• Σχόλιο του χρήστη 'Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος' | 10 Μαΐου 2019, 11:24
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο 2, παράγραφος 1 να προστεθεί εδάφιο ιστ ως εξής : ιστ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση αναγγελίας και καταχώρισης στην μερίδα τους των υποκαταστημάτων που διατηρούν στην ημεδαπή.