• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων' | 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:16

    Άρθρο 15 παράγραφος 4 Θεωρούμε ιδιαίτερα θετική τη διάταξη αυτή γιατί απλοποιεί την περιβαλλοντική αδειοδότηση των τροποποιήσεων. Προτείνουμε την εξής προσθήκη στη διάταξη: "Σε κάθε περίπτωση μη ουσιαστική αλλοίωση των περιβαλλοντικών όρων δεν στοιχειοθετεί ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας ΑΕΠΟ, ακόμη και αν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το αρχικώς αδειοδοτηθέν έργο" Άρθρο 15 παράγραφος 5 Η προσθήκη του εδαφίου αυτού μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις.Προτείνουμε η διαδικασία υποβολής τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων να καθορίζεται με απόφαση Γενικού Γραμματέα. Άρθρο 15 παράγραφοι 6 και 7 Στοιχειοθετεί το outsourcing στην περιβαλλοντική αδειοδότηση σε πιστοποιημένους αξιολογητές, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε μεμονωμένα πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα είτε αξιολογητές που παρέχουν υπηρεσίες και μέσω νομικών προσώπων. Το θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό και ικανοποιεί πάγιο αίτημά μας. Πρόταση: Προκειμένου να λειτουργήσει πλήρως και άμεσα το σύστημα των πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ, προτείνουμε να προβλεφθεί συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εντός του παρόντος νόμου, μέσα στο οποίο θα εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες πράξεις (ΠΔ και ΥΑ) Άρθρο 15 παράγραφος 8 Είναι πολύ θετικό το ότι δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο ΗΠΜ ξεχωριστά για κάθε εγκατάσταση και περιοχή.