• Σχόλιο του χρήστη 'Giorgos Delendas' | 31 Αυγούστου 2020, 13:23

    Άρθρο 249: Μεταβατικές διατάξεις για τις μεταφερόμενες υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η απόφαση για ενοποίηση όλων των υπηρεσιών εξωτερικού εμπορίου και εξωστρέφειας υπό μια στέγη έχει θετικό πρόσημο. Θα έπρεπε να έχει σχεδιαστεί πιο προσεκτικά ώστε να οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η δημιουργία νέου Κλάδου «ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού», εξαιρετικά ολιγομελούς και ο οποίος θα φθίνει αριθμητικά στην πορεία του χρόνου, αποτελεί λύση αμφίβολης βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας, δεδομένης και της ανισότητας που προκύπτει εκ των πραγμάτων μεταξύ των υπηρετούντων στη νέα Β’ Γενική Διεύθυνση, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης, τις μεταθέσεις, τις μισθολογικές διαφορές – ιδίως σε βάθος χρόνου – , τη δυνατότητα εκπροσώπησης σε συλλογικά όργανα κλπ. Ταυτόχρονα, η μεγάλη ασάφεια αναφορικά με τη φύση των καθηκόντων του νέου αυτού Κλάδου, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία όσο και στο εξωτερικό, οδηγεί σε έντονη ανασφάλεια που επίσης δε λειτουργεί ως επαρκές κίνητρο ένταξης για τους μεταφερόμενους στο ΥΠΕΞ υπαλλήλους της ΓΔΔΟΕΠ. Παράλληλα, μέσω της εν λόγω ρύθμισης δεν επιλύεται το ζήτημα ομαλής ένταξης στο ΥΠΕΞ και των υπολοίπων Κλάδων, πέραν των ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετούσαν έως σήμερα στην ΓΔΔΟΕΠ (Ε.Ε.Π, ΠΕ Μηχανικών κλπ), ενώ η λύση των προσωποπαγών θέσεων τους στερεί από οιαδήποτε υπηρεσιακή δυνατότητα είχαν προηγουμένως στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.Ως εκ τούτου, προτείνεται να επανεξεταστεί η ένταξη των υπαλλήλων σε υφιστάμενους κλάδους του ΥΠΕΞ, βάσει των προβλέψεων του προηγούμενου σχεδίου νόμου του Μαρτίου 2020. Υπενθυμίζονται στο σημείο αυτό σχετικά αναλυτικά σχόλια και προτάσεις υπαλλήλων της ΓΔΔΟΕΠ που είχαν αποσταλεί προς την πολιτική ηγεσία, βάσει του προηγούμενου σχεδίου νόμου το Μάρτιο του 2020, καθώς και επόμενο υπόμνημα υπαλλήλων που ακολούθησε τον Ιούνιο 2020.Τέλος, σε ό, τι αφορά τη δομή της νέας Διεύθυνσης Πολυμερών Σχέσεων, προτείνεται να γίνει πιο ορθολογικός σχεδιασμός ειδικά σε ό,τι αφορά το δεύτερο τμήμα της Δ/νσης, καθώς σε αυτό συγκεντρώνονται σχεδόν όλα, εκτός από δύο-τρία, τα αντικείμενα ολόκληρης της πρώην ΓΔΔΟΕΠ. Θα πρέπει, συνεπώς, να εξεταστεί η περαιτέρω κατάτμηση του εν λόγω τμήματος. Ακόμα και υποθέτοντας το μέγιστο επίπεδο ικανότητας του/της προϊσταμένου/ης στο τμήμα αυτό, θα είναι αδύνατον να λαμβάνει πλήρη εικόνα των εισερχομένων εγγράφων, να αποκτά την απαιτούμενη σε επίπεδο τμηματάρχη αναλυτική γνώση επί όλων των θεμάτων, να οργανώνει, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλα τα επείγοντα ζητήματα που προκύπτουν, να παρέχει σε όλους τους υπαλλήλους του επαρκείς και ασφαλείς κατευθύνσεις, να κάνει ορθές επισημάνσεις και διορθώσεις και να έχει την απαιτούμενη διαύγεια και ψυχραιμία ώστε να μη γίνονται επικίνδυνα λάθη ή παραλείψεις.