• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΘ' | 31 Αυγούστου 2020, 09:03

    Το νέο βαθμολόγιο των Διοικητικών - Προξενικών, όπως αποτυπώνεται στο παρόν σχέδιο, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, ενώ και η πρόβλεψη διορισμού των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) στο βαθμό του Γραμματέα Α΄ αφενός μεν λόγω της ταχείας εξέλιξης αυτών τουλάχιστον βαθμολογικά, όπως αποτυπώνεται εξάλλου στον ιδρυτικό νόμο της Σχολής (Ν. 1388/1983) και στο Π.Δ. 57/2007, αφετέρου δε λόγω των αυξημένων τυπικών τους προσόντων(σχεδόν όλοι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων σπουδών) και των πλέον απαιτητικών και ανταγωνιστικών εξετάσεων στις οποίες συμμετείχαν είναι εξαιρετικά ορθή. Σημειώνεται δε ότι με τον ισχύοντα νόμο περί βαθμολογικής διάρθρωσης στο Δημόσιο (Ν.4369/2016) εισαγωγικός βαθμός για τους αποφοίτους είναι ο βαθμός Β΄. Ως εκ τούτου, τόσο με τη νέα ρύθμιση του σχεδίου όσο και με τον ισχύοντα νόμο, οι διοικητικοί υπάλληλοι-απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ εξακολουθούν και λαμβάνουν το ίδιο ποσοστό Αποζημίωσης Υπηρεσίας Αλλοδαπής όταν υπηρετούν στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ενώ πρόκειται για κατ΄ευφημισμόν αντιστοίχηση τους με το βαθμό του Γραμματέα Α΄(βαθμίδα που υφίσταταται στον Διπλωματικό Κλάδο). Η στοχοποίηση απο πλευράς Διπλωματικών Υπαλλήλων των διοικητικών υπαλλήλων και ειδικά των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ, οι οποίοι στηρίζουν τις οριζόντιες δομές του ΥΠΕΞ καθώς και τα Προξενικά Γραφεία χωρίς να διαθέτουν ειδικό μισθολόγιο (όπως οι Διπλωμάτες αλλά και οι συναπόφοιτοι ΟΕΥ), είναι απαράδεκτη και αδικαιολόγητη.