• Σχόλιο του χρήστη 'Β.ΤΣΑΔΑΡΗ - Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΗ Α.Ε.' | 17 Σεπτεμβρίου 2019, 15:48

    Άρθρο 15 1. Το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 4014 τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, ή/και μετά την ολοκλήρωση κατασκευής αυτού να υποβάλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του παρόντος, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ». 2. Στο άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 4014 προστίθεται διάταξη ως εξής: «Σύμφωνα με τη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται για την κατηγορία έργων στην οποία εντάσσονται», χωρίς η εξέλιξη της διαδικασίας αδειοδότησής τους να επηρεάζει τη λειτουργία του κυρίως έργου» 3. Προσθήκη στο άρθρο 2, του Νόμου 4014 νέων παραγράφων 15 και 16 ως εξής: «15. Εντός τριών μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου τροποποιείται η Υ.Α. Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος» προκειμένου να προβλεφθεί δυνατότητα αποστολής συμπληρωματικών/διευκρινιστικών στοιχείων, που ενδέχεται να απαιτηθούν από την αρμόδια αρχή, κατά τον έλεγχο της τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ και ανανέωσης ή/και τροποποίησης ΑΕΠΟ, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.» «16. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΑΕΠΟ νέου έργου/δραστηριότητας, εντός έξι μηνών από την υποβολή της, το έργο/δραστηριότητα θεωρείται κατ’ αρχήν αδειοδοτηθέν και μπορεί να κατασκευαστεί/λειτουργεί σύμφωνα με την υποβληθείσα ΜΠΕ. 4. Το Άρθρο 5 παράγραφος 4 του Νόμου 4014/2011, να τροποποιηθεί ως εξής: «4. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας νέας αδειοδότησης, η υφιστάμενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης ΑΕΠΟ. Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει έξι μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική ΑΕΠΟ, η ανανέωση θεωρείται εγκεκριμένη και το έργο/δραστηριότητα συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον υποβληθέντα φάκελο.» 5. Το Άρθρο 6 παράγραφος 5 του Νόμου 4014/2011 να τροποποιηθεί ως εξής: «5. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας νέας αδειοδότησης, η υφιστάμενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης ΑΕΠΟ. Σε περίπτωση που έχουν παρέλθει έξι μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική ΑΕΠΟ οι τροποποιήσεις θεωρούνται εγκεκριμένες και, το έργο/δραστηριότητα συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον υποβληθέντα φάκελο.» 6. Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Νόμου 4014/2011 ως εξής: «4. Πλήρεις φάκελοι ΠΠΕ, ΜΠΕ, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΕΑ και ΑΕΠΟ, καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας η υφιστάμενη ΑΕΠΟ, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής των αντίστοιχων φακέλων. Στην περίπτωση αλλαγής φορέα περιβαλλοντικής αδειοδότησης η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης πραγματοποιείται εξολοκλήρου από το νέο φορέα». 7. Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, ως εξής: «Αν κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικού ελέγχου δεν διαπιστωθεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές δύνανται να μην προβούν σε επιβολή προστίμου αλλά σε σύσταση και υποχρέωση συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ενημερώνει εντός του χρόνου αυτού για τη λήψη των μέτρων που έλαβε σε συμμόρφωση προς τη σύσταση».