• Σχόλιο του χρήστη 'Κ.Σπανοπούλου' | 31 Αυγούστου 2020, 13:51

    Άρθρο 249 Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με το Π.Δ 81/8-7-2019, η Γενική Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΔΟΕΠ) του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μεταφέρθηκε ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η ενοποίηση σε μια δομή των επιμέρους υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάπτυξη της οικονομικής διπλωματίας της χώρας αποτέλεσε κυβερνητική προτεραιότητα. Για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος αυτού του εγχειρήματος, θα πρέπει οι διαρθρωτικές αλλαγές να λαμβάνουν υπόψη, εκτός των άλλων, τον κρίσιμο παράγοντα του ανθρώπινου δυναμικού και τη βέλτιστη αξιοποίησή του προς όφελος του Δημοσίου. Η διεύρυνση των πεδίων, με τη μεταφορά των νέων αρμοδιοτήτων, θα πρέπει να συνοδεύεται από την αξιοποίηση του γνωστικού κεφαλαίου των στελεχών της ΓΔΔΟΕΠ. Η πλειοψηφία των στελεχών διαθέτουν αυξημένα προσόντα και εμπειρία και ανταποκρίνονται στο χειρισμό ιδιαίτερα απαιτητικών και υψηλής εξειδίκευσης αντικειμένων, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε ένα πλαίσιο ομαλής και δίκαιης ένταξής τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, θα μπορέσει να αξιοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη τους, να μεταφερθεί η τεχνογνωσία που διαθέτουν στο κρίσιμο πεδίο της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και να διατηρηθεί η θεσμική μνήμη.