• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:22

    Άρθρο 101 παρ. 2: Προτείνεται η ακριβέστερη οριοθέτηση της έννοιας «ολοκλήρωση της συναλλαγής» εντός της ίδιας παραγράφου, προς αποφυγή ερμηνευτικών δυσχερειών, ενόψει της ποικιλομορφίας συναλλαγών που θα καλύπτονται υπό το μανδύα του νέου άρθρου 99.