• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ' | 17 Σεπτεμβρίου 2019, 14:46

    2. Τη συμπλήρωση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 9 ως ακολούθως: «1. Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών, το οποίο λειτουργεί σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Στο Μητρώο συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτήρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4270/2014. Για κάθε υποδομή και κτίριο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο του παρόντος αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου, και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία που διαθέτει ή/και όχι το κτίριο. Μετά από τη διενέργεια των απαιτούμενων κατά τα παραπάνω εργασιών, ο αρμόδιος φορέας, που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική καταχώρηση στο Μητρώο. 2. […] 3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των υποδομών και κτηρίων που καταχωρούνται στο Μητρώο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του Μητρώου, τα ειδικότερα στοιχεία που αυτό περιλαμβάνει, οι προθεσμίες της παραγράφου 2, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των σχετικών καταχωρήσεων και θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να ανατεθεί η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδομών σε φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υποδομή. Για τον καθορισμό των ειδικότερων στοιχείων που αφορούν στην προσβασιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων στα άτομα με αναπηρία, το Υπουργείο συνεργάζεται με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)». Αιτιολόγηση: με τις προαναφερθείσες προτεινόμενες προσθήκες η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιχειρεί να καλύψει το μεγάλο κενό της έλλειψης στατιστικών στοιχείων για την προσβασιμότητα των υποδομών των κτιρίων του δημοσίου στα άτομα με αναπηρία. Αποτελεί λοιπόν «χρυσή ευκαιρία» μεταξύ των στοιχείων που θα καταχωρούνται στο μητρώο να περιληφθούν και τα βασικά χαρακτηριστικά προσβασιμότητας που διαθέτουν τα κτίρια. Με αυτόν τον τρόπο θα ικανοποιηθεί και η απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν.4488/2017, σύμφωνα με την οποία τα διοικητικά όργανα και οι αρχές οφείλουν να «υιοθετούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα αναπηρίας […] ώστε να καθίσταται δυνατή η μέτρηση και η αξιολόγηση της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας» καθώς και «να συλλέγουν και τηρούν επιμέρους στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία ως προς τους τομείς ευθύνης τους». Επιπρόσθετα, λόγω της μακρόχρονης εμπειραίας και τεχνογνωσίας που η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαθέτει σε ζητήματα προσβασιμότητας μπορεί να συμμετάσχει στον καθορισμό των ειδικότερων στοιχείων σχετικά με την προσβασιμότητα που θα καταχωρούνται στο μητρώο. Επιπρόσθετα, η πρότασή μας συνάδει και με την παρ. 3 του άρθρο 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, σύμφωνα με την οποία: «Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες […] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους».