• Σχόλιο του χρήστη 'Παύλος Βουλουτιάδης' | 8 Μαΐου 2019, 09:17

    Σχετικά με το άρθρ.2 παρ. 2 και την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτοκόλλου 8510 / 23-01-2017 απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ, Τμήμα θεσμικών Ρυθμίσεων και ΓΕΜΗ, σε προσωπικό ερώτημα : Η νομική θεωρία και η νομολογία έχουν κάνει δεκτό ότι, ακόμη κι αν δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απαριθμούμενων στο νόμο εμπορικών πράξεων, εμπορική πράξη είναι γενικά κάθε πράξη (συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών) που περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει δε τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου, αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει. Συνεπώς, εάν ένα φυσικό πρόσωπο ασκεί δραστηριότητες με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά θεωρείται έμπορος. Ωστόσο, έχει επίσης γίνει δεκτό από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ότι υπηρεσίες οι οποίες συνιστούν ουσιαστική παροχή, με την οποία ικανοποιείται άμεσα μια ανθρώπινη ανάγκη, δηλ. αυτές που παραδοσιακά κατηγοριοποιούνται ως υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων όπως π.χ του δικηγόρου, του ηθοποιού ή του καθηγητή βρίσκονται εκτός εμπορίου και Εμπορικού Δικαίου λόγω του ιδιαίτερα στενού προσωπικού δεσμού των προσώπων αυτών με τους πελάτες τους αλλά και γιατί προέχει το επιστημονικό ή το καλλιτεχνικό στοιχείο. Σε άλλες δε γνωμοδοτήσεις, το ΝΣΚ έχει κρίνει επιπλέον ότι εμπορικές πράξεις που γίνονται στα πλαίσια άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος μπορεί να μην προσδώσουν σε φυσικό πρόσωπο την εμπορική ιδιότητα εφόσον προέχει η προσωπική εργασία και τυχόν "κέρδος" αποτελεί ουσιαστικά αμοιβή για τη σωματική καταπόνηση του εν λόγω προσώπου. Το επάγγελμα του ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ - ΤΕΛ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ, διέπεται από τις διατάξεις του ν. 718/77 "περί Εκτελωνιστών" (ΦΕΚ 304Α'),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου "Φυσικά πρόσωπα που ενεργούν κατά κύριο επάγγελμα εκτελωνιστικές εργασίες νοούνται ως εκτελωνιστές", ενώ ως εκτελωνιστικές εργασίες ορίζονται οι "κατά τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών προκειμένου για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων. Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για την διακίνηση των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και του Τέλους Ταξινόμησης". Στον ίδιο νόμο προσδιορίζεται επίσης ότι οι εκτελωνιστικές εργασίες ενεργούνται προκειμένου για εμπορεύματα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα από τον δικαιούχο αυτών αυτοπροσώπως ή από τρίτο πρόσωπο με ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ενώ για εμπορεύματα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα οι εκτελωνιστικές εργασίες ενεργούνται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών ή από τρίτο πρόσωπο με ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ. Από το συνδυασμό όλων των ανωτέρω προκύπτει πως στο επάγγελμα του Εκτελωνιστή - Τελ. Αντιπροσώπου, εφόσον αυτό ασκείται από ένα φυσικό πρόσωπο μεμονωμένα (ατομική επιχείρηση χωρίς υπαλλήλους και ιδιαίτερη προσωπική σχέση με τους πελάτες), δεν υπερισχύει το στοιχείο της ριψοκίνδυνης διαμεσολάβησης με σκοπό το κέρδος στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης (στην παροχή υπηρεσίας προέχει η εφαρμογή της κείμενης και ισχύουσας Τελ. Νομοθεσίας), αλλά αντίθετα υπερισχύει ο χαρακτήρας του ελευθέριου επαγγέλματος με κύριο στοιχείο αυτού την προσωπική εργασία του φυσικού προσώπου για την οποία και αμείβεται. Κατά συνέπεια, από την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ (άρθρ. 2 παρ. 3) , θα πρέπει να εξαιρεθούν και οι Εκτελωνιστές οι οποίοι διατηρούν ατομική επιχείρηση χωρίς να απασχολούν προσωπικό, οι οποίοι παρέχουν προσωπικά τις υπηρεσίες τους στους πελάτες τους. (Ενδεικτικά αναφέρονται οι γνωμοδοτήσεις 774/1999 Γ' Τμήματος ΝΣΚ, 378/2002 Β' Τμήματος ΝΣΚ, 391/2010 Δ' Τμήματος ΝΣΚ και 200/2010 ΣΤ' Τμήματος ΝΣΚ. Οι εν λόγω γνωμοδοτήσεις μπορούν να αναζητηθούν στην ηλ. διεύθυνση http://www.nsk.gov.gr/webnsk/search.jsp )