• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΚ' | 31 Αυγούστου 2020, 09:39

    Εκ των ων ουκ άνευ η πρόβλεψη διορισμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο βαθμό του Γραμματέα Α΄ αφενός μεν λόγω της ταχείας εξέλιξης αυτών τουλάχιστον βαθμολογικά, όπως αποτυπώνεται εξάλλου στον ιδρυτικό νόμο της Σχολής (Ν. 1388/1983) και στο Π.Δ. 57/2007, αφετέρου δε λόγω των αυξημένων τυπικών τους προσόντων(κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών). Ανάλογα βαθμολογικά "προνόμια" απολαμβάνουν οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ και στο λοιπό Δημόσιο. Σημειώνεται δε ότι με τον ισχύοντα νόμο περί βαθμολογικής διάρθρωσης στο Δημόσιο (Ν.4369/2016) εισαγωγικός βαθμός για τους αποφοίτους είναι ο βαθμός Β΄. Ως εκ τούτου, τόσο με τη νέα ρύθμιση του σχεδίου, η οποία κινείται στη σωστή κατεύθυνση, όσο και με τον ισχύοντα νόμο, οι διοικητικοί υπάλληλοι-απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ εξακολουθούν και λαμβάνουν το ίδιο ποσοστό Αποζημίωσης Υπηρεσίας Αλλοδαπής όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ενώ πρόκειται για κατ΄ευφημισμόν αντιστοίχηση τους με το βαθμό του Γραμματέα Α΄(βαθμίδα που υφίσταταται στον Διπλωματικό Κλάδο). Όποια "ενόχληση" εκ μέρους του Διπλωματικού Κλάδου αναφορικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων κρίνεται ως αδικαιολόγητη.