• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Γ.' | 31 Αυγούστου 2020, 13:28

    Το ΠΔ 81/19 με το οποίο μεταφέρθηκε η Γενική Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΔΟΕΠ), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, στο Υπουργείο Εξωτερικών δημοσιεύτηκε και ισχύει από τον Ιούλιο του 2019. Όλο αυτό το διάστημα οι αρμοδιότητες ασκούνταν από τους υπαλλήλους της ΓΔΔΟΕΠ αποκλειστικά, όπως γινόταν και πριν τη μεταφορά, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στο νέο διοικητικό περιβάλλον. Δεδομένου ότι οι υπάλληλοι της ΓΔΔΟΕΠ έχουν περάσει από αυστηρές διαδικασίες επιλογής (διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ), έχουν μακρά εμπειρία και ασκούν τα καθήκοντά τους το τελευταίο έτος ήδη ως υπηρετούντες υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως νεοεισερχόμενοι στο Υπουργείο. Κατά συνέπεια, δεν δικαιολογείται η δημιουργία νέου κλάδου και τα στελέχη της ΓΔΔΟΕΠ είναι λογικό να ενταχθούν στους αντίστοιχους των καθηκόντων και των προσόντων τους κλάδους που ήδη υπάρχουν.