• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ' | 10 Μαΐου 2019, 14:20

    Στο άρθρο 2, παράγραφος 1 να προστεθεί εδάφιο ιστ ως εξής : ιστ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση αναγγελίας και καταχώρισης στην μερίδα τους των υποκαταστημάτων που διατηρούν στην ημεδαπή.