• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΕΛΛΑ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ' | 31 Αυγούστου 2020, 11:30

    Αμηχανία, έλλειψη σχεδιασμού και προχειρότητα διέπει –κατά τη γνώμη μου- και τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 249) για το μεταφερόμενο προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, «με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνεται πρόνοια για την ένταξή τους στους υφιστάμενους διοικητικούς Κλάδους του Υπουργείου Εξωτερικών...», πρόνοια η οποία όφειλε να έχει ληφθεί από τον Ιούλιο του 2019, οπότε και με πολιτική απόφαση μεταφέρθηκαν στο ΥΠΕΞ, με το Π.Δ. 81/8.7.2019. Η «πρόνοια» που λαμβάνεται είναι η σύσταση ενός «υβριδικού» κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, για μια ανομοιογενή ομάδα πενήντα (50) συνολικά υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική Δ/νση, σύμφωνα με τη διαπιστωτική του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω0ΛΣ465ΧΙ8-ΕΧ9) οι οποίοι όμως διέπονται από διαφορετική εργασιακή σχέση με το Δημόσιο (Μόνιμοι /ΙΔΑΧ), ανήκουν σε διαφορετικές Κατηγορίες προσωπικού (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ), σε διαφορετικούς Κλάδους (Διοικητικού-Οικονομικού /Μηχανικών /Μεταφραστών / Πληροφορικής, κλπ) και -ως υγιής Υπηρεσία με συνέχεια στη θεσμική μνήμη, διαθέτουν διαφορετικό βαθμό εμπειρίας στα θέματα της Γενικής Δ/νσης από ένα (1) έως και περισσότερα από εικοσιπέντε (25) έτη. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται «υβριδικός», διότι ενώ παραπέμπει σε υφιστάμενο κλάδο της Δημόσιας Διοίκησης και δή μόνο των Μονίμων και όχι των ΙΔΑΧ υπαλλήλων, • δεν διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, • εξελίσσεται βαθμολογικά με τις διατάξεις άλλου Κλάδου του ΥΠΕΞ (του Διοικητικού Προξενικού) -τον οποίο και μπορεί να μην επιλέξει αρχικά ο εκάστοτε υπάλληλος, • ακολουθεί τις διατάξεις του ιδίου αυτού Κλάδου για τις μεταθέσεις -αλλά μετά την παρέλευση τετραετίας (!!!), • δεν δύναται να αναλάβει Θέση Ευθύνης ούτε στο ΥΠΕΞ αλλά ούτε και σε άλλο Υπουργείο -διότι οι αποσπάσεις απαγορεύονται, κοκ. Επιπλέον, στους υπαλλήλους που θα αιτηθούν να ενταχθούν στον Κλάδο στερείται το δικαίωμα της εκπροσώπησης, λόγω του πολύ μικρού αριθμού τους, ο οποίος θα βαίνει συνεχώς μειούμενος λόγω συνταξιοδοτήσεων καθώς αποτελεί «ad hoc» Κλάδο, που προχείρως εφευρέθηκε και δεν προβλέπεται η συνέχιση της στελέχωσής του. Η φοβική (από ποιους άραγε?) έως και προσβλητική αυτή αντιμετώπιση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που επί σειρά ετών εργάστηκαν σκληρά προκειμένου να προάγουν τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις της χώρας, σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ΥΠΕΞ και άλλων Υπουργείων, αποκτώντας την ανάλογη επαγγελματική εμπειρία, σίγουρα δε συνάδει με την οργάνωση του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους εν έτει 2020 και δεν υπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον. Όταν, παγκοσμίως, η εμπειρογνωμοσύνη στο Δημόσιο Τομέα τείνει να αποτελεί προαπαιτούμενο, η Ελλάδα οπισθοδρομεί στο Πελατειακό αντί του -επικαλούμενου- Επιτελικού Κράτους. Στέλλα Σ. Παπουτσή Στέλεχος του τομέα «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» πλέον της εικοσαετίας.