• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ' | 10 Μαΐου 2019, 12:40

    Σε συμφωνία με την από 8/5/2019 Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ Στο άρθρο 2, παράγραφος 1 να προστεθεί εδάφιο ιστ ως εξής : ιστ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση αναγγελίας και καταχώρισης στην μερίδα τους των υποκαταστημάτων που διατηρούν στην ημεδαπή.