• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ' | 10 Μαΐου 2019, 14:33

    Στην παρ. 1, να προστεθούν και τα ακόλουθα εδάφια: ιστ. Υποκαταστήματα ημεδαπών εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων με δραστηριότητα που έχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, ενώ η δραστηριότητα της έδρας δεν έχει υποχρέωση εγγραφής, (π.χ. έδρα Ιατρός και υποκατάστημα με ενοικιαζόμενα δωμάτια). ιζ. Υποκαταστήματα ημεδαπών εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων με έδρα σε διαφορετικό Νομό από το υποκατάστημα. Σε περίπτωση περισσότερων υποκαταστημάτων στον ίδιο Νομό, να εγγράφεται μόνο ένα ανά Νομό. ιη. Υποκαταστήματα ημεδαπών εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων που ασκούν διαφορετική δραστηριότητα από αυτή της έδρας ή/και από τα λοιπά υποκαταστήματα, να εγγράφεται κάθε υποκατάστημα.