• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης Αψούρης' | 29 Μαΐου 2018, 10:38

    παρ. 3: Θα πρέπει να υπάρξει κάποιος άλλος τρόπος για την εξακρίβωση της βασιμότητας των αντιρρήσεων των πιστωτών από την προσφυγή της εταιρείας στο Δικαστήριο. Ενδεχομένως θα μπορούσε η εταιρεία να προχωρήσει στη μείωση αν η επάρκεια των περιουσιακών της στοιχείων και/ή των ήδη υφισταμένων εγγυήσεων προς τους εναντιούμενους πιστωτές προκύπτει από πρόσφατες, ηλεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή έκθεση ελεγκτικού ή χρηματοπιστωτικού οίκου. Σε αυτή την περίπτωση οι πιστωτές θα δικαιούνται να προσφύγουν κατά της αύξησης και να ζητήσουν προσωρινή δικαστική προστασία. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να προβλεφθεί ότι στην περίπτωση που η εταιρεία καταδείξει ότι οι αντιρρήσεις των πιστωτών είναι αβάσιμες, να καταπίπτει εις βάρος τους χρηματική ποινή ή ποινική ρήτρα υπέρ της εταιρείας ίση (ή και διπλάσια) του ποσού της μείωσης. Προϋπόθεση δε του παραδεκτού των αντιρρήσεων να είναι η κατάθεση εγγυοδοσίας από τους πιστωτές ίση προς το 50% του εν λόγω ποσού.