• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:47

    Άρθρο 61 παρ. 2: Η παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 δεν φαίνεται να εξυπηρετεί δεδομένου ότι, ανάλογα και με τους όρους του προγράμματος και του είδους των εκδιδόμενων ομολογιών, ενδέχεται να μην τηρείται πάντοτε μητρώο ομολογιούχων επί του οποίου να ισχύουν αναλογικά τα όσα ορίζονται για τις μετοχές και το βιβλίο μετόχων. Προτείνεται η αντικατάσταση της παρ. 2 με ρητή περιγραφή του τρόπου μεταβίβασης ονομαστικών ομολογιών, ως ακολούθως, «Οι ονομαστικές ομολογίες μεταβιβάζονται με επισημείωση της μεταβίβασης επί του υφιστάμενου και μεταβιβαζόμενου (ολικώς η μερικώς) τίτλου ομολογιών, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ομολογιούχο ή τους πληρεξουσίους αυτών. Δεν απαιτείται η διενέργεια της ως άνω επισημείωσης αν η εκδότρια εταιρεία λάβει αντίγραφο συμφωνίας μεταβίβασης των σχετικών ομολογιών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στους όρους του ομολογιακού δανείου, σε αυτήν όμως την περίπτωση η εκδότρια εταιρεία θα πρέπει να ακυρώσει (μερικώς ή ολικώς) τον σχετικό τίτλο ομολογιών στον οποίο αφορούν οι μεταβιβαζόμενες ομολογίες και να αντικαταστήσει (μερικώς η ολικώς) αυτόν με νέο τίτλο ο οποίος θα ενσωματώνει τις μεταβιβασθείσες ομολογίες και θα εκδίδεται στο όνομα του αποκτώντος ομολογιούχου, παραδιδόμενος σε αυτόν. Οι ανώνυμες ομολογίες μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών πραγμάτων. Για τις ομολογίες σε αποϋλοποιημένη μορφή εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 41».