• Στο άρθρο 31 παρ. 1 εδ. β θεωρούμε ότι εκ παραδρομής δεν διευκρινίζεται στο εδάφιο β της παρ. 1 ότι η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου από τη Διεύθυνση Εταιρειών αφορά στις εταιρίες που εμπίπτουν στον έλεγχο νομιμότητάς της, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο εδάφιο α. Ως εκ τούτου προτείνουμε το άρθρο 31 παρ. 1 εδ. β να αναδιατυπωθεί ως εξής: Άρθρο 31 παρ 1β β) Η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) των παραπάνω εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις των εταιρικών νόμων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.