• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος Καπνοπώλης' | 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:58

    ΜΕΡΟΣ Θ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το άρθρο 15 του πολυνομοσχεδίου αφορά κυρίως στη μεταφορά αρμοδιοτήτων με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών. Για παράδειγμα για τα έργα Υποκατηγορίας Α2 προτείνεται η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) να εκδίδεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η σημαντικότερη προτεινόμενη τροποποίηση αφορά στη διαδικασία Τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ενός έργου (παρ. 4). Η διάταξη στοχεύει στην επίσπευση και απλοποίηση των διαδικασιών και κρίνεται θετική. Προτείνεται επίσης να εισαχθεί διάταξη, είτε σ’ αυτό είτε σε άλλο νομοσχέδιο, που θα αφορά τον Νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας (Π.Δ 41/2018) και ειδικά το Πεδίο Εφαρμογής του καθώς το εν λόγω διάταγμα αποτελεί σημαντική τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του προαναφερθέντος διατάγματος στις περιπτώσεις κτιρίων που ανεγέρθησαν πριν τη ισχύ του Π.Δ 71/1988 και στα οποία συντελείται συνολική αλλαγή χρήσης επιβάλλεται η εφαρμογή του νέου κανονισμού πυροπροστασίας. Το ίδιο ισχύει και για κτίρια που ανεγέρθησαν μετά την ισχύ του Π.Δ. 71/88, στα οποία ακόμη και για μερική αλλαγή χρήσης επιβάλλεται η εφαρμογή του νέου κανονισμού πυροπροστασίας. Στις περισσότερες φορές αυτό πρακτικά σημαίνει την κατεδάφιση του κτιρίου και την ανέγερση ενός νέου κτιρίου ειδικά για κτήρια μεγάλου μεγέθους (βιοτεχνικά), άρα η επένδυση δεν μπορεί αν πραγματοποιηθεί. Αυτά τα κτίρια θα πρέπει να εξετάζονται με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο ανέγερσης τους και εφόσον η αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο να επιβάλλει πρόσθετα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας.