 31 Αυγούστου 2020, 09:04

    Άρθρο 250- Ένταξη του προσωπικού που υπηρετεί στο Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού στην έδρα του ΣΑΕ Στην διάταξη του άρθρου 250 προστίθεται παράγραφος 11 σύμφωνα με την οποία: «Το προσωπικό που υπηρετεί στο Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εντάσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ως διοικητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Εξωτερικών». Η μεταφορά του προσωπικού αυτού είναι αναγκαία δεδομένου ότι με την διάταξη του άρθρου 253, άρθρο τρίτο παρ 1γ η γραμματειακή υποστήριξη στο «Κοινόν» περιέρχεται πλέον από το Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, ενώ μέχρι τώρα την γραμματειακή υποστήριξη παρείχε το προσωπικό που είχε προσλάβει το Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λυθεί η σχέση εργασίας του (ΝΣΚ 192/2014). Σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος Αποδήμου Ελληνισμού αυτό διοικείται από το προεδρείο του ΣΑΕ, οπότε και η ένταξη του προσωπικού του Ιδρύματος Αποδήμου Ελληνισμού, που ασκούσε την διοικητική υποστήριξη της Συνέλευσης και της Διοίκησης του ΣΑΕ, επιλύει τα ζητήματα που δημιουργούνται από την μεταφορά της διοικητικής υποστήριξης του ΣΑΕ από το Ίδρυμα Αποδήμου Ελληνισμού στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.